สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยา สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - 1. นายกิตติศักดิ์  นาซอน
 
1. นายประสาน  แสนสวาท
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 42 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงปนัดดา  ทับขวา
 
1. นางอารียาภรณ์  สุวรรณเวียง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 18 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงกัลยา  ภาษี
 
1. นางอารียาภรณ์  สุวรรณเวียง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงนาเดีย  ภูมร
2. เด็กชายวิโรจน์  ใจสว่าง
3. เด็กหญิงศศิธร  จรุงพันธ์
4. เด็กหญิงอุมากร  พลอยพันธ์
5. เด็กหญิงไอรดา  จวงจันทร์
 
1. นางสาวสมฤดี  แพไธสง
2. นางทองหลาง  ปะสะวะลัง
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชัตวรรณ  บรรยงค์
 
1. นางสาวจุฬารัตน์  แก้วประเสริฐ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 89 ทอง 4 1. เด็กชายกิตติชัย  ภูขมร
2. เด็กชายกิตติพงษ์  กาสี
3. เด็กชายจรัญ  กองผา
 
1. นางสาวจุฬารัตน์  แก้วประเสริฐ
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขวัญจิราภรณ์  วิจิตรจันทร์
2. เด็กหญิงภัทราวดี  นาดี
3. เด็กหญิงมณีทิพย์  หลุ่มใส
4. เด็กหญิงศานตมล  มาตย์นอก
5. เด็กหญิงสุกัญญา  หลุ่มใส
6. เด็กหญิงอารยา  จันทร์ปัญญา
 
1. นางสาวิตรี  พหลทัพ
2. นางสาวจุฬารัตน์  แก้วประเสริฐ
3. นางอารียาภรณ์  สุวรรณเวียง
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กชายปานณัวชร์  ดีวง
2. เด็กชายรชานนท์  โนนสุภาพ
3. เด็กชายอดิศร  จำปาทอง
 
1. นายนิติชน  พหลทัพ
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวิษณุ  จรุงพันธุ์
2. เด็กชายศตวรรษ   นานอก
3. เด็กชายอำพล  โปร่งพรมมา
 
1. นายนิติชน  พหลทัพ