สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ขอนแก่น เขต 4
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 น้ำพอง 12 6 1 19 26 8 3 2 37
2 บ้านสองคอนศิริคุรุราษฏร์ 10 2 1 13 18 3 0 2 21
3 บ้านคำบง 9 5 5 19 24 11 4 3 39
4 บ้านสำโรง 9 1 1 11 13 2 4 6 19
5 ชุมชนกระนวน 8 3 0 11 15 2 1 0 18
6 บ้านพระบาทท่าเรือ 6 5 2 13 16 2 2 4 20
7 ชุนชนหนองกุงวิทยา 6 4 2 12 13 4 4 2 21
8 บ้านวังโพน 5 2 0 7 8 2 2 6 12
9 ห้วยยางวิทยาสรรพ์ 5 1 4 10 12 2 1 1 15
10 ชุมชนโนนสมบูรณ์ 4 5 2 11 17 2 4 2 23
11 บ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์ 4 2 3 9 16 4 3 1 23
12 หนองโนวิทยาคาร 4 2 1 7 9 7 0 0 16
13 อนุบาลอุบลรัตน์ 4 0 1 5 11 1 1 3 13
14 ทุ่งบ่อวิทยา 3 8 4 15 19 12 0 4 31
15 ชุมชนดูนสาด 3 5 9 17 18 9 3 6 30
16 บ้านวังชัย 3 4 2 9 9 6 0 2 15
17 บ้านโนนสังป่ารัง 3 2 0 5 5 0 0 0 5
18 บ้านผักหนาม 3 1 3 7 7 4 1 0 12
19 อนุบาลเขาสวนกวาง 3 1 2 6 9 6 2 5 17
20 บ้านคำบอนคุรุราษฏร์บำรุง 3 1 1 5 6 0 0 0 6
21 พัฒนาการศึกษา 2 5 0 7 5 2 2 2 9
22 บ้านศรีสุขสำราญ 2 3 4 9 7 4 5 7 16
23 บ้านทรายมูล 2 3 3 8 12 6 2 2 20
24 นามูลวิทยาคม 2 3 0 5 8 0 1 3 9
25 บ้านม่วงหวาน 2 2 0 4 6 9 5 3 20
26 บ้านเสียวโคกกลาง 2 1 2 5 8 1 4 2 13
27 พระธาตุขามแก่น 2 1 1 4 8 1 1 0 10
28 บ้านฝางวิทยา 2 1 1 4 7 3 1 0 11
29 บ้านโนนสวรรค์ประชารัฐรังสรรค์ 2 1 1 4 5 0 0 0 5
30 บ้านหัวบึง 2 1 0 3 5 1 1 3 7
31 บ้านหนองกุงใหญ่ 2 0 1 3 10 2 3 3 15
32 บ้านหัวฝายประชานุกูล 2 0 1 3 4 2 1 0 7
33 บ้านนางิ้วนาโพธิ์ 2 0 0 2 3 3 2 1 8
34 บ้านหัวนาคำ 1 3 3 7 6 4 2 6 12
35 โคกสูงใหญ่วิทยา 1 3 1 5 6 4 2 1 12
36 บ้านบะแต้ 1 3 1 5 6 0 1 0 7
37 บ้านห้วยเตย 1 3 1 5 4 4 4 1 12
38 บ้านนาศรีดงเค็ง 1 2 2 5 6 3 3 2 12
39 บ้านหัวดง 1 2 0 3 11 0 2 1 13
40 บ้านคำจั่น (ปาสานะเตนุสรณ์) 1 2 0 3 8 2 1 1 11
41 บ้านโนนสมบูรณ์ 1 2 0 3 6 0 2 0 8
42 มนตรีศึกษา 1 2 0 3 4 0 1 0 5
43 บ้านคำแมด 1 2 0 3 3 2 0 1 5
44 บ้านหนองโก 1 1 3 5 7 3 4 2 14
45 บ้านหนองแวงคูป่าชาติ 1 1 1 3 3 3 2 0 8
46 บ้านหนองแสงน้อย 1 1 0 2 5 0 1 0 6
47 ไทยรัฐวิทยา34 1 1 0 2 4 3 1 0 8
48 บ้านโนนทองห้วยบาก 1 1 0 2 3 4 0 1 7
49 บ้านห้วยทรายศึกษา 1 1 0 2 3 0 0 0 3
50 บ้านกุดเชียงมี 1 0 3 4 7 3 3 1 13
51 บ้านทรัพย์ภูพาน 1 0 2 3 5 2 0 0 7
52 บ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป 1 0 2 3 3 2 2 1 7
53 บ้านห้วยไผ่หนองโน 1 0 1 2 9 0 0 1 9
54 บ้านคำแก่นคูณ 1 0 1 2 5 5 3 1 13
55 ศิลาโป่งคำ 1 0 1 2 4 0 0 0 4
56 บ้านหนองแวงเป่ง 1 0 1 2 1 1 0 0 2
57 อุดมพัฒน์ฟินิคซอุปถัมภ์ 1 0 0 1 4 1 3 0 8
58 ชุมชนน้ำอ้อม 1 0 0 1 4 0 1 0 5
59 บ้านาง้อง 1 0 0 1 3 1 1 0 5
60 บ้านกุดพังเครือ 1 0 0 1 3 1 0 0 4
61 บ้านแห้ว 1 0 0 1 2 4 1 0 7
62 บ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง 1 0 0 1 2 3 1 0 6
63 นาคำพิทยาสรรพ์ 1 0 0 1 2 2 2 0 6
64 บ้านโคกกลาง 1 0 0 1 2 1 0 0 3
65 บ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล 1 0 0 1 1 1 0 0 2
66 บ้านโนนสง่า 1 0 0 1 1 0 1 0 2
67 บ้านท่ากระเสริม 1 0 0 1 1 0 0 1 1
68 บ้านโคกใหม่นายม 1 0 0 1 1 0 0 1 1
69 บ้านโคกสว่าง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
70 บ้านขุนด่าน 0 3 3 6 11 3 0 3 14
71 บ้านภูคำเบ้า 0 3 1 4 4 0 1 0 5
72 บ้านหนองผือ 0 3 0 3 4 0 0 0 4
73 ชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด 0 2 1 3 7 1 1 5 9
74 บ้านหลุบเลา 0 2 1 3 5 0 0 0 5
75 บ้านกุดกระหนวน 0 2 1 3 4 3 0 0 7
76 ศรีสมบูรณ์วิทยา 0 2 1 3 3 7 2 3 12
77 บ้านทุ่งใหญ่ 0 2 0 2 10 3 0 0 13
78 บ้านโนนน้ำผึ้ง 0 2 0 2 3 0 1 1 4
79 อนุบาลนวลน้อย 0 2 0 2 3 0 0 0 3
80 น้ำพองประชานุกูล 0 1 3 4 4 3 2 1 9
81 กู่สว่างสามัคคี 0 1 2 3 7 4 3 4 14
82 บ้านหนองหว้าสุขใจ 0 1 2 3 4 0 2 3 6
83 บ้านนาคู 0 1 1 2 6 1 0 0 7
84 หนองแวงเรือประชาศึกษา 0 1 1 2 4 4 1 1 9
85 บ้านกระนวน 0 1 1 2 4 2 0 2 6
86 บ้านสระกุด 0 1 1 2 3 1 1 1 5
87 ชุมชนบ้านบัวใหญ่ 0 1 1 2 3 0 2 1 5
88 บ้านบ่อ 0 1 1 2 2 5 1 2 8
89 บ้านโนนจิก 0 1 1 2 2 0 1 0 3
90 บ้านนาฝายเหนือ 0 1 1 2 2 0 0 0 2
91 อนุบาลพูนสวัสดิ์ 0 1 1 2 0 0 4 0 4
92 บ้านคำครึ่ง 0 1 0 1 9 2 1 0 12
93 บ้านกุดพังทุย 0 1 0 1 6 1 1 3 8
94 บ้านน้ำสามวัง 0 1 0 1 5 3 1 1 9
95 บ้านโคกกลางวิทยา 0 1 0 1 4 3 0 1 7
96 บ้านป่าหวายนั่งราษฏร์บำรุง 0 1 0 1 3 1 0 0 4
97 บ้านหนองคู 0 1 0 1 3 0 1 1 4
98 บ้านบึงกลาง 0 1 0 1 2 3 1 0 6
99 บ้านคอกคีแสนตอ 0 1 0 1 2 1 2 1 5
100 บ้านห้วยยาง 0 1 0 1 2 1 2 0 5
101 บ้านหนองอ้อโคกสว่าง 0 1 0 1 2 1 1 1 4
102 บ้านขามป้อมดงเย็น 0 1 0 1 2 1 0 2 3
103 บ้านหนองแวง 0 1 0 1 2 0 0 0 2
104 บ้านโนนศิลาราศรี 0 1 0 1 1 3 1 1 5
105 บ้านโนนหัวช้าง 0 1 0 1 1 2 1 0 4
106 บ้านทางพาดเขาสวนกวาง 0 1 0 1 1 2 0 0 3
107 บ้านนาค้อ 0 1 0 1 1 2 0 0 3
108 บ้านดงเย็น 0 1 0 1 1 0 2 2 3
109 บ้านโสกเสี้ยวแสนสุข 0 1 0 1 1 0 0 0 1
110 หนองขามพิทยาคม 0 0 2 2 5 0 0 0 5
111 บ้านโนนแดงโคกเล้า 0 0 2 2 4 3 1 0 8
112 บ้านโนน 0 0 2 2 4 2 1 2 7
113 บ้านนาเรียง 0 0 2 2 3 0 0 2 3
114 บ้านห้วยเชือก 0 0 2 2 3 0 0 0 3
115 บ้านดง 0 0 1 1 5 5 1 2 11
116 บ้านหนองแต้ 0 0 1 1 5 1 0 2 6
117 บ้านศาลาดินห้วยเตย 0 0 1 1 5 1 0 1 6
118 บ้านโคกสง่านางาม 0 0 1 1 4 5 1 0 10
119 บ้านคำม่วง 0 0 1 1 4 1 2 0 7
120 บ้านสว่าง 0 0 1 1 4 0 2 0 6
121 บ้านฟากพอง 0 0 1 1 2 2 3 0 7
122 บ้านโนนศรีสวัสดิ์ 0 0 1 1 2 2 0 2 4
123 คำบอนวิทยา 0 0 1 1 2 0 0 0 2
124 บ้านดงมัน 0 0 1 1 2 0 0 0 2
125 บ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์ 0 0 1 1 1 2 0 1 3
126 บ้านคำนางปุ่ม 0 0 1 1 1 1 0 0 2
127 บ้านท่ามะเดื่อ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
128 บ้านนาขาม 0 0 0 0 5 4 2 1 11
129 บ้านห้วยเสือเต้น 0 0 0 0 3 4 0 0 7
130 บ้านคำม่วงดงเย็น 0 0 0 0 3 3 1 0 7
131 หนองแสง 0 0 0 0 3 2 0 0 5
132 บ้านห้วยยางสะอาด 0 0 0 0 3 1 2 0 6
133 บ้านห้วยหินลาด 0 0 0 0 3 0 1 1 4
134 บ้านคำมืดวิทยา 0 0 0 0 3 0 0 0 3
135 บ้านจำปาหัวบึง 0 0 0 0 2 3 0 2 5
136 บ้านคำไฮผักแว่น 0 0 0 0 2 2 2 3 6
137 บ้านคำมืด 0 0 0 0 2 2 1 2 5
138 คูคำพิทยาสรรพ์ 0 0 0 0 2 1 3 1 6
139 ชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด (สาขา) 0 0 0 0 2 1 1 0 4
140 บ้านคำสมบูรณ์ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
141 บ้านโนนพยอม 0 0 0 0 2 0 2 2 4
142 สองห้องประชาบำรุง 0 0 0 0 2 0 2 0 4
143 บ้านทุ่งโป่ง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
144 บ้านโนนสวรรค์เก่าข่า 0 0 0 0 2 0 0 0 2
145 บ้านกุดน้ำใส 0 0 0 0 1 6 3 3 10
146 บ้านดงบังคุรุราษฏร์บำรุง 0 0 0 0 1 2 0 1 3
147 บ้านโคกกลางนาล้อม 0 0 0 0 1 1 2 0 4
148 บ้านโคกสูงสะอาด 0 0 0 0 1 1 1 3 3
149 โนนหัวช้าง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
150 โคกสูงกุดน้ำใส 0 0 0 0 1 0 2 2 3
151 บ้านนาฝาย 0 0 0 0 1 0 2 0 3
152 บ้านดงเรือง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
153 บ้านโสกแสง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
154 บ้านโนนสว่างหนองตานา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
155 ศรีเมืองแอม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
156 บ้านเวียงแก้ว 0 0 0 0 0 2 2 0 4
157 บ้านหนองชา 0 0 0 0 0 2 0 2 2
158 บ้านหนองกุงดิ่ง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
159 บ้านแสงสว่าง 0 0 0 0 0 1 1 1 2
160 บ้านดงเรืองประชาสรรพ์ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
161 บ้านโนนเชือก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
162 บ้านกุดกว้าง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
163 บ้านป่าติ้ว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
164 บ้านหนองโอง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
165 บ้านท่าลาดคำตานา 0 0 0 0 0 0 2 1 2
166 บ้านสะอาดหนองเรือ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
167 บ้านโสกม่วง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
168 บ้านท่าโพธิ์ท่ามะเดื่อน้อย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
169 ป่าเปือยเทพอำนวย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
170 บ้านโคกใหญ่ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
171 บ้านหินลาด 0 0 0 0 0 0 0 1 0
172 บ้านหนองกุงขี้ควง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
173 บ้านวังเกิ้ง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 บ้านหนองบัวคำมูล 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 169 164 128 461 759 315 193 178 1,267