รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1. เด็กหญิงชะลันดา   โสดาศรี
 
1. นางสาวนวลอนงค์  สอนสะอาด
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1. เด็กหญิงชิดชนก  ไชยรบ
 
1. นางรัชณีย์  แสนสุนนท์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนโจด 1. นางสาวสุภารัตน์  กรวดงาม
 
1. นางสมปอง  ลาดซ้าย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ 1. เด็กหญิงวรินทร์นิภา  ท้าวนิล
 
1. นางวิไลวรรณ  ทิพรักษ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะครองบ้านโกรก 1. เด็กหญิงบุษกร  อ่อนสำโรง
 
1. นางโอภาช  ปะจะเน
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนจันทึกห้วยแกวิทยา 1. เด็กหญิงไอศ์ลดา  ดอนเส
 
1. นางสุดาพร  ปัสสา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ 1. เด็กหญิงกนกพร  ช่อหนองแสน
 
1. นางพิมพ์วิภา  สมอหมอบ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัมพร (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  อินโสภา
 
1. นางทิพวรรณ  ขุนเรศ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง 1. นางสาวพิมพิลาลักษณ์  เศรษฐภักดี
 
1. นางกนิษฐา  ดาโสม
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ 1. เด็กหญิงสุธีธิดา   นาพยับ
2. เด็กหญิงอภิรมภรณ์  ช่อหนองแสน
 
1. นางจุลีพร  รูปต่ำ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาวสามัคคี 1. เด็กหญิงบุษบา  สันทา
2. เด็กชายศรัญ  สุดใหญ่
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ดอกเข็ม
2. นายยุติธรรม  ไตรทิพย์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงสว่าง 1. เด็กชายธนายุทธ  วงศ์พรม
 
1. นางหงษ์ทอง  เจณวิทย์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหันใหญ่ 1. เด็กหญิงศรีประภา  ดอนหัวล่อ
 
1. นางสุพิน  ทีทา
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแขมอีโล 1. เด็กหญิงสุกัญญา  จันทร์เทพ
 
1. นายมิตรภาพ  ไกรวัน
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 1. เด็กหญิงกฤษณา  เฉียบแหลม
2. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ศรีเตชะ
3. เด็กหญิงประภัสสร  สรอินทร์
 
1. นางหนูพูล  ไกรจันทร์
2. นางพิศมัย  หารเทศ
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนหัน 1. เด็กหญิงธิยาพร  คงมุ่งคล้า
2. เด็กหญิงวรรณวลี  บาลี
3. เด็กหญิงวริยา  พัฒนวิบูลย์
 
1. นายพิทยาพล  บุตรวิชา
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทบพวก
2. เด็กหญิงพัชริดา  ลาวัลย์
3. เด็กหญิงอัชมัย  สืบสำราญ
 
1. นางศิรินธร  ตังคณิตานนท์
2. นางสาวณัฐณิชา  แสนเสนา
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองเม็ก 1. เด็กหญิงพรพิมล  หมื่นภักดี
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ลุนสำโรง
3. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  จำนงศิลป์
 
1. นายไพจิตร  อุทัยประดิษฐ์
2. นางสำลี  ทองดี
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1. เด็กชายกีรติ  ชิดทอง
2. เด็กชายณพัสกร  คำอู
 
1. นางจันทร์จิรา  ไกรัตน์
2. นางสาวนฤนารถ  ชัยตระกูลยิ่ง
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 1. เด็กหญิงรัชนีกร  อัญญโพธิ์
2. เด็กหญิงวาริณี  สุรินทร์
 
1. นายสุนิต  ขานอยู่
2. นางมณีรัตน์  มะลาหอม
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพร 1. เด็กหญิงภัทรภร  ต่อสกุลไทย
 
1. นายพิทยา  สุภพร
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวังหิน 1. เด็กชายภัทรภณ  พลไธสง
 
1. นางนันทิพร  บุญห่อ
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน คึมชาด 1. เด็กชายวัชรพงษ์   จอดนอก
 
1. นายสนอง  ยอดสง่า
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับบา 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์   หาญโสภา
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  บุตรคาม
3. เด็กชายเมธา  สีกุดเรือ
 
1. นายสมพงษ์  มะวงค์
2. นายสุพิช  ศรีชัย
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหันใหญ่ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ภูโสภา
2. นางสาวชาลิสา  เทพรัง
3. นางสาวนัฐกุล  นาหนองตูม
 
1. นายเจษฎา  นาทอง
2. นางมะลิวัลย์  หาญชนะ
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดรู 1. เด็กหญิงวรวรรณ  ประพรต
2. เด็กหญิงสุดาภรณ์  อิมพิมพ์
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พิทักษ์
 
1. นางมาลินี  คำศรีแก้ว ไชยบัง
2. นายวรรณชัย  ไชยบัง
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองเม็ก 1. เด็กหญิงกฤติยา  พิงไธสง
2. เด็กหญิงจิรภัทรภรณ์  เอมโอษฐ์
3. เด็กหญิงยุวดี  จิรวัฒนผล
 
1. นางนันทภรณ์  ฉัตรพูนกุล
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1. เด็กหญิงณัฐนพิน  แคว้นคอนฉิม
2. เด็กหญิงนีนรัชชา  อัคฮาด
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  ไกรวาปี
 
1. นางศรุตยา  ดรสีเนตร
2. นางรุ่งรัตน์  บุตรพุฒ
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 89.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงนางเบ้า 1. เด็กชายประพัฒน์  เมืองขวา
2. เด็กชายภูมินทร์  วงศ์กัณหา
3. เด็กชายวิทวัส  หอมเนตร
 
1. นางอภิญญา  คำไพเราะ
2. นายพสธร  คำไพเราะ
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนโจด 1. เด็กหญิงธิตินันท์  ศิริมนตรี
2. เด็กหญิงภัทรวรรณ  เทิดกวินกูล
3. เด็กหญิงสุกัญญา  สิงห์สองคอน
 
1. นางสาวรัชนีกร  ยิ่งชนะ
2. นางสาวนันทวรรณ  แถวหมอ
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนโจด 1. เด็กหญิงกนกพร  อนันต์
2. เด็กหญิงวรรณพิมล  ศาลางาม
3. เด็กชายเดโช  เฉื่อยฉ่ำ
 
1. นางสาวรัชนีกร  ยิ่งชนะ
2. นายทศพงษ์  สุทธิวัชรเมธี
 
32 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนจันทึกห้วยแกวิทยา 1. เด็กชายธีรพงษ์  โพธิ์ใต้
2. เด็กชายประสิทธิ์  เจ็ดชาตรี
 
1. นายโศภิษฐ์ศักดิ์  เดชะสิทธิ์
2. นายทวนทอง  โม้เมือง
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว 1. เด็กหญิงรัชนีกร  สิทธิเสนา
2. เด็กหญิงไพรินทร์  ดีสุข
 
1. นางยุวะภา  จำลอง
2. นางอนงรัก  ญาติสังกัด
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 95.73 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคลองหนองทุ่ม 1. เด็กชายนิวัฒน์  พลรักษา
2. เด็กชายพายุ  แย้มศรี
 
1. นายอลงกต  นาราษฎร์
2. นายไกรสร  ชัยปราบ
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว 1. เด็กชายธนากร  นาบำรุง
2. เด็กชายปฐมกริช  กระฉอดนอก
 
1. นายสุเนตร  อัศวมนตรี
2. นางอภัสสร  อัศวมนตรี
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนธาตุ 1. เด็กชายภัทรศักดิ์  อินทร์นอก
2. เด็กชายเชาวรัตน์  เมืองศรี
 
1. นายพงษ์พรหม  แก้วชนะ
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน คึมชาด 1. เด็กชายธนบดี   รัตนะ
2. เด็กชายนัทภูมิ   เทพตาแสง
 
1. นางสาวดอกแก้ว  มาตย์วังแสง
2. นางสาวประภาศิริ   พันธุ์มี
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทางขวาง 1. เด็กชายวัชรพงศ์  เจียมไธสง
2. เด็กชายเกรียงไกร  พรมศาสตร์
 
1. นายสมนึก  ประกอบนันท์
2. นางนิภาพร  ประกอบนันท์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังคูณ 1. เด็กหญิงกมลณัฐ  สร้างนอก
2. เด็กชายปริญญา  อำมะเหี่ย
3. เด็กชายรัฐภูมิ  อ้นไธสง
4. เด็กหญิงอัมภาพร  ศรีเตชะ
5. เด็กหญิงเบญจมาศ  คำผา
 
1. นางสุจี  คำพิลา
2. นายประสิทธิ์  สายอินทร์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังคูณ 1. เด็กหญิงจุรีภรณ์  รุ่งไธสง
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  กาสี
3. เด็กหญิงวิภารัตน์  ชำนาญสิงห์
4. เด็กหญิงสุชาดา  หาริวร
5. เด็กหญิงอภิสมัย  วัดวาปี
 
1. นางละมัย  นามอ่อนตา
2. นายพร้อมพงศ์  สารคาม
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองเม็ก 1. นางสาวปวีสุดา  ไชยเสนา
2. เด็กหญิงพรวิมล  หมื่นภักดี
3. เด็กหญิงสุรินทร  คันทะโสม
4. นางสาวอัจฉรา  คำโส
5. เด็กหญิงแจ่มนภา  ปริลุน
 
1. นางพูลจิต  หลี่อินทร์
2. นางสมหวัง  สีหามาตย์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง 1. เด็กหญิงพิยดา  สำโรงพล
2. เด็กหญิงรัญชิดา  กองเกิด
3. เด็กหญิงวราภรณ์  ตะวงษา
4. เด็กหญิงวริศรา  ชื่นหมี้
5. เด็กชายศิริโรจน์  กาพล
 
1. นางอัชรานีย์  นาราษฎร์
2. นางมะลิ  กองเกิด
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังคูณ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  อัศววัฒนานุกูล
2. เด็กชายจารุวัฒน์  สังข์ทอง
3. เด็กชายธนวัฒน์  คิดสำราญ
4. เด็กหญิงพนิตนาฏ  พรมนอก
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ไลไธสง
 
1. นางละมัย  นามอ่อนตา
2. นางสาวสุวิรักษ์  คำพิลา
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง 1. นางสาวกนกวรรณ  ชาสำโรง
2. นางสาวนลินรัตน์  กองเกิด
3. นางสาวนิตยา  สังเงิน
4. นางสาวประภัสสร  เศรษฐภักดี
5. เด็กหญิงสุพนิดา  พานนนท์
 
1. นางกนิษฐา  ดาโสม
2. นางยรรยงค์  จำปานิน
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจคามสามัคคี 1. เด็กหญิงดลฤดี  หวานแท้
2. เด็กหญิงนริศรา  ยมมูล
3. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  สำโรงลุน
4. เด็กชายสงกรานต์  ชูศรีวาส
5. เด็กหญิงอวัสดา  สืบทิพย์
 
1. นางอัมพร  ชัยสวัสดิ์
2. นางสมบูรณ์สิน  อ่อนตา
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา 1. เด็กชายกิตติพล  พามอก
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  นันทอง
3. เด็กชายนันทกร  วงค์งาม
4. เด็กชายอติกันต์  ติโนชัง
5. เด็กหญิงเบญจรัตน์  ประสมบูรณ์
 
1. นายกัณหา  นามอ่อนตา
2. นายพิชิต  พันตาเอก
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1. เด็กหญิงจันทิมา   จันโท
2. เด็กชายจิตติพล  คำแก้ว
3. เด็กชายชัยธวัฒน์  ชื่นหญ้าปลอก
4. เด็กหญิงปภัสนันท์  ศรีวันทา
5. เด็กชายพชรพล   ภักดีลุน
6. เด็กหญิงพรอนงค์  สร้อยไข
7. เด็กชายพลกฤต  โพชนะจิตร
8. เด็กหญิงพัณณิตา   แฝงตะคุ
9. เด็กชายภาณุวัฒน์  มืดอิ่ม
10. เด็กหญิงรมิตา   เสริมดำรงศักดิ์
11. เด็กหญิงวีรภัทรา  จ้ายหนองบัว
12. เด็กหญิงศิริประภา   เครือไธสง
13. เด็กหญิงสลินทิพย์   คำไพเราะ
14. เด็กหญิงสุกานดา  ภะวะภูทะ
15. เด็กหญิงสุธาสินี  เจือจารย์
16. เด็กหญิงอภิศรา  มัดลม
 
1. นายนิพนธ์  มั่งมูล
2. นางประภัสสร  ธานี
3. นางลักษณาวดี  นันทสูรย์
4. นางพนิดา  ทาซ้าย
5. นางสุภาพร  สายอินทร์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1. เด็กหญิงชลดา  เคนชาลี
 
1. นางพิสมัย  คูณล้าน
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1. เด็กหญิงธีรดา  เลิศพันธ์
 
1. นางพิสมัย  คูณล้าน
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 1. นางสาวรุ่งรัศมี  สมมาตย์
 
1. นางจิรพร   เจริญ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1. เด็กหญิงพรณภัทร  อวบอ้วน
2. เด็กชายศุภวิชญ์  พรสุวรรณ์
 
1. นางสาวนิตยา  สายสุด
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1. เด็กชายฉัตรดนัย  แสงโทโพ
2. เด็กหญิงแสงแข  แจ่มเพชร
 
1. นางสาวพัชณีย์  วงษ์เสียงดัง
2. นางลักษณาวดี  นันทสูรย์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองเม็ก 1. เด็กชายประวิทย์  สืบทิพย์
2. เด็กหญิงพรรภัสษา  นาสังข์
 
1. นางสาวกาญจนา  บุญจวง
2. นางพูลจิต  หลี่อินทร์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงกฤติยานี  มูลจันที
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เหมืองแสน
3. เด็กหญิงนิศารัตน์  ปุ่มสีดา
4. เด็กหญิงบุษยมาศ  ฅนรู้
5. เด็กหญิงบุษราคม  นอกตะแบก
6. เด็กหญิงพนิตนันท์  จันทร์ดี
7. เด็กชายพิชญาภัค  ผงไธสง
8. เด็กหญิงรักษณา  เกิดศักดิ์
9. เด็กหญิงศุภลักษณ์  บารมีศรี
10. เด็กหญิงสุชาดา  ชาชัย
 
1. นางอรไท  ทองสุพรรณ
2. นางสาวนิตยา  พุทธพักตร์
3. นางสาวภักดิภรณ์  มาตย์นอก
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเป้า 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วรรณประใด
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ยารังษี
3. เด็กชายจีระศักดิ์  จูมคอม
4. เด็กหญิงณัฐชยา  หลักโคตร
5. เด็กหญิงณัฐณิชา  ฉายา
6. เด็กชายณัฐพีลนัน  สุธรรม
7. เด็กหญิงธันยพร  นาดี
8. เด็กชายวิศล  เทศชาลี
9. เด็กหญิงสิรินธร  บุญผาลา
10. เด็กหญิงสุดา  มุ่งเกิด
11. เด็กชายสุระชัย  ตอสันเทียะ
12. เด็กหญิงอภิชญา  สีหามาตย์
13. เด็กหญิงอมรรัตน์  ภูสำเภา
14. เด็กหญิงอุบลวรรณ  โคบาล
15. เด็กชายเพชร  ตรีภูมิ
 
1. นายวิชัย  มาบุดดา
2. นางนิพรรณี  ผาปริญญา
3. นางสุพิศ  ศรีเตชะ
4. นางสาวสุนัฎถาพัชร  เศษภักดี
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเค็ง 1. เด็กหญิงกฤตยา  เจริญ
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อินทร์นอก
3. เด็กหญิงกัลยรัตน์  เลยกลาง
4. เด็กหญิงกาญจนา  เจริญชนม์
5. เด็กหญิงจิราพรรณ  หมื่นบุญมี
6. เด็กหญิงจิราวรรณ  แข็งขัน
7. เด็กหญิงนัฐทิวา  อินนอก
8. เด็กหญิงนิตยา  อินทองลา
9. เด็กหญิงนิภาวรรณ  อินนอก
10. เด็กหญิงพิชยา  จัทร์สนิท
11. เด็กหญิงสุภาพร  หนูเงิน
12. เด็กหญิงสุภิกา  จันดี
13. เด็กหญิงสโรชา  ธรรมนาม
14. เด็กหญิงอาทิตยา  บุุญพิมพ์
15. เด็กหญิงเกตุวรี  รัตน์แสนศรี
 
1. นายณัฐพัชร์  ภัทรบัวพุฒ
2. นางสาวศศิธร  บรรยงค์
3. นางสาวนิจพร  อินนอก
4. นางสาวนพรัตน์  เถาว์พันธ์
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1. เด็กชายกฤตยชญ์  ทานกระโทก
2. เด็กชายกษิณัฎฐ์  วัฒนดิลกวิทย์
 
1. นางสาวพัสรินทร์  บะคะ
2. นายวุฒิชัย  กรรมธร
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ 1. นายธีระศักดิ์  จำปาไชย
2. เด็กหญิงนิภาวรรณ  ทองโคตร
 
1. นายเชฏฐะกร  ธานี
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะคร้อหนองหญ้าขาว 1. เด็กหญิงมาลินี  รัตนวิจิตร
 
1. นางรุจิรา  พาวงศ์
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะคร้อหนองหญ้าขาว 1. เด็กหญิงวรนุช  ศิริรางกูล
 
1. นางรุจิรา  พาวงศ์
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด 1. นางสาวนันทวรรณ  แซ่จิ๋ว
 
1. นายวิชัย  คำญา
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1. เด็กหญิงธันยพร  ขจรเดช
 
1. นายเกล้า  หลักโคตร
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1. เด็กหญิงฐิติวรดา  ภูปุย
 
1. นางสาวธนธรณ์  นวลศิลป์
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน คึมชาด 1. เด็กชายวชิระ  มาตย์นอก
 
1. นางสมใจมาด  มูลไธสง
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด 1. นางสาวมุธิตา  สังขโห
 
1. นายวิชัย  คำญา
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน คึมชาด 1. เด็กหญิงเกตสุดา  ประวัน
 
1. นางสมใจมาด  มูลไธสง
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง 1. เด็กหญิงวรมน  สีแสง
2. เด็กหญิงสุขกมล  ปิตาระพัง
 
1. นางกิ่งกาญจน์  ปัจจุทรา
2. นางเงินตรา  ชัยลา
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแซงแสงอรุณ 1. เด็กหญิงชญาณทิพย์  แดนลาดแก้ว
2. เด็กหญิงอัจฉริยา  ขอมอบกลาง
 
1. นางเข็มทอง  บุตรเพ็ง
2. นางสาวเนืองนิตย์  ชาวนาฮี
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง 1. เด็กหญิงธนัชชา  รัฐบำรุง
2. เด็กหญิงแคทรียา  ขุนแก้ว
 
1. นายสมชาย  พิทยกิตติวงศ์
2. นางเงินตรา  ชัยลา
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน คึมชาด 1. เด็กหญิงเวณุกา  ลันทด
 
1. นางสมใจมาด  มูลไธสง
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน คึมชาด 1. เด็กชายกวีรัฐ   ปัสสาวะโท
2. เด็กชายชินวัตร   ทบบุญ
3. เด็กชายวิทวัส   ลันทด
 
1. นางสาวเพียงฤทัย   ปะละกา
2. นายทองรัก  บุญเลิศ
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัมพร (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กชายชินวัฒน์  ขันขวา
2. เด็กชายธนะชัย  ยอดจันทร์
3. เด็กชายธีรพันธ์  เสนา
 
1. นายวิญญู  มุขดา
2. นายสุรัตน์  อ่อนแสง
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนโจด 1. เด็กชายกฤตนัย  กองเพ็ง
2. นายอดิสร  ศรียะ
3. นายอนันต์ชัย  โฆสินธุ์
 
1. นางสาวนันทวรรณ  แถวหมอ
2. นางสมปอง  ลาดซ้าย
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินลาดนาดี 1. เด็กชายสุรกต  เทพตาแสง
 
1. นางสาวเยาวเรศ  ผาผง
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินลาดนาดี 1. เด็กชายปริพัฒน์  คำทา
 
1. นายสุภานุสรณ์  สุขเพีย
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวนาหนองแวง 1. เด็กหญิงพรรณิภา  ทะลาไธสง
 
1. นางอรวรรณ  บัววิชัย
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวนาหนองแวง 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์  หารมาก
 
1. นางอรวรรณ  บัววิชัย
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซู่เอ็ง 1. เด็กหญิงบุษยรัตน์  สีนอก
 
1. นายบุญเรือง  สาชะรุง
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซู่เอ็ง 1. เด็กชายปิยะบุตร  ดีจะมาลา
 
1. นายบุญเรือง  สาชะรุง
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงยาว 1. เด็กชายนันทวัฒน์  ทองขาว
 
1. นายอิศราพร  กาษี
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซู่เอ็ง 1. เด็กหญิงวรรณษา  ศรีกล่อม
 
1. นายบุญเรือง  สาชะรุง
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรัตนะ 1. เด็กหญิงอริศรา  หมื่นศรีพรม
 
1. นางฐานันทิณี  ดีสุข
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมตวิทยา 1. เด็กชายก้องภพ   สุขอ้วน
2. เด็กชายจิรพัฒน์   มุขพิมาย
3. เด็กหญิงชรินรัตน์   คำโส
4. เด็กชายณัฐชนน   บุเกตุ
5. เด็กชายตติยา   สำนักบ้านโคก
6. เด็กชายธนากร   โยงไธสง
7. เด็กหญิงธัญญาภรณ์   โมกไธสง
8. เด็กหญิงธัญลักษณ์   เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย
9. เด็กหญิงนิศาบดี   มิเถาวัลย์
10. เด็กชายบวรวัชร   คำหารพล
11. เด็กหญิงปภาวรินทร์   ปล้องยาง
12. เด็กหญิงพุทธิตา   ทองนิล
13. เด็กหญิงรุ่งนภา   เฉลิมรัมย์
14. เด็กหญิงวรวิษา   ปุเลตัง
15. เด็กหญิงศิโรรัตน์   สีดาร้อยเอ็ด
16. เด็กชายสหรัฐ   จันทา
17. เด็กหญิงอริสรา   อุ่นทานนท์
18. เด็กหญิงอารีรัตน์   สินทพ
19. เด็กชายเกศริน   หลาบพา
20. เด็กหญิงโยษิตา   คำดี
 
1. นางสาวชลลดา  สาโคตรวัน
2. นางสาวสมฤดี  คำชมภู
3. นางสาวดวงพร  ทองระย้า
4. นางสาวเบญจภรณ์  ศรีโนนม่วง
5. นายวิวัฒน์ชัย  ธงภักดี
6. นางสาวยุวลี  ชาภูคำ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์อนุกูล 1. เด็กชายอำพล  วงษ์หวังจันทร์
 
1. นางสุภาพร  สิงหศรี
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี 1. นางสาวไพลิน  วงษา
 
1. นายธีรศักดิ์  ทองดี
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 1. เด็กชายโชคทวี  สีหาอินทร์
 
1. นายสุวิทย์  พลศักดิ์หาญ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว 1. เด็กหญิงปริญญา  กระฉอดนอก
 
1. นางกัญยานี  อาจชมภู
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวนาหนองแวง 1. เด็กชายทีรพัฒน์  คะเนนอก
 
1. นางอรวรรณ  บัววิชัย
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ชารีรักษ์
 
1. นางสาวอัญญารัตน์  เอกาชัย
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง 1. นางสาวรัตติศา  พลยาง
 
1. นายชาติชาย  พลจารย์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้ายเมย 1. เด็กชายชัยวัตร์  บรรยง
 
1. นายธงไชย  แสงลา
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1. เด็กหญิงณัชฌา  วงษ์จันลา
 
1. นางสาวนุจรีย์  บุตรศรีภูมิ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงมน 1. เด็กชายศิริชัย  ไปแดน
 
1. นางศรีวิไล  อุดมฉวี
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง 1. เด็กหญิงพิมลวัลย์  สุวรรณวงศ์
 
1. นางมณันญา  มุ่งเกิด
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนโจด 1. เด็กชายธนัช  ชาวชายโขง
 
1. นางสาวนันทวรรณ  แถวหมอ
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 1. นางสาวนันทกร  จัันทร์เรืองศรี
 
1. นายสุวิทย์  พลศักดิ์หาญ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพร 1. เด็กชายนครินทร์  สิมมาลี
 
1. นางประโลมจิต  โชคชัย
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ 1. เด็กหญิงภัทราวดี  โตโส
 
1. นางสาวพนมพร  บุญเยี่ยม
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1. เด็กหญิงกชกร  ภานิคม
2. เด็กหญิงกนกนาฏ  เศวตวงษ์
3. เด็กหญิงกัญชพร  ธนากาญจนภักดี
4. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   เทศน้อย
5. เด็กหญิงกัญญาพัชร   ทองคำ
6. เด็กชายกิติศักดิ์  แจ้งคล้อย
7. เด็กหญิงขวัญเรือน   ราชซุยแสน
8. เด็กชายชิษณุพงศ์  ดีสุข
9. เด็กชายณภัทร์   พลสุด
10. เด็กหญิงณัฐภัสสร   อิทธิกุล
11. เด็กหญิงทิพยรัตน์  คนรู้
12. เด็กชายธนวัฒน์  พละวงศ์
13. เด็กชายธนวัฒน์  จันราช
14. เด็กชายธนเกียรติ  พิทักษ์
15. เด็กชายนครินทร์  พลดงนอก
16. เด็กชายนพรุจ  สายกระสุน
17. เด็กหญิงนภัสกร  ทิพย์แสง
18. เด็กหญิงนวพร  อาษานอก
19. เด็กชายปรเมศวร์  สิทธิมงคล
20. เด็กชายปัณวรรธ  บาลี
21. เด็กชายปิติพล  เชื้อสาวะถี
22. เด็กหญิงปิยธิดา   ลาภมาก
23. เด็กหญิงปุณณิชา  เขษมภูริษกานต์
24. เด็กชายพงษ์รัฐกฤษณ์  ศรีวงษ์
25. เด็กหญิงพัชราภา   ดอนมงคุณ
26. เด็กหญิงพิมพ์ศิริ  เอกศิริ
27. เด็กชายภฤศวัฒน์  ดรหมั่น
28. เด็กหญิงภัคจีรา   สีชุม
29. เด็กหญิงภูณิศา  เขษมภูริษกานต์
30. เด็กชายภูริภัทร  สุขสมกิจ
31. เด็กชายภูริภัทร์  พลกระจาย
32. เด็กชายรังสิมันตุ์  ศีลารัตน์
33. เด็กหญิงวราพรรณ   พุ่มมูล
34. เด็กหญิงศศินิภา  วงษ์ยาริทธิ
35. เด็กชายศุทธิกร  ใสจูง
36. เด็กหญิงศุภพร   วิชาธรรม
37. เด็กชายเศรษฐพงศ์  ทะวะ
38. เด็กหญิงเสวภา  ชินรัตน์
39. เด็กหญิงโยษิตา  วงษ์จารย์
40. เด็กชายไพสิฐ  โสขันตี
 
1. นายเกียรติพงษ์  หัตถพนม
2. นางสาวมะลิวรรณ์  ดีสุด
3. นายภูมิพัฒน์  สิทธิทัศน์กุล
4. นายพงศกร  นครศรี
5. นางฉวีวรรณ  ทีเหล็ก
6. นางสาวสายสุดา  ประโพธิ์ทัง
7. นางสาวกรรณิกา  กมลพันธ์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง 1. เด็กชายกรรวี  กุดไธสง
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  หมั่นจิต
3. เด็กชายก้องภพ  รัตนะพิมพ์
4. เด็กชายจิตติวัฒน์  กระลาม
5. นางสาวจิรารัตน์  สระประทุม
6. เด็กหญิงชลดา  ชมพูพื้น
7. นางสาวญาณวิภา  โคตรคำ
8. เด็กหญิงดรัลพร  ทับละคร
9. เด็กชายธนากร  นาราษฎร์
10. เด็กชายธิรักษ์  มีศรี
11. เด็กหญิงนันทนา  สีฮุย
12. เด็กหญิงนาติยา  สบู่หอม
13. เด็กหญิงปนัดดา  คัมภิรานนท์
14. เด็กหญิงปวันรัตน์  สาสร้อย
15. เด็กหญิงพรชิตา  หล้าพรม
16. เด็กหญิงพัชรา  กระลาม
17. เด็กชายพิทักษ์ศิลป์  ห้าวจันทึก
18. นายพิพรรธ  คำผาย
19. เด็กหญิงพิมลพรรณ  พงษ์พันธ์
20. เด็กชายพิษณุ  โหว่สงคราม
21. เด็กหญิงรัชนิดา  โคกสีนอก
22. เด็กหญิงวานิสา  อุ่นสำโรง
23. เด็กชายวีระศักดิ์  สนามทอง
24. นายวีระศักดิ์  ทัศมี
25. นายศรายุทธ  โคกสีนอก
26. นายศรายุทธ์  ภูชาดา
27. เด็กหญิงศศิธร  เรืองแหล้
28. เด็กชายศิริศักดิ์  สกุณี
29. นางสาวสมพร  ป้องพันธ์
30. เด็กชายสหรัฐ  อุปชาใต้
31. เด็กหญิงสุรัตน์ดา  โคกสีนอก
32. เด็กชายอภิรักษ์  มาลี
33. เด็กหญิงอริญญาพร  มาตย์วังแสง
34. เด็กชายอริสรา  สาสร้อย
35. เด็กหญิงอาริษา  อุ่นสำโรง
36. เด็กหญิงเปรมมิกา  คำยี่
37. เด็กหญิงเรณุกา  นิลศิริ
38. เด็กหญิงไอรดา  คำผาย
 
1. นายสมพงษ์  อัสสาภัย
2. นายอธิปัตย์  สิมศิริวัฒน์
3. นายมาฆะ  ปะจันสี
4. นายพิษณุ  กินขุนทด
5. นางสุวาสนา  มาลาไธสง
6. นางทัศมัย  สีลาดเลา
7. นางสุพิน  เลือดสงคราม
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 92.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมตวิทยา 1. เด็กชายกฤตมงคล  พลไชงา
2. เด็กหญิงกิตติสิรินทร์  กาสังข์
3. เด็กหญิงชิโนทัย  กองเกิด
4. เด็กหญิงชุติสรา  หม่วยนอก
5. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แพนไธสง
6. เด็กชายนพวิชญ์  หล่อเจริญศิริ
7. เด็กหญิงนิพิชณน์  พรหมสังขกุล
8. เด็กชายภาณุพงศ์  บุญเจือ
9. เด็กชายรัตชตะ  บัวงาม
10. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ปัตตานี
 
1. นางสาวชลลดา  สาโคตรวัน
2. นางสาวเบญจภรณ์  ศรีโนนม่วง
3. นางสาวสมฤดี  คำชมภู
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน คึมชาด 1. เด็กหญิงจริญญา   ชาลี
2. เด็กหญิงจุรีรัตน์   ทัศมี
3. เด็กหญิงทิตยา   ชัยมงคล
4. เด็กชายทินกร   กระลาม
5. เด็กหญิงสุชานันท์   คนรู้
6. เด็กหญิงสุภาวรรณ   สีหามาตย์
7. เด็กหญิงอรวรรณ  วรรณแก้ว
8. เด็กหญิงเจนจิรา   ไผ่นอก
 
1. นางโสภา  ประไพร
2. นางบุปผา  โชดชัย
3. นางสุภาณี  มาตย์วังแสง
4. นางสาวเพียงฤทัย   ปะละกา
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระหนวนดอนดั่ง 1. เด็กหญิงจันทรารัตน์  ชาวดอน
2. เด็กหญิงดลนภา  ขำผา
3. เด็กหญิงธารารัตน์  สมคำภา
4. เด็กหญิงพัฒนวดี  ธรรมกัณหา
5. เด็กหญิงพิมพ์วิไล  วรบุตร
6. เด็กหญิงวิลาวัลย์  แก้วพรม
 
1. นางสาววสุนันท์  ทำนา
2. นางสำเนาว์  สายกระสุน
3. นางลักษณา  โสมาบุตร
4. นางพิริยา  พงษ์ภักดิ์
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงยาว 1. เด็กหญิงฑิตฐิตา  โคตรศรีเมือง
2. เด็กหญิงปิมฤดี  นาชอน
3. เด็กหญิงภาศิณี  วงศ์คำหาญ
4. เด็กหญิงวิชุดา  สังข์ทอง
5. เด็กหญิงสาธิตา  พรมสีหา
6. เด็กหญิงอริสสา  พรมวันนา
 
1. นางมยุรา  คำสุวรรณ์
2. นางศุภมาส  กาษี
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1. เด็กหญิงจิราพร  ปราบบำรุง
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  ดีสุ่ย
3. เด็กหญิงธฤตมน  ตั้งชีวเจริญ
4. เด็กหญิงลัลล์ลลีล์  ชัยย่อย
5. เด็กหญิงวรัญญา  สวัสดิ์นะที
 
1. นางสาวกรรณิกา  กมลพันธ์
2. นางสาวมะลิวรรณ์  ดีสุด
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน คึมชาด 1. เด็กชายกฤษดา  เหล่าบัวดี
2. เด็กชายจริยะพล  มีไธสง
3. เด็กหญิงชฎารัตน์   ศรีภูธร
4. เด็กหญิงชัชวรรณ   อนุรักษ์กอบกุล
5. เด็กหญิงณัฐณิชา  หล้าพรม
6. เด็กหญิงณัฐธิดา   ถนอมศิลป์
7. เด็กชายณัฐพงษ์  ถนอมศิลป์
8. เด็กหญิงทิพวัลย์   ปุราชะธรรม
9. เด็กหญิงธาราทิพย์   ดีเดิม
10. เด็กหญิงวริศรา   วัจนา
11. เด็กหญิงวิจิตรา   บัวศรี
12. เด็กหญิงอภิชญา   นาดี
13. เด็กหญิงอรนุช   ศรีจันทร์
14. เด็กหญิงอรนุช   ปักธงชัย
15. เด็กหญิงอรัญญา   สมพล
16. เด็กหญิงอาทิติยา   วงศ์พุทธคำ
 
1. นางโสภา  ประไพร
2. นางสาวชนันท์ทิชา   หลุ่มไส
3. นางสาวดอกแก้ว  มาตย์วังแสง
4. นายกิตติศักดิ์  เกตุนุติ
5. นางสาวภัทรวรรธณ์   เพ็ชรตะกั่ว
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1. เด็กชายธนกร  ชาดา
2. เด็กชายธนดล  นาโม
3. เด็กชายพลพล  อิทธิโอฬารชัย
4. เด็กชายมนัสศักดิ์  สันเสนาะ
 
1. นายทรงศักดิ์  ศรีวันทา
2. นางสาวสุกัญญา  1369900044679
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1. เด็กหญิงณิชา  ศรีประทาย
 
1. นางสาวธัญลักษณ์  อิศรวงศ์ภักดี
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1. เด็กหญิงพรชนก  พงษ์เหมวัฒนา
 
1. นางนิพพิทา  จรรยา
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงอภินันต์  พรมวรรณ
 
1. นายสงวนศักดิ์  ปุนไธสง
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1. เด็กหญิงณิชาภา  ธนากาญจนภักดี
 
1. นางนิพพิทา  จรรยา
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโจด 1. เด็กหญิงกานดา  ป้องสา
 
1. นางเนตรนภา  กิจเธาว์
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  มาตย์วังแสง
 
1. นางมะณี  เทียบอุ่น
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1. เด็กหญิงภูษณิศา  อิทธิโอฬารชัย
 
1. MissJessa   D.Alquiza
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง 1. เด็กหญิงวรรณวิษา  นามลิวัน
 
1. นางมณันญา  มุ่งเกิด
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1. เด็กชายจิรภัทร  วรดิษฐวงษ์
 
1. นางสาวศรีสุดา  สีชุม
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงห้วยเสียววิทยา 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  บุดคำ
 
1. นายฑีฆพัฒน์  เอกพันธ์
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน คึมชาด 1. เด็กชายกฤษฎาพงษ์   เพชรเสนา
2. เด็กหญิงชลธิชา   หลุ่มใส
3. เด็กหญิงณิชกานต์   หมั่นอุตส่าห์
4. เด็กชายพันกร   พุทไธสง
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์   จำปาทอง
 
1. นางสาวอลิชา  แสนชัย
2. นางสาวดอกแก้ว  มาตย์วังแสง
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซู่เอ็ง 1. เด็กชายธวัชชัย  พงษ์คำพันธ์
 
1. นางสาวยุพิน  วงเจริญ
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พลรักษา
 
1. นางมะณี  เทียบอุ่น
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงห้วยเสียววิทยา 1. เด็กหญิงฉวีวรรณ  ศรีแปง
2. เด็กหญิงชลธิชา  มาลัย
 
1. นายฑีฆพัฒน์  เอกพันธ์
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1. เด็กชายจาตุรนต์  วงษ์ผาบ
2. เด็กหญิงปทันทิญา  โพธิสัย
 
1. นางสาวธัญญา  ปัดชาเขียว
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลางประชาสรรค์ 1. เด็กชายกำตางค์  ยอดไธสงค์
2. เด็กชายชลสิทธิ์   สุวรรณไตร
3. เด็กหญิงธัยลักษณ์  นิยมธรรม
4. เด็กชายธีรยุทธ  สิงห์สุริยะ
5. เด็กหญิงปลายฟ้า  สมขบวน
6. เด็กชายอดิสร  หล้ามาชน
 
1. นางนพรัตน์  นาหก
2. นายธนพล  พลกระจาย
3. นายวัชรินทร์  บุญเรือง
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม 1. เด็กชายจิตรทิวัส  สงฆัง
2. เด็กชายวิชาญยุทธ  พิมพ์ชัยศี
3. เด็กชายวีระนัต  ประสาวะนัง
4. เด็กชายศิริชัย  ขาวสะอาด
5. เด็กชายสหรัฐ  เมคัน
6. เด็กชายสุเมธ  ทองใบ
 
1. นางสาวกลิ่นสุคนธ์  สีหามาตย์
2. นายธัชพล  พรหมราษฎร์
3. นางบุษบา  หม่อมกันทา
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเค็ง 1. เด็กชายกฤษณพงษ์  ชุปวา
2. เด็กชายทศพล  จอดนอก
3. เด็กชายนันทกร  เค็งนอก
4. เด็กชายพงษ์เทพ  สุนะไตร
5. เด็กชายพสิทฐ์  ประสบเงิน
6. เด็กชายวชิระ  จันทร์แก้ว
7. เด็กชายสุทิวัส  อดทน
8. เด็กชายเอกรัตน์  ปัตะเวสัง
 
1. นายสุริยง  เทียกมา
2. นายคมสัน  มะลาหอม
3. นายธนสิทธิ์  เค็งนอก
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทรายทุ่งมน 1. เด็กหญิงกัญญาภรณ์  ชัยนอก
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์  หิมมะ
3. เด็กหญิงชนากานต์  สุขุน
4. เด็กหญิงชนิกานต์  สุขุน
5. เด็กชายฑูลย์สวัสดิ์  เพชรเงิน
6. เด็กหญิงณัฐฐินันท์   เจริญภูมิ
7. เด็กชายธนพล  อุดรสาร
8. เด็กหญิงพรสุดา  ศรีโยธา
9. เด็กชายวัชรพงษ์  โงนขำ
10. นายวัชระ  น้อยใจยา
 
1. นายอนุชิต  คำตันบุญ
2. นางเพลินพิศ  คำตันบุญ
3. นายสมหมาย  ชัยรัตนวิจิตร
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 1. เด็กหญิงกฤติยาณี  มาตย์นอก
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ศรีเตชะ
3. เด็กหญิงปวีณา  ภาควิหก
4. เด็กชายยุทธพงษ์  ชาติวานิชกุล
5. เด็กชายรัตนชัย  มะนาวงษ์
6. เด็กหญิงวิริยากร  สุขจอย
7. เด็กชายวิษณุ  เทพจิคร
8. เด็กชายศศิธร  เหลาประเสริฐ
9. เด็กหญิงสุนิตา  เดนโม
10. เด็กหญิงอารยา  อาษานอก
 
1. นายดำรงเกียรตื  ไกรจันทร์
2. นางพิศมัย  หารเทศ
3. นางไพบูลย์  สืบสุนทร
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงชนัญญา  ทองบ่อ
2. เด็กชายนิกร  แสไธสง
3. เด็กหญิงพรวิมล  จงเทพ
4. เด็กหญิงรัศมัญา  รามสีดา
5. เด็กหญิงสุวรรณา  หลุ่มใส
 
1. นางพรรณี  กาสังข์
2. นางรัตน์ติยา  ปาลินทร
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง 1. เด็กหญิงชนิตา  หาญมาก
2. เด็กชายธนพล  กองเกิด
3. เด็กหญิงพัชริดา  ก่อแก้ว
 
1. นางจีรวรรณ  พลจารย์
2. นางนิตยา  ธงไชย
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ปะนะสุนา
2. เด็กหญิงชนิภรณ์  ชิดนอก
3. เด็กหญิงเรไร  คำผาย
 
1. นางสาวนุชรียา  กูดซ้าย
2. นายสุรชัย  ศาสตร์นอก
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพร 1. เด็กหญิงจารุรัตน์  หล้าป้อง
2. เด็กชายนฤป  ญาติสังกัด
3. เด็กหญิงปรียาพร  พลไทย
 
1. นางประโลมจิต  โชคชัย
2. นายไพบูลย์  โชคชัย
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง 1. เด็กหญิงนิตติยา  ผาดทองหลาง
2. เด็กหญิงสุภานัน  เสรีภาพ
3. เด็กชายเอกชัย  แก้วพรม
 
1. นางจีรวรรณ  พลจารย์
2. นางสาวอุไรวรรณ  หลินศรี
 
133 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด 1. เด็กชายชาญณรงค์  มูลแก่น
 
1. นายพิชญ์  กมลศิลป์
 
134 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  สุภาพันธ์
 
1. นายพิชญ์  กมลศิลป์
 
135 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลอมคอม 1. เด็กชายนัฐพงศ์  สงแสนผาง
 
1. นายกฤษฎา  ชานนท์เมือง
 
136 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด 1. นายสุทธินันท์  วิจิตรโชติ
 
1. นายพิชญ์  กมลศิลป์
 
137 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด 1. เด็กชายโตมร  อินทะวัน
 
1. นายพิชญ์  กมลศิลป์
 
138 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงห้วยเสียววิทยา 1. เด็กชายศรายุทธ  ขุนรัตนชัย
 
1. นายภูมินทร์  ชาลีคาร
 
139 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงมน 1. เด็กชายปฏิภาณ  ดวงจิตร
 
1. นายนิกร  ทิชัย
 
140 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด 1. นายอภิวัฒน์  หุนสุวงค์
 
1. นายพิชญ์  กมลศิลป์
 
141 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลอมคอม 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  สังวุฒิโต
2. เด็กหญิงกรรณิกา  เศษคึมบง
3. เด็กหญิงกัลยา  ประไมยะ
4. เด็กชายจิรวัฒน์  พลยางนอก
5. เด็กหญิงญาณิภา  ปามะ
6. เด็กหญิงญาดา  ชิดทอง
7. เด็กชายณัฐพล  ศรีโนนเรือง
8. เด็กชายณัฐพล  พนมวัน ณ อยุธยา
9. เด็กหญิงทัศวรรณ  พิมพ์ทอง
10. เด็กหญิงธิดา  สีมานอก
11. เด็กหญิงนิตยา  วรรณอุดม
12. เด็กหญิงบุษยา  แก้วกันหา
13. เด็กชายพงศกร  ทอนเสาร์
14. เด็กชายพจนา  แก้วอาสา
15. เด็กชายพลพล  ปานพิมพ์
16. เด็กหญิงพศิกา  ด้วงแพง
17. เด็กหญิงภัทรธิดาพร  พิมพ์ทอง
18. เด็กชายมีนา  รื่นชัยภูมิ
19. เด็กชายวรพัฒน์  สอดดง
20. เด็กหญิงวาสนา  ทนันชัย
21. เด็กหญิงสุธิดา  อาจหนองหว้า
22. เด็กหญิงสุพันสา  กองชนะ
23. เด็กหญิงอติพร  แว่นดี
24. เด็กชายอนุรักษ์  สำเภาไทย
25. เด็กหญิงอรญา  บุญแสนก้อม
26. เด็กชายอริยะพงษ์  หารคำแพง
27. เด็กหญิงอวิรดา  คำชู
28. เด็กหญิงอัญมณี  พิมพ์ทอง
29. เด็กหญิงเขมอัปสร  ยะคำป้อ
30. เด็กหญิงไอลดา  ประทุมดี
 
1. นายกฤษฎา  ชานนท์เมือง
2. นายสมใจ  เทพจั้ง
3. นางชญาภา  อุปฮาต
4. นางจุฑามาส  ศรีอัครวิเนต
5. นางสาวดลดารา  บัวนาค
6. นางปิยนาถ  สินเธาว์
7. นายไพบูลย์  ขุนเรศ
 
142 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง 1. เด็กหญิงกมลชนก  ประศรี
2. เด็กหญิงนัฏริกา  คำหารพล
 
1. นายเชาวรินทร์  แก้วพรม
2. นายวีระศักดิ์  มาลี
 
143 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กชายจิรายุทธ  มาตย์นอก
2. เด็กชายอังคาร  อินน้อย
 
1. นางจงกลณี  มาตย์บัณดิษฐ์
2. นางสาวปรียาภัทร  มาตย์นอก
 
144 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปือยใหญ่ชาติหนองบ่อ 1. เด็กหญิงกิตติภรณ์  คำเสน
2. เด็กหญิงชัชนันท์  มัครมย์
3. เด็กหญิงวาริสา  ธรรมรักษา
 
1. นายชาญวิชัย  พลสงคราม
2. นางพิมพ์จันทร์  ชิวหา
3. นางสาวสายฝน  ยอดสง่า
 
145 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง 1. เด็กชายสหรัฐ  ทาหาร
2. เด็กหญิงอริสา  ขามประไพ
 
1. นายเชาวรินทร์  แก้วพรม
2. นางสาวราตรี  เทพชาลี
 
146 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง 1. เด็กหญิงวรินทร  ดีแป้น
2. เด็กหญิงอัจฉริยาพร  ศรชัย
 
1. นายเชาวรินทร์  แก้วพรม
2. นายชาติชาย  พลจารย์
 
147 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่านางแนว 1. เด็กหญิงธนกฤต  อ่องไธสงค์
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  กุลพิมล
 
1. นางจิราภรณ์  สนั่นเมือง
2. นางสาวสุนิภา  งามนาวัง
 
148 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปือยใหญ่ชาติหนองบ่อ 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  วระสีหา
2. เด็กหญิงปัทมาศ  โบรานันท์
 
1. นางนุชรัตน์  ไชยศรี
2. นายชาญวิชัย  พลสงคราม
 
149 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง 1. เด็กชายณัฐพล  หล้าแหล่ง
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  กิมิบัตร
 
1. นายเชาวรินทร์  แก้วพรม
2. นางปริศนา  วงศ์บัวพันธุ์
 
150 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง 1. เด็กหญิงจณิตา  สีหามาตย์
2. เด็กหญิงนัยน์กานต์  โสชัยยัน
 
1. นายเชาวรินทร์  แก้วพรม
2. นางศรัญญา  แก้วพรม
 
151 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่านางแนว 1. เด็กชายณภัทร  หูชัยภูมิ
2. เด็กชายสุขขี  ทาหาร
 
1. นางจิราภรณ์  สนั่นเมือง
2. นางอรทัย  บุญเพลิง
 
152 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง 1. เด็กหญิงจิติมา  แก้วพรม
2. เด็กหญิงอารยา  พันโยศรี
 
1. นายเชาวรินทร์  แก้วพรม
2. นางศรัญญา  แก้วพรม
 
153 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่านางแนว 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  สุวรรณเลิศ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  จันทร์พลงาม
 
1. นางจิราภรณ์  สนั่นเมือง
2. นางอรทัย  บุญเพลิง
 
154 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสว่างวิทยา 1. เด็กชายชุติกุล  สระศรี
2. เด็กชายวุฒิพงศ์  โนนลือชา
3. เด็กชายสิทธิพงษ์  ชิณสิทธิ์
 
1. นายวิวัฒน์  คำมูล
2. นางสาวสิริมาดา  คุวาจารย์
 
155 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจคามสามัคคี 1. เด็กชายณัฐดนัย  สุจริงภักดี
2. เด็กชายทัดไท  สีรักษา
3. เด็กชายภูวนารถ  โจมสมสระ
 
1. นายกีรติ  จิณรักษ์
2. นางสาวธนิตา  สันหนัง
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสง่า 1. เด็กหญิงพัชริดา  พิศวงษ์
2. เด็กหญิงวริศรา  พานนนท์
3. เด็กหญิงสุภนิช  จันดอน
 
1. นางวันทนีย์   สิงห์หาญ
2. นางนุกุล  เพียรแก้ว
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม 1. นายธีรพงศ์   เฉลิมแสน
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  พิมวัน
3. นายสุทนา  เภรา
 
1. นายวีรชาติ  ศรีจันทร์บุญ
2. นางสาวทัศนีย์   คำสนิท
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลางประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงศุภวรรณี  จันทะพันธ์
2. เด็กหญิงศุภิสรา  เชื้อศีรี
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  พรมรินทร์
 
1. นางพิกุล  บุญเรือง
2. นางสาวกชพรรณ  นาวิมาร
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง 1. เด็กชายจิตติวัฒ  กะลาม
2. เด็กชายปฏิพัฒน์  หมอแจ่ม
3. เด็กชายสุธิมา  แสนศรี
 
1. นายสุรชัย  ศาสตร์นอก
2. นางสาวนุชรียา  กูดซ้าย
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแดง 1. เด็กหญิงกมนมณี  สีแสง
2. เด็กหญิงดลนภา  นามมนตรี
3. เด็กหญิงปิยธิดา  เค้าแก้ว
4. เด็กหญิงพัชราภรณ์  โยธานัน
5. เด็กหญิงศิริรทิพย์  นาผม
6. เด็กหญิงอริษา  นามวิจิตร
 
1. นายไพบูลย์  จันทร์สม
2. นายสถิตย์  เกตสา
3. นายสรายุทธ์  ทิพรักษ์
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด 1. เด็กหญิงจันนภา  เฮียงโฮม
2. เด็กชายพุฒิพงษ์  ทิพคูนอก
3. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ราศรี
4. เด็กหญิงวิภาวี  วงษ์แวง
5. เด็กหญิงศิริพา  กล้าแข็ง
6. เด็กหญิงสุกัญญา  ชุมสุวงค์
 
1. นางสมปอง  หรพร้อม
2. นางสาวนาตยา  ประเสริฐวงษา
3. นางเสาวนีย์  มณีทัพ
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1. เด็กหญิงทิพย์ธัญญา   ประชากูล
2. เด็กชายปวริศร์  พรมดีมา
3. เด็กหญิงยุวัฒน์ฑิตา   จำลอง
 
1. นางมะลิ  พิกุลทอง
2. นางสาวนิตติยา  พิทักษ์
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเป้งน้ำซับ 1. เด็กหญิงพิมมาดา  แก้วหานาถ
2. เด็กหญิงภาวนา  ทนเล
3. เด็กชายสลักพล  พลดงนอก
 
1. นายศิริโชค  งวงช้าง
2. นายทองล่า  รักษาพงศ์
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 1. นางสาวณัฐกาล  อินประจง
2. เด็กหญิงนิภาพร  อาษานอก
3. นางสาวพััชราภา  ทองขาว
 
1. นางอรสา  อำนาจ
2. นางสาวปุญญิศา  ลิละคร
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง 1. เด็กหญิงนิรชา  พลยาง
2. เด็กหญิงปนัดดา  เรืองบุญ
3. เด็กหญิงเจนจิรา  โยวะ
 
1. นายคนอง  หาญลำพัง
2. นางปาตีนันท์  หาญลำพัง
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแขมอีโล 1. เด็กหญิงคุณิตา   ศรีบุญเพชร
2. เด็กหญิงจิตรตรา   ทาหาร
3. เด็กหญิงรุ่งรัชนี  จั่นเจิม
 
1. นางสมเด็จ  ทองชุม
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1. เด็กหญิงพิมผกา  คำแก้ว
2. เด็กหญิงวิลาวัณย์  คุณล้าน
3. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  บัวสะอาด
 
1. นางเพชรรัตน์  คำกอง
2. นางสาวศุภารักษ์  หาญโก่ย
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุรีพร 1. เด็กหญิงวริศรา  แก้วพล
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  สูงแข็ง
3. เด็กหญิงอทัยทิพย์  ศรีสาร
 
1. นางสาวพักตร์พิมล   โคกแดง
2. นางสาวพัชรีย์พร  ภิรมญาณานนท์
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง 1. เด็กชายณัฐพงษ์  เหล่าเจริญ
2. เด็กชายนพณัฐ  ปะระกา
3. เด็กชายไพรวัลย์  สิมมา
 
1. นางพัชรินทร์  ตรีภาค
2. นายสุรชัย  ศาสตร์นอก
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแปน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ์  ผันผาย
2. เด็กหญิงวรรณิศา  ศิริกิจ
3. เด็กหญิงวัชชิราพร  เกตุพิบูลย์
 
1. นางฐิตารีย์  วรรธะคุณาสิน
2. นางบัวลอย  กรวดนอก
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน คึมชาด 1. เด็กหญิงรัตนาวดี   เทียบชัย
2. เด็กหญิงสุจิตรา   ปุระสะทำมัง
3. เด็กหญิงสุวรรณี   แทนจำปา
 
1. นางศรีศุภลักษณ์   โพธิ์ศรี
2. นายประหยัด  สกลหล้า
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ธรรมกัณหา
2. เด็กหญิงสุทธิชา  กิตติรัตนา
3. เด็กหญิงสโรชา  สร้างนอก
 
1. นางเบญจมาศ  คงหาญ
2. นางสมดี  กงเพชร
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูขาด(สถิตย์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงงามจิต  พันไธสงค์
2. เด็กหญิงรสรินทร์  นนทะสี
3. เด็กหญิงสุภาวดี  ตุ่นลำ
 
1. นางสาวจงกล  คำจันวงษ์
2. นางอาทิตยา  ชัยศร
 
174 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุรีพร 1. เด็กชายสิทธิชัย  ลาหลง
 
1. นางสาวลลิตา  ชำนาญ
 
175 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนข่าวิทยา 1. เด็กชายชนชนัชญ์  โกฏิแก้ว
2. เด็กชายณัฐพงศ์  วัฒนชีพ
3. เด็กชายศักดา  โหนดไธสง
 
1. นางรัชฎาร์  ไชยบุญทัน
 
176 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสง่า 1. เด็กหญิงกรวรรณ  จันประทักษ์
2. เด็กหญิงธัญจิรา   ศรีบุญโรจน์
3. เด็กชายเมธินทร์  วิชาคำ
 
1. นางนุกุล  เพียรแก้ว
 
177 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนรังหนองบอน 1. เด็กชายสหรัฐ  ปอศรี
 
1. นางอิงอร  นามมนตรี
 
178 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี 1. เด็กหญิงศุภลักษณ์  แถวแก้ว
 
1. นางโสภา  ทุมพา
 
179 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง 1. เด็กชายอลงกรณ์  จุมพลน้อย
 
1. นางปริศนา  วงศ์บัวพันธุ์
 
180 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเค็ง 1. เด็กหญิงสุจิตรา  โคตรฉัยยา
 
1. นางสาวนิจพร  อินนอก
 
181 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ 1. เด็กหญิงอริสา  บุตวงษ์
 
1. นางสาวจินห์จุฑา  สมออ่อน
 
182 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู 1. เด็กชายกิตติพจน์  อินทะมาตย์
 
1. นางพรทิพย์  ขันติ์ถม
 
183 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวนาหนองแวง 1. เด็กชายอภิวัฒน์  กัณฑาราษฎร์
 
1. นางอรวรรณ  บัววิชัย
 
184 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าหนองหว้า 1. เด็กชายบรรณรต  กองเกิด
 
1. นายสุขพิชญ์  ตะวงษ์
 
185 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง 1. เด็กหญิงนิตยา  ชาติทอง
2. เด็กหญิงวนิภา  สุทธิเวช
3. เด็กหญิงสุภาพร  พลฤทธิ์
 
1. นางนิภาพร  สุภัทรากุล
2. นายอาณัติ  สุภัทรากุล
 
186 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง 1. เด็กชายธนากร  พลฤทธิ์
2. เด็กหญิงนิตินันท์  คงทรัพย์
3. เด็กหญิงพัทราวดี  คุ้ยสว่าง
 
1. นางจีรวรรณ  พลจารย์
2. นางสาวอุไรวรรณ  หลินศรี
 
187 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเค็ง 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  มะอาจเลิศ
2. เด็กชายเกริกพล  คนรู้
 
1. นางสุมาลี  จอดนอก
2. นางสาวสุมาลี  จอดนอก
 
188 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู 1. เด็กหญิงจามรี  โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงอนุสรา  สียังนอก
 
1. นางเพ็ญรัตน์  เทพตีเหล็ก
2. นางวันเพ็ญ  ดีแป้น
 
189 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหันศิลางาม 1. เด็กชายอดิศร  โนนเปลือย
2. เด็กหญิงอรทัย  งานจัตุรัส
 
1. นางวรรณี  เพียรแก้ว
2. นางวาสนา  จันทร์เพ็ง
 
190 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู 1. เด็กชายธีรภัทร  พงษากลาง
2. เด็กหญิงสุภาพร  จูมคอม
 
1. นางเพ็ญรัตน์  เทพตีเหล็ก
2. นางพรทิพย์  ขันติ์ถม
 
191 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่วิทยา 1. เด็กหญิงสุไมทิพ  นาซาน
 
1. นางรัชดาพร  ประดับคำ
 
192 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอรุณ 1. เด็กหญิงเมธิญากร  พิชิตชัยรุ่ง
 
1. นางภิญญาพัชญ์  กองเงิน
 
193 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ 1. เด็กหญิงอริสรา  บุตวงษ์
 
1. นางฉวี  หอมทอง
 
194 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด 1. เด็กชายชัยมงคล  พิมนต์
 
1. นางอมร  เปลี่ยนผึ้ง
 
195 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเค็ง 1. เด็กชายศุภลักษณ์  วันสา
 
1. นางสุมาลี  จอดนอก
 
196 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจคามสามัคคี 1. เด็กหญิงณัฐชา  ชมโง
2. เด็กหญิงลินดา  แพนน้อย
3. เด็กหญิงวรรณ์นิษา  มนตรี
4. เด็กหญิงศศิประภา  โลลังกา
5. เด็กหญิงอลิสา  อินทะมาตย์
6. เด็กหญิงเยาวพร  เล่ห์กล
7. เด็กหญิงเอวา  สมสะอาด
 
1. นางอัมพร  ชัยสวัสดิ์
2. นางดุษฎี  ยุระไชย
3. นางสันติมาพร  จันทวิลา
 
197 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเค็ง 1. เด็กหญิงยุลาวัลย์  ดำนอก
 
1. นางสุมาลี  จอดนอก
 
198 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงปนัดดา  วงษ์ซอง
 
1. นางสาวเกศกนก  โตเหล็ก
 
199 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเค็ง 1. เด็กชายศรายุทธ  โคตรมงคล
 
1. นายบุญเล้ง  จอดนอก
 
200 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนโจด 1. เด็กชายรุ่งเรือง  อิงศิริ
 
1. นางสาวสุชาดา  ตั้งใจ
 
201 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนชาดวิทยา 1. เด็กชายชนะชัย  ปิดตายัง
 
1. นางบัวลอย  กรวดนอก
 
202 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงมน 1. เด็กหญิงจิรนันท์  ปัญญาพิมพ์
 
1. นางสาวปราณี  ดวงจิตร
 
203 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงมน 1. เด็กหญิงอภิญญา  รัตนัง
 
1. นางพิสมัย  ประภาการ
 
204 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจคามสามัคคี 1. เด็กชายศรายุทธ  พันคิด
 
1. นางอัมพร  ชัยสวัสดิ์
 
205 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหันศิลางาม 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ฉิมพลี
2. เด็กชายธนิกธน  พันเดช
3. เด็กชายสุทธิวัฒน์  ทองเฟื้อง
 
1. นางพนิดา  บุษราคำ
2. นางวาสนา  จันทร์เพ็ง
 
206 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแดง 1. เด็กชายคฑาหัสต์  กว้างขวาง
2. เด็กชายพชรบดินทร์  ล้นทม
3. เด็กชายสิทธา  ทองจิตร
 
1. นายไพบูลย์  จันทร์สม
2. นายธีระพงษ์  หล้าบ้านแท่น
 
207 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบังคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายจิตรกร  ดีสุข
2. เด็กหญิงอรนุช  โคตรมณี
3. เด็กชายอัครเดช  ตาพาว
 
1. นางสาวจริยา  สะเดา
2. นายอภัย  เพชรภา
 
208 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอนฉิม 1. เด็กชายพงษ์พันธ์  จันทร์วิบูลย์
2. เด็กชายวุฒิพงษ์  นาคโทน
3. เด็กชายสมภพ  เขียวทอง
 
1. นายปริญญา  สีหาใต้
2. นางสุพัฒน์  สีหาใต้
 
209 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแดง 1. เด็กชายณัฐพล  ไหลหลั่ง
2. เด็กชายอร่าม  ชัยคูณ
3. เด็กชายใต้ฟ้า  ไหลหลั่ง
 
1. นายไพบูลย์  จันทร์สม
2. นายธีระพงษ์  หล้าบ้านแท่น
 
210 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง 1. เด็กชายชลวรรษ  จันประทักษ์
2. นางสาวอมาวศรี  แก้วพรม
 
1. นายเชาวรินทร์  แก้วพรม
2. นายชาติชาย  พลจารย์
 
211 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งแค 1. เด็กหญิงฐิติพร  เล่ห์กล
2. เด็กหญิงทักษพร  แสงดารา
 
1. นางสาวดาวมณี  แถวนาดี
2. นางสาวสิริมา  สีลม
 
212 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง 1. เด็กชายสุริยา  เสนีย์โสด
2. เด็กชายอานนท์  เหลาเกิ้มหุ่ง
 
1. นายเชาวรินทร์  แก้วพรม
2. นายอดิศักดิ์  นามลิวัลย์
 
213 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  มืดอินทร์
2. เด็กชายวิทวัช  อึ่งวงศ์
3. เด็กชายสาธิต  นาหก
 
1. นายอาริยุทธ  ถนอมภณ
2. นางสาวอังศณา  เบ้าเฟื้อย
 
214 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง 1. เด็กชายภัทรวิชญ์  สะราคำ
2. เด็กชายศิริวัฒน์  พรหมบุตร
3. เด็กชายสุทธิพงษ์  หาญเสมอ
 
1. นายคนอง  หาญลำพัง
2. นางสาวนวรัตน์  กองเกิด