สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 74 เงิน 10 1. เด็กหญิงกนกอร  นาหก
 
1. นางสาวสุดา  ถามูลเรศ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 74 เงิน 16 1. เด็กหญิงสุพรรณี  พิมพ์ทอง
 
1. นางสาวสุดา  ถามูลเรศ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงอนุธิดา  เล่ห์กล
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แก้วภูมิแห่
 
1. นางสาวสุดา  ถามูลเรศ
2. นางพิสมัย  ไขแสง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 75 เงิน 14 1. เด็กชายณัชกร  หวังชมกลาง
2. เด็กหญิงสุธิมา  คำค้อ
 
1. นายธวัชชัย  เจริญชัย
2. นางพิสมัย  ไขแสง
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงศศินิภา  อินทะนาม
 
1. นางสาวสุดา  ถามูลเรศ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 78 เงิน 14 1. เด็กชายรัฐพงษ์  เชื้อดี
2. เด็กหญิงลลิตา  ทองเชื้อ
 
1. นางจารุวรรณ  สิงห์สุวรรณ
2. นางหนูพิน  เทพเรียน