สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เสาวดี
 
1. นางอรทัย  เหลาลา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรินทร์นิภา  ท้าวนิล
 
1. นางวิไลวรรณ  ทิพรักษ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88 ทอง 14 1. เด็กหญิงสุวรรณมะณี  อุดมลาภ
 
1. นางอรทัย  เหลาลา
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอริศรา  แว่นประชา
 
1. นางวิไลพร  พันชัยภู
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  เวชประชา
 
1. นางวิไลพร  พันชัยภู
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงวรัญญา  สายอินทร์
2. เด็กชายสุทธิชัย  บาลี
 
1. นางศิริพรรณ  พรหมราษฎร์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงพัชราภา  คชรินทร์
 
1. นางจิรพา  บุญประกอบ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 13 1. เด็กหญิงธิติพร  สิงธานี
 
1. นางสาวพนมพร  บุญเยี่ยม
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 84.75 ทอง 9 1. เด็กหญิงณัฐนิช  ธงทอง
 
1. นางสาวพนมพร  บุญเยี่ยม
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภัทราวดี  โตโส
 
1. นางสาวพนมพร  บุญเยี่ยม
 
11 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 81 ทอง 18 1. เด็กชายฐิติพงศ์  รัตนพร
2. เด็กหญิงพาวดี  นุกันยา
 
1. นายวิริยะ  เหลาลา