สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านรวงโนนไทโนนโจด สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 69 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกุสุมา  นุสนธรา
2. เด็กหญิงจิลดา  หน่อสิงหา
3. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  สมเพชร
 
1. นางสาวเสงี่ยม  คำศรี
2. นางสาววิยดา  ทัพเจริญ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 70 เงิน 18 1. เด็กชายชานนท์  นุ่มเจริญ
 
1. นายสุดใจ  โสธร
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณิชาการณ์  สุขแดง
2. เด็กชายสรรเพชร  บุตรมาตย์
 
1. นายสุดใจ  โสธร
2. นายสมาน  ประมะคัง
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 18 1. เด็กหญิงปนัดดา  เชษฐขุนทด
 
1. นายสุดใจ  โสธร
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 62 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงมาริสา  เมืองนาท
 
1. นางสาววิยดา  ทัพเจริญ
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 87 ทอง 6 1. เด็กชายณัฐพล  สารทรัพย์
2. เด็กชายธนิต  รักษาพงศื
3. เด็กชายพีระพัฒน์  นุ่มพัน
 
1. นายสุดใจ  โสธร
2. นายสมาน  ประมะคัง