สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 74.66 เงิน 10 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  ศรีจันทร์ขาว
 
1. นางลำยอง  เวียงวงษ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงพรพิมล  เฉิดรัศมี
2. เด็กหญิงอรจิรา  สมอดง
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์  แวมประชา
 
1. นางเนาวรัตน์  บุญธรรม
2. นางสาวเฉลิมขวัญ  ทุมพิสาน
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงตะวัน  จันทร์หนองแวง
 
1. นางจิรพา  บุญประกอบ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงใบฝ้าย  ทับแฝง
 
1. นางจิรพา  บุญประกอบ
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  จังหวะ
 
1. นางบังอร  เวชประชา