สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เขียวชัยภูมิ
 
1. นางปราณี  บุญจวง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 69.2 ทองแดง 7 1. เด็กชายณรงค์เดช  พลเทพ
2. เด็กชายวสุพล  เพียจันทร์
 
1. นายผจญ  นาสูงชน
2. นายสากร  ย่องเหล่ายูง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 65 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงปภาวดี  ท้าวนิล
2. เด็กชายศราวุฒิ  ดีหลี
 
1. นางศิริพรรณ  พรหมราษฎร์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 67 ทองแดง 11 1. เด็กชายจักกฤษ  ชัยมูล
2. เด็กชายณรงค์เดช  งามแสง
3. เด็กชายธราดล  รูปสูง
 
1. นางจิรพา  บุญประกอบ
2. นางสาวพนมพร  บุญเยี่ยม