สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงฐิติมา  โง่นซาลี
 
1. นางเงินตรา  ชัยลา
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงสุกานดา  กรรณิกา
 
1. นายไพบูลย์  ไทยเมืองพล
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 76 เงิน 13 1. เด็กชายก้องเกียรติ  พรมแสน
2. เด็กหญิงนัฑริกา  ศรีสุข
 
1. นายสมชาย  ทิพยกิตติวงศ์
2. นางเงินตรา  ชัยลา
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.33 ทอง 11 1. เด็กชายภูวฤทธิ์  ยุชิ
2. เด็กหญิงมัทนา  จูมคอม
 
1. นายสมชาย  พิทยกิตติวงศ์
2. นางเงินตรา  ชัยลา
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายประสาตพร  หงษ์วิลัย
 
1. นางสาวธนามัย  ชัยปราบ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 9 1. เด็กชายภัคเนตร  พาที
 
1. นางสาวธนามัย  ชัยปราบ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายวายุพงษ์  นามพิเศษ
 
1. นางสาวธนามัย  ชัยปราบ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรมน  สีแสง
2. เด็กหญิงสุขกมล  ปิตาระพัง
 
1. นางกิ่งกาญจน์  ปัจจุทรา
2. นางเงินตรา  ชัยลา
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนิตา  แซ่ฉั่ว
2. เด็กหญิงนฤมล  หล้าโคตร
 
1. นายสมชาย  พิทยกิตติวงศ์
2. นางเงินตรา  ชัยลา
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนัชชา  รัฐบำรุง
2. เด็กหญิงแคทรียา  ขุนแก้ว
 
1. นายสมชาย  พิทยกิตติวงศ์
2. นางเงินตรา  ชัยลา
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีระพงษ์  หมั่นชาติ
 
1. นางสาวธนามัย  ชัยปราบ
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 61 ทองแดง 16 1. เด็กชายกิตติพงษ์  มารมย์
2. เด็กชายชนาธิป  สารภี
3. เด็กชายภานุพงษ์  โภไคสวรรค์
 
1. นางสาวธนามัย  ชัยปราบ
2. นายสมชาย  พิทยกิตติวงศ์
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กชายวีระชัย  ผลมาตร
 
1. นางกิ่งกาญจน์  ปัจจุทรา
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 11 1. เด็กหญิงชฎาทิพย์  ดาโสม
 
1. นางกิ่งกาญจน์  ปัจจุทรา
 
15 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 5 1. เด็กชายศุภณัฐ  การะเกษ
 
1. นางสาวธนามัย  ชัยปราบ
 
16 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวุฒิชัย  สุดกระโทก
 
1. นางสาวธนามัย  ชัยปราบ