สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านผักหวาน สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 71 เงิน 11 1. เด็กหญิงชลฎา  วงศ์ชา
2. เด็กหญิงธีรภาดา  หลวงจันทร์
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ประทิพย์ทน
 
1. นางศศิธร  นิมสันเทียะ
2. นางกัลยา  กองหล้า
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายฐิติศักดิ์  จีนสมุทร
2. เด็กชายศักดิ์ดา  โพธิ์แย้ม
3. เด็กชายอดิศักดิ์  จันทะศรี
 
1. นางศศิธร  นิมสันเทียะ
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤตพร  เถาทิพย์
2. เด็กหญิงสศิยา  โยคี
 
1. นางกฤษดา  ดีแป้น