หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
ระหว่าง วันที่ 29-31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายกิตติพศ พลพิลา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ประธานคณะกรรมการ
2 นายมั่นคง ศรแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ประธานกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระปฐมวัย
3 นายนิยม โพธิ์งาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ประธานกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาไทย
4 นายวสันต์ สัตยคุณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ประธานกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
5 นายสุเทพ ปาลสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ประธานกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
6 นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ประธานกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
7 นายไพรสณ ทาปลัด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ประธานกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระสุขศึกษา และพลศึกษา
8 นายรัชพร วรรณคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ประธานกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
9 นายปรีสิทธิ์ สมคะเณย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ประธานกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานพื้นฐานอาชีพ คอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์
10 นายเสด็จ ทะยะราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ประธานกรรมการแข่งขันกิจกรรมท้องถิ่น
11 นายไพรสณ ทาปลัด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ประธานกรรมการแข่งขันกการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
12 นางสุภาวดี ทองสีนาค ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ กรรมการ
13 นางชนกนาถ วงษ์คำจันทร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 4 กรรมการ
14 นางอุทัยรัตน์ อนุสุเรนทร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 4 กรรมการ
15 นางนลินรัตน์ วงศ์เมืองแสน ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 4 กรรมการ
16 นางสาวนพรัตน์ ตันติเมฆิน ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 4 กรรมการ
17 นางสาวเสาวรสธ์ พลโคตร ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 4 กรรมการ
18 นางพัชนี แดนเสนา ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 4 กรรมการ
19 นางสาวจงกล ชาญประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 4 กรรมการ
20 นางสาวเพ็ญศรี พรหมเทศ ผู้อำนวยการกลุ่มการเงิน และสินทรัพย์ สพป.ขอนแก่น เขต 4 กรรมการ
21 นายพิชิต วรแสน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4 กรรมการ
22 นางสังวาลย์ พลวิลีย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ขอนแก่น เขต 4 กรรมการ
23 นางสาวบุษบา นาอุดม ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 4 กรรมการ
24 นายธาตรี ทวะชารี ผู้อำนวยการกลุ่มยริหารงานบุคคล สพป.ขอนแก่น เขต 4 กรรมการ
25 นายปรัชญา บาลยอ ผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาเอกชน สพป.ขอนแก่น เขต 4 กรรมการ
26 นางพรรณื แสนนามวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน สพป.ขอนแก่น เขต 4 กรรมการ
27 นายพีระ พรหมกัลป์ ผู้อำนวยการกลุ่มเทคโนโลยีฯ สพป.ขอนแก่น เขต 4 กรรมการ
28 นายสมยศ ชัยสมบัติ ครู โรงเรียนชุมชนกระนวน กรรมการ
29 นางพัชราภรณ์ ไสยโสภณ นักวิชาการศึกษา กรรมการ
30 นางจงดี คำเชียง ครู โรงเรียนบ้านผักหนาม กรรมการ
31 นายอาทิตย์ เอื่ยมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยทรายศึกษา กรรมการ
32 นางวิไลพร ภูชื่นศรี นักประชาสัมพันธ์ กรรมการ
33 นางพัชรินทร์ แสนอุบล นักจัดการงานทั่วไป กรรมการ
34 นายสมชาย จันใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา กรรมการ
35 นางสาวธารินี สุเพ็งคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา กรรมการ
36 นายนฤมิตร ชุมแวงวาปี ครู โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา กรรมการ
37 นายปรีชา จ่าสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพอง กรรมการ
38 นายทินกร พัฒนิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง กรรมการ
39 นางนภาพร สะสม เจ้าพนัดงานธุรการ กรรมการ
40 นางรุ่งนภา อิโน ลูกจ้าง กรรมการ
41 นายเสรี ชุมแวงวาปี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังช้ย กรรมการ
42 นายสุรจิตร แสนลุน พนักงานราชการ กรรมการ
43 นายวิชญ์พงศ์ นาสินพร้อม นักทรัพยากรบุคคล กรรมการ
44 นางอัจฉราวดี ทิพนัส ครู โรงเรียนบ้านทุ่งบ่อ กรรมการ
45 นางสาวหทัยชนก มาตย์แสง ครู โรงเรียนบ้านโนนหัวช้าง กรรมการ
46 นายศักดรินทร์ ขามธาตุ ครู โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ กรรมการ
47 นางเสาวลักษณ์ พรมที เจัาพนักงานการเงินและบัญชี กรรมการ
48 นางอำนวย บุญสงค์ เจ้าพนักงานพ้สดุ กรรมการ
49 นางจำรัส แสนเหวิม เจ้าพนักงานพ้สดุ กรรมการ
50 นางฐานิกา ชมอาษา นักวิชาการเงินและบัญชี กรรมการ
51 นายเสริมศักดิ์ วรรธนะอารีย์ ครู โรงเรียนบ้านหนองโก กรรมการ
52 นางสาวดวงใจ ถวิลไพร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน กรรมการ
53 นายนฤมิตร ชุมแวงวาปี ครู ร.ร.ชุมชนหนองกุงวิทยา กรรมการ
54 นางมณฑาทิพย์ บุตรโม ครู ร.ร.ชุมชนหนองกุงวิทยา กรรมการ
55 นายสุเทพ สุขสวาง ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 4 กรรมการและเลขานุการ
56 นายบุญถิ่น วรารัศมี ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 4 กรรมการและเลขานุการ
57 นายนิคม กองเพชร ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 4 กรรมการและเลขานุการ
58 นายสุนันท์ พันธุลาวัณย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 4 กรรมการและเลขานุการ
59 นายถวิล ทองยา ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 4 กรรมการและเลขานุการ
60 นางกชพร อภินาคพงษ์ นักจัดการงานทั่วไป กรรมการและเลขานุการ
61 นางนภาเพ็ญ ศรีหาพุฒ นักวิชาการเงินและบัญชี กรรมการและเลขานุการ
62 นางเพลินพิศ ปฏิเตนัง ครู โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา กรรมการและเลขานุการ
63 นางสาวละออ ชัยภูมิ นักจัดการงานทั่วไป กรรมการฝ่ายสถานที่ และปฏิคม
64 นายสุรศักดิ์ ทูลธรรม เจ้าพนักงานพ้สดุ กรรมการฝ่ายสถานที่ และปฏิคม
65 นางสาวัพ็ญนภา ชราชิต พนักงานราชการ กรรมการฝ่ายสถานที่ และปฏิคม
66 นายแสงรัตน์ ศรก้อม ลูกจ้าง กรรมการฝ่ายสถานที่ และปฏิคม
67 นายสมคิด หลึ่งเทพ ช่างปูน ระดับ 3 กรรมการฝ่ายสถานที่ และปฏิคม
68 นายโกศล พินิจมนตรี ช่างปูน ระดับ 3 กรรมการฝ่ายสถานที่ และปฏิคม
69 นายสมศรี สะตะ ช่างปูน ระดับ 3 กรรมการฝ่ายสถานที่ และปฏิคม
70 นายจำเนียน แสนบุตร พนักงานรักษาความปลอดภัย กรรมการฝ่ายสถานที่ และปฏิคม
71 นายอนุขิต บำรุงบ้านทุ่ม พนักงานขับรถยนต์ กรรมการฝ่ายสถานที่ และปฏิคม
72 นายพิชิต มาตรวิเศษ พนักงานขับรถยนต์ กรรมการฝ่ายสถานที่ และปฏิคม
73 นายรมย์ พินิจมนตรี พนักงานขับรถยนต์ กรรมการฝ่ายสถานที่ และปฏิคม
74 นายพงษ์สิทธิ์ สุวรรณคีรี พนักงานขับรถยนต์ กรรมการฝ่ายสถานที่ และปฏิคม
75 น่งสาวสุดารัตน์ ปัดลี พนักงานทำความสะอาด กรรมการฝ่ายสถานที่ และปฏิคม
76 นางลุปัญญา โสบุญมา ครู โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
77 นายนพทศ จันทร์ฝ่าย ครู โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
78 นางกานต์ตวรรณ แสงสุรินทร์ ครู โรงเรียนบ้านบ่อ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
79 นางสาวจันทร์สุดา จังหาร ครู โรงเรียนน้ำพอง เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
80 นางนริศรา สมบัติทอง ครู โรงเรียนบ้านนาคู เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]