สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านรัตนะ สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 76.5 เงิน 7 1. เด็กชายรัชชานนท์  เสาสุด
2. เด็กหญิงอธิยาภรณ์  โพธิ์ชัย
3. เด็กหญิงอัญชพร  สุหะ
 
1. นางนันทกิจ  เกตุพิบูลย์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กชายชัยพร  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กชายปริญญา  แสงจันทร์
 
1. นางธัญญารัตน์  ธนูรัตน์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กชายณัฐพล  คุณศึกษา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ฉายชัยภูมิ
 
1. นางธัญญารัตน์  ธนูรัตน์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 9 1. เด็กชายศักรินทร์  นนต์ที
 
1. นางทองคำ  เทพนิมิตร