สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 76 เงิน 13 1. เด็กชายก้องเกียรติ  พรมแสน
2. เด็กหญิงนัฑริกา  ศรีสุข
 
1. นายสมชาย  ทิพยกิตติวงศ์
2. นางเงินตรา  ชัยลา
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 9 1. เด็กชายภัคเนตร  พาที
 
1. นางสาวธนามัย  ชัยปราบ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายวายุพงษ์  นามพิเศษ
 
1. นางสาวธนามัย  ชัยปราบ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กชายวีระชัย  ผลมาตร
 
1. นางกิ่งกาญจน์  ปัจจุทรา
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 11 1. เด็กหญิงชฎาทิพย์  ดาโสม
 
1. นางกิ่งกาญจน์  ปัจจุทรา