หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกฤชานันท์เขาวสนกวาง 0 0 0
2 002 โรงเรียนการกุศลพุทธเกษมวิทยาลัย 0 0 0
3 003 โรงเรียนการกุศลวัดหนองกุง 0 0 0
4 004 โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี 23 51 39
5 043 โรงเรียนคำบอนวิทยา 3 6 5
6 005 โรงเรียนคูคำพิทยาสรรพ์ 9 13 13
7 009 โรงเรียนชุนชนหนองกุงวิทยา 29 96 45
8 010 โรงเรียนชุมชนกระนวน 20 27 22
9 011 โรงเรียนชุมชนดูนสาด 45 104 58
10 012 โรงเรียนชุมชนน้ำอ้อม 8 29 15
11 014 โรงเรียนชุมชนบ้านบัวใหญ่ 8 11 10
12 016 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด 17 31 28
13 015 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด (สาขา) 4 10 8
14 013 โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ 34 66 48
15 017 โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา 50 82 71
16 019 โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 0 0 0
17 020 โรงเรียนนาคำพิทยาสรรพ์ 13 21 18
18 021 โรงเรียนนามูลวิทยาคม 16 48 22
19 023 โรงเรียนน้ำพอง 48 105 68
20 022 โรงเรียนน้ำพองประชานุกูล 17 50 19
21 025 โรงเรียนบ้านกระนวน 13 33 14
22 026 โรงเรียนบ้านกุดกระหนวน 7 15 10
23 027 โรงเรียนบ้านกุดกว้าง 2 4 3
24 029 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 20 33 30
25 031 โรงเรียนบ้านกุดพังทุย 15 29 19
26 030 โรงเรียนบ้านกุดพังเครือ 4 11 8
27 028 โรงเรียนบ้านกุดเชียงมี 14 36 25
28 032 โรงเรียนบ้านขามป้อมดงเย็น 12 29 18
29 033 โรงเรียนบ้านขุนด่าน 20 39 24
30 034 โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ 8 8 8
31 036 โรงเรียนบ้านคำครึ่ง 15 32 18
32 038 โรงเรียนบ้านคำจั่น (ปาสานะเตนุสรณ์) 14 23 19
33 039 โรงเรียนบ้านคำนางปุ่ม 2 2 2
34 040 โรงเรียนบ้านคำบง 47 88 62
35 041 โรงเรียนบ้านคำบง 0 0 0
36 042 โรงเรียนบ้านคำบอนคุรุราษฏร์บำรุง 6 15 10
37 044 โรงเรียนบ้านคำป่าก่อ 0 0 0
38 048 โรงเรียนบ้านคำมืด 8 12 11
39 047 โรงเรียนบ้านคำมืดวิทยา 3 8 3
40 045 โรงเรียนบ้านคำม่วง 7 10 7
41 046 โรงเรียนบ้านคำม่วงดงเย็น 10 19 16
42 050 โรงเรียนบ้านคำสมบูรณ์ 3 12 5
43 035 โรงเรียนบ้านคำแก่นคูณ 21 36 23
44 037 โรงเรียนบ้านคำแคนคำเจริญ 0 0 0
45 049 โรงเรียนบ้านคำแมด 11 38 21
46 051 โรงเรียนบ้านคำไฮผักแว่น 13 20 15
47 060 โรงเรียนบ้านจำปาหัวบึง 7 13 7
48 066 โรงเรียนบ้านดง 17 36 21
49 061 โรงเรียนบ้านดงบังคุรุราษฏร์บำรุง 5 9 5
50 062 โรงเรียนบ้านดงมัน 2 5 2
51 063 โรงเรียนบ้านดงเย็น 5 10 8
52 065 โรงเรียนบ้านดงเรือง 2 4 4
53 064 โรงเรียนบ้านดงเรืองประชาสรรพ์ 2 3 2
54 067 โรงเรียนบ้านด้วงหนองหญ้ารังกา 2 2 2
55 068 โรงเรียนบ้านทรัพย์ภูพาน 7 28 11
56 069 โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง 6 10 6
57 070 โรงเรียนบ้านทรายมูล 26 58 36
58 072 โรงเรียนบ้านทางพาดเขาสวนกวาง 6 12 8
59 076 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 2 4 3
60 077 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ชัย 0 0 0
61 078 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 17 31 21
62 071 โรงเรียนบ้านท่ากระเสริม 2 2 2
63 074 โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ 1 3 2
64 075 โรงเรียนบ้านท่าลาดคำตานา 5 13 9
65 073 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ท่ามะเดื่อน้อย 1 2 1
66 079 โรงเรียนบ้านนาขาม 12 28 23
67 081 โรงเรียนบ้านนาคู 7 14 8
68 080 โรงเรียนบ้านนาค้อ 4 26 10
69 082 โรงเรียนบ้านนางิ้วนาโพธิ์ 12 38 23
70 084 โรงเรียนบ้านนาฝาย 7 26 14
71 083 โรงเรียนบ้านนาฝายเหนือ 2 9 4
72 087 โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง 27 52 33
73 088 โรงเรียนบ้านนาอ่างทอง 0 0 0
74 085 โรงเรียนบ้านนาเรียง 8 27 13
75 086 โรงเรียนบ้านนาเลาะ 0 0 0
76 089 โรงเรียนบ้านน้ำสามวัง 18 38 27
77 108 โรงเรียนบ้านบะแต้ 7 26 16
78 109 โรงเรียนบ้านบึงกลาง 6 11 7
79 107 โรงเรียนบ้านบ่อ 20 44 33
80 106 โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ 0 0 0
81 110 โรงเรียนบ้านป่าติ้ว 1 10 3
82 111 โรงเรียนบ้านป่าหวายนั่งราษฏร์บำรุง 5 12 8
83 112 โรงเรียนบ้านผักหนาม 27 41 29
84 113 โรงเรียนบ้านฝางวิทยา 30 80 46
85 114 โรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือ 40 81 60
86 116 โรงเรียนบ้านฟากพอง 9 14 12
87 117 โรงเรียนบ้านภูคำเบ้า 9 16 14
88 118 โรงเรียนบ้านม่วงหวาน 26 47 41
89 120 โรงเรียนบ้านวังชัย 21 48 30
90 119 โรงเรียนบ้านวังเกิ้ง 1 5 2
91 121 โรงเรียนบ้านวังโพน 25 34 26
92 123 โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ 35 59 43
93 124 โรงเรียนบ้านศาลาดินห้วยเตย 9 19 15
94 125 โรงเรียนบ้านสระกุด 11 16 12
95 126 โรงเรียนบ้านสร้างแซ่งวังถั่ว 0 0 0
96 127 โรงเรียนบ้านสว่าง 6 12 9
97 128 โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฏร์ 30 60 43
98 129 โรงเรียนบ้านสะอาดหนองเรือ 3 4 4
99 130 โรงเรียนบ้านสำโรง 34 70 49
100 136 โรงเรียนบ้านหนองกุงขี้ควง 1 2 2
101 137 โรงเรียนบ้านหนองกุงดิ่ง 2 6 4
102 138 โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 32 84 52
103 140 โรงเรียนบ้านหนองคู 5 12 6
104 141 โรงเรียนบ้านหนองชา 6 9 7
105 143 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำมูล 1 2 2
106 144 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป 15 31 19
107 145 โรงเรียนบ้านหนองผือ 7 10 8
108 150 โรงเรียนบ้านหนองหว้าสุขใจ 9 13 9
109 151 โรงเรียนบ้านหนองหารจาง 0 0 0
110 152 โรงเรียนบ้านหนองอ้อโคกสว่าง 5 9 7
111 142 โรงเรียนบ้านหนองแต้ 21 43 34
112 148 โรงเรียนบ้านหนองแวง 2 3 2
113 146 โรงเรียนบ้านหนองแวงคูป่าชาติ 8 22 13
114 147 โรงเรียนบ้านหนองแวงเป่ง 4 7 6
115 149 โรงเรียนบ้านหนองแสงน้อย 7 15 12
116 139 โรงเรียนบ้านหนองโก 21 52 22
117 153 โรงเรียนบ้านหนองโอง 2 2 2
118 154 โรงเรียนบ้านหม้อ 0 0 0
119 155 โรงเรียนบ้านหลุบเลา 5 10 9
120 164 โรงเรียนบ้านหัวดง 17 38 28
121 165 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 29 42 39
122 166 โรงเรียนบ้านหัวบึง 16 17 16
123 167 โรงเรียนบ้านหัวฝายประชานุกูล 8 10 10
124 168 โรงเรียนบ้านหินลาด 3 5 3
125 158 โรงเรียนบ้านห้วยทรายศึกษา 5 33 11
126 160 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 7 12 11
127 161 โรงเรียนบ้านห้วยยางสะอาด 8 16 14
128 163 โรงเรียนบ้านห้วยหินลาด 7 13 8
129 156 โรงเรียนบ้านห้วยเชือก 6 10 8
130 157 โรงเรียนบ้านห้วยเตย 16 21 20
131 162 โรงเรียนบ้านห้วยเสือเต้น 7 9 9
132 159 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน 11 16 10
133 171 โรงเรียนบ้านาง้อง 7 17 7
134 115 โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์ 30 105 47
135 122 โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว 8 12 8
136 131 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง 18 41 22
137 169 โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล 10 23 17
138 132 โรงเรียนบ้านแสงสว่าง 3 6 3
139 170 โรงเรียนบ้านแห้ว 9 23 9
140 055 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 6 13 11
141 052 โรงเรียนบ้านโคกกลางนาล้อม 5 5 5
142 053 โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา 11 19 17
143 054 โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์ 6 16 11
144 056 โรงเรียนบ้านโคกสง่านางาม 11 23 12
145 006 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1 3 1
146 057 โรงเรียนบ้านโคกสูงสะอาด 6 8 7
147 058 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 6 33 15
148 059 โรงเรียนบ้านโคกใหม่นายม 3 4 4
149 105 โรงเรียนบ้านโนน 13 26 18
150 090 โรงเรียนบ้านโนนจิก 3 7 2
151 093 โรงเรียนบ้านโนนทองห้วยบาก 8 15 11
152 094 โรงเรียนบ้านโนนน้ำผึ้ง 5 5 5
153 095 โรงเรียนบ้านโนนพยอม 7 13 7
154 096 โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์ 6 10 8
155 097 โรงเรียนบ้านโนนศิลาราศรี 10 17 13
156 098 โรงเรียนบ้านโนนสง่า 3 39 7
157 099 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 8 37 20
158 101 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประชารัฐรังสรรค์ 6 17 12
159 100 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์เก่าข่า 2 4 3
160 102 โรงเรียนบ้านโนนสว่างหนองตานา 3 4 3
161 103 โรงเรียนบ้านโนนสังป่ารัง 5 10 9
162 104 โรงเรียนบ้านโนนหัวช้าง 5 12 8
163 091 โรงเรียนบ้านโนนเชือก 9 21 17
164 092 โรงเรียนบ้านโนนแดงโคกเล้า 10 19 17
165 133 โรงเรียนบ้านโสกม่วง 3 7 5
166 134 โรงเรียนบ้านโสกเสี้ยวแสนสุข 2 4 3
167 135 โรงเรียนบ้านโสกแสง 3 3 3
168 172 โรงเรียนประถมปรีดาภรณ์ 0 0 0
169 173 โรงเรียนป่าเปือยเทพอำนวย 1 3 1
170 174 โรงเรียนพระธาตุขามแก่น 17 36 27
171 175 โรงเรียนพัฒนาการศึกษา 11 16 11
172 176 โรงเรียนมนตรีศึกษา 7 13 11
173 177 โรงเรียนมีสุข 0 0 0
174 179 โรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยา 20 34 29
175 178 โรงเรียนศรีเมืองแอม 1 2 1
176 180 โรงเรียนศิลาโป่งคำ 4 10 6
177 181 โรงเรียนสองห้องประชาบำรุง 4 10 8
178 182 โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม 0 0 0
179 183 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม 15 33 16
180 185 โรงเรียนหนองแวงเรือประชาศึกษา 18 37 22
181 186 โรงเรียนหนองแสง 5 17 11
182 184 โรงเรียนหนองโนวิทยาคาร 20 26 25
183 187 โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ 18 48 28
184 188 โรงเรียนอนุบาลขวัญรัตน์ 0 0 0
185 190 โรงเรียนอนุบาลทันวิทยา 0 0 0
186 191 โรงเรียนอนุบาลนวลน้อย 3 5 3
187 192 โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ์ 4 5 5
188 193 โรงเรียนอนุบาลศรีซำสูง 0 0 0
189 194 โรงเรียนอนุบาลศิวิไลย์ 0 0 0
190 195 โรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์ 21 84 37
191 189 โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง 32 55 37
192 196 โรงเรียนอุดมพัฒน์ฟินิคซอุปถัมภ์ 18 24 19
193 007 โรงเรียนโคกสูงกุดน้ำใส 5 12 7
194 008 โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา 25 54 37
195 024 โรงเรียนโนนหัวช้าง 4 6 5
196 018 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา34 11 18 15
รวม 1994 4257 2798
7055

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]