สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 34.45 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายณัฐชนนท์  ผาบบุญเรือง
2. เด็กชายพิภู  สอนสำโรง
 
1. นายอมรเทพ  โสดาจันทร์
2. นายธีรวัฒน์  เพียรคำ
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 65.33 ทองแดง 10 1. เด็กชายชัยยุทธ  จันทะภา
2. เด็กชายธนภัทร  คำพันธ์
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  งามลา
 
1. นางมะลิวัลย์  สิงห์สาย
2. นายอมรเทพ  โสดาจันทร์