สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านละหานนา สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงกัญธิวาพร  พิมพ์แสง
2. เด็กหญิงฉันท์ชนิดา  อินทร์พรม
3. เด็กหญิงชนิดา  ภูพันนา
4. เด็กหญิงทักาอร  เกี่ยวแก่
5. เด็กหญิงวริศรา  พวงจันทร์
 
1. นางพรเพชร  นนทะคำจันทร์
2. นางสมบัติ  ดวงปาโคตร
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 73 เงิน 9 1. เด็กหญิงศิริกานดา  ศรีธรรมมา
 
1. นางสุปัญญา  มาพงษ์
 
3 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 73 เงิน 17 1. เด็กหญิงกฤติยา  โพธิ์สิงห์
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  จันทร์ลุน
3. เด็กหญิงณิชานันท์  แทนรินทร์
 
1. นางพัฒนา  มาพงษ์
2. นางวิลาวรรณ  พิมพ์วงศ์