สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝ้ายสามัคคี สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 76.66 เงิน 5 1. เด็กหญิงวริศรา  เพ็งแพง
 
1. นางอัชรา  ตั้งทวี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเจนจิรา  ละมัย
 
1. นางอัชรา  ตั้งทวี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 73 เงิน 6 1. เด็กหญิงกนกกานต์  สิงห์หาญ
2. เด็กชายนรังสรรค์  ตื่นเต้นดี
 
1. นางอัชรา  ตั้งทวี
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 42 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  สีเน
 
1. นางสงกรานต์  สุขคณา
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษณนนท์  แสนบุญศิริ
2. เด็กชายรติพงษ์  สีกุด
3. เด็กชายรัฐภูมิ  ผาดนอก
4. เด็กชายวนโชติ   กุลทัชหลุมนา
5. เด็กชายสัญญา  ไวสาหลง
6. เด็กชายอนุชา  ผาดนอก
 
1. นางสาวนิรมล  น้อยจันทร์
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เผือดนอก
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ศรีอุดม
3. เด็กหญิงวินิทรา  ทีทา
 
1. นางไพศาล  แสนยามูล