สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปอแดง สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงณิชา  นิลศิริ
2. เด็กหญิงพัชธิญา  ลุนสำโรง
3. เด็กหญิงอรัญญา  กระลาม
 
1. นางฐิตาภรณ์  นันกลาง
2. นางอังคณาลักษณ์  แก้วตีนแท่น
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 79.4 เงิน 7 1. เด็กหญิงณิชา  นิลศิริ
2. เด็กหญิงพัชธิญา  ลุนสำโรง
3. เด็กหญิงอรัญญา  กะลาม
 
1. นางฐิตาภรณ์  นันกลาง
2. นางอังคณาลักษณ์  แก้วตีนแท่น
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 8 1. เด็กหญิงชลธิชา  บอลไธสง
2. เด็กหญิงนารี  ผุยเถิง
3. เด็กหญิงวรรณิสา  มาตย์วังแสง
4. เด็กชายวายุ  วงด้วง
5. เด็กหญิงศิริตา  งามใจ
 
1. นางฐิตาภรณ์  นันกลาง
2. นางสาวมนต์ญฎา  บุญทันเสน
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 72 เงิน 14 1. เด็กหญิงอัญฉริกา  สมสี
 
1. จ.ส.อ.สมพงษ์  กะลาม
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 71 เงิน 8 1. เด็กหญิงธนพร  ธนศิริสุข
2. เด็กชายธนพัฒน์  อรุณพรม
3. เด็กชายธีรศักดิ์  สมสี
4. เด็กชายนภัสสร  ดีแป้น
5. เด็กหญิงพรรณนารา  จันปัญญา
6. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  วรรณศิริโชติ
7. เด็กหญิงฤทัย  สมสี
8. เด็กชายสายฟ้า  เตียมคำ
9. เด็กหญิงอภัชรา  ขันภักดี
10. เด็กหญิงอภัสสร  กระลาม
 
1. นางสุพิศ  กะลาม
2. จ.ส.อ.สมพงษ์  กะลาม
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กชายชานนท์  พลรักษา
2. เด็กชายทวีศักดิ์  พันธ์โยศรี
 
1. นางฐิตาภรณ์  นันกลาง
2. นางสาวรจนา  ภักดี