หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-kkn4

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางอรทัย ชุมแวงวาปีโรงเรียนบ้านวังชัยกรรมการ
2. นายไพบูรณ์ ปัญจรักษ์โรงเรียนบ้านโคกใหญ่กรรมการ
3. นางสาวสุพัตรา อาถนาโรงเรียนบ้านคำบอนคุรุราษฏร์บำรุงกรรมการ
4. นางวิภาดา ขามธาตุโรงเรียนบ้านจำปาหัวบึงกรรมการ
5. นางนิลุบล พลรักษาโรงเรียนบ้านฝางวิทยากรรมการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นายสมแก้ว จอมทองโรงเรียนหนองแวงเรือประชาศึกษากรรมการ
2. นางนิภาพร โพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านคำครึ่งกรรมการ
3. นางวรินดา ทุ่มวิเศษโรงเรียนบ้านสระกุดกรรมการ
4. นางรัตนาวดี นิมนขานิโรงเรียนชุมชนดูนสาดกรรมการ
5. นางสุรางค์ วังคามโรงเรียนบ้านหนองอ้อโคกสว่างกรรมการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางสุดาดวง คันธารสโรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวางกรรมการ
2. นางสาวอินทุอร โควังชัยโรงเรียนน้ำพองกรรมการ
3. นายพุทธา โคตรแก้วโรงเรียนบ้านขามป้อมดงเย็นกรรมการ
4. นางสาววิรินญา พลทองโรงเรียนชุมชนดูนสาดกรรมการ
5. นางสาวสุภาพร จันทะเฆ่โรงเรียนศรีสุขสำราญกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางมุกดา สุกรินทร์โรงเรียนบ้านหนองโกกรรมการ
2. นางศิลมัย สีหาโมกโรงเรียนบ้านขุนด่านกรรมการ
3. นายสายันต์ ทูลธรรมโรงเรียนบ้านกุดพังเครือกรรมการ
4. นางสาวจันทร์ประภา พินิจมนตรีโรงเรียนบ้านนาฝายเหนือกรรมการ
5. นางสาวพัทธนันธ์ คำหวานโรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวางกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางมลธิรา ชุมแวงวาปีโรงเรียนบ้านคำบงกรรมการ
2. นายบุญเรือง สมบัวคูโรงเรียนโคกสูงกุดน้ำใสกรรมการ
3. นางอุบล เสนไสย์โรงเรียนบ้านสองห้องประชาบำรุงกรรมการ
4. นางสุรีย์พร พินิจเชื่้้อโรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยากรรมการ
5. นางรุ่งจิตร ชมพูโคตรโรงเรียนหนองโนวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางพวงพยอม วรารัศมีโรงเรียนบ้านเสียวโคกกลางกรรมการ
2. นางสาคร มหาหิงค์โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญกรรมการ
3. นายจำนง ชัยชุมพลโรงเรียนบ้านทรายมูลกรรมการ
4. นางระเบียบ บุษราคัมโรงเรียนบ้านกุดน้ำใสกรรมการ
5. นางวลัยพร ศิลาแก้วโรงเรียนบ้านหนองโกกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางเพ็ญประภา สิงห์ก้อมโรงเรียนบ้านโนนน้ำผึ้งกรรมการ
2. นางวรรณา บุญญายิ่งโรงเรียนบ้านนาเรียงกรรมการ
3. นางเยาวลักษณ์ ราชบุรีโรงเรียนบ้านคำแก่นคูณกรรมการ
4. นางสินสมัย ปุตะโคตรโรงเรียนพระธาตุขามแก่นกรรมการ
5. นางเมษารัตน์ ช่วยจิ๋วโรงเรียนบ้านหินลาดกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางสุนัชรี สูงยิ่งโรงเรียนบ้านบะแต้กรรมการ
2. นางดวงจันทร์ หาโคตรโรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์กรรมการ
3. นางพิกุล วิเชียรพงษ์โรงเรียนน้ำพองประชานุกูลกรรมการ
4. นางแสงเดือน ชื่นบุญเพิ่มโรงเรียนบ้านโนนทองห้วยบากกรรมการ
5. นางศุภวรรณ อินทร์จันทร์โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาดกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายฉัตรชัย ปินะถาโรงเรียนบ้านหัวนาคำกรรมการ
2. นางนิตยาพร นนฤาชาโรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์กรรมการ
3. นางศิวาภรณ์ บัวละครโรงเรียนบ้านหนองหว้าสุขใจกรรมการ
4. นายจงศักดิ์ ขามธาตุโรงเรียนสองคอนศิริคุรุราษฏร์กรรมการ
5. นางสุพรรณี ภูแสงศรีโรงเรียนบ้านคำม่วมดงเย็นกรรมการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางวิญญู ศรีมูลผาโรงเรียนบ้านคำแก่นคูณกรรมการ
2. นางภาวิดา บุญรักษ์โรงเรียนบ้านคำบงกรรมการ
3. นางวรรณศรี หมั่นอุตส่าห์โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยากรรมการ
4. นางกนกพร สมปัญญาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 34 (บ้านกุดโง้ง)กรรมการ
5. นางทิพาพร ศรีเวียงราชโรงเรียนชุมชนกระนวนกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
1. นางสาวอังคณา บัวผันโรงเรียนโคกสูงกุดน้ำใสกรรมการ
2. นางดวงจันทร์ ปลื้มจิตรโรงเรียนบ้านโนนสว่างหนองตะนากรรมการ
3. นางสุมาลี เนื่องภักดีโรงเรียนอุดมพัฒน์ฟินิคซอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางเบญจพร ศรีโคตาโรงเรียนบ้านหนองโกกรรมการ
5. นางลภัสกร วิลัยโรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางนุชน้อย นารถเหนือโรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวางกรรมการ
2. นางยุพาพักตร์ ชีกว้างโรงเรียนบ้านกุดพังทุยกรรมการ
3. นางสาวอุไร ศรีจันทร์โรงเรียนบ้านนาเรียงกรรมการ
4. นางปรางทอง แก้วเหล่ายูงโรงเรียนบ้านผักหนามกรรมการ
5. นางอำพะวัน หล้าคำโรงเรียนน้ำพองกรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายเวชยันต์ อาศนะโรงเรียนบ้านคำจั่น(ปาสานะเตนุสรณ์) ประธานกรรมการ
2. นายศิริพงศ์ แก่นนาคำโรงเรียนบ้านบ่อกรรมการ
3. นายบำรุง แย้มศรีโรงเรียนน้ำพองประชานุกูลกรรมการ
4. นายบุญถม อุบาลีโรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยากรรมการ
5. นายอดุลย์ อดทนโรงเรียนบ้านกุดพังเครือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายอัศวิน อินทรปัญญาโรงเรียนชุมชนกระนวนประธานกรรมการ
2. นางสุภลักษ์ พลเรืองโรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์กรรมการ
3. นางบัวพันธ์ ศรีบุญเรืองโรงเรียนบ้านห้วยเสือเต้นกรรมการ
4. นางนริศรา สมบัติทองโรงเรียนบ้านนาคูกรรมการ
5. นางวินเนีย รัตนพลทีโรงเรียนหนองโนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายบัณฑิต กองจันทาโรงเรียนบ้านนาขามประธานกรรมการ
2. นายสุวรรณ ขันทวุฒิโรงเรียนบ้านวังโพนกรรมการ
3. นายสุนิจ นาหนองตูมโรงเรียนบ้านโคกสูงสะอาดกรรมการ
4. นางสาวมะลินา แก้วแก่นโรงเรียนบ้านขามป้อมดงเย็นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นายสมนึก สารสิทธิ์โรงเรียนบ้านเพ้ี้ยฟานโนนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายกมล อันทะนัยโรงเรียนชุมชนน้ำอ้อมกรรมการ
3. นางจารุณี ทาอามาตย์โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่กรรมการ
4. นายสรรพพร แก้วแสนสินธุ์โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโนกรรมการ
5. นางมณฑาทิพย์ บุตรโมโรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยากรรมการ
6. นางชูศรี รุ่งรัตน์โรงเรียนโคกสูงกุดน้ำใสกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นายอาวุทธ์ ขันนะลาโรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล ประธานกรรมการ
2. นางพวงทิพย์ วิรุณพันธ์โรงเรียนบ้านหนองหว้าสุขใจกรรมการ
3. นายอนุวัติ ปะมาระตาโรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์กรรมการ
4. นางกาพย์แก้ว ปะไชโยโรงเรียนบ้านคำไฮผักแว่นกรรมการ
5. นายธนวัฒน์ วงศ์สง่าโรงเรียนบ้านคำสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นายวาทิตร กุลแสนไชยโรงเรียนบ้านคำป่าก่อประธานกรรมการ
2. นายจำเริญ ยศวงษ์โรงเรียนบ้านวังชัยกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี ทรงอาจโรงเรียนบ้านสำโรงกรรมการ
4. นางสาวสุวารี พนิตประชาโรงเรียนน้ำพองประชานุกูลกรรมการ
5. นายทวิช มังคะตาโรงเรียนบ้านวังชัยกรรมการ
6. ดร.รณกร นนท์ยะโส โรงเรียนบ้านดงเย็นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายแสงทอง แสงทอง โรงเรียนบ้านสำโรง ประธานกรรมการ
2. นางสาวจานุสรณ์ บริบูรณ์วัฒน์โรงเรียนบ้านหนองโกกรรมการ
3. นางรำไพ สาขาโรงเรียนบ้านเสียวโคกกลางกรรมการ
4. นายนพทศ จันทร์ฝ่ายโรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยากรรมการ
5. นายธวัชพงษ์ ประชารัฐโรงเรียนชุมชนดูนสาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายสมยศ ทาอามาตย์โรงเรียนบ้านห้วยเตย ประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร สมบูรณ์ทวงโรงเรียนบ้านสระกุดกรรมการ
3. นางสาวพิศมัย ใบลาศโรงเรียนบ้านนาเรียงกรรมการ
4. นางสุปัญญา โสบุญมาโรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยากรรมการ
5. นายชัยบรรจง โสกชาตรีโรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางสาวสมเพศ โพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประชารัฐรังสรค์ ประธานกรรมการ
2. นางเรือนงาม บุญแรงโรงเรียนคำบอนวิทยากรรมการ
3. นายเถาวัลย์ ขุนสอนโรงเรียนโสกเสี้ยวแสนสุข กรรมการ
4. นางภัทรพร บำรุงบ้านทุ่มโรงเรียนบ้านโนนหัวช้าง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางสาวดารา นามมนตรีโรงเรียนบ้านดงเรืองประธานกรรมการ
2. นายอำนวย สมสวนจิตรโรงเรียนบ้านโคกใหญ่กรรมการ
3. นายสุรเดช โสมาบุตร โรงเรียนชุมชนห้วยโจตโคกสะอาดกรรมการ
4. นายทวีป จันทร์เรืองโรงเรียนโคกสูงกุดน้ำใสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายอาทิตย์ ภิรมย์ไกรภักดิ์โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายถาวร เสนาลีโรงเรียนบ้านดง(บึงไทรวิทยาคาร)กรรมการ
3. นางสุนันท์ ชาไขโรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยากรรมการ
4. นายมานพ โคตรโสภาโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแปกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางชัชฏาพร พิมทุมมาโรงเรียนบ้านป่าติ้วกรรมการ
2. นางรติกร เนื่องภักดีโรงเรียนบ้านห้วยยางสะอาดกรรมการ
3. นางสุมาลี ดาแก้วโรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือกรรมการ
4. นางสาวสุดาทิพย์ ถวิลไพรโรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์กรรมการ
5. นายธวัช โพธิ์อ้นโรงเรียนชุมชนบ้านบัวใหญ่กรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางอุบล อัดโคตรดรโรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็งกรรมการ
2. นางเสงี่ยม อิ่มสมบัติโรงเรียนบ้านนาเรียงกรรมการ
3. นางพิชญา จำนงกิจโรงเรียนศาลาดินห้วยเตยกรรมการ
4. นางสาวศศิวรรณ ต้นกันยาโรงเรียนบ้านนาขามกรรมการ
5. นางกิตติพร เที่ยงธรรมโรงเรียนหนองแวงเรือประชาศึกษากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายนิรันดร์ ชำนาญโรงเรียนทุ่งบ่อวิทยากรรมการ
2. นางสาวขนิษฐา หาญชินโรงเรียนบ้านคำจั่น (ปาสานะเตนุสรณ์)กรรมการ
3. นางแพรวพรรณ์ สุพรมพิทักษ์โรงเรียนหนองโนวิทยาคารกรรมการ
4. นางภควรรณ เหลาแหลมโรงเรียนโคกสง่านางามกรรมการ
5. นางสาวเนาวรัตน์ ภูวนารถโรงเรียนศาลาดินห้วยเตยกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางรุ่งรัตน์ ร้อยพรมมาโรงเรียนบ้านสำโรงกรรมการ
2. นางสาวนวลจิรา เหล่าหมวดโรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นางสาววันวิสาข์ ละครขวาโรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวางกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสุภาพ สมบึงกลางโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
5. นางสมควร มนตรีโรงเรียนบ้านคำแมดกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายคำ เพ็งวิชัยโรงเรียนบ้านแห้วกรรมการ
2. นางสาวมณีรัตน์ นิลนามะโรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยากรรมการ
3. นายประจวบ วงษ์บ้านดู่โรงเรียนบ้านทรัพย์ภูพานฯกรรมการ
4. นางมะลิไพร นามแสงโรงเรียนบ้านวังชัยกรรมการ
5. นางสาวณัฐยาภรณ์ โชติการณ์โรงเรียนชุมชนน้ำอ้อมกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุมณฑา เศรษฐีธรรมโรงเรียนน้ำพองกรรมการ
2. นางสาวเรณู วารีศรีโรงเรียนบ้านหัวนาคำกรรมการ
3. นางนิชกานต์ สีหาบงโรงเรียนบ้านคำบงกรรมการ
4. นางพลับพลึง เชยตระกูลโรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยากรรมการ
5. นายอภินันท์ ทองโคตรโรงเรียนบ้านหนองโกกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางสาวรัตนา อินทร์อุดมโรงเรียนทุ่งบ่อวิทยากรรมการ
2. นายวิพัฒน์ รักษาเคนโรงเรียนหนองโนวิทยาคารกรรมการ
3. นางกรวรรณ ศรีดาวงษ์โรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
4. นางสาวพัชราภรณ์ พลซาโรงเรียนบ้านขามป้อมดงเย็นกรรมการ
5. นางสาวจุฑามาศ ทรวงฤดีโรงเรียนชุมชนดูนสาดกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวพิมพ์ใจ โนนทิงโรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยากรรมการ
2. นางสาวจุฑามณี มะฮาดโรงเรียนบ้านขามป้อมดงเย็นกรรมการ
3. นางรัตนาวดี อดทนโรงเรียนโสกเสี้ยวแสนสุขกรรมการ
4. นางพันธ์วิรา แก้วแสนสินธุ์โรงเรียนบ้านห้วยไผ่่หนองโนกรรมการ
5. นางสาวจารุวรรณ บุญหล้าโรงเรียนบ้านหนองแวงเป่งกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางสาวรัชนีกร มูลครโรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์กรรมการ
2. นางสาวอุทุมพร พรมสอนโรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยากรรมการ
3. นางวิลาวัณย์ สียอดโรงเรียนบ้านกุดน้ำใสกรรมการ
4. นางสาววิลาวัลย์ แสนสีลาโรงเรียนสองห้องประชาบำรุงกรรมการ
5. นางประภาพรรณ ปัทถาพงษ์โรงเรียนบ้านด้วงหนองหญ้ารังกากรรมการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางพัฒน์ณิชา วงศาศิริพัฒน์โรงเรียนหนองแวงเรือประชาศึกษากรรมการ
2. นางอรวรรณ พันธ์น้อยโรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางสาวพรอนงค์๋ ศรีบุญเรืองโรงเรียนบ้านโนนสังป่ารังกรรมการ
4. นางจันทร์ญา แย้มศรีโรงเรียนน้ำพองประชานุกูลกรรมการ
5. นางเพลินพิศ ปฏิเตนังโรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยากรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายจำปา ไม่เศร้าโรงเรียนบ้านศิลาโป่งคำกรรมการ
2. นายสมควร วงษาโรงเรียนหนองโนวิทยาคารกรรมการ
3. นายเดชสมภพ วงษ์คำจันทร์โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์กรรมการ
4. นายมฆวรรณ คนกลางโรงเรียนบ้านทรายมูลกรรมการ
5. นายณัฐพงษ์ ศรีวงษ์โรงเรียนบ้านโนนทองห้วยบากกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายไพบูลย์ ชาญชัยโรงเรียนบ้านหนองหารจางกรรมการ
2. นายอนาวิน บุญแรงโรงเรียนคำบอนวิทยากรรมการ
3. นายเทพนำชัย พลปรีชาโรงเรียนบ้านห้วยเสือเต้นกรรมการ
4. นายโสภณวิชญ์ สะตะโรงเรียนบ้านหัวฝายประขานุกูลกรรมการ
5. นางสาวดวงเพ็ญ อาจศักดีโรงเรียนบ้านฝางวิทยากรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายวีรพัฒน์ อินทร์จันทร์โรงเรียนบ้านโคกใหญ่่กรรมการ
2. นางสุพรรณี ภูแสงศรีโรงเรียนบ้านคำม่วมดงเย็นกรรมการ
3. นายขูรู เค้ามิมโรงเรียนบ้านกุดกระหนวนกรรมการ
4. นายสัญญา เหมชะเอมโรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็งกรรมการ
5. นายอาทิตย์ โคตรศรีวงศ์โรงเรียนบ้านน้ำสามวังกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายเสริมศักดิ์ วรรธนอารีย์โรงเรียนบ้านหนองโกกรรมการ
2. นายสุพรม ปุตะโคตรโรงเรียนบ้านสำโรงกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี ปัญญาแก้วโรงเรียนบ้านหนองหว้าสุขใจกรรมการ
4. นางสาวปิยะภรณ์ สุขรีโรงเรียนบ้านม่วงหวานกรรมการ
5. นายธีระพงษ์ สังสีมาโรงเรียนบ้านฝางวิทยากรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายเสริมศักดิ์ วรรธนอารีย์โรงเรียนบ้านหนองโกกรรมการ
2. นายสุพรม ปุตะโคตรโรงเรียนบ้านสำโรงกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี ปัญญาแก้วโรงเรียนบ้านหนองหว้าสุขใจกรรมการ
4. นางสาวปิยะภรณ์ สุขรีโรงเรียนบ้านม่วงหวานกรรมการ
5. นายธีระพงษ์ สังสีมาโรงเรียนบ้านฝางวิทยากรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางศุภวรรณ นาคนิลโรงเรียนอุดมพัฒน์ฟินิคซอุปถัมภ์กรรมการ
2. นางสาวสุดาวัลย์ กันยารัตน์โรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
3. นางสาวไพสุดา แก้วลือโรงเรียนบ้านนาเรียงกรรมการ
4. นางสมทรง มุริจันทร์โรงเรียนบ้านบะแต้กรรมการ
5. นางแสงดาว เงินขาวโรงเรียนสร้างแซ่งวัง่ถั่วกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางดรุณี สีหพันธ์โรงเรียนบ้านคำมืดกรรมการ
2. นางสาวผ่องพรรณ เพียรมงคลโรงเรียนบ้านดงเย็นกรรมการ
3. นางสาวพรกรุณา ศรีเมืองบุญโรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือกรรมการ
4. นางหนูเย็น เพ็งวงษาโรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอกรรมการ
5. นายอุดม หลาบหนองแสงโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ท่ามะเดื่อน้อยกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสิทธิพร เถรวัลย์โรงเรียนบ้านกุดกระหนวนกรรมการ
2. นางอังคณารัตน์ ยาเกิ้นโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
3. นายนพนนท์ แสนโคกโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
4. นางวรรณศรี กระกูลนิตย์โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์กรรมการ
5. นายรัตน ศรีทนษาโรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายจันทร์ อันภักดีโรงเรียนศรีเมืองแอมกรรมการ
2. นายจรินทร์ เฉลิมเกียรติภักดีโรงเรียนบ้านกู่สว่างสามัคคีกรรมการ
3. นายศุภฤกษ์ รัตนถาโรงเรียนบ้านหนองโกกรรมการ
4. นายประโมทย์ ผาบพุทธาโรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญกรรมการ
5. นางรจนา เสาสำราญโรงเรียนน้ำพองกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายสุพัท ผ่องเสียงโรงเรียนบ้านสะอาดหนองเรือกรรมการ
2. นางรัฐฏิยา ชนะพาห์โรงเรียนบ้านคำจั่น (ปาสานะเตนุสรณ์)กรรมการ
3. นายเสถียร เหลาลาภะโรงเรียนบ้านโคกสง่านางามกรรมการ
4. นางณัฐรินีย์ ศิลาแยงโรงเรียนบ้านนาคูกรรมการ
5. นายวุฒิไกร กระกูลนิตย์โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์กรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสมบัติ ศรีโยธาโรงเรียนบ้านห้วยไผ่่หนองโนกรรมการ
2. นางวิมลธร นาก้อนทองโรงเรียนบ้านคำจั่น (ปาสานะเตนุสรณ์)กรรมการ
3. นางสมรัก หอมทองโรงเรียนพระธาตุขามแก่นกรรมการ
4. นายชัยนันท์ อรัญมาลาโรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์กรรมการ
5. นายจำรุูญ ศรีฉายาโรงเรียนบ้านน้ำสามวังกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายประดิษฐ์ ชัยสวัสดิ์โรงเรียนบ้านคำบงกรรมการ
2. นายศุภวัฒน์ อินทรกำแหงโรงเรียนชุมชนดูนสาดกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี บุตรพันธ์โรงเรียนบ้านม่วงหวานกรรมการ
4. นางสงบ ถิตย์วิลาลาสโรงเรียนบ้านคำจั่น (ปาสานะเตนุสรณ์)กรรมการ
5. นายนิมิต เหลาแพงโรงเรียนบ้านแห้วกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางรัชดา วงศ์หมั่นโรงเรียนบ้านด้วงหนองหญ้ารังกากรรมการ
2. นางระเบียบ ชนะโยธาโรงเรียนหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแปกรรมการ
3. นายเกียรติพงษ์ นามพลกรังโรงเรียนน้ำพองกรรมการ
4. นางธนพร ชุูเวธโรงเรียนอุดมพัฒน์ฟินิคซอุปถัมภ์กรรมการ
5. นายธนากร ณิชเสฏฐีโรงเรียนหนองขามพิทยาคมกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นางนภารัตน์ บุญหนักโรงเรียนน้ำพองกรรมการ
2. นายสรรเพชร์ เหล่าก้อนคำโรงเรียนบ้านขามป้อมดงเย็นกรรมการ
3. นายสมควร ทองสาโรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยากรรมการ
4. นางสาววรัญญา วงศ์มนตร์โรงเรียนบ้านฝางวิทยากรรมการ
5. นางดวงเดือน แก้วหานามโรงเรียนบ้านนาค้อกรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นายจิรวัฒน์ แสงสุรินทร์โรงเรียนบ้านกุดเชียงมีกรรมการ
2. นายคำแสน ผลไธสงโรงเรียนบ้านสำโรงกรรมการ
3. นายกุศล บำรุงบ้านทุ่มโรงเรียนบ้านทรายมูลกรรมการ
4. นางวิไลวรรณ มีแหยมโรงเรียนบ้านหนองโกกรรมการ
5. นางหนูเตือน สอนเพ็งโรงเรียนบ้านม่วงหวานกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสุภาวดี รือหารโรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยากรรมการ
2. นางลำพูน แก้ววิเศษโรงเรียนศิลาโป่งคำกรรมการ
3. นางงามพร ศนรไชยโยโรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์กรรมการ
4. นายธัญญา เพ็งเภาโรงเรียนบ้านหัวบึงกรรมการ
5. นางกลกันยา กงยนต์โรงเรียนบ้านวังเกิ้งกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางยุพิน อดทนโรงเรียนบ้านนาฝายกรรมการ
2. นายครรชิต สุขสร้อยโรงเรียนหนองแวงเรือประชาศึกษากรรมการ
3. นางประยงค์ คำบุญโรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวางกรรมการ
4. นางนิภาภรณ์ สุภรัตนกุลโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
5. นายศรัณยุทธ คำสุริย์โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูลกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายฐิติวุฒน์ รินทร์วงศ์โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์กรรมการ
2. นางสุวรรณษา ทาบุราณโรงเรียนบ้านสระกุดกรรมการ
3. นายประสบ แก้วเกิดโรงเรียนบ้านหัวนาคำกรรมการ
4. นางผ่องศรี กงอินทร์โรงเรียนบ้านสำโรงกรรมการ
5. นายยุทธภูมิ ประทุมชุมภูโรงเรียนบ้านหัวนาคำกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางสกาวเดือน ไชยสาโรงเรียนบ้านคำบงกรรมการ
2. นายสุวรรณ เงินขาวโรงเรียนบ้านหนองกุงขี้ควงกรรมการ
3. นายนิคม นัดทะยายโรงเรียนบ้านนาง้องกรรมการ
4. นางคะนึงนิจ ไชยคำโรงเรียนชุมชนกรกะนวนกรรมการ
5. นางประทุมวรรณ จันใหญ่โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ท่ามะเดื่อน้อยกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางนิตยาพร นนฤาชาโรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์กรรมการ
2. นางบัวทอง ไกรแจ่มโรงเรียนบ้านคำม่วมดงเย็นกรรมการ
3. นางทิพวรรณ โนนทิงโรงเรียนบ้านหม้อกรรมการ
4. นางอุไรวรรณ หนองโยธาโรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยากรรมการ
5. นางวัชรีย์ คงพิบูลย์โรงเรียนน้ำพองกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางประภาพร สิงหาปัดโรงเรียนบ้านนาฝายกรรมการ
2. นางพิมพ์สงวน ชัยชุมพลโรงเรียนบ้านทรายมูลกรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ หมูสีโรงเรียนบ้านคำสมบูรณ์กรรมการ
4. นางอรดี คันธภูมิโรงเรียนบ้านศาลาดินห้วยเตยกรรมการ
5. นางสุวจิต ศรีบุญเรืองโรงเรียนชุมชนบ้านบัวใหญ่กรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3
1. นายทองอินทร์ ร่วมแก้วโรงเรียนบ้านแห้วกรรมการ
2. นายนพนนท์ แสนโคกโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
3. นายสมชาย พิมพ์เรืองโรงเรียนบ้านนาเรียงกรรมการ
4. นายเจริญสุข สิมลาโรงเรียนบ้านกระนวนซำสูงกรรมการ
5. นายเอกลักษณ์ เครืิื่องพันธ์โรงเรียนชุมชนดูนสาดกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายวัชชิต วงษ์คำจันทร์โรงเรียนบ้่านดงมันประธานกรรมการ
2. นางอนงลักษณ์ ศรีเวียงราชโรงเรียนทุ่งบ่อวิทยากรรมการ
3. นายชูพันธ์ ทาราศรีโรงเรียนบ้านโนนพะยอมกรรมการ
4. นายคมกริช พิมพะนิตย์โรงเรียนบ้านท่ากระเสริมกรรมการ
5. นางสมควร วงษาโรงเรียนหนองโนวิทยาคารกรรมการ
6. นายสำลี เวียงจันทร์โรงเรียนบ้านคำบงกรรมการ
7. นางสาวจันดา บรรเรืองทองโรงเรียนบ้านคำบงกรรมการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายวัชชิต วงศ์คำจันทร์โรงเรียนบ้านดงประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ ศรีเวียงราชโรงเรียนทุ่งบ่อวิทยากรรมการ
3. นายชูพันธ์ ทาราศรีโรงเรียนบ้านโนนพะยอมกรรมการ
4. นายคมกริช พิมพะนิตย์โรงเรียนบ้านท่ากระเสริมกรรมการ
5. นางสมควร วงษาโรงเรียนหนองโนวิทยาคารกรรมการ
6. นายสำลี เวียงจันทร์โรงเรียนบ้านคำบงกรรมการ
7. นางสาวจันทร์ดา บรรเรืองทองโรงเรียนบ้านคำบงกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายประจวบ ศิริภักดิ์โรงเรียนบ้านนาอ่างทองประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ เหลาหนวดโรงเรียนบ้านขามป้อมดงเย็นกรรมการ
3. นายเศรษฐพงษ์ จันทะรังโรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยากรรมการ
4. นายกิตติ จันทรประทักษ์โรงเรียนหนองแวงเรือประชาศึกษากรรมการ
5. นายสุริ วรบัณฑิตโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
6. นายสุพล สำนึกศักดิ์ศรีโรงเรียนคูคำพิทยาสรรพ์กรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายจำนง ศรีดาวงษ์โรงเรียนบ้านคำมืดกรรมการ
2. นางสาวจันทร์ดา บรรเรืองทองโรงเรียนบ้านคำบงกรรมการ
3. นายนัฐพล พลซาโรงเรียนอนุบาลพูลสวัสดิ์กรรมการ
4. นายเศรษฐพงษ์ จันทะรังโรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยากรรมการ
5. นายอาทิตย์ เหล่าหมวดโรงเรียนบ้านขามป้อมดงเย็นกรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายสุทิน ดวงอุปมาโรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็งประธานกรรมการ
2. นายวินัย ศิริบำรุงโรงเรียนบ้านดงเย็นกรรมการ
3. นายไพโรจน์ ยิ่งยืนโรงเรียนบ้านโนนหัวช้างกรรมการ
4. นายสง่า สุราชโรงเรียนโนนสมบูรณ์โคกใหญ่กรรมการ
5. นายจิตติชัย ยัคลาโรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายสุทิน ดวงอุปมาโรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็งประธานกรรมการ
2. นายวินัย ศิริบำรุงโรงเรียนบ้านดงเย็นกรรมการ
3. นายไพโรจน์ ยิ่งยืนโรงเรียนบ้านโนนหัวช้างกรรมการ
4. นายสง่า สุราชโรงเรียนโนนสมบูรณ์โคกใหญ่กรรมการ
5. นายจิตติชัย ยัคลาโรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสุทิน ดวงอุปมาโรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็งประธานกรรมการ
2. นายวินัย ศิริบุรุงโรงเรียนบ้านดงเย็นกรรมการ
3. นายไพโรจน์ ยิ่งยืนโรงเรียนบ้านโนนหัวช้างกรรมการ
4. นายสง่า สุราชโรงเรียนโนนสมบูรณ์โคกใหญ่กรรมการ
5. นายจิตติชัย ยัคลาโรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายคล้าย ราชเสนาโรงเรียนบ้านจำปาหัวบึงประธานกรรมการ
2. นายทองม้วน เพ็งไสยโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
3. นางราตรี ยศรุ่งเรืองโรงเรียนบ้านฟากพองกรรมการ
4. นางนงคราญ สีคุณน้ำเที่ยงโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
5. นายบุญเพ็ง ปักโคทานังโรงเรียนบ้านโสกเสี้ยวแสนสุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายคล้าย ราชเสนาโรงเรียนบ้านจำปาหัวบึงประธานกรรมการ
2. นายทองม้วน เพ็งไสยโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
3. นางราตรี ยศรุ่งเรืองโรงเรียนบ้านฟากพองกรรมการ
4. นางนงคราญ สีคุณน้ำเที่ยงโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
5. นายบุญเพ็ง ปักโคทานังโรงเรียนบ้านโสกเสี้ยวแสนสุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายคล้าย ราชเสนาโรงเรียนบ้านจำปาหัวบึงประธานกรรมการ
2. นายทองม้วน เพ็งไสยโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
3. นางราตรี ยศรุ่งเรืองโรงเรียนบ้านฟากพองกรรมการ
4. นางนงคราญ สีคุณน้ำเที่ยงโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
5. นายบุญเพ็ง ปักโคทานังโรงเรียนบ้านโสกเสี้ยวแสนสุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายชิราวุฒิ ภูพานเพชรโรงเรียนบ้านคำมืดประธานกรรมการ
2. นายสันติ ชุมแวงวาปีโรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์กรรมการ
3. นายณรงค์ เขียวสง่าโรงเรียนนามูลวิทยาคมกรรมการ
4. นางบุญมี อินภักดีโรงเรียนบ้านด้วงหนองหญ้ารังกากรรมการ
5. นายวิรัตน์ นารีจันทร์โรงเรียนบ้านโคกใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายชิราวุฒิ ภูพานเพชรโรงเรียนบ้านคำมืดประธานกรรมการ
2. นายสันติ ชุมแวงวาปีโรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์กรรมการ
3. นายณรงค์ เขียวสง่าโรงเรียนนามูลวิทยาคมกรรมการ
4. นางบุญมี อินภักดีโรงเรียนบ้านด้วงหนองหญ้ารังกากรรมการ
5. นายวิรัตน์ นารีจันทร์โรงเรียนบ้านโคกใหญ่่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายประเสด จักรนารายณ์โรงเรียนบ้านคำจั่น (ปาสานะเตนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางปัดทุมมา เหล่าหนวดโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
3. นายถาวร คำอ้อโรงเรียนบ้านทรายมูลกรรมการ
4. นางวิภาวดี ภูบ้านหม้อโรงเรียนบ้านคำบอนวิทยากรรมการ
5. นายวิจิตร มะฮาดโรงเรียนบ้านห้วยเสือเต้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายประเสด จักรนารายณ์โรงเรียนบ้านคำจั่น (ปาสานะเตนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางปัดทุมมา เหล่าหนวดโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
3. นายถาวร คำอ้อโรงเรียนบ้านทรายมูลกรรมการ
4. นางวิภาวดี ภูบ้านหม้อโรงเรียนบ้านคำบอนวิทยากรรมการ
5. นายวิจิตร มะฮาดโรงเรียนบ้านห้วยเสือเต้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายประเสด จักรนารายณ์โรงเรียนบ้านคำจั่น (ปาสานะเตนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางปัดทุมมา เหล่าหนวดโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
3. นายถาวร คำอ้อโรงเรียนบ้านทรายมูลกรรมการ
4. นางวิภาวดี ภูบ้านหม้อโรงเรียนบ้านคำบอนวิทยากรรมการ
5. นายวิจิตร มะฮาดโรงเรียนบ้านห้วยเสือเต้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายชิราวุฒิ ภูพานเพชรโรงเรียนบ้านคำมืดประธานกรรมการ
2. นายสันติ ชุมแวงวาปีโรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์กรรมการ
3. นายณรงค์ เขียวสง่าโรงเรียนนามูลวิทยาคมกรรมการ
4. นายบุญมี อินภักดีโรงเรียนบ้านด้วงหนองหญ้ารังกากรรมการ
5. นายวิรัตน์ นารีจันทร์โรงเรียนบ้านโคกใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายสุชาติ จำปรางค์โรงเรียนชุมชนดูนสาดประธานกรรมการ
2. นางน้ำฝน บัวเมืองปักษ์ โรงเรียนบ้านโนนแดงโคกเล้ากรรมการ
3. นางบุษบา ศรีคันธรักษ์โรงเรียนหนองโนวิทยาคารกรรมการ
4. นายอำนวย สังข์แก้วโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาดกรรมการ
5. นายสุริยา ชินแสงโรงเรียนบ้านด้วงหนองหญ้ารังกากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายสุชาติ จำปรางค์โรงเรียนชุมชนดูนสาดประธานกรรมการ
2. นางน้ำฝน บัวเมืองปักษ์ โรงเรียนบ้นโนนแดงโคกเล้ากรรมการ
3. นางบุษบา ศรีคันธรักษ์โรงเรียนหนองโนวิทยาคารกรรมการ
4. นายอำนวย สังข์แก้วโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาดกรรมการ
5. นายสุริยา ชินแสงโรงเรียนบ้านด้วงหนองหญ้ารังกากรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ จำปรางค์โรงเรียนชุมชนดูนสาดประธานกรรมการ
2. นางน้ำฝน บัวเมืองปักษ์ โรงเรียนบ้านโนนแดงโคกเล้ากรรมการ
3. นางบุษบา ศรีคันธรักษ์โรงเรียนหนองโนวิทยาคารกรรมการ
4. นายอำนวย สังข์แก้วโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาดกรรมการ
5. นายสุริยา ชินแสงโรงเรียนบ้านด้วงหนองหญ้ารังกากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นางสำราญ ฝักบัวโรงเรียนน้ำพองประชานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวอารยา ไกรฤาชาโรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์กรรมการ
3. นางจำรัส อ่อนตาแสงโรงเรียนบ้านห้วยไผ่่หนองโนกรรมการ
4. นางสุมาลัย มหาสุเมธกุลโรงเรียนบ้านนาเรียงกรรมการ
5. นางสาวอังสุมาลิน กงทาโรงเรียนบ้านดงเย็นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นางสำราญ ฝักบัวโรงเรียนน้ำพองประชานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวอารยา ไกรฤาชาโรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์กรรมการ
3. นางจำรัส อ่อนตาแสงโรงเรียนบ้านห้วยไผ่่หนองโนกรรมการ
4. นางสุมาลัย มหาสุเมธกุลโรงเรียนบ้านนาเรียงกรรมการ
5. นางสาวอังสุมาลิน กงทาโรงเรียนบ้านดงเย็นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายสำราญ ฝักบัวโรงเรียนน้ำพองประชานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวอารยา ไกรฤาชาโรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์กรรมการ
3. นางจำรัส อ่อนตาแสงโรงเรียนบ้านห้วยไผ่่หนองโนกรรมการ
4. นางสุมาลัย มหาสุเมธกุลโรงเรียนบ้านนาเรียงกรรมการ
5. นางสาวอังสุมาลิน กงทาโรงเรียนบ้านดงเย็นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายสำราญ ฝักบัวโรงเรียนน้ำพองประชานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวอารยา ไกรฤาชาโรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์กรรมการ
3. นางจำรัส อ่อนตาแสงโรงเรียนบ้านห้วยไผ่่หนองโนกรรมการ
4. นางสุมาลัย มหาสุเมธกุลโรงเรียนบ้านนาเรียงกรรมการ
5. นางอังสุมาลิน กงทาโรงเรียนบ้านดงเย็นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นางสำราญ ฝักบัวโรงเรียนน้ำพองประชานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวอารยา ไกรฤาชาโรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์กรรมการ
3. นางจำรัส อ่อนตาแสงโรงเรียนบ้านห้วยไผ่่หนองโนกรรมการ
4. นางสุมาลัย มหาสุเมธกุลโรงเรียนบ้านนาเรียงกรรมการ
5. นางสาวอังสุมาลิน กงทาโรงเรียนบ้านดงเย็นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายสุวัฒน์ อันทะนัยโรงเรียนบ้านหนองแวงเป่งประธานกรรมการ
2. นายสุขี ป่านนี้โรงเรียนบ้านหนองหารจางกรรมการ
3. นายพิบูลรัตน์ คงปัญญาโรงเรียนบ้านดงมันกรรมการ
4. นางสาวน้ำอ้อย วังคามโรงเรียนบ้านฝางวิทยากรรมการ
5. นายวุฒิไกร กระกูลนิตย์โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายสุวัฒน์ อันทะนัยโรงเรียนบ้านหนองแวงเป่งประธานกรรมการ
2. นายสุขี ป่านนี้โรงเรียนบ้านหนองหารจางกรรมการ
3. นายพิบูลรัตน์ คงปัญญาโรงเรียนบ้านดงมันกรรมการ
4. นางสาวน้ำอ้อย วังคามโรงเรียนบ้านฝางวิทยากรรมการ
5. นายวุฒิไกร กระกูลนิตย์โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นางรัชนี โสดเสียวโรงเรียนศิลาโป่งคำประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฏฐา ชนะชัยโรงเรียนบ้านดงเย็นกรรมการ
3. นายธนภัทร แสนสีลาโรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูลกรรมการ
4. นายคำพันธ์ ด่านขุนทดโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประชารังสรรค์กรรมการ
5. นายทองสุข เผ้าหอมโรงเรียนบ้านโนนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นางภัสดา ไสยกิจโรงเรียนบ้านคำจั่น (ปาสานะเตนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นายมารุต ใยแก้วโรงเรียนทุ่งบ่อวิทยากรรมการ
3. นายอดิศร ศรีอรัญโรงเรียนบ้านบึงกลางกรรมการ
4. นายสุธี หล้าสีดาโรงเรียนบ้านฝางวิทยากรรมการ
5. นางปรางทอง แก้วเหล่ายูงโรงเรียนบ้านผักหนามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นางรัชนี โสดเสียวโรงเรียนศิลาโป่งคำประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฏฐา ชนะชัยโรงเรียนบ้านดงเย็นกรรมการ
3. นายธนภัทร แสนสีลาโรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูลกรรมการ
4. นายคำพันธ์ ด่านขุนทดโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประชารังสรรค์กรรมการ
5. นายทองสุข เผ้าหอมโรงเรียนบ้านโนนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นางภัสดา ไสยกิจโรงเรียนบ้านคำจั่น (ปาสานะเตนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นายมารุต ใยแก้วโรงเรียนทุ่งบ่อวิทยากรรมการ
3. นายอดิศร ศรีอรัญโรงเรียนบ้านบึงกลางกรรมการ
4. นายสุธี หล้าสีดาโรงเรียนบ้านฝางวิทยากรรมการ
5. นางปรางทอง แก้วเหล่ายูงโรงเรียนบ้านผักหนามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายคำพันธ์ ด่านขุนทดโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประชารังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสุพรพรรณ อุลานันท์โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแปกรรมการ
3. นางประสัย ปัญญายาวโรงเรียนบ้านบัวใหญ่กรรมการ
4. นายวิเชียร สมบุรณ์ทวงโรงเรียนบ้านสระกุดกรรมการ
5. นายปราโมทย์ ผาบพุทธาโรงเรียนศรีสุขสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายบุญธรรม บุปผาโรงเรียนบ้านคำมืดประธานกรรมการ
2. นายวิสุทธิ์ จุลบาทโรงเรียนบ้านโนนศิลาราศรีกรรมการ
3. นางรติกร เนื่องภักดีโรงเรียนห้วยยางสะอาดกรรมการ
4. นางชัชฏาพร พิมทุมมาโรงเรียนบ้านป่าติ้วกรรมการ
5. นายปัญญา สินราชโรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยากรรมการ
6. นายวิศิษฏ์ วงษ์ภูเย็นโรงเรียนนาคำวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายคำพันธ์ ด่านขุนทดโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประชารังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสุพรพรรณ อุลานันท์โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแปกรรมการ
3. นางประสัย ปัญญายาวโรงเรียนบ้านบัวใหญ่กรรมการ
4. นายวิเชียร สมบุรณ์ทวงโรงเรียนบ้านสระกุดกรรมการ
5. นายประโมทย์ ผาบพุทธาโรงเรียนศรีสุขสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายบุญธรรม บุปผาโรงเรียนบ้านคำมืดประธานกรรมการ
2. นายวิสุทธิ์ จุลบาทโรงเรียนบ้านโนนศิลาราศรีกรรมการ
3. นางรติกร เนื่องภักดีโรงเรียนห้วยยางสะอาดกรรมการ
4. นางชัชฏาพร พิมทุมมาโรงเรียนบ้านป่าติ้วกรรมการ
5. นายปัญญา สินราชโรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยากรรมการ
6. นายวิศิษฏ์ วงษ์ภูเย็นโรงเรียนนาคำวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายดำรงศักดิ์ สุริโยโรงเรียนทรัพย์ภูพานประธานกรรมการ
2. นางสำอาง ชินโสมโรงเรียนบ้านสระกุดกรรมการ
3. นางปภัสวรรณ์ อุตรนครโรงเรียนบ้านคำบงกรรมการ
4. นางศุทธิษา รุ่งเรืองโรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยากรรมการ
5. นางจารุวรรณ แก้วมาลีพันธ์โรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายไพบูลย์ จำปาบุญโรงเรียนนาคูประธานกรรมการ
2. นางพวงพรรณ อรรคธรรมโรงเรียนบ้านทางพาดเขาสวนกวางกรรมการ
3. นางสุกัญญา บึงบางโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 34กรรมการ
4. นายเรืองศักดิ์ ยามโสภาโรงเรียนบ้านหนองแสงน้อยกรรมการ
5. นายสุริยา คำสุพรหมโรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายดำรงศักดิ์ สุริโยโรงเรียนทรัพย์ภูพานประธานกรรมการ
2. นางสำอาง ชินโสมโรงเรียนบ้านสระกุดกรรมการ
3. นางปภัสวรรณ์ อุตรนครโรงเรียนบ้านคำบงกรรมการ
4. นางศุทธิษา รุ่งเรืองโรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยากรรมการ
5. นางจารุวรรณ แก้วมาลีพันธ์โรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายไพบูลย์ จำปาบุญโรงเรียนนาคูประธานกรรมการ
2. นางพวงพรรณ อรรคธรรมโรงเรียนบ้านทางพาดเขาสวนกวางกรรมการ
3. นางสุกัญญา บึงบางโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 34กรรมการ
4. นายเรืองศักดิ์ ยามโสภาโรงเรียนบ้านหนองแสงน้อยกรรมการ
5. นายสุริยา คำสุพรหมโรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายจำนงค์ วงษาโรงเรียนบ่้านนาฝายประธานกรรมการ
2. นายสง่า อุปัชฌาย์โรงเรียนบ้านโนนกรรมการ
3. นางกุสุมา ราหาโรงเรียนบ้านผักหนามกรรมการ
4. นางอรวรรณ พันธ์น้อยโรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางสุพรพรรณ อุลานันท์โรงเรียนหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแปกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมยศ มนตรีโรงเรียนคำมูลประธานกรรมการ
2. นางจุฑารัตน์ สมสุขโรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยากรรมการ
3. นายวิศิษฏ์ วงษ์ภูเย็นโรงเรียนนาคำวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายวีรศักดื์ โคตรเพชรโรงเรียนบ้านหนองแต้กรรมการ
5. นางระเบียบ บุษราคัมโรงเรียนกุดน้ำใสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายจำนงค์ วงษาโรงเรียนบ้านนาฝายประธานกรรมการ
2. นายสง่า อุปัชฌาย์โรงเรียนบ้านโนนกรรมการ
3. นางกุสุมา ราหาโรงเรียนบ้านผักหนามกรรมการ
4. นางอรวรรณ พันธ์น้อยโรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางสุพรพรรณ อุลานันท์โรงเรียนหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแปกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายสมยศ มนตรีโรงเรียนคำมูลประธานกรรมการ
2. นางจุฑารัตน์ สมสุขโรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยากรรมการ
3. นายวิศิษฏ์ วงษ์ภูเย็นโรงเรียนนาคำวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายวีรศักดื์ โคตรเพชรโรงเรียนบ้านหนองแต้กรรมการ
5. นางระเบียบ บุษราคัมโรงเรียนกุดน้ำใสกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นางอุไร ศรีจันทร์โรงเรียนบ้านนาเรียงประธานกรรมการ
2. นายกฤษดา มณีสาโรงเรียนบ้านวังชัยกรรมการ
3. นายวิพัฒน์ รักษาเคนโรงเรียนหนองโนวิทยาคารกรรมการ
4. นายสมพงษ์ คำบุดดาโรงเรียนชุมชนกระนวนกรรมการ
5. นางสาวมลฤดี นิฤมลโรงเรียนนาศรีดงเค็งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นางอุไร ศรีจันทร์โรงเรียนบ้านนาเรียงประธานกรรมการ
2. นายกฤษดา มณีสาโรงเรียนบ้านวังชัยกรรมการ
3. นายวิพัฒน์ รักษาเคนโรงเรียนหนองโนวิทยาคารกรรมการ
4. นายสมพงษ์ คำบุดดาโรงเรียนชุมชนกระนวนกรรมการ
5. นางสาวมลฤดี นิฤมลโรงเรียนนาศรีดงเค็งกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางมารศรี ภิรมย์ไกรภักดิ์โรงเรียนบ้านโคกกลางนาล้อมประธานกรรมการ
2. นางสมลักษณ์ สิงหาปัดโรงเรียนบ้านหนองโกกรรมการ
3. นางอุบลวรรณ บุญโทโรงเรียนชุมชนน้ำอ้อมกรรมการ
4. นางปัดทุมมา เหลาหนวดโรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยากรรมการ
5. นางสุรางคณา อินทร์จันทร์โรงเรียนบ้านโคกใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวดวงใจ ถวิลไพรโรงเรียนบ้านห้วยไผ่่หนองโนประธานกรรมการ
2. นางฌัชชารีย์ สมศรีเสาว์โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญกรรมการ
3. นางเพชรรินทร์ แสนลุนโรงเรียนน้ำพองประชานุกูลกรรมการ
4. นางเสาวนีย์ ขันเงินโรงเรียนทุ่งบ่อวิทยากรรมการและเลขานุการ
5. นางสุมาลัย มหาสุเมธกุลโรงเรียนบ้านนาเรียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายสมชัย คันธารสโรงเรียนบ้านคำแก่นคูณประธานกรรมการ
2. นายสมควร ทองสาโรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยากรรมการ
3. นางณัฐติญา ลินทะละโรงเรียนชุมชนดูนสาดกรรมการ
4. นางสาวกุลธิดา บัวอ้นโรงเรียนน้ำพองกรรมการ
5. นายธนูศิลป์ สมเทศน์โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นายสมชัย คันธารสโรงเรียนบ้านคำแก่นคูณประธานกรรมการ
2. นายสมควร ทองสาโรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยากรรมการ
3. นางณัฐติญา ลินทะละโรงเรียนชุมชนดูนสาดกรรมการ
4. นางสาวกุลธิดา บัวอ้นโรงเรียนน้ำพองกรรมการ
5. นายธนูศิลป์ สมเทศน์โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางมยุรา แก้วสกุลธรรมโรงเรียนบ้านหัวดงประธานกรรมการ
2. นางน้ำใจ สังสีมาโรงเรียนบ้านหัวนาคำกรรมการ
3. นางจุฑารัตน์ สมสุขโรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยากรรมการ
4. นางเข็มพร โคตรเพชรโรงเรียนบ้านขุนด่านกรรมการ
5. นายชัชวาล แก้วชัยโรงเรียนชุมชนกระนวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางมยุรา แก้วสกุลธรรมโรงเรียนบ้านหัวดงประธานกรรมการ
2. นางน้ำใจ สังสีมาโรงเรียนบ้านหัวนาคำกรรมการ
3. นางจุฑารัตน์ สมสุขโรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยากรรมการ
4. นางเข็มพร โคตรเพชรโรงเรียนบ้านขุนด่านกรรมการ
5. นายชัชวาล แก้วชัยโรงเรียนชุมชนกระนวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายลิขิต วงษาเทพโรงเรียนบ้านกุดน้ำใสประธานกรรมการ
2. นายปรัชญา แสนบุตรโรงเรียนบ้านหนองขามพิทยาคมกรรมการ
3. นางประยูร ศุภอุดรโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
4. นางทัศนา พ่วงจาดโรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางกรรณิกา บุลศถาพรโรงเรียนบ้านโนนน้ำผึ้งประธานกรรมการ
2. MissFelma Calisoครูชาวต่างชาติกรรมการ
3. นายชัชวาล รินทร์วงศ์โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวางกรรมการ
4. นางไพราณี จันทร์ทองโรงเรียนบ้านคำครึ่งกรรมการ
5. นางสาวน้ำอ้อม วังคามโรงเรียนบ้านฝางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. ดร.ประพฤทธิ์ สิงหาบุตรโรงเรียนบ้านโนนประธานกรรมการ
2. นางพิมลพรรณ คำบาโรงเรียนคำไฮผักแว่นกรรมการ
3. นางลำไย ลือชาโรงเรียนบ้านหัวนาคำกรรมการ
4. นางอรพิน บุญเลิศโรงเรียนบ้านสำโรงกรรมการ
5. นางสุกัญญา บึงบางโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 34 (บ้านกุดโง้ง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นายสุพรรณ วิรุณพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านบัวใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางอรอนงค์ บุษราคัมโรงเรียนบ้านขุนด่านกรรมการ
3. นางอารีรัตน์ ดงอนนท์โรงเรียนชุมชนดูนสาดกรรมการ
4. นางปภัสรา แก้วประดิษฐ์โรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือกรรมการ
5. นางสุนันท์ โพธิ์อ้นโรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฏร์กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นายสุริยา อัศยาพรโรงเรียนบ้านทางพาดเขาสวนกวางประธานกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ จันดีบางโรงเรียนคำแก่นคูณกรรมการ
3. นางจรรยา จันทร์แจ่มโรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางสุภาสิน พรหมเทศโรงเรียนบ้านนาเรียงกรรมการ
5. นางดารุณี คูลล์แบรนท์โรงเรียนหนองโนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นายสุวัฒน์ ดรหมั่นโรงเรียนบ้านขุนด่านประธานกรรมการ
2. นางพวงพรรณ อรรคธรรมโรงเรียนบ้านทางพาดเขาสวนกวางกรรมการ
3. นางทัศนีย์ กันทะใจโรงเรียน้ำพองกรรมการ
4. Mr.Theutthmance ไม่มีนามสกุลโรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์กรรมการ
5. นางสมพร รักษาเคนโรงเรียนหนองโนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นายวิจิตร หารพรมโรงเรียนโคกกลางวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา ทับมณีโรงเรียนน้ำพองกรรมการ
3. นางสาวพรณัชชา เพ็งวิชัยโรงเรียนคำแมดกรรมการ
4. นายสุริยา คำสุพรหมโรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์กรรมการ
5. นางรพีพร สุจริตโรงเรียนชุมชนดูนสาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นายดำรงศักดิ์ สุริโยโรงเรียนบ้านทรัพย์ภูพานฯประธานกรรมการ
2. นางสำอาง ชิณโสมโรงเรียนบ้านสระกุดกรรมการ
3. นางสาวมลฤดี นิฤมลโรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็งกรรมการ
4. นางเพ็ญประภา กลุ่มจอหอโรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยากรรมการ
5. นางศุภวรรณ นาคนิลโรงเรียนอุดมพัฒน์ฟินิคซอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางลัชรี เดชโยธินโรงเรียนบ้านคำครึ่งประธานกรรมการ
2. นางวันทนา ฤทธิ์ยูงโรงเรียนน้ำพองประชานุกูลกรรมการ
3. นางกนกวรรณ ศรีลารัตน์โรงเรียนห้วยเตยกรรมการ
4. นางสินใจ กรองไตรโรงเรียนบ้านม่วงหวานกรรมการ
5. นางสาวอมราวดี มีพร้อมโรงเรียนคอกคีแสนตอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นายลิขิต วงษาเทพโรงเรียนกุดน้ำใสประธานกรรมการ
2. นายดำรง สุขสวางโรงเรียนหนองแวงเรือประชาศึกษากรรมการ
3. นางสาวน้ำฝน บุญใบโรงเรียนทุ่งบ่อวิทยากรรมการ
4. นายอานนท์ สุดาทิพย์โรงเรียนหัวฝายประชานุกูลกรรมการ
5. นางศุทธิษา รุ่งเรืองโรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายบุญยฤทธิ์ ศิลาแก้วโรงเรียนบ้านหนองโกประธานกรรมการ
2. นางจริยาวรรณ ไชยเทพโรงเรียนหนองขามพิทยาคมกรรมการ
3. นางเยาวพา ยุทธแสนโรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือกรรมการ
4. นางสาวปิยะนุช พาลีโรงเรียนบ้านโนนน้ำผึ้งกรรมการ
5. นางภิไลลลักษณ์ เพ็งวงษาโรงเรียนคูคำพิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นายอินเทวา สุริยฉายโรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพรรณี อุปัชฌาย์โรงเรียนบ้านสำโรงกรรมการ
3. นายมรกต แก้วสมบัติโรงเรียนบ้านนาฝายเหนือกรรมการ
4. นางสาวรัตนาภรณ์ จันทรักษ์โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยากรรมการ
5. นางลิ กาพมณีย์โรงเรียนบ้านฟากพองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. ดร.สมปอง ชาสิงห์แก้วโรงเรียนบ้านหนองหว้าสุขใจประธานกรรมการ
2. นางสาวสุมณฑา เศรษฐีธรรมโรงเรียนน้ำพองกรรมการ
3. นางสาวเกษรินทร์ วงศ์ประจิตรโรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
4. นางสาววารี จันทาโรงเรียนอุดมพัฒน์ฟินิคซอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. ดร.สมปอง ชาสิงห์แก้วโรงเรียนบ้านหนองหว้าสุขใจประธานกรรมการ
2. นางสาวสุมณฑา เศรษฐีธรรมโรงเรียนน้ำพองกรรมการ
3. นางสาวเกษรินทร์ วงศ์ประจิตรโรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
4. นางสาววารี จันทาโรงเรียนอุดมพัฒน์ฟินิคซอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
1. นางกรรณิการ์ ซาหยองโรงเรียนบ้านหนองแต้ประธานกรรมการ
2. นางเปลวทอง เทพสุคณธ์โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยากรรมการ
3. นายโยธิน นาอุดมโรงเรียนบ้านเวียงแก้วกรรมการ
4. นางพรทิพา สำนึกศักดิ์ศรีโรงเรียนบ้านโนนกรรมการ
5. นางปภัสวรรณ์ อุตรนครโรงเรียนบ้านคำบงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6
1. ส.ต.ท.พลทอง เพ็งวงษาโรงเรียนคอกคีแสนตอประธานกรรมการ
2. นายวิทยา ปาละสิทธิ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 34 (บ้านกุดโง้ง)กรรมการ
3. นายอาทิตคย์ โคตรศรีวงศ์โรงเรียนบ้านหัวนาคำกรรมการ
4. นางเลียมเพชร พันธุระโรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อกรรมการ
5. นางจารุวรรณ แก้วมาลีพันธ์โรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายไพบูลย์ จำปาบุญโรงเรียนบ้านนาคูประธานกรรมการ
2. นายกิตติ จันทรประทักษ์โรงเรียนหนองแวงเรือประชาศึกษากรรมการ
3. นายฉะอ้อน เหลาหนวดโรงเรียนบ้านห่้วยยางกรรมการ
4. นายประสิทธิ์ ภวภูตานนท์โรงเรียนบ้านคำไฮผักแว่นกรรมการ
5. นายสมบัติ ละเลิศโรงเรียนบ้านขุนด่านกรรมการ
6. นายณัฐพงษ์ ภูบุญลาภสพป.ขอนแก่น เขต 4กรรมการ
7. นายสุนา ศรีพันดอนโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์เก่าข่ากรรมการ
8. นางดาราวดี เจริญสุขโรงเรียนบ้านโนนจิกกรรมการ
9. นางฉวีวรรณ ไชยโสโรงเรียนบ้านห้วยทรายศึกษากรรมการ
10. นายบุญสนอง สุปัญญาโรงเรียนบ้านคำบงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายอาทิตย์ เอี่ยมศรีโรงเรียนบ้านห้วยทรายศึกษาประธานกรรมการ
2. นายพิทักษ์สิน บุตรพันธ์โรงเรียนบ้านม่วงหวานกรรมการ
3. นายถาวร อุปวงษาโรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยากรรมการ
4. นายวาสนา กงสะเต็นโรงเรียนบ้านฝางวิทยากรรมการ
5. นายอดุลย์ อดทนโรงเรียนบ้านกุดพังเครือกรรมการ
6. นายจักรพงศ์ บุปผาโสภาโรงเรียนบ้านทรายมูลกรรมการ
7. นายชัชวาล โพธิรุกข์โรงเรียนบ้านนาฝายกรรมการ
8. นางสาวนิ่มนวล บุญศรีแก้วโรงเรียนบ้านห้วยทรายศึกษากรรมการ
9. นายสมศักดิ์ พยัคฆพงษ์โรงเรียนชุมชนหนองกุงใหญ่กรรมการ
10. นางสาวพลทราพร บรรณสารโรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
11. นายศุภชัย โคตรบาลโรงเรียนบ้านบะแต้กรรมการ
12. นายกฤษฏา จรัสแผ้วโรงเรียนบ้านโคกใหญ่กรรมการ
13. นายดำรงค์ สุขสวางโรงเรียนหนองแวงเรือประชาศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายเสริมศรี พรหมภักดีโรงเรียนบ้านหนองคูประธานกรรมการ
2. นายบัณดิษฐ์ กองจันทาบ้านนาขามกรรมการ
3. นายฉลวย อาจภัณดิษฐ์โรงเรียนบ้านห้วยยางสะอาดกรรมการ
4. นายวัชรา กิ่งกนทาโรงเรียนอนุบาลศรีซำสูงกรรมการ
5. นายนิรันดร์ วงศ์รัตน์โรงเรียนบ้านสระกุดกรรมการ
6. นายวัชรพงษ์ แก้วอาจโรงเรียนบ้านโคกกลางหนองไหลฯกรรมการ
7. นางสุกัญญา บึงบางโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 34 (บ้านกุดโง้ง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายนิคม กองเพชรสพป.ขอนแก่น เขต 4ประธานกรรมการ
2. นายประสานมิตร แก้วมากโรงเรียนบ้านดงมันกรรมการ
3. นายชุมพล เวียนเป๊ะโรงเรียนบ้านคำบงกรรมการ
4. นายสรรพพร แก้วแสนสินธุ์โรงเรียนบ้านห้วยไผ่่หนองโนกรรมการ
5. นางสุวรรณี เมืองผุยโรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็งกรรมการ
6. นางวิลาวรรณ เกตุบรรจงโรงเรียนบ้านโนนทองห้วยบากกรรมการ
7. นายสมเพชร ศรีลือโรงเรียนบ้านโคกกลางนาล้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายนิคม กองเพชรศึกษานิเทศก์ ขอนแก่น เขต 4ประธานกรรมการ
2. นายประสานมิตร แก้วมากโรงเรียนบ้านดงมันกรรมการ
3. นายชุมพล เวียนเป๊ะโรงเรียนบ้านคำบงกรรมการ
4. นายสรรพพร แก้วแสนสินธุ์โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโนกรรมการ
5. นางสุวรรณี เมืองผุยโรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็งกรรมการ
6. นางวิลาวรรณ เกตุบรรจงโรงเรียนบ้านโนนทองห้วยบากกรรมการ
7. นายสมเพชร ศรีลือโรงเรียนบ้านโคกกลางนาล้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นายนิคม กองเพชรสพป ขอนแก่นเขต 4ประธานกรรมการ
2. นายประสานมิตร แก้วมากโรงเรียนบ้านดงมันกรรมการ
3. นายชุมพล เวียนเป๊ะโรงเรียนบ้านคำบงกรรมการ
4. นายสรรพพร แก้วแสนสินธุ์โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโนกรรมการ
5. นางสุวรรณี เมืองผุยโรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็งกรรมการ
6. นางวิลาวรรณ เกตุบรรจงโรงเรียนบ้านโนนทองห้วยบากกรรมการ
7. นายสมเพชร ศรีลือโรงเรียนบ้านโคกกลางนาล้อมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางภาวิตา บุญรักษ์โรงเรียนบ้านคำบงประธานกรรมการ
2. นางสาวสาริณี ขันอาษาโรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยากรรมการ
3. นางวรรณศรี หมั่นอุตส่าห์โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยากรรมการ
4. นางกนกพร สมปัญญาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 34กรรมการ
5. นางเกสร กงทาโรงเรียนบ้านโคกใหญ่กรรมการ
6. นางฉวีวรรณ ไชยโสโรงเรียนบ้านห้วยทรายศึกษากรรมการ
7. นางละอองดาว ทาคำสีโรงเรียนชุมชนดูนสาดกรรมการ
8. นางรุ้งเพชร สุริฉายโรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นายสมศิลป์ กลางหล้าโรงเรียนบ้านคำบงประธานกรรมการ
2. นางวลินดา ทุ่มวิเศษโรงเรียนบ้านม่วงหวานกรรมการ
3. นายปรเมศวร์ สมภารโรงเรียนบ้านโนนสังป่ารังกรรมการ
4. นางจิตยาพร มณีภักดีโรงเรียนบ้านหนองซากรรมการ
5. นางสุนัธรี สูงยิ่งโรงเรียนบ้านบะแต้กรรมการ
6. นายนิคม สุวรรณเพ็งโรงเรียนบ้านกุดกว้างกรรมการ
7. นางสาวอินทุอร โควังชัยโรงเรียนบ้านวังชัยกรรมการ
8. นางละอองดาว ทาคำสีโรงเรียนบ้านนามูลกรรมการ
9. นางสาวรุ่งฤดี จันดาศักดิ์โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองไหลกรรมการ
10. นางทัศนวรรณ อุดมศิลป์โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็งกรรมการ
11. นางรัชนีเพ็ญ ไชยคำภาโรงเรียนบ้านแสงสว่างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายสมศิลป์ กลางหล้าโรงเรียนบ้านคำบงประธานกรรมการ
2. นางวลินดา ทุ่มวิเศษโรงเรียนบ้านม่วงหวานกรรมการ
3. นายปรเมศวร์ สมภารโรงเรียนบ้านโนนสังป่ารังกรรมการ
4. นางจิตยาพร มณีภักดีโรงเรียนบ้านหนองซากรรมการ
5. นางสุนัธรี สูงยิ่งโรงเรียนบ้านบะแต้กรรมการ
6. นายนิคม สุวรรณเพ็งโรงเรียนบ้านกุดกว้างกรรมการ
7. นางสาวอินทุอร โควังชัยโรงเรียนบ้านวังชัยกรรมการ
8. นางละอองดาว ทาคำสีโรงเรียนบ้านนามูลกรรมการ
9. นางสาวรุ่งฤดี จันดาศักดิ์โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองไหลกรรมการ
10. นางทัศนวรรณ อุดมศิลป์โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็งกรรมการ
11. นางรัชนีเพ็ญ ไชยคำภาโรงเรียนบ้านแสงสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายพงษ์สวัสดิ์ ศรีอรัญโรงเรียนบ้านโนนหัวช้างประธานกรรมการ
2. นายปิยะ อนุญาหงส์โรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์รองประธานกรรมการ
3. นายโยธิน ผ่านวงษ์โรงเรียนบ้านโนนหัวช้างกรรมการ
4. นายสมยศ ชัยสมบัติโรงเรียนชุมชนกระนวนกรรมการและเลขานุการ
5. นายอภิชาติ สิงห์น้อยโรงเรียนบ้านดง (บึงไทรวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายพงษ์สวัสดิ์ ศรีอรัญโรงเรียนบ้านโนนหัวช้างประธานกรรมการ
2. นายปิยะ อนุญาหงส์โรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์รองประธานกรรมการ
3. นายโยธิน ผ่านวงษ์โรงเรียนบ้านโนนหัวช้างกรรมการ
4. นายสมยศ ชัยสมบัติโรงเรียนชุมชนกระนวนกรรมการและเลขานุการ
5. นายอภิชาติ สิงห์น้อยโรงเรียนบ้านดง (บึงไทรวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6
1. นายพงษ์สวัสดิ์ ศรีอรัญโรงเรียนบ้านโนนหัวช้างประธานกรรมการ
2. นายปิยะ อนุญาหงส์โรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์รองประธานกรรมการ
3. นายโยธิน ผ่านวงษ์โรงเรียนบ้านโนนหัวช้างกรรมการ
4. นายสมยศ ชัยสมบัติโรงเรียนชุมชนกระนวนกรรมการและเลขานุการ
5. นายอภิชาติ สิงห์น้อยโรงเรียนบ้านดง (บึงไทรวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3
1. นายพงษ์สวัสดิ์ ศรีอรัญโรงเรียนบ้านโนนหัวช้างประธานกรรมการ
2. นายปิยะ อนุญาหงส์โรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์รองประธานกรรมการ
3. นายโยธิน ผ่านวงษ์โรงเรียนบ้านโนนหัวช้างกรรมการ
4. นายสมยศ ชัยสมบัติโรงเรียนชุมชนกระนวนกรรมการและเลขานุการ
5. นายอภิชาติ สิงห์น้อยโรงเรียนบ้านดง (บึงไทรวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6
1. นายพงษ์สวัสดิ์ ศรีอรัญโรงเรียนบ้านโนนหัวช้างประธานกรรมการ
2. นายปิยะ อนุญาหงส์โรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์รองประธานกรรมการ
3. นายโยธิน ผ่านวงษ์โรงเรียนบ้านโนนหัวช้างกรรมการ
4. นายสมยศ ชัยสมบัติโรงเรียนชุมชนกระนวนกรรมการและเลขานุการ
5. นายอภิชาติ สิงห์น้อยโรงเรียนบ้านดง (บึงไทรวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3
1. นายพงษ์สวัสดิ์ ศรีอรัญโรงเรียนบ้านโนนหัวช้างประธานกรรมการ
2. นายปิยะ อนุญาหงส์โรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์รองประธานกรรมการ
3. นายโยธิน ผ่านวงษ์โรงเรียนบ้านโนนหัวช้างกรรมการ
4. นายสมยศ ชัยสมบัติโรงเรียนชุมชนกระนวนกรรมการและเลขานุการ
5. นายอภิชาติ สิงห์น้อยโรงเรียนบ้านดง (บึงไทรวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6
1. นายพงษ์สวัสดิ์ ศรีอรัญโรงเรียนบ้านโนนหัวช้างประธานกรรมการ
2. นายปิยะ อนุญาหงส์โรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์รองประธานกรรมการ
3. นายโยธิน ผ่านวงษ์โรงเรียนบ้านโนนหัวช้างกรรมการ
4. นายสมยศ ชัยสมบัติโรงเรียนชุมชนกระนวนกรรมการและเลขานุการ
5. นายอภิชาติ สิงห์น้อยโรงเรียนบ้านดง (บึงไทรวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3
1. นายพงษ์สวัสดิ์ ศรีอรัญโรงเรียนบ้านโนนหัวช้างประธานกรรมการ
2. นายปิยะ อนุญาหงส์โรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์รองประธานกรรมการ
3. นายโยธิน ผ่านวงษ์โรงเรียนบ้านโนนหัวช้างกรรมการ
4. นายสมยศ ชัยสมบัติโรงเรียนชุมชนกระนวนกรรมการและเลขานุการ
5. นายอภิชาติ สิงห์น้อยโรงเรียนบ้านดง (บึงไทรวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายสุรวุฒิ เรียงพวาโรงเรียนบ้านโนนสว่างหนองตะนาประธานกรรมการ
2. นายสมยศ ชัยสมบัติโรงเรียนชุมชนกระนวนรองประธานกรรมการ
3. นายสมพงษ์ นนทะแสนโรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์กรรมการ
4. นางรัชนี โสดเสียวโรงเรียนบ้านศิลาโป่งคำกรรมการและเลขานุการ
5. นายอภิชาติ สิงห์น้อยโรงเรียนบ้านดง (บึงไทรวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายสุรวุฒิ เรียงพวาโรงเรียนบ้านโนนสว่างหนองตะนาประธานกรรมการ
2. นายสมยศ ชัยสมบัติโรงเรียนชุมชนกระนวนรองประธานกรรมการ
3. นายสมพงษ์ นนทะแสนโรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์กรรมการ
4. นางรัชนี โสดเสียวโรงเรียนบ้านศิลาโป่งคำกรรมการและเลขานุการ
5. นายอภิชาติ สิงห์น้อยโรงเรียนบ้านดง (บึงไทรวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายทิพวัฒน์ ริยะโรงเรียนบ้านโนนเชือกประธานกรรมการ
2. นายภัทรพงษ์ วงษ์วาลย์โรงเรียนคูคำพิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางมัสลิน ปุลาสะเกโรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยา กรรมการ
4. นางสาวจุฑามาศ อินนามเพ็งโรงเรียนนาคำพิทยาสรรพ์ กรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายสมบูรณ์ แสนโฆเมฆโรงเรียนบ้านหลุบเลาประธานกรรมการ
2. นายบัวเรียน เหลาลาภะโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ท่ามะเดื่อน้อยกรรมการ
3. นายเกษม ศรีกระทุมโรงเรียนบ้านทรายมูลกรรมการ
4. นางอัจฉราวดี ทิพนัสโรงเรียนทุ่งบ่อวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายสุพัฒน์ สีซำนิโรงเรียนบ้านหนองซาประธานกรรมการ
2. นายอภิลักษณ์ สารสิทธิ์โรงเรียนบ้านวังชัยกรรมการ
3. นางสาวสไบแพร ลพพันทองโรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ กรรมการ
4. นายวีระชัย ศรีแก้วน้ำใสโรงเรียนหนองแวงเรือประชาศึกษา กรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายสฤษฏ์ เฝ้าทรัพย์โรงเรียนบ้านดงเย็นประธานกรรมการ
2. นางสุจิรัตน์ ดวงคำน้อย โรงเรียนดวงคำน้อย กรรมการ
3. นายภานุวัฒน์ บัวพัฒน์ โรงเรียนบ้านวังโพนกรรมการ
4. นายวีระพงษ์ ศรีบุญเรืองโรงเรียนบ้านโนนสังป่ารัง กรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายเข็มชาติ ทาอามาตย์โรงเรียนบ้านนหนองบัวคำมูลประธานกรรมการ
2. นายเอกอนันต์ สมภารโรงเรียนบ้านบึงกลางกรรมการ
3. นายพิเชฐ โพธิปัสสาโรงเรียนบ้านหัวนาคำกรรมการ
4. นายศุภวัฒน์ อินทรกำแหงโรงเรียนชุมชนดูนสาดกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายประสาน ลพพันทองโรงเรียนบ้านหัวนาคำประธานกรรมการ
2. นายนิรันดร์ วงศ์รัตน์ โรงเรียนบ้านสระกุดกรรมการ
3. นายเนติ วราฤทธิ์โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ กรรมการ
4. นายแสงสุรีย์ เอกตาแสงโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด(สาขาหนองแสงวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายประวิทย์ พาลีโรงเรียนบ้านท่ากระเสริมประธานกรรมการ
2. นางสุภา สายบัวโรงเรียนบ้านดงเย็นกรรมการ
3. นางสุปัญญา โสบุญมาโรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยากรรมการ
4. นายวันชัย รัตนแสงโรงเรียนบ้านโนนสว่างหนองตานา กรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายธีรนิติ ผาบสิมมาโรงเรียนทุ่งบ่อวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธีรภัทร ศรีอรัญโรงเรียนบ้านบึงกลางกรรมการ
3. นาง บุญญาภัทร วงศ์ษาโรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวางกรรมการ
4. นางปริยากร สงจันทร์ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายสุนันท์ กลางจันทราโรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุขวรรณ์ ทิพย์สุบรรณ โรงเรียนบ้านสระกุดกรรมการ
3. นางนริศรา สมบัติทองโรงเรียนบ้านนาคูกรรมการ
4. นายอภิชาติ บุญชมโรงเรียนน้ำพองกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายชัยยุทธ วันสาสืบโรงเรียนบ้านโคกใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายโยธิน ผ่านวงษ์โรงเรียนบ้านโนนหัวช้างกรรมการ
3. นายภานุพงศ์ สำนึกศักดิ์ศรีโรงเรียนคูคำพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายนฤมิตร ชุมแวงวาปีโรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยากรรมการ
5. นายก่อศักดิ์ ลอกไธสงโรงเรียนบ้านหนองอ้อโคกสว่างกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายวีระวัฒน์ นะทีโรงเรียนบ้านกุดพังทุยประธานกรรมการ
2. นายศักดา แก้วชัยโรงเรียนชุมชนกระนวนกรรมการ
3. นางประภาภรณ์ เชาว์สุทธิโชติโรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือกรรมการ
4. นางนราภรณ์ ตูมโฮมโรงเรียนบ้านฝางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายบัญชา กุลอักโรงเรียนบ้านกุดพังเครือประธานกรรมการ
2. นางวราพร ชัยอาสาโรงเรียนหนองขามพิทยาคมกรรมการ
3. นายวิษณุ ชีกว้างโรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์กรรมการ
4. นางสาวสุภารักษ์ พระโคตรโรงเรียนบ้านโนนเชือก กรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายวิรัตน์ หาโคตรโรงเรียนห้วยยางพิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา กองสมบัติโรงเรียนบ้านโนนหัวช้าง กรรมการ
3. นายนพทศ จันทร์ฝ่ายโรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยากรรมการ
4. นายอนุพงษ์ ศรีปัญญาโรงเรียนทุ่งบ่อวิทยากรรมการ
5. นายเมธาวุฒิ เหล่าละภะโรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยากรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายสุวิรัตน์ รักษาเคนโรงเรียนบ้านฝางวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเมธาวุฒิ เหลาลาภะโรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยากรรมการ
3. นายอภิวัฒน์ เทกองโรงเรียนบ้านห้วยยางสะอาดกรรมการ
4. นายอนุพงษ์ ศรีปัญญาโรงเรียนทุ่งบ่อวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายกองสิน คำบุญโรงเรียนบ้านบ่อประธานกรรมการ
2. นางละคร โควังชัยโรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูลกรรมการ
3. นางนภาพร พรหมโคตรโรงเรียนบ้านฝางวิทยากรรมการ
4. นายทองม้วน ต้นกันยาโรงเรียนชุมชนบ้านบัวใหญ่กรรมการ
5. นายประสพ เที่ยงธรรมโรงเรียนทุ่งบ่อวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายนิคม คำบาโรงเรียนโนนสมบูรณ์โคกใหญ่ ประธานกรรมการ
2. นายศิริพงษ์ ไชยเสนาโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ โพธิสารโรงเรียนศรีสมบูรณ์กรรมการ
4. นางสุปัญญา โสบุญมาโรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยากรรมการ
5. นางยุพาพร อาษาสนาโรงเรียนบ้านหนองกุงดิ่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางสาวประจวบ บัวผันโรงเรียนบ้านหนองแวงประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ โสโทโรงเรียนบ้านวังชัยกรรมการ
3. นางละมูล แสนบุตรโรงเรียนคูคำพิทยาสรรพ์ กรรมการ
4. นายนพทศ จันทร์ฝ่ายโรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยากรรมการ
5. นางมะณี กองผาพาโรงเรียนบ้านคำแก่นคูณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายทองปัก คลังกลางโรงเรียนบ้านดง(บึงไทรวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางวันทา ยศโสภณโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
3. นางทิพวรรณ โนนทิง โรงเรียนบ้านหม้อ กรรมการ
4. นางภรณ์สุรีย์ เฉลิมศรี โรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางกรรณิกา บุลสถาพร โรงเรียนบ้านโนนน้ำผึ้ง ประธานกรรมการ
2. นางยุรี สมพานโรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอกรรมการ
3. นางไกรสร ธรรมสาลี โรงเรียนบ้านหนองแวงคูป่าชาติกรรมการ
4. นางสกุลนิตย์ มุริจันทร์โรงเรียนบ้านคำไฮผักแว่นกรรมการ
5. นางสุภาสินี อาบเงินโรงเรียนกู่สว่างสามัคคี กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายสุธรรม จำปาทอง โรงเรียนบ้านสระกุดประธานกรรมการ
2. นางสุชีรา น้อมระวีโรงเรียนบ้านโสกเสี้ยวแสนสุขกรรมการ
3. นางวิลัยวรรณ ภักดิ์ศรีแพงโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
4. นายสุวรรณพงศ์ สีจุลลาโรงเรียนบ้านม่วงหวานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายแก้ว อวนศรีโรงเรียนบ้านห้วยเสือเต้นประธานกรรมการ
2. นางจันทิมา ยามโสภา โรงเรียนบ้านฟากพองกรรมการ
3. นางปานรวี หงษ์ทองโรงเรียนบ้านโคกกลางหนองไหล กรรมการ
4. นางนริศรา สมบัติทองโรงเรียนบ้านนาคูกรรมการ
5. นางสาวปรียานุช บุศราคำ โรงเรียนบ้านหนองกุงดิ่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายสุรศักดิ์ คามวุฒิ โรงเรียนบ้านหัวบึงประธานกรรมการ
2. นายจำเริญ โพธิโรงเรียนบ้านโนนศิลาราศรีกรรมการ
3. นางรัชนี ถิระสาโรงเรียนศิลาโป่งคำกรรมการ
4. นายประวิทย์ พาลีโรงเรียนบ้านท่ากระเสริมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางวิลาวรรณ เรืองหิรัณเตชะกูล โรงเรียนบ้านโนนจิกประธานกรรมการ
2. นายอรรถพร เพียสุพรรณโรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ แก้วใสโรงเรียนบ้านหนองโกกรรมการ
4. นางจันทิวา โยธาวงษ์โรงเรียนบ้านม่วงหวานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายถวิล พันธุ์น้อยโรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ ประธานกรรมการ
2. นางชัชรียา บึงมุมโรงเรียนบ้านโสกม่วงกรรมการ
3. นางนิภาพร ทองกองโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป กรรมการ
4. นายสงวนศักดิ์ ศรีวิวัฒน์โรงเรียนบ้านขามป้อมดงเย็นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายเที่ยง ประโภชนังโรงเรียนบ้านทรายมูลประธานกรรมการ
2. นายโชติพงษ์ ด่านเก่าโรงเรียนบ้านคำบงกรรมการ
3. นางพัฒนา หล้าหาโรงเรียนบ้านนาค้อกรรมการ
4. นางอภิญญา หลาบหนองแสงโรงเรียนบ้านวังชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นายจงอาง ทะสา โรงเรียนบ้านโคกสว่างประธานกรรมการ
2. นางมณฑาทิพย์ บุตรโมโรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยากรรมการ
3. นางสุกานดา พรหมภูวงศ์โรงเรียนบ้านกระนวนซำสูงกรรมการ
4. นางสง่า มะชะราโรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นายพัฒนา ธงชัยโรงเรียนคำบอนวิทยา ประธานกรรมการ
2. นางอัจฉราวดี โม้แก้วโรงเรียนบ้านน้ำสามวังกรรมการ
3. นางศริญญา สุขเกษม โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์กรรมการ
4. นางสุพัดตรา ชมภูวงศ์โรงเรียนบ้านโคกสง่านางามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นายไชยา ศรีโคตาโรงเรียนบ้านหนองแวงคูป่าชาติประธานกรรมการ
2. นางอดุลยา บำรุงบ้านทุ่มโรงเรียนบ้านหัวดงกรรมการ
3. นางพิมพา โพธิปัสสา โรงเรียนบ้านหัวนาคำกรรมการ
4. นางสวิชญา ดลตรี โรงเรียนอุดมพัฒน์ฟินิกซ์อุปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นายโชคชัย เรืองแหล่ โรงเรียนบ้านหินลาดประธานกรรมการ
2. นางจรัญยพร ผิวพรรณ โรงเรียนดงบังคุรุราษฏร์บำรุงกรรมการ
3. นางประนอม ตังควนิชโรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง กรรมการ
4. นางสุพิตตา อุดมศักดิ์ โรงเรียนบ้านดงมันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายนิรุชชัย แสงอาวุฒิ โรงเรียนบ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง ประธานกรรมการ
2. นางรัศมี ทะวาปีโรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์ กรรมการ
3. นางเอมอร แดงน้อยโรงเรียนนามูลวิทยากรรมการ
4. นางลัคนา คำดีโรงเรียนบ้านสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นายสุริยา ชัยวงษ์ทิตย์โรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือ ประธานกรรมการ
2. นายรัชภูมิ โรจนวิธานโรงเรียนชุมชนดูนสาดกรรมการ
3. นางบุญญรัตน์ สุขเลิศตระกูลโรงเรียนบ้านโคกใหญ่กรรมการ
4. นางนิภาพรรณ แสงดีโรงเรียนบ้านโคกกลาง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายสมหมาย ใยแก้วโรงเรียนบ้านโคกสูงสะอาด ประธานกรรมการ
2. นางวิไล แก้วชัยโรงเรียนชุมชนกระนวน กรรมการ
3. นางดาหวัน ยิ้มสาระ โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง กรรมการ
4. นางแพรวพรรณ สุพรมพิทักษ์โรงเรียนหนองโนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นางศิริวรรณ โพธืสาจันทร์โรงเรียนบ้านโคกสง่านางามกรรมการ
2. นางสงบ ถิตย์วิลาศโรงเรียนบ้านคำจั่นกรรมการ
3. นางจันทร์จิรา จันทร์เทาโรงเรียนบ้านทุ่งบ่อกรรมการ
4. นางลำดวน ธรรมพัฒนกุลโรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์กรรมการ
5. นางธัญญพร ชินอ่อนโรงเรียนบ้านโนนศิลาราศรีกรรมการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางอนุธิดา ปักโคทานังโรงเรียนบ้านหนองโนวิทยาคารกรรมการ
2. นางวรรณี นาสถิตโรงเรียนบ้านห้วยเสือเต้นกรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ พัฒนาศูนย์โรงเรียนบ้านนาขามกรรมการ
4. นางนงนุช รัตนพรโรงเรียนบ้านจำปาหัวบึงกรรมการ
5. นางกนกวรรณ โชติกานต์โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ โคกใหญ่กรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางลิขิต โพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านกระนวนกรรมการ
2. นางจุไรรัตน์ สุริสารโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการ
3. นางเบญจภรณ์ เงินขาวโรงเรียนบ้านคำสมบูรณ์กรรมการ
4. นางสกุลรัตน์ รักษาเคนโรงเรียนบ้านโคกกลางหนองไหลฯกรรมการ
5. นางสมทรง สีนนลีโรงเรียนบ้านห้วยยางหัวนาคำกรรมการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นางวลัยลักษณ์ อินทร์นอกโรงเรียนบ้านคำนางปุ่มกรรมการ
2. นางจิตอนันต์ นารินทร์โรงเรียนห้วยไผ่หนองโนกรรมการ
3. นางศรีวรรณ ปาลสารโรงเรียนบ้านคำบงกรรมการ
4. นางปราณี วรรธนอารีย์โรงเรียนชุมชนหนองกุงใหญ่กรรมการ
5. นางดวงฤดี พลโคกก่องโรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์กรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางเทวี วรสารโรงเรียนบ้านสระกุดประธานกรรมการ
2. นางกมลเวช ประไวย์โรงเรียนดคกสูงใหญ่วิทยากรรมการ
3. นางนิตยา อามาตย์สมบัติโรงเรียนบ้านหนองกรุงใหญ่กรรมการ
4. นางสาวพัชรินทร์ บุญวิลัยโรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญกรรมการ
5. นางสาวน้ำอ้อย วังคามโรงเรียนบ้านฝางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางเทวี วรสารโรงเรียนบ้านสระกุดประธานกรรมการ
2. นางกมลเวช ประไวย์โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยากรรมการ
3. นางนิตยา อามาตย์สมบัติโรงเรียนบ้านหนองกรุงใหญ่กรรมการ
4. นางสาวพัชรินทร์ บุญวิลัยโรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญกรรมการ
5. นางสาวน้ำอ้อย วังคามโรงเรียนบ้านฝางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเทวี วรสารโรงเรียนบ้านสระกุดประธานกรรมการ
2. นางกมลเวช ประไวย์โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางนิตยา อามาตย์สมบัติโรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่กรรมการ
4. นางสาวพัชรินทร์ บุญวิลัยโรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญกรรมการ
5. นางสาวนำ้อ้อย วังคามโรงเรียนบ้านฝางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางเทวี วรสารโรงเรียนบ้านสระกุดประธานกรรมการ
2. นางกมลเวช ประไวย์โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยากรรมการ
3. นางนิตยา อามาตย์สมบัติโรงเรียนบ้านหนองกรุงใหญ่กรรมการ
4. นางสาวพัชรินทร์ บุญวิลัยโรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญกรรมการ
5. นางสาวน้ำอ้อย วังคามโรงเรียนบ้านฝางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสุวรรณี เมืองผุยโรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็งประธานกรรมการ
2. นางเตือนใจ จูมทองโรงเรียนบ้านผักหนามกรรมการ
3. นางสมบัติ แก้วสุพรรณโรงเรียนอุดมพัฒน์ฯกรรมการ
4. นางยุพา ต้นกันยาโรงเรียนบ้านหนองกรุงใหญ่กรรมการ
5. นายประสพ เที่ยงธรรมโรงเรียนทุ่งบ่อวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุวรรณี เมืองผุยโรงเรียนบ้านนาสรีดงเค็งประธานกรรมการ
2. นางเตือนใจ จูมทองโรงเรียนบ้านผักหนามรองประธานกรรมการ
3. นางสมบัติ แก้วสุพรรณโรงเรียนอุดมพัฒน์ฯกรรมการ
4. นางยุพา ต้นกันยาโรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่กรรมการ
5. นายประสพ เที่ยงธรรมโรงเรียนทุ่งบ่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสุวรรณี เมืองผุยโรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็งประธานกรรมการ
2. นางเตือนใจ จูมทองโรงเรียนบ้านผักหนามกรรมการ
3. นางสมบัติ แก้วสุพรรณโรงเรียนอุดมพัฒน์ฯกรรมการ
4. นางยุพา ต้นกันยาโรงเรียนบ้านหนองกรุงใหญ่กรรมการ
5. นายประสพ เที่ยงธรรมโรงเรียนทุ่งบ่อวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสุวรรณี เมืองผุยโรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็งประธานกรรมการ
2. นางเตือนใจ จูมทองโรงเรียนบ้านผักหนามกรรมการ
3. นางสมบัติ แก้วสุพรรณโรงเรียนอุดมพัฒน์ฯกรรมการ
4. นางยุพา ต้นกันยาโรงเรียนบ้านหนองกรุงใหญ่กรรมการ
5. นายประสพ เที่ยงธรรมโรงเรียนทุ่งบ่อวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสมแก้ว จอมทองโรงเรียนหนองแวงเรือประชาศึกษาประธานกรรมการ
2. นางวรรณศรี หมั่นอุตสาห์โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยากรรมการ
3. นางนิลุบล พลรักษาโรงเรียนบ้านฝางวิทยากรรมการ
4. นางยุพาพร ศรีสงครามโรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยากรรมการ
5. นางมาลี ประโภชนังโรงเรียนชุมชนบ้านบัวใหญ่กรรมการ
6. นางกนกพร สมปัญญาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายสมแก้ว จอมทองโรงเรียนหนองแวงเรือประชาศึกษาประธานกรรมการ
2. นางวรรณศรี หมั่นอุตส่าห์โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยากรรมการ
3. นางนิลุบล พลรักษาโรงเรียนบ้านฝางวิทยากรรมการ
4. นางยุภาพร ศรีสงครามโรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยากรรมการ
5. นางมาลี ประโภชนังโรงเรียนชุมชนบัวใหญ่กรรมการ
6. นางกนกพร สมปัญญาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 34กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางจงดี คำเชียงโรงเรียนบ้านผักหนามประธานกรรมการ
2. นางเพลินพิศ ปฎิเตนังโรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยากรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ จันทะรีโรงเรียนทุ่งบ่อวิทยากรรมการ
4. นางศรัญญา สีนุ้ยโรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็งกรรมการ
5. นายปัญญา สายทองดีโรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางถาวร ผาบสิมมาโรงเรียนทุ่งบ่อวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประวุติ สีเชียงสาโรงเรียนบ้านผักหนามกรรมการ
3. นางสาวศรีรจนา วันตาโรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์กรรมการ
4. นายวิทวัฒน์ อันทะนัยโรงเรียนบ้านหนองแวงเป่งกรรมการ
5. นางสาวประภัสสร โพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางศศิวิมล มหาโรงเรียนบ้านโคกกลางประธานกรรมการ
2. นางจิราทิพย์ หิรัญธนนิตย์โรงเรียนบ้านสระกุดกรรมการ
3. นางบังอร บาตรโพธิ์โรงเรียนบ้านดงมันกรรมการ
4. นางเยาวลักษ์ ราชบุรีโรงเรียนบ้านคำแก่นคูณกรรมการ
5. นางสาวนิตยา นามแก้วโรงเรียนหนองแวงเรือประชาศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสุทิน ดวงอุปมาโรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็งกรรมการ
2. นางพรรณธิภา อัคฮาดโรงเรียนบ้านห้วยเชือกกรรมการ
3. นางสำราญ อินทร์แป้นโรงเรียนบ้านหนองกรุงใหญ่กรรมการ
4. นางศุทธิษา รุ่งเรืองโรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยากรรมการ
5. นายโอภาส จินาวัลย์โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยากรรมการ
6. นางสาวสิริพร ศิริฟองโรงเรียนอุดมพัฒน์ฯกรรมการ
7. นางพิสนธ์ ราชขำโรงเรียนบ้านนาเรียงกรรมการ
8. นายนิรันดร์ เขตบุรีโรงเรียนบ้านหนองโกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสุทิน ดวงอุปมาโรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็งประธานกรรมการ
2. นางพรรณธิภา อัคฮาดโรงเรียนบ้านห้วยเชือกกรรมการ
3. นางสำราญ อินทร์แป้นโรงเรียนบ้านหนองกรุงใหญ่กรรมการ
4. นางศุทธิษา รุ่งเรืองโรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยากรรมการ
5. นายโอภาส จินาวัลย์โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยากรรมการ
6. นางสาวสิริพร ศิริฟองโรงเรียนอุดมพัฒน์ฯกรรมการ
7. นางพิสนธ์ ราชขำโรงเรียนบ้านนาเรียงกรรมการ
8. นายนิรันดร์ เขตบุรีโรงเรียนบ้านหนองโกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุทิน ดวงอุปมาโรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็งประธานกรรมการ
2. นางพรรณธิภา อัคฮาดโรงเรียนบ้านห้วยเชือกกรรมการ
3. นางสำราญ อินทร์แป้นโรงเรียนบ้านหนองกรุงใหญ่กรรมการ
4. นางศุทธิษา รุ่งเรืองโรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยากรรมการ
5. นายโอภาส จินาวัลย์โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยากรรมการ
6. นางสาวสิริพร ศิริฟองโรงเรียนอุดมพัฒน์ฯกรรมการ
7. นางพิสนธ์ ราชขำโรงเรียนบ้านนาเรียงกรรมการ
8. นายนิรันดร์ เขตบุรีโรงเรียนบ้านหนองโกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเยาวลักษณ์ ศรีเวียงราชโรงเรียนบ้านห้วยเชือกประธานกรรมการ
2. นางลัดดาวัลย์ มูลขุนทศโรงเรียนบ้านภูคำเบ้ากรรมการ
3. นายสุชาติ จำปาโรงเรียนชุมชนดูนสาดกรรมการ
4. นายสมาน วิลัยกูลโรงเรียนบ้านสระกุดกรรมการ
5. นางวิระวรรณ์ คำพระแยโรงเรียนพระธาตุขามแก่นกรรมการ
6. นางนวลละออง ห่วงรักโรงเรียนบ้านฝางวิทยากรรมการ
7. นางอ้อมใจ ทิพฤาตรีโรงเรียนบ้านหนองแวงเป่งกรรมการ
8. นางทัศนา พ่วงจาดโรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายสุทิน ดวงอุปมาโรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็งประธานกรรมการ
2. นางพรรณธิภา อัคฮาดโรงเรียนบ้านห้วยเชือกกรรมการ
3. นางสำราญ อินทร์แป้นโรงเรียนบ้านหนองกรุงใหญ่กรรมการ
4. นางศุทธิษา รุ่งเรืองโรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยากรรมการ
5. นายโอภาส จินาวัลย์โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยากรรมการ
6. นางสาวสิริพร ศิริฟองโรงเรียนอุดมพัฒน์ฯกรรมการ
7. นางพิสนธ์ ราชขำโรงเรียนบ้านนาเรียงกรรมการ
8. นายนิรันดร์ เขตบุรีโรงเรียนบ้านหนองโกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสุทิน ดวงอุปมาโรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็งประธานกรรมการ
2. นางพรรณธิภา อัคฮาดโรงเรียนบ้านห้วยเชือกกรรมการ
3. นางสำราญ อินทร์แป้นโรงเรียนบ้านหนองกรุงใหญ่กรรมการ
4. นางศุทธิษา รุ่งเรืองโรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยากรรมการ
5. นายโอภาส จินาวัลย์โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยากรรมการ
6. นางสาวสิริพร ศิริฟองโรงเรียนอุดมพัฒน์ฯกรรมการ
7. นางพิสนธ์ ราชขำโรงเรียนบ้านนาเรียงกรรมการ
8. นายนิรันดร์ เขตบุรีโรงเรียนบ้านหนองโกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายสุทิน ดวงอุปมาโรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็งประธานกรรมการ
2. นางพรรณธิภา อัคฮาดโรงเรียนบ้านห้วยเชือกกรรมการ
3. นางสำราญ อินทร์แป้นโรงเรียนบ้านหนองกรุงใหญ่กรรมการ
4. นางศุทธิษา รุ่งเรืองโรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยากรรมการ
5. นายโอภาส จินาวัลย์โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยากรรมการ
6. นางสาวสิริพร ศิริฟองโรงเรียนอุดมพัฒน์ฯกรรมการ
7. นางพิสนธ์ ราชขำโรงเรียนบ้านนาเรียงกรรมการ
8. นายนิรันดร์ เขตบุรีโรงเรียนบ้านหนองโกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางเยาวลักษณ์ ศรีเวียงราชโรงเรียนบ้านห้วยเชือกประธานกรรมการ
2. นางลัดดาวัลย์ มูลขุนทศโรงเรียนบ้านภูคำเบ้ากรรมการ
3. นายสุชาติ จำปาโรงเรียนชุมชนดูนสาดกรรมการ
4. นายสมาน วิลัยกูลโรงเรียนบ้านสระกุดกรรมการ
5. นางวิระวรรณ์ คำพระแยโรงเรียนพระธาตุขามแก่นกรรมการ
6. นางนวลละออง ห่วงรักโรงเรียนบ้านฝางวิทยากรรมการ
7. นางอ้อมใจ ทิพฤาตรีโรงเรียนบ้านหนองแวงเป่งกรรมการ
8. นางทัศนา พ่วงจาดโรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเยาวลักษณ์ ศรีเวียงราชโรงเรียนบ้านห้วยเชือกประธานกรรมการ
2. นางลัดดาวัลย์ มูลขุนทศโรงเรียนบ้านภูคำเบ้ากรรมการ
3. นายสุชาติ จำปาโรงเรียนชุมชนดูนสาดกรรมการ
4. นายสมาน วิลัยกูลโรงเรียนบ้านสระกุดกรรมการ
5. นางวิระวรรณ์ คำพระแยโรงเรียนพระธาตุขามแก่นกรรมการ
6. นางนวลละออง ห่วงรักโรงเรียนบ้านฝางวิทยากรรมการ
7. นางอ้อมใจ ทิพฤาตรีโรงเรียนบ้านหนองแวงเป่งกรรมการ
8. นางทัศนา พ่วงจาดโรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางเยาวลักษณ์ ศรีเวียงราชโรงเรียนบ้านห้วยเชือกประธานกรรมการ
2. นางลัดดาวัลย์ มูลขุนทศโรงเรียนบ้านภูคำเบ้ากรรมการ
3. นายสุชาติ จำปาโรงเรียนชุมชนดูนสาดกรรมการ
4. นายสมาน วิลัยกูลโรงเรียนบ้านสระกุดกรรมการ
5. นางวิระวรรณ์ คำพระแยโรงเรียนพระธาตุขามแก่นกรรมการ
6. นางนวลละออง ห่วงรักโรงเรียนบ้านฝางวิทยากรรมการ
7. นางอ้อมใจ ทิพฤาตรีโรงเรียนบ้านหนองแวงเป่งกรรมการ
8. นางทัศนา พ่วงจาดโรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางรัชนี สุริยฉายโรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางจุรีพร ศรีพรรณโรงเรียนบ้านหนองกรุงใหญ่กรรมการ
3. นางสาวมณีรัตน์ อุยคำโรงเรียนน้ำพองกรรมการ
4. นางสาววารุณี เวียนพิษโรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์กรรมการ
5. นางรัชนี สมศรีโยโรงเรียนบ้านห้วยทรายศึกษากรรมการ
6. นางสาวจิราภรณ์ แสนโคตรโรงเรียนบ้านผักหนามกรรมการ
7. นางสาวดวงใจ เคนเหมาะโรงเรียนบ้านนางิ้วนาโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายณัฐวุฒิ เถาคำแก้วโรงเรียนบ้านท่าลาดคำตานาประธานกรรมการ
2. นางนภาพร พรหมโคตรโรงเรียนบ้านฝางวิทยากรรมการ
3. นางสราญรัตน์ รัตนเจริญพรชัยโรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยากรรมการ
4. นางมัณฑกาญ นาคกระจายโรงเรียนบ้านหนองชากรรมการ
5. นางสาวราตรี พลท้าวโรงเรียนบ้านโนนศิราลาศรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายณัฐวุฒิ เถาคำแก้วโรงเรียนบ้านท่าลาดคำตานาประธานกรรมการ
2. นางนภาพร พรหมโคตรโรงเรียนบ้านฝางวิทยากรรมการ
3. นางสราญรัตน์ รัตนเจริญพรชัยโรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยากรรมการ
4. นางมัณฑกาญ นาคกระจายโรงเรียนบ้านหนองชากรรมการ
5. นางสาวราตรี พลท้าวโรงเรียนบ้านโนนศิราลาศรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางศิริวรรณ ภิรมย์ไกรภักดิ์โรงเรียนบ้านหนองแต้ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุเพ็ญ นามเสโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์เก่าข่ากรรมการ
3. นางวลัยพร ศิลาแก้วโรงเรียนบ้านหนองโกกรรมการ
4. นายสมาน เถาหมอโรงเรียนบ้านหนองกรุงใหญ่กรรมการ
5. นางยุพาภรณ์ อันทะนัยโรงเรียนบ้านหนองแวงเป่งกรรมการ
6. นางสาวพิสมัย ศรีปัญญาโรงเรียนชุมชนน้ำอ้อมกรรมการ
7. นางกัญญาภรณ์ มีโคตรกองโรงเรียนอุดมพัฒน์ฯกรรมการ
8. นายยรรยง บุญหลายโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางศิริวรรณ ภิรมย์ไกรภักดิ์โรงเรียนบ้านหนองแต้ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุเพ็ญ นามเสโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์เก่าข่ากรรมการ
3. นางวลัยพร ศิลาแก้วโรงเรียนบ้านหนองโกกรรมการ
4. นายสมาน เถาหมอโรงเรียนบ้านหนองกรุงใหญ่กรรมการ
5. นางยุพาภรณ์ อันทะนัยโรงเรียนบ้านหนองแวงเป่งกรรมการ
6. นางสาวพิสมัย ศรีปัญญาโรงเรียนชุมชนน้ำอ้อมกรรมการ
7. นางกัญญาภรณ์ มีโคตรกองโรงเรียนอุดมพัฒน์ฯกรรมการ
8. นายยรรยง บุญหลายโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายณัฐวุฒิ เถาคำแก้วโรงเรียนบ้านท่าลาดคำตานาประธานกรรมการ
2. นางนภาพร พรหมโคตรโรงเรียนบ้านฝางวิทยากรรมการ
3. นางสราญรัตน์ รัตนเจริญพรชัยโรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยากรรมการ
4. นางมัณฑกาญ นาคกระจายโรงเรียนบ้านหนองชากรรมการ
5. นางสาวราตรี พลท้าวโรงเรียนบ้านโนนศิราลาศรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจารุวรรณ แก้วมาลีพันธ์โรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์ประธานกรรมการ
2. นายสิทธิศักดิ์ วิเศษสัตย์โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยากรรมการ
3. นางรติกร เนื่องภักดีโรงเรียนบ้านห้วยยางสะอาดกรรมการ
4. นางสาวสุขวรรณ์ ทิพย์สุบรรณ์โรงเรียนบ้านสระกุดกรรมการ
5. นางสาวพิสมัย โพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านห้วยเตยกรรมการ
6. นายรุ้ง ร้อยพรมมาโรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกุลกรรมการ
7. นายอนุชิต สงครามโรงเรียนทุ่งบ่อวิทยากรรมการ
8. นางสาววาสนา อาจศักดิ์โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจารุวรรณ แก้วมาลีพันธ์โรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์ประธานกรรมการ
2. นายสิทธิศักดิ์ วิเศษสัตย์โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยากรรมการ
3. นางรติกร เนื่องภักดีโรงเรียนบ้านห้วยยางสะอาดกรรมการ
4. นางสาวสุขวรรณ์ ทิพย์สุบรรณ์โรงเรียนบ้านสระกุดกรรมการ
5. นางสาวพิสมัย โพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านห้วยเตยกรรมการ
6. นายรุ้ง ร้อยพรมมาโรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกุลกรรมการ
7. นายอนุชิต สงครามโรงเรียนทุ่งบ่อวิทยากรรมการ
8. นางสาววาสนา อาจศักดิ์โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวภัททิรา รัตนวสุโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๔ประธานกรรมการ
2. นางสาววิภาวดี คลังกลางโรงเรียนหนองขามพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวศิริภัทร ปูนกลางโรงเรียนบ้านโนนเชือกกรรมการ
4. นายรุ่งเพชร สุรียฉายโรงเรียนบ้านหนองกรุงใหญ่กรรมการ
5. นางสาวทิพพาวรรณ ศรีชัยโรงเรียนบ้านน้ำสามวังกรรมการ
6. นายวัชรพงษ์ แก้วอาจโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวภัททิรา รัตนวสุโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๔ประธานกรรมการ
2. นางสาววิภาวดี คลังกลางโรงเรียนหนองขามพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวศิริภัทร ปูนกลางโรงเรียนบ้านโนนเชือกกรรมการ
4. นายรุ่งเพชร สุรียฉายโรงเรียนบ้านหนองกรุงใหญ่กรรมการ
5. นางสาวทิพพาวรรณ ศรีชัยโรงเรียนบ้านน้ำสามวังกรรมการ
6. นายวัชรพงษ์ แก้วอาจโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]