สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 74 เงิน 10 1. เด็กหญิงกนกอร  นาหก
 
1. นางสาวสุดา  ถามูลเรศ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสิปญาณี  คมขำ
 
1. นางมณีรัตน์  มะลาหอม
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรัชนีกร  อัญญโพธิ์
2. เด็กหญิงวาริณี  สุรินทร์
 
1. นายสุนิต  ขานอยู่
2. นางมณีรัตน์  มะลาหอม
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงมะลิวัลย์  ปุริโส
 
1. นายสุนิต  ขานอยู่
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 74 เงิน 16 1. เด็กหญิงสุพรรณี  พิมพ์ทอง
 
1. นางสาวสุดา  ถามูลเรศ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงอนุธิดา  เล่ห์กล
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แก้วภูมิแห่
 
1. นางสาวสุดา  ถามูลเรศ
2. นางพิสมัย  ไขแสง
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 75 เงิน 14 1. เด็กชายณัชกร  หวังชมกลาง
2. เด็กหญิงสุธิมา  คำค้อ
 
1. นายธวัชชัย  เจริญชัย
2. นางพิสมัย  ไขแสง
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.66 ทอง 6 1. เด็กหญิงสุกัญญา   กันฮะ
2. เด็กชายอาชิตะ  พาหา
 
1. นางพิสมัย  ไขแสง
2. นางเบญจมาศ  สิงห์น้อย
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงศศินิภา  อินทะนาม
 
1. นางสาวสุดา  ถามูลเรศ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 78 เงิน 14 1. เด็กชายรัฐพงษ์  เชื้อดี
2. เด็กหญิงลลิตา  ทองเชื้อ
 
1. นางจารุวรรณ  สิงห์สุวรรณ
2. นางหนูพิน  เทพเรียน
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศุภารัตน์  ตันยา
 
1. นางสาวลักขณา  จงเจนกลาง
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกฤติยา  หล้าโน
 
1. นางสาวลักขณา  จงเจนกลาง
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 11 1. เด็กชายธณัฐชัย  เมสูงเนิน
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เมืองโพธิ์
 
1. นางสาวลักขณา  จงเจนกลาง
2. นางสาวสุจิตรา  วิชัยแสง
 
14 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กชายคุณากร  พื้นผักหวาน
 
1. นางสาวพัณณิตา  ปะริเตสัง
 
15 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกันยา  บุตรประเสริฐ
 
1. นางสาวพัณณิตา  ปะริเตสัง
 
16 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง 5 1. เด็กชายกิตติเดช  นามคำมี
2. เด็กชายจีระพันธ์  แสนเสนาะ
 
1. นางสาวพัณณิตา  ปะริเตสัง
2. นางสาวสุจิตรา  วิชัยแสง