สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านรัตนะ สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 91.33 ทอง 10 1. เด็กหญิงณัฏฐกานต์  นันทา
 
1. นางทองคำ  เทพนิมิตร
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงธัสสิการ์  สีเขียว
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  การภูธร
3. เด็กหญิงรสสุคนธ์  บาลี
 
1. นางวิจิตราภรณ์  แท่นทอง
2. นางอัญชนา   มาตย์สร้อย
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธัสสิการ์  สีเขียว
2. เด็กหญิงรสสุคลธ์  บาลี
3. นางสาวสุจิรา  กองเกิด
 
1. นางวิจิตราภรณ์  แท่นทอง
2. นางอัญชนา  มาตย์สร้อย
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายนพรัตน์  พร้อมเพรียง
 
1. นางสุพรรณี  อนุอัน
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงปิยธิดา  เกยุทธรัตน์
 
1. นางละเอียด  ประครองญาติ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายธนา  ศรีอุ่น
 
1. นางวิจิตราภรณ์  แท่นทอง
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 76.5 เงิน 7 1. เด็กชายรัชชานนท์  เสาสุด
2. เด็กหญิงอธิยาภรณ์  โพธิ์ชัย
3. เด็กหญิงอัญชพร  สุหะ
 
1. นางนันทกิจ  เกตุพิบูลย์
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงบุษบา  หิตยะโส
2. เด็กชายภาสกร  ชัยวิเศษ
3. เด็กหญิงสุภาภรณ๋  หนานทองหลาง
 
1. นางธัญญารัตน์  ธนูรัตน์
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 68.25 ทองแดง 10 1. เด็กชายนนทชัย  เทียนใส
2. เด็กชายอภิชัย  หาชื่น
 
1. นางนันทกิจ  เกตุพิบูลย์
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายคิมหันต์  พิมพ์วงษ์
2. เด็กชายสุรสิทธิ์  คำแก้ว
 
1. นางนันทกิจ  เกตุพิบูลย์
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กชายชัยพร  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กชายปริญญา  แสงจันทร์
 
1. นางธัญญารัตน์  ธนูรัตน์
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กชายณัฐพล  คุณศึกษา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ฉายชัยภูมิ
 
1. นางธัญญารัตน์  ธนูรัตน์
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธนภัทร  ชัยชนะ
2. เด็กหญิงรัญชิดา  ทุหา
 
1. นางสาวทิพพาภรณ์  ภูดวงดาษ
2. นางอัญชนา  มาตย์สร้อย
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 9 1. เด็กชายศักรินทร์  นนต์ที
 
1. นางทองคำ  เทพนิมิตร
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอริศรา  หมื่นศรีพรม
 
1. นางฐานันทิณี  ดีสุข
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงณัฐติกา  ชูพราย
2. เด็กหญิงแก้วไพลิน  สารวังเกลี้ยง
 
1. นางอัญชนา  มาตย์สร้อย
2. นางสาวทิพพาภรณ์  ภูดวงดาษ
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกำพล  กูดซ้าย
2. เด็กชายจิระวัฒน์  เนาวราช
3. นายชวน  เศษอาจ
 
1. นางธัญญารัตน์  ธนูรัตน์
 
18 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธิดาวัลย์  ศรีอุ่น
 
1. นางรัชนี  หวานแท้