สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านลอมคอม สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงชลธิชา  สังวุฒิโต
2. เด็กหญิงปิยพัชร  มาตกิจ
3. เด็กชายวีระชัย  จอดนอก
 
1. นายสรอาจ  โคตะคาม
2. นายไพบูลย์  ขุนเรศ