สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านรวงโนนไทโนนโจด สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 69 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกุสุมา  นุสนธรา
2. เด็กหญิงจิลดา  หน่อสิงหา
3. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  สมเพชร
 
1. นางสาวเสงี่ยม  คำศรี
2. นางสาววิยดา  ทัพเจริญ
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 62 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงมาริสา  เมืองนาท
 
1. นางสาววิยดา  ทัพเจริญ