สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบะแค สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ชมจันทร์
 
1. นางภัคชญา  พุทโธวาท
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กชายธนโชค  หอมโสม
2. เด็กชายธีรศักดิ์  ประชากูล
3. เด็กชายวีรยุทธ  ประชากูล
 
1. นางสาวกุสุมา  พลช่วย
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงจันทิมา  ชอบค้า
2. เด็กชายปริญญา  ไชยสาคร
3. เด็กหญิงอุไรวรรณ  นิชาญ
 
1. นางภัคชญา  พุทโธวาท