งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
ระหว่าง วันที่ 29-31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 108
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา เขื่อนอุบลรัตน์ 1. เด็กหญิงธนภรณ์    นะสีทา
2. เด็กหญิงธนภรณ์    สุชัยยะ
3. เด็กหญิงธัญจิรา    พรมขอนยาง
1. นางวรรณศรี    หมั่นอุตส่าห์
2. นางสุรีพร    มุ่งงาม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนบ้านผักหนาม หนองกุงใหญ่น้ำอ้อม 1. เด็กหญิงศิริภัสสร    ดอนแก่น
2. เด็กชายรพีพัฒน์    อินทร์สีดา
3. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ชัย    สีแก้วน้ำใส
1. นางจงดี    คำเชียง
2. นางสาวอังคณา    พิจารณโชติ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
3 โรงเรียนบ้านฝางวิทยา ฝางดูนสาด 1. เด็กชายจิระพงศ์    พันธ์วอ
2. เด็กชายอดิศักดิ์    แก้วเหลายูง
3. เด็กหญิงวริศรา    ยืนชน
1. นางนิลุบล    พลรักษา
2. นางสาวน้ำอ้อย    วังคาม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โรงเรียนหนองแวงเรือประชาศึกษา ดงเมืองแอม 1. เด็กชายพีรพัฒน์    แสงมาศ
2. เด็กหญิงปวีณา    นามสูงเนิน
3. เด็กหญิงกัลยา    มาศรี
1. นางสาวนิตยา    นามแก้ว
2. นายสมแก้ว    จอมทอง
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................