สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแฝก สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิมพ์รัตดา  ปัญจมาตย์
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ดาโสม
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 70 เงิน 8 1. เด็กชายนัทธพงษ์  ชัยเจริญ
2. เด็กหญิงพรชิตา  อุ่นเกิด
 
1. นางสาวสุรีย์พร  ช่อประพันธ์
2. นางศุภาภรณ์  ภิรมกิจ
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 70 เงิน 10 1. เด็กหญิงใบหยก  อุ่นเกิด
 
1. นางสาวสุรีย์พร  ช่อประพันธ์
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 83 ทอง 10 1. เด็กชายกิตติพันธ์   พรมรักษา
2. เด็กชายนรเสฏฐ์  อุ่นเกิด
3. เด็กชายโยธิน  ไวศรีแสง
 
1. นางสาวสุรีย์พร  ช่อประพันธ์
2. นางศุภาภรณ์  ภิรมกิจ