สรุปเหรียญรางวัล สพป. ขอนแก่น เขต 4
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 น้ำพอง 26 8 3 2 37
2 บ้านคำบง 24 11 4 3 39
3 ทุ่งบ่อวิทยา 19 12 0 4 31
4 ชุมชนดูนสาด 18 9 3 6 30
5 บ้านสองคอนศิริคุรุราษฏร์ 18 3 0 2 21
6 ชุมชนโนนสมบูรณ์ 17 2 4 2 23
7 บ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์ 16 4 3 1 23
8 บ้านพระบาทท่าเรือ 16 2 2 4 20
9 ชุมชนกระนวน 15 2 1 0 18
10 ชุนชนหนองกุงวิทยา 13 4 4 2 21
11 บ้านสำโรง 13 2 4 6 19
12 บ้านทรายมูล 12 6 2 2 20
13 ห้วยยางวิทยาสรรพ์ 12 2 1 1 15
14 บ้านขุนด่าน 11 3 0 3 14
15 อนุบาลอุบลรัตน์ 11 1 1 3 13
16 บ้านหัวดง 11 0 2 1 13
17 บ้านทุ่งใหญ่ 10 3 0 0 13
18 บ้านหนองกุงใหญ่ 10 2 3 3 15
19 หนองโนวิทยาคาร 9 7 0 0 16
20 อนุบาลเขาสวนกวาง 9 6 2 5 17
21 บ้านวังชัย 9 6 0 2 15
22 บ้านคำครึ่ง 9 2 1 0 12
23 บ้านห้วยไผ่หนองโน 9 0 0 1 9
24 บ้านวังโพน 8 2 2 6 12
25 บ้านคำจั่น (ปาสานะเตนุสรณ์) 8 2 1 1 11
26 บ้านเสียวโคกกลาง 8 1 4 2 13
27 พระธาตุขามแก่น 8 1 1 0 10
28 นามูลวิทยาคม 8 0 1 3 9
29 บ้านศรีสุขสำราญ 7 4 5 7 16
30 กู่สว่างสามัคคี 7 4 3 4 14
31 บ้านผักหนาม 7 4 1 0 12
32 บ้านหนองโก 7 3 4 2 14
33 บ้านกุดเชียงมี 7 3 3 1 13
34 บ้านฝางวิทยา 7 3 1 0 11
35 ชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด 7 1 1 5 9
36 บ้านม่วงหวาน 6 9 5 3 20
37 บ้านหัวนาคำ 6 4 2 6 12
38 โคกสูงใหญ่วิทยา 6 4 2 1 12
39 บ้านนาศรีดงเค็ง 6 3 3 2 12
40 บ้านกุดพังทุย 6 1 1 3 8
41 บ้านนาคู 6 1 0 0 7
42 บ้านโนนสมบูรณ์ 6 0 2 0 8
43 บ้านบะแต้ 6 0 1 0 7
44 บ้านคำบอนคุรุราษฏร์บำรุง 6 0 0 0 6
45 บ้านคำแก่นคูณ 5 5 3 1 13
46 บ้านดง 5 5 1 2 11
47 บ้านนาขาม 5 4 2 1 11
48 บ้านน้ำสามวัง 5 3 1 1 9
49 พัฒนาการศึกษา 5 2 2 2 9
50 บ้านทรัพย์ภูพาน 5 2 0 0 7
51 บ้านหัวบึง 5 1 1 3 7
52 บ้านหนองแต้ 5 1 0 2 6
53 บ้านศาลาดินห้วยเตย 5 1 0 1 6
54 บ้านหนองแสงน้อย 5 0 1 0 6
55 บ้านโนนสังป่ารัง 5 0 0 0 5
56 บ้านโนนสวรรค์ประชารัฐรังสรรค์ 5 0 0 0 5
57 บ้านหลุบเลา 5 0 0 0 5
58 หนองขามพิทยาคม 5 0 0 0 5
59 บ้านโคกสง่านางาม 4 5 1 0 10
60 บ้านห้วยเตย 4 4 4 1 12
61 หนองแวงเรือประชาศึกษา 4 4 1 1 9
62 น้ำพองประชานุกูล 4 3 2 1 9
63 ไทยรัฐวิทยา34 4 3 1 0 8
64 บ้านโนนแดงโคกเล้า 4 3 1 0 8
65 บ้านโคกกลางวิทยา 4 3 0 1 7
66 บ้านกุดกระหนวน 4 3 0 0 7
67 บ้านโนน 4 2 1 2 7
68 บ้านหัวฝายประชานุกูล 4 2 1 0 7
69 บ้านกระนวน 4 2 0 2 6
70 อุดมพัฒน์ฟินิคซอุปถัมภ์ 4 1 3 0 8
71 บ้านคำม่วง 4 1 2 0 7
72 บ้านหนองหว้าสุขใจ 4 0 2 3 6
73 บ้านสว่าง 4 0 2 0 6
74 มนตรีศึกษา 4 0 1 0 5
75 ชุมชนน้ำอ้อม 4 0 1 0 5
76 บ้านภูคำเบ้า 4 0 1 0 5
77 ศิลาโป่งคำ 4 0 0 0 4
78 บ้านหนองผือ 4 0 0 0 4
79 ศรีสมบูรณ์วิทยา 3 7 2 3 12
80 บ้านโนนทองห้วยบาก 3 4 0 1 7
81 บ้านห้วยเสือเต้น 3 4 0 0 7
82 บ้านนางิ้วนาโพธิ์ 3 3 2 1 8
83 บ้านหนองแวงคูป่าชาติ 3 3 2 0 8
84 บ้านคำม่วงดงเย็น 3 3 1 0 7
85 บ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป 3 2 2 1 7
86 บ้านคำแมด 3 2 0 1 5
87 หนองแสง 3 2 0 0 5
88 บ้านห้วยยางสะอาด 3 1 2 0 6
89 บ้านสระกุด 3 1 1 1 5
90 บ้านาง้อง 3 1 1 0 5
91 บ้านกุดพังเครือ 3 1 0 0 4
92 บ้านป่าหวายนั่งราษฏร์บำรุง 3 1 0 0 4
93 ชุมชนบ้านบัวใหญ่ 3 0 2 1 5
94 บ้านโนนน้ำผึ้ง 3 0 1 1 4
95 บ้านหนองคู 3 0 1 1 4
96 บ้านห้วยหินลาด 3 0 1 1 4
97 บ้านนาเรียง 3 0 0 2 3
98 บ้านห้วยทรายศึกษา 3 0 0 0 3
99 อนุบาลนวลน้อย 3 0 0 0 3
100 บ้านห้วยเชือก 3 0 0 0 3
101 บ้านคำมืดวิทยา 3 0 0 0 3
102 บ้านบ่อ 2 5 1 2 8
103 บ้านแห้ว 2 4 1 0 7
104 บ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง 2 3 1 0 6
105 บ้านบึงกลาง 2 3 1 0 6
106 บ้านจำปาหัวบึง 2 3 0 2 5
107 บ้านฟากพอง 2 2 3 0 7
108 บ้านคำไฮผักแว่น 2 2 2 3 6
109 นาคำพิทยาสรรพ์ 2 2 2 0 6
110 บ้านคำมืด 2 2 1 2 5
111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์ 2 2 0 2 4
112 คูคำพิทยาสรรพ์ 2 1 3 1 6
113 บ้านคอกคีแสนตอ 2 1 2 1 5
114 บ้านห้วยยาง 2 1 2 0 5
115 บ้านหนองอ้อโคกสว่าง 2 1 1 1 4
116 ชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด (สาขา) 2 1 1 0 4
117 บ้านขามป้อมดงเย็น 2 1 0 2 3
118 บ้านโคกกลาง 2 1 0 0 3
119 บ้านคำสมบูรณ์ 2 1 0 0 3
120 บ้านโนนพยอม 2 0 2 2 4
121 สองห้องประชาบำรุง 2 0 2 0 4
122 บ้านโนนจิก 2 0 1 0 3
123 บ้านนาฝายเหนือ 2 0 0 0 2
124 บ้านหนองแวง 2 0 0 0 2
125 คำบอนวิทยา 2 0 0 0 2
126 บ้านดงมัน 2 0 0 0 2
127 บ้านทุ่งโป่ง 2 0 0 0 2
128 บ้านโนนสวรรค์เก่าข่า 2 0 0 0 2
129 บ้านกุดน้ำใส 1 6 3 3 10
130 บ้านโนนศิลาราศรี 1 3 1 1 5
131 บ้านโนนหัวช้าง 1 2 1 0 4
132 บ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์ 1 2 0 1 3
133 บ้านดงบังคุรุราษฏร์บำรุง 1 2 0 1 3
134 บ้านทางพาดเขาสวนกวาง 1 2 0 0 3
135 บ้านนาค้อ 1 2 0 0 3
136 บ้านโคกกลางนาล้อม 1 1 2 0 4
137 บ้านโคกสูงสะอาด 1 1 1 3 3
138 โนนหัวช้าง 1 1 1 0 3
139 บ้านหนองแวงเป่ง 1 1 0 0 2
140 บ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล 1 1 0 0 2
141 บ้านคำนางปุ่ม 1 1 0 0 2
142 บ้านดงเย็น 1 0 2 2 3
143 โคกสูงกุดน้ำใส 1 0 2 2 3
144 บ้านนาฝาย 1 0 2 0 3
145 บ้านโนนสง่า 1 0 1 0 2
146 บ้านดงเรือง 1 0 1 0 2
147 บ้านท่ากระเสริม 1 0 0 1 1
148 บ้านโคกใหม่นายม 1 0 0 1 1
149 บ้านโสกแสง 1 0 0 1 1
150 บ้านโคกสว่าง 1 0 0 0 1
151 บ้านโสกเสี้ยวแสนสุข 1 0 0 0 1
152 บ้านท่ามะเดื่อ 1 0 0 0 1
153 บ้านโนนสว่างหนองตานา 1 0 0 0 1
154 ศรีเมืองแอม 1 0 0 0 1
155 บ้านเวียงแก้ว 0 2 2 0 4
156 บ้านหนองชา 0 2 0 2 2
157 บ้านหนองกุงดิ่ง 0 2 0 0 2
158 บ้านแสงสว่าง 0 1 1 1 2
159 บ้านดงเรืองประชาสรรพ์ 0 1 1 0 2
160 บ้านโนนเชือก 0 1 0 0 1
161 บ้านกุดกว้าง 0 1 0 0 1
162 บ้านป่าติ้ว 0 1 0 0 1
163 บ้านหนองโอง 0 1 0 0 1
164 อนุบาลพูนสวัสดิ์ 0 0 4 0 4
165 บ้านท่าลาดคำตานา 0 0 2 1 2
166 บ้านสะอาดหนองเรือ 0 0 1 0 1
167 บ้านโสกม่วง 0 0 1 0 1
168 บ้านท่าโพธิ์ท่ามะเดื่อน้อย 0 0 1 0 1
169 ป่าเปือยเทพอำนวย 0 0 1 0 1
170 บ้านโคกใหญ่ 0 0 0 1 0
171 บ้านหินลาด 0 0 0 1 0
172 บ้านหนองกุงขี้ควง 0 0 0 1 0
173 บ้านวังเกิ้ง 0 0 0 0 0
174 บ้านหนองบัวคำมูล 0 0 0 0 0
รวม 759 315 193 178 1,445