สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนหอมโนนศาลา สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  แสงมะณี
 
1. นางทิพย์วรรณ  พันธุ์วิเศษ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงกัลยาภรณ์  คำแหวน
 
1. นางทิพย์วรรณ  พันธุ์วิเศษ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 73.69 เงิน 5 1. เด็กชายกอหยก  มีชาญ
2. เด็กชายธีร์วรา  เพ็ชรภา
 
1. นางสาวสุปราณี  แรมรีย์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายติณภพ  ภิญโญ
 
1. นายพานิตร  พลกระจาย
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงณัฐภัทสร  ประจันตะเสน
 
1. นายพานิตร  พลกระจาย
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 74 เงิน 13 1. เด็กหญิงกนกนาถ  ปนภัทรสิริกร
 
1. นายพานิตร  พลกระจาย
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 77 เงิน 14 1. เด็กชายอนุพงษ์  พรมภิรมย์
 
1. นางปิยะเกียรติ  บุตรวิชา