สรุปเหรียญรางวัล สพป. ขอนแก่น เขต 4
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 น้ำพอง 27 9 3 2 39
2 บ้านคำบง 24 11 4 3 39
3 ทุ่งบ่อวิทยา 22 13 1 4 36
4 ชุมชนดูนสาด 18 9 3 6 30
5 บ้านสองคอนศิริคุรุราษฏร์ 18 3 0 2 21
6 ชุมชนโนนสมบูรณ์ 18 2 4 2 24
7 บ้านผักหนาม 16 7 1 0 24
8 บ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์ 16 4 3 1 23
9 บ้านพระบาทท่าเรือ 16 2 2 4 20
10 ชุมชนกระนวน 15 2 1 0 18
11 ชุนชนหนองกุงวิทยา 14 4 4 2 22
12 บ้านสำโรง 13 3 4 6 20
13 บ้านหนองกุงใหญ่ 13 2 3 3 18
14 บ้านทรายมูล 12 6 2 2 20
15 บ้านทุ่งใหญ่ 12 3 0 0 15
16 ห้วยยางวิทยาสรรพ์ 12 2 1 1 15
17 พระธาตุขามแก่น 12 1 1 0 14
18 บ้านฝางวิทยา 11 3 1 0 15
19 บ้านขุนด่าน 11 3 0 3 14
20 อนุบาลอุบลรัตน์ 11 1 1 3 13
21 บ้านหัวดง 11 0 2 1 13
22 โคกสูงใหญ่วิทยา 10 5 2 1 17
23 บ้านศรีสุขสำราญ 10 4 6 7 20
24 หนองโนวิทยาคาร 9 7 0 0 16
25 อนุบาลเขาสวนกวาง 9 6 2 5 17
26 บ้านวังชัย 9 6 0 2 15
27 บ้านนาศรีดงเค็ง 9 4 4 2 17
28 บ้านคำครึ่ง 9 2 1 0 12
29 บ้านห้วยไผ่หนองโน 9 0 0 1 9
30 หนองแวงเรือประชาศึกษา 8 5 1 1 14
31 บ้านน้ำสามวัง 8 4 1 1 13
32 บ้านหนองโก 8 3 4 2 15
33 บ้านวังโพน 8 2 2 6 12
34 บ้านคำจั่น (ปาสานะเตนุสรณ์) 8 2 1 1 11
35 บ้านเสียวโคกกลาง 8 1 4 2 13
36 นามูลวิทยาคม 8 0 1 3 9
37 บ้านภูคำเบ้า 8 0 1 0 9
38 กู่สว่างสามัคคี 7 4 3 4 14
39 บ้านหัวนาคำ 7 4 2 6 13
40 บ้านกุดเชียงมี 7 3 3 1 13
41 ชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด 7 1 1 5 9
42 บ้านม่วงหวาน 6 9 5 3 20
43 บ้านห้วยเตย 6 5 4 1 15
44 อุดมพัฒน์ฟินิคซอุปถัมภ์ 6 1 3 0 10
45 บ้านกุดพังทุย 6 1 1 3 8
46 บ้านนาคู 6 1 0 0 7
47 บ้านโนนสมบูรณ์ 6 0 2 0 8
48 บ้านบะแต้ 6 0 1 0 7
49 บ้านคำบอนคุรุราษฏร์บำรุง 6 0 0 0 6
50 บ้านคำแก่นคูณ 5 5 3 1 13
51 บ้านดง 5 5 1 2 11
52 บ้านนางิ้วนาโพธิ์ 5 4 2 1 11
53 บ้านนาขาม 5 4 2 1 11
54 บ้านโคกกลางวิทยา 5 3 0 1 8
55 พัฒนาการศึกษา 5 2 2 2 9
56 บ้านหนองแต้ 5 2 0 2 7
57 บ้านทรัพย์ภูพาน 5 2 0 0 7
58 บ้านหัวบึง 5 1 1 3 7
59 บ้านศาลาดินห้วยเตย 5 1 0 1 6
60 ชุมชนน้ำอ้อม 5 0 1 0 6
61 บ้านหนองแสงน้อย 5 0 1 0 6
62 บ้านโนนสังป่ารัง 5 0 0 0 5
63 บ้านโนนสวรรค์ประชารัฐรังสรรค์ 5 0 0 0 5
64 บ้านห้วยเชือก 5 0 0 0 5
65 บ้านหลุบเลา 5 0 0 0 5
66 หนองขามพิทยาคม 5 0 0 0 5
67 บ้านโคกสง่านางาม 4 5 1 0 10
68 ไทยรัฐวิทยา34 4 4 1 0 9
69 น้ำพองประชานุกูล 4 3 2 1 9
70 บ้านโนนแดงโคกเล้า 4 3 1 0 8
71 บ้านกุดกระหนวน 4 3 0 0 7
72 บ้านโนน 4 2 1 2 7
73 บ้านสระกุด 4 2 1 1 7
74 บ้านหัวฝายประชานุกูล 4 2 1 0 7
75 บ้านกระนวน 4 2 0 2 6
76 บ้านคำแมด 4 2 0 1 6
77 บ้านคำม่วง 4 1 2 0 7
78 บ้านห้วยยางสะอาด 4 1 2 0 7
79 บ้านโนนเชือก 4 1 0 0 5
80 บ้านหนองหว้าสุขใจ 4 0 2 3 6
81 ชุมชนบ้านบัวใหญ่ 4 0 2 1 6
82 บ้านสว่าง 4 0 2 0 6
83 มนตรีศึกษา 4 0 1 0 5
84 บ้านห้วยทรายศึกษา 4 0 0 0 4
85 ศิลาโป่งคำ 4 0 0 0 4
86 บ้านหนองผือ 4 0 0 0 4
87 ศรีสมบูรณ์วิทยา 3 7 2 3 12
88 บ้านคำม่วงดงเย็น 3 4 1 0 8
89 บ้านโนนทองห้วยบาก 3 4 0 1 7
90 บ้านห้วยเสือเต้น 3 4 0 0 7
91 บ้านคำไฮผักแว่น 3 3 2 3 8
92 บ้านหนองแวงคูป่าชาติ 3 3 2 0 8
93 บ้านโคกกลาง 3 3 0 0 6
94 บ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป 3 2 2 1 7
95 หนองแสง 3 2 0 0 5
96 บ้านาง้อง 3 1 1 0 5
97 บ้านกุดพังเครือ 3 1 0 0 4
98 บ้านป่าหวายนั่งราษฏร์บำรุง 3 1 0 0 4
99 บ้านโนนน้ำผึ้ง 3 0 1 1 4
100 บ้านหนองคู 3 0 1 1 4
101 บ้านห้วยหินลาด 3 0 1 1 4
102 บ้านนาเรียง 3 0 0 2 3
103 อนุบาลนวลน้อย 3 0 0 0 3
104 บ้านคำมืดวิทยา 3 0 0 0 3
105 บ้านบ่อ 2 5 1 2 8
106 บ้านแห้ว 2 4 1 0 7
107 บ้านห้วยยาง 2 3 2 0 7
108 บ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง 2 3 1 0 6
109 บ้านบึงกลาง 2 3 1 0 6
110 บ้านจำปาหัวบึง 2 3 0 2 5
111 บ้านฟากพอง 2 2 3 0 7
112 นาคำพิทยาสรรพ์ 2 2 2 0 6
113 บ้านคำมืด 2 2 1 2 5
114 บ้านโนนศรีสวัสดิ์ 2 2 0 2 4
115 บ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์ 2 2 0 1 4
116 บ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล 2 2 0 0 4
117 คูคำพิทยาสรรพ์ 2 1 3 1 6
118 บ้านคอกคีแสนตอ 2 1 2 1 5
119 บ้านหนองอ้อโคกสว่าง 2 1 1 1 4
120 ชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด (สาขา) 2 1 1 0 4
121 บ้านขามป้อมดงเย็น 2 1 0 2 3
122 บ้านหนองแวงเป่ง 2 1 0 0 3
123 บ้านคำสมบูรณ์ 2 1 0 0 3
124 บ้านโนนพยอม 2 0 2 2 4
125 บ้านท่าลาดคำตานา 2 0 2 1 4
126 สองห้องประชาบำรุง 2 0 2 0 4
127 บ้านโนนจิก 2 0 1 0 3
128 บ้านนาฝายเหนือ 2 0 0 0 2
129 บ้านหนองแวง 2 0 0 0 2
130 คำบอนวิทยา 2 0 0 0 2
131 บ้านดงมัน 2 0 0 0 2
132 บ้านทุ่งโป่ง 2 0 0 0 2
133 บ้านโนนสวรรค์เก่าข่า 2 0 0 0 2
134 บ้านกุดน้ำใส 1 6 3 3 10
135 บ้านเวียงแก้ว 1 3 3 0 7
136 บ้านโนนศิลาราศรี 1 3 1 1 5
137 บ้านโนนหัวช้าง 1 2 1 0 4
138 บ้านหนองชา 1 2 0 2 3
139 บ้านดงบังคุรุราษฏร์บำรุง 1 2 0 1 3
140 บ้านทางพาดเขาสวนกวาง 1 2 0 0 3
141 บ้านนาค้อ 1 2 0 0 3
142 บ้านโคกกลางนาล้อม 1 1 2 0 4
143 บ้านโคกสูงสะอาด 1 1 1 3 3
144 โนนหัวช้าง 1 1 1 0 3
145 บ้านคำนางปุ่ม 1 1 0 0 2
146 บ้านดงเย็น 1 0 2 2 3
147 โคกสูงกุดน้ำใส 1 0 2 2 3
148 บ้านนาฝาย 1 0 2 0 3
149 บ้านโนนสง่า 1 0 1 0 2
150 บ้านดงเรือง 1 0 1 0 2
151 บ้านโคกใหม่นายม 1 0 0 1 1
152 บ้านท่ากระเสริม 1 0 0 1 1
153 บ้านโสกแสง 1 0 0 1 1
154 บ้านโคกสว่าง 1 0 0 0 1
155 บ้านโสกเสี้ยวแสนสุข 1 0 0 0 1
156 บ้านท่ามะเดื่อ 1 0 0 0 1
157 บ้านโนนสว่างหนองตานา 1 0 0 0 1
158 ศรีเมืองแอม 1 0 0 0 1
159 บ้านหนองกุงดิ่ง 0 2 0 0 2
160 บ้านแสงสว่าง 0 1 1 1 2
161 บ้านดงเรืองประชาสรรพ์ 0 1 1 0 2
162 บ้านกุดกว้าง 0 1 0 0 1
163 บ้านป่าติ้ว 0 1 0 0 1
164 บ้านหนองโอง 0 1 0 0 1
165 อนุบาลพูนสวัสดิ์ 0 0 4 0 4
166 บ้านสะอาดหนองเรือ 0 0 1 0 1
167 บ้านโสกม่วง 0 0 1 0 1
168 บ้านท่าโพธิ์ท่ามะเดื่อน้อย 0 0 1 0 1
169 ป่าเปือยเทพอำนวย 0 0 1 0 1
170 บ้านโคกใหญ่ 0 0 0 1 0
171 บ้านหินลาด 0 0 0 1 0
172 บ้านหนองกุงขี้ควง 0 0 0 1 0
173 บ้านวังเกิ้ง 0 0 0 0 0
174 บ้านหนองบัวคำมูล 0 0 0 0 0
รวม 838 338 197 178 1,373