สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านรัตนะ สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงบุษบา  หิตยะโส
2. เด็กชายภาสกร  ชัยวิเศษ
3. เด็กหญิงสุภาภรณ๋  หนานทองหลาง
 
1. นางธัญญารัตน์  ธนูรัตน์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 68.25 ทองแดง 10 1. เด็กชายนนทชัย  เทียนใส
2. เด็กชายอภิชัย  หาชื่น
 
1. นางนันทกิจ  เกตุพิบูลย์
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงณัฐติกา  ชูพราย
2. เด็กหญิงแก้วไพลิน  สารวังเกลี้ยง
 
1. นางอัญชนา  มาตย์สร้อย
2. นางสาวทิพพาภรณ์  ภูดวงดาษ