งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
ระหว่าง วันที่ 29-31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 104
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล บ้านขาม 1. เด็กหญิงอาทิตยาพร    คำทูล
1. นางละคร    โควังชัย
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนบ้านคำไฮผักแว่น หนองโก 1. เด็กชายณัฐพล    ภูผานี
1. นางสาววารุณี    แก้วใสย
4
3 โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง สะอาด 1. เด็กชายธนชัย    บุรสิทธิ์
1. นางสุวรรณี    เมืองผุย
5
4 โรงเรียนบ้านภูคำเบ้า เขื่อนอุบลรัตน์ 1. เด็กหญิงประนิดา    วันตา
1. นางพัทยา    บุญธรรม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 โรงเรียนบ้านโคกใหม่นายม ซำสูง 1. เด็กหญิงศศิวิมล    ศรีแสงจันทร์
1. นางสาวพัฒน์นฤน    แสนสีมนต์
6 โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ หนองกุงใหญ่น้ำอ้อม 1. เด็กหญิงน้ำหนึ่ง    สมภาร
1. นางยุพา    ต้นกันยา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................