สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเพ็กใหญ่และสระบัว สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 71 เงิน 13 1. เด็กหญิงวันวิสา  คำแก่นแก้ว
 
1. นางสาวเบญจรงค์  แก่นไธสงค์
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 70 เงิน 5 1. เด็กชายสราวุฒิ  บุญหว่าน
2. เด็กหญิงสาธินี  ทาชมภู
3. เด็กชายเจนวิทย์  ศรีคุณ
 
1. นางมัลนรัตน์  พรอามาตย์
2. นายสุรสิทธิ์  สมศรี
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 71.5 เงิน 15 1. เด็กหญิงอนุตา  สร้างการนอก
 
1. นางมัลนรัตน์  พรอามาตย์