สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงฐิติมา  โง่นซาลี
 
1. นางเงินตรา  ชัยลา
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงสุกานดา  กรรณิกา
 
1. นายไพบูลย์  ไทยเมืองพล
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 61 ทองแดง 16 1. เด็กชายกิตติพงษ์  มารมย์
2. เด็กชายชนาธิป  สารภี
3. เด็กชายภานุพงษ์  โภไคสวรรค์
 
1. นางสาวธนามัย  ชัยปราบ
2. นายสมชาย  พิทยกิตติวงศ์
 
4 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 5 1. เด็กชายศุภณัฐ  การะเกษ
 
1. นางสาวธนามัย  ชัยปราบ