สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเปือยใหญ่ชาติหนองบ่อ สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงวิภาดา  รักษาบุญ
 
1. นางสาวมนฑญา  ครังตุ้ย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงโสภา  ขุมเพ็ชร
 
1. นางสาวมนฑญา  ครังตุ้ย
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกิตติชัย  สินเธาว์
 
1. นายสมพงษ์  โสภาจิตร์
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกิตติภรณ์  คำเสน
2. เด็กหญิงภัคจิรา  ลำภูเขียว
3. เด็กหญิงวาริสา  ธรรมรักษา
 
1. นางประคอง  คำมีภักดี
2. นางนุชรัตน์  ไชยศรี
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชญาณี  สีกา
2. เด็กหญิงวิภาดา  รักษาบุญ
3. เด็กหญิงโสภา  ขุมเพ็ชร
 
1. นางประคอง  คำมีภักดี
2. นายนุชรัตน์  ไชยศรี
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชัชนันท์  มัครมย์
2. เด็กชายธนวัตร  ตาลศรี
3. เด็กหญิงสมฤทัย  ทองปน
4. เด็กหญิงอารียา   หงส์ทอง
5. เด็กชายอิสรพงษ์  บุญอินทร์
 
1. นายสุพจน์  สีกา
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 74.66 เงิน 14    
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชญาณี  สีกา
 
1. นายมหิดล  ชมภูพาน
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงศิรินาถ  มังกร
 
1. นางสายฝน  ยอดสง่า
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  วระสีหา
 
1. นางนุชรัตน์  ไชยศรี
 
11 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายณัฐภาส  ภักดี
 
1. นายเอกนรินทร์  มนตรี
 
12 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกิตติภรณ์  คำเสน
2. เด็กหญิงชัชนันท์  มัครมย์
3. เด็กหญิงวาริสา  ธรรมรักษา
 
1. นายชาญวิชัย  พลสงคราม
2. นางพิมพ์จันทร์  ชิวหา
3. นางสาวสายฝน  ยอดสง่า
 
13 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  วระสีหา
2. เด็กหญิงปัทมาศ  โบรานันท์
 
1. นางนุชรัตน์  ไชยศรี
2. นายชาญวิชัย  พลสงคราม