สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านลอมคอม สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีแสง
2. เด็กหญิงภาวิณี  แพไธสง
3. เด็กหญิงวิไลพร  ทุงจันทร์
 
1. นางสาวดลดารา  บัวนาค
2. นางวลัยวรรณ  แต้สมบูรณ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.33 ทอง 11 1. เด็กชายนที  แซ่ลิ้ม
2. เด็กหญิงสุชาวดี  ปัสสา
 
1. นางจุฑามาส  ศรีอัครวิเนต
2. นายไพบูลย์  ขุนเรศ
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงปวิตรา  อะศูนย์
2. เด็กชายศุภกิตติ์  ธีระสาร
 
1. นายสุรยุทธ  สืบเนียม
2. นายสมใจ  เทพจั้ง
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศิวกร  ธุงจันทร์
 
1. นายสมใจ  เทพจั้ง
 
5 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 88 ทอง 5 1. เด็กชายวชิรเมธี  หนูมา
 
1. นายกฤษฎา  ชานนท์เมือง
 
6 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพล  ศรีโนนเรือง
 
1. นายกฤษฎา  ชานนท์เมือง
 
7 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนัฐพงศ์  สงแสนผาง
 
1. นายกฤษฎา  ชานนท์เมือง
 
8 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวรพัฒน์  สอดดง
 
1. นายกฤษฎา  ชานนท์เมือง
 
9 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กชายพลพล  ปานพิมพ์
 
1. นายกฤษฎา  ชานนท์เมือง
 
10 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพล  พนมวัน ณ อยุธยา
 
1. นายกฤษฎา  ชานนท์เมือง
 
11 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอิสระ  อุฒาพยัพ
 
1. นายกฤษฎา  ชานนท์เมือง
 
12 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  สังวุฒิโต
2. เด็กหญิงกรรณิกา  เศษคึมบง
3. เด็กหญิงกัลยา  ประไมยะ
4. เด็กชายจิรวัฒน์  พลยางนอก
5. เด็กหญิงญาณิภา  ปามะ
6. เด็กหญิงญาดา  ชิดทอง
7. เด็กชายณัฐพล  ศรีโนนเรือง
8. เด็กชายณัฐพล  พนมวัน ณ อยุธยา
9. เด็กหญิงทัศวรรณ  พิมพ์ทอง
10. เด็กหญิงธิดา  สีมานอก
11. เด็กหญิงนิตยา  วรรณอุดม
12. เด็กหญิงบุษยา  แก้วกันหา
13. เด็กชายพงศกร  ทอนเสาร์
14. เด็กชายพจนา  แก้วอาสา
15. เด็กชายพลพล  ปานพิมพ์
16. เด็กหญิงพศิกา  ด้วงแพง
17. เด็กหญิงภัทรธิดาพร  พิมพ์ทอง
18. เด็กชายมีนา  รื่นชัยภูมิ
19. เด็กชายวรพัฒน์  สอดดง
20. เด็กหญิงวาสนา  ทนันชัย
21. เด็กหญิงสุธิดา  อาจหนองหว้า
22. เด็กหญิงสุพันสา  กองชนะ
23. เด็กหญิงอติพร  แว่นดี
24. เด็กชายอนุรักษ์  สำเภาไทย
25. เด็กหญิงอรญา  บุญแสนก้อม
26. เด็กชายอริยะพงษ์  หารคำแพง
27. เด็กหญิงอวิรดา  คำชู
28. เด็กหญิงอัญมณี  พิมพ์ทอง
29. เด็กหญิงเขมอัปสร  ยะคำป้อ
30. เด็กหญิงไอลดา  ประทุมดี
 
1. นายกฤษฎา  ชานนท์เมือง
2. นายสมใจ  เทพจั้ง
3. นางชญาภา  อุปฮาต
4. นางจุฑามาส  ศรีอัครวิเนต
5. นางสาวดลดารา  บัวนาค
6. นางปิยนาถ  สินเธาว์
7. นายไพบูลย์  ขุนเรศ
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิราพร  วงละคร
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  อันทะนัย
3. เด็กหญิงอนงนุช  พลแสนทอง
 
1. นางชญาภา  อุปฮาต
2. นางปิยนาถ  สินเธาว์
 
14 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 82 ทอง 16 1. เด็กชายอภินันท์  นาบริบูรณ์
 
1. นางสุมล  บูระพันธ์