สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เสาวดี
 
1. นางอรทัย  เหลาลา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 74.66 เงิน 10 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  ศรีจันทร์ขาว
 
1. นางลำยอง  เวียงวงษ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรินทร์นิภา  ท้าวนิล
 
1. นางวิไลวรรณ  ทิพรักษ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88 ทอง 14 1. เด็กหญิงสุวรรณมะณี  อุดมลาภ
 
1. นางอรทัย  เหลาลา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงศิรินภา  ชินนอก
 
1. นางลำยอง  เวียงวงษ์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เขียวชัยภูมิ
 
1. นางปราณี  บุญจวง
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงณัฐพร  ศรียะ
2. เด็กชายธนอนันท์  ปลัดศรีช่วย
3. เด็กหญิงอริสรา  นาราษฎร์
 
1. นางสาวเฉลิมขวัญ  ทุมพิสาน
2. นางเนาวรัตน์  บุญธรรม
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงพรพิมล  เฉิดรัศมี
2. เด็กหญิงอรจิรา  สมอดง
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์  แวมประชา
 
1. นางเนาวรัตน์  บุญธรรม
2. นางสาวเฉลิมขวัญ  ทุมพิสาน
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 69.2 ทองแดง 7 1. เด็กชายณรงค์เดช  พลเทพ
2. เด็กชายวสุพล  เพียจันทร์
 
1. นายผจญ  นาสูงชน
2. นายสากร  ย่องเหล่ายูง
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอริศรา  แว่นประชา
 
1. นางวิไลพร  พันชัยภู
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  เวชประชา
 
1. นางวิไลพร  พันชัยภู
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 65 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงปภาวดี  ท้าวนิล
2. เด็กชายศราวุฒิ  ดีหลี
 
1. นางศิริพรรณ  พรหมราษฎร์
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงวรัญญา  สายอินทร์
2. เด็กชายสุทธิชัย  บาลี
 
1. นางศิริพรรณ  พรหมราษฎร์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงตะวัน  จันทร์หนองแวง
 
1. นางจิรพา  บุญประกอบ
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงพัชราภา  คชรินทร์
 
1. นางจิรพา  บุญประกอบ
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงใบฝ้าย  ทับแฝง
 
1. นางจิรพา  บุญประกอบ
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 67 ทองแดง 11 1. เด็กชายจักกฤษ  ชัยมูล
2. เด็กชายณรงค์เดช  งามแสง
3. เด็กชายธราดล  รูปสูง
 
1. นางจิรพา  บุญประกอบ
2. นางสาวพนมพร  บุญเยี่ยม
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 13 1. เด็กหญิงธิติพร  สิงธานี
 
1. นางสาวพนมพร  บุญเยี่ยม
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 84.75 ทอง 9 1. เด็กหญิงณัฐนิช  ธงทอง
 
1. นางสาวพนมพร  บุญเยี่ยม
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภัทราวดี  โตโส
 
1. นางสาวพนมพร  บุญเยี่ยม
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  จังหวะ
 
1. นางบังอร  เวชประชา
 
22 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 81 ทอง 18 1. เด็กชายฐิติพงศ์  รัตนพร
2. เด็กหญิงพาวดี  นุกันยา
 
1. นายวิริยะ  เหลาลา