สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบะแหบหญ้าคา สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 72 เงิน 9 1. เด็กหญิงนฤมล  กำจร
 
1. นางอรสา  ศรีฉาย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงสมฤดี  สิมสาย
2. เด็กหญิงอรวรรณ  สีแสง
 
1. นายวีรพงษ์  ศรีอุทธา
2. นางอรสา  ศรีฉาย
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 58.56 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายชนินทร์  หมื่นน้อย
2. เด็กชายวีรชน  ตรวจมรรคา
 
1. นายสุนทร  คำโส
2. นายวีรพงษ์  ศรีอุทธา
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายขวัญชัย  โถยป้อง
2. เด็กชายพิพรรธ  คำกลาง
3. เด็กหญิงสุนิษา  บุปผาชาติ
 
1. นายอำนวย  สีเคน
2. นายทนงศักดิ์  อุยะวาปี