สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสิปญาณี  คมขำ
 
1. นางมณีรัตน์  มะลาหอม
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรัชนีกร  อัญญโพธิ์
2. เด็กหญิงวาริณี  สุรินทร์
 
1. นายสุนิต  ขานอยู่
2. นางมณีรัตน์  มะลาหอม
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.66 ทอง 6 1. เด็กหญิงสุกัญญา   กันฮะ
2. เด็กชายอาชิตะ  พาหา
 
1. นางพิสมัย  ไขแสง
2. นางเบญจมาศ  สิงห์น้อย
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศุภารัตน์  ตันยา
 
1. นางสาวลักขณา  จงเจนกลาง
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกฤติยา  หล้าโน
 
1. นางสาวลักขณา  จงเจนกลาง
 
6 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง 5 1. เด็กชายกิตติเดช  นามคำมี
2. เด็กชายจีระพันธ์  แสนเสนาะ
 
1. นางสาวพัณณิตา  ปะริเตสัง
2. นางสาวสุจิตรา  วิชัยแสง