สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านรัตนะ สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 91.33 ทอง 10 1. เด็กหญิงณัฏฐกานต์  นันทา
 
1. นางทองคำ  เทพนิมิตร
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธัสสิการ์  สีเขียว
2. เด็กหญิงรสสุคลธ์  บาลี
3. นางสาวสุจิรา  กองเกิด
 
1. นางวิจิตราภรณ์  แท่นทอง
2. นางอัญชนา  มาตย์สร้อย
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายคิมหันต์  พิมพ์วงษ์
2. เด็กชายสุรสิทธิ์  คำแก้ว
 
1. นางนันทกิจ  เกตุพิบูลย์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอริศรา  หมื่นศรีพรม
 
1. นางฐานันทิณี  ดีสุข
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกำพล  กูดซ้าย
2. เด็กชายจิระวัฒน์  เนาวราช
3. นายชวน  เศษอาจ
 
1. นางธัญญารัตน์  ธนูรัตน์
 
6 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธิดาวัลย์  ศรีอุ่น
 
1. นางรัชนี  หวานแท้