สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านรวงโนนไทโนนโจด สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 70 เงิน 18 1. เด็กชายชานนท์  นุ่มเจริญ
 
1. นายสุดใจ  โสธร
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณิชาการณ์  สุขแดง
2. เด็กชายสรรเพชร  บุตรมาตย์
 
1. นายสุดใจ  โสธร
2. นายสมาน  ประมะคัง
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 18 1. เด็กหญิงปนัดดา  เชษฐขุนทด
 
1. นายสุดใจ  โสธร