รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
ระหว่าง วันที่ 29-31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงวรัญธร  กันทาง
 
1. นางวรรณศรี  กระกูลนิตย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวฝายประชานุกูล 1. เด็กชายรัฐภูมิ  เถาคำแก้ว
 
1. นายประมวล  เซ็นนอก
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำแก่นคูณ 1. เด็กชายศุภเชษฐ์  สดทะเล
 
1. นางวิญญู  ศรีมูลผา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ากระเสริม 1. เด็กหญิงสุภัสสรา  โยธาวงษ์
 
1. นางประภาพรรณ  ป้องเรือ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน 1. เด็กหญิงลภัทชา    สมเพชร
 
1. นางดวงแข    ทองก้านเหลือง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุนชนหนองกุงวิทยา 1. เด็กหญิงรัตนา   วินทะชัย
 
1. นางปราณี   นันทราดล
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนบ้านาง้อง 1. เด็กหญิงรัชนีกร  ปัดถากิจ
 
1. นางจันทรา  รูปพรห์ม
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงเป่ง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  พวงสุวรรณ
 
1. นางยุพาภรณ์  อันทะนัย
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ 1. นางสาวนภาวัลย์  โคตรฮุย
 
1. นางสาวสุภาพร  จันทะเฆ่
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงปิยะดา   ประคองใจ
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  พรมมาไว
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พฤษพงษ์
 
1. นายรักจันทร์  โซ่เงิน
2. นางนัยนา  กวนวงศ์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแห้ว 1. เด็กหญิงวรารัตน์  แก้วใส
2. เด็กหญิงเจนจิรา  แก้วบ่อ
 
1. นางทรงศิริ  เพ็งวิชัย
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเตย 1. เด็กหญิงเจนจิรา  บุญเกลี้ยง
2. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  พิมพ์โกทา
 
1. นายจันทร์ศรี  สุดหล้า
2. นายกวินท์  โคตรศรีวงษ์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงรัชนีวรรณ  เพ็งรัตน์
 
1. นางวินเนีย  รัตนพลที
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโพน 1. เด็กหญิงจันทิรา  บรรเทาทุกข์
 
1. นายสุวรรณ  ขันฑวุฒิ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโพน 1. เด็กหญิงวิภาดา  ฐานะ
 
1. นางสาวชมพูนุท  ปลื้มใจ
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประชารัฐรังสรรค์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ภาโส
2. เด็กหญิงรักษ์สุดา  แก้วสารภูมิ
3. เด็กหญิงสิริมา  จอมทะรักษ์
 
1. นายพิชิต  วรรณภูงา
2. นางสาวปัทมาพร  จันทพันธ์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพอง 1. เด็กหญิงผกาวรรณ์  หวานเสนาะ
2. เด็กหญิงพิชญา  ทองกอง
3. เด็กหญิงอริญชยา  หอมสมบัติ
 
1. นางปาริชาติ  จันทะรัง
2. นางอรวรินทร์  อภิวิมลลักษณ์
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   สมศรีโย
2. เด็กหญิงปรัชริญา    สำเภา
3. เด็กหญิงสุริยาวดี   เคนโคก
 
1. นางสาวอำพร   อินทปัญญา
2. นางสาวธัญฬวณัฐ   สีชมภู
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือ 1. เด็กหญิงกุลจิรา  ลิพลทา
2. เด็กหญิงณภัทร  บึงมุม
 
1. นายชัยบรรจง  โสกชาตรี
2. นางมนชลัส  โสกชาตรี
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ 1. นายปรีชา  โภยนอก
2. เด็กชายสุทธิพงศ์  ภูชื่นศรี
 
1. นายปัญญา  สายทองดี
2. นางทัศนี  แสงสว่าง
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือ 1. เด็กชายกิตติภพ  แสงวิชัย
 
1. นางวนิดา  ดงลุน
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือ 1. เด็กชายสหรัฐ  โนนสา
 
1. นายชัยบรรจง  โสกชาตรี
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนดูนสาด 1. เด็กหญิงณัฐวดี  วงษ์จำปา
 
1. นายธวัชพงศ์  ประชารักษ์
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพอง 1. เด็กหญิงปุณยาพร  ชัยลิ้นฟ้า
2. เด็กชายวุฒิชัย  สุริยะ
3. เด็กหญิงเบญจมาพร  เสนไสย
 
1. นางเอื้อมพร  สามาลา
2. นางสาวสุมนฑา  เศรษฐีธรรม
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำแมด 1. เด็กชายณัฐพล  คำมูล
2. เด็กหญิงธนวรรณ  โพธิ์ศรี
3. เด็กชายภานุเดช  สีนา
 
1. นางไพรวรรณ  วงค์ละคร
2. นางสมควร  มนตรี
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง 1. เด็กหญิงชาริสา  ขุ่มด้วง
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้วกา
3. เด็กหญิงปรัชญาวรรณ  ปานนี้
 
1. นางสาววันวิสาข์  ละครขวา
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนกระนวน 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อำมาตร์ทัศน์
2. เด็กหญิงปาริชาติ  เหล่าสักสาม
3. เด็กชายสิรภพ  แก้วภักดี
 
1. นางนงคราญ  บุญอนันต์
2. นางสาวนันทนา  พรมบุตร
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  แสนดาหมื่น
2. เด็กชายอลงกรณ์  เกตุมณี
3. เด็กชายเพชรประชา  วันสืบ
 
1. นางกรวรรณ  ศรีดาวงษ์
2. ว่าที่ร้อยตรีสุภาพ  สมบึงกลาง
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา 1. เด็กหญิงน้ำฝน  ปาณาราช
2. เด็กหญิงรุ่งนภาลัย  ไชยโสดา
3. เด็กชายเสรี  ชูศรีสิทธิ์
 
1. นางสาวชรัฎดา  บุบผา
2. นางเพลินพิศ  ปฏิเตนัง
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสังป่ารัง 1. เด็กหญิงจิดารัตน์   รักน้ำเที่ยง
2. เด็กหญิงณัฐพร   ศรีเชียงสา
3. เด็กชายสมศักดิ์   ทรัพย์เจริญ
 
1. นางสาวพรอนงค์   ศรีบุญเรือง
2. นางนันทนาพร  ถีระสา
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโพน 1. เด็กชายยุทธศาสตร์  ดอนคูณ
2. เด็กชายสุรสิทธิ์  จันทะสี
3. เด็กหญิงอนัญลักษณ์  ชัยบุญ
 
1. นางสุภาวดี  ศรีทนษา
2. นายสุข  งอนภูเขียว
 
32 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 1. เด็กหญิงนนท์ทาดา  เกตุสำเภา
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  แน่นชารี
 
1. นายเชิดชัย  กมลเลิศ
2. นางสุรัตน์ดา  อนุธรรม
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังชัย 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  สาเกตุ
2. เด็กชายเสถียรพงษ์  เหลาเคน
 
1. นางมะลิไพ  นามแสง
2. นางทัศนาพร  ต้นกันยา
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสังป่ารัง 1. เด็กชายกิตติพงษ์   เชี่ยวดี
2. เด็กชายวุฒิไกร  วงษ์นาง
 
1. นายวิระพงษ์   ศรีบุญเรือง
2. นายปรเมศวร์   สมภาร
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดเชียงมี 1. เด็กชายณัฐชัย  เพ็งวงษา
2. เด็กชายธนาชัย  ศรีนารถ
 
1. นายจิรวัฒน์  แสงสุรินทร์
2. นางแก้วมณี  ชินเชษฐ์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำบอนคุรุราษฏร์บำรุง 1. เด็กชายกันตพงษ์  สงวนลำ
2. เด็กชายอภิเชษฐ์   แดนนารินทร์
 
1. นายวัชรินทร์  ประไวย์
2. นายเรืองศักดิ์  ศรีสมภาร
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโก 1. เด็กชายคชินทร์   จับปิ่นครบุรี
2. เด็กชายอานนท์  ทาระวัน
 
1. นายเสริมศักดิ์  วรรธนอารีย์
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงหวาน 1. เด็กชายกิตติชัย  สอนนา
2. เด็กชายธีระพงษ์  แสงแก้ว
 
1. นายสุวรรณพงษ์  สีจุลลา
2. นางสาวปิยะภรณ์  สุขรี
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  โพธาราม
2. เด็กชายณัฐพล  โพธิ์ศรี
3. เด็กหญิงปนัสนันท์  บุญตนัย
4. เด็กหญิงปนัสยา  ศรียอด
5. เด็กหญิงภัทราวรรณ  อรรคมาตย์
 
1. นางวรรณศรี  กระกูลนิตย์
2. นางศิริวรรณ  สิงห์จรรยา
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  คลังกลาง
2. เด็กหญิงจุฬารัตน์  แสงกาง
3. เด็กหญิงสุจิรา  เหล่าศรีคู
4. เด็กหญิงสุมินตรา  โพธิ์ปี
5. เด็กหญิงอารยา  โคตพิศ
 
1. นายชัยนันท์  อรัญมาลา
2. นายยุทธนา  อาสน์สุวรรณ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป 1. เด็กหญิงกฤติยา  ปลาเงิน
2. เด็กหญิงดาววเรือง  พรมจิ๋ว
3. นางสาวนางสาวมาริษา  มาตร์ชัย
4. เด็กหญิงสิรินทรา  สร้อยโนนไทย
5. นางสาวอามาวดี  แก้วอามาตย์
 
1. นางระเบียบ  ชนะโยธา
2. นางพรพรรณ  ภิรมย์ราช
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระธาตุขามแก่น 1. เด็กหญิงธิดาพร  เรืองพลวัฒน์
2. เด็กหญิงภัทรธาวดี  นาวิเศษ
3. เด็กหญิงมลลัดดา  บุญตั้ว
4. เด็กหญิงวนันท์นภัส  มณีฉาย
5. เด็กชายวราภรณ์  หนันคำ
 
1. นางสุวิมล  ศรีอรัญ
2. นางสมรัก  หอมทอง
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระธาตุขามแก่น 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  ซาทุม
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทัศนิยม
3. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  เมืองช้าง
4. เด็กหญิงวรรณวิษา  ขามธาตุ
5. เด็กหญิงสุชาดา  คำเงิน
 
1. นางสมรัก  หอมทอง
2. นางธราภรณ์  จิตรสม
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์ 1. เด็กชายกรวิชย์  ลีเฮือง
2. เด็กหญิงชฎาภรณ์  โนนทิง
3. เด็กชายยุทธพงษ์  มหาพลดา
4. เด็กหญิงรุ่งฟ้า  ไพศาลเบญจพล
5. เด็กหญิงเกศรา  นวมจันทร์
 
1. นางนิตยาพร  นนฤาชา
2. นายวุฒิไกร  กระกูลนิตย์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฏร์ 1. นางสาวจิตมณี   ชลโสภิญ
2. เด็กชายชัชพงศ์   กงพลี
3. เด็กชายบุญมี  บรรเทา
4. นางสาววาสนา  วิชาชัย
5. เด็กชายสุเมธ  คณะวาปี
 
1. นายศักดรินทร์  ขามธาตุ
2. นายจงศักดิ์  ขามธาตุ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฏร์ 1. เด็กชายจรูญ  ปัทนา
2. เด็กชายธนนชัย  ไชยเสน
3. เด็กหญิงภัคจิรา  บัวใหญ่รักษา
4. เด็กชายสุภโชค  ผาภู
5. เด็กชายสุรศักดิ์  พละกล้า
 
1. นายศักดรินทร์  ขามธาตุ
2. นายจงศักดิ์  ขามธาตุ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุนชนหนองกุงวิทยา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ    ปานนี้
2. เด็กหญิงกานต์นภัส   เค้าโนนกอก
3. เด็กชายณัฐดนัย    ถาเรือง
4. เด็กหญิงณัฐนันท์   แสนบุดดา
5. เด็กชายทิวากร    ทองดีเขียว
6. เด็กชายธนวินทร์   สรเสนา
7. เด็กหญิงธิดารัตน์   โยธะพล
8. เด็กหญิงปิยะธิดา   นาสมวาส
9. เด็กหญิงพิมพร   สุวรรณคำ
10. เด็กหญิงภัทรวดี   สุมาตรา
11. เด็กชายภูริพัฒน์   พังทุย
12. เด็กชายรุ่งโรจน์   ศรีโนนยาง
13. เด็กหญิงวิจิตรา   ลาวษ์เกิด
14. เด็กชายวิทยา   ตู้พิมาย
15. เด็กหญิงศิริลักษณ์   เวียงจันทร์
16. เด็กชายศุภกร   พิมพ์ชายน้อย
17. เด็กหญิงสุทธิดา   ศรีแก้วตู้
18. เด็กชายสุนันท์   นาคะยศ
19. เด็กหญิงอธิชา   จระเข้
20. เด็กหญิงแพรวพราว   ตาเกิด
 
1. นายสมควร   ทองสา
2. นางจุฑารัตน์   สมสุข
3. นางสุนันท์   ชาไข
4. นางสุภาวดี   รือหาร
5. นางสาริณี   ขันอาษา
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสังป่ารัง 1. เด็กหญิงศรุตา   วงศรีชู
 
1. นางนันทนาพร   ถีระสา
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านาง้อง 1. เด็กหญิงจิตตรา  นามบุตร
 
1. นางสาวอัญชลี  เกตุนอก
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์ 1. นางสาวรัตนาภาณ์  ขำเนตร
 
1. นางงามพร  ศรีไชยโย
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90.86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำจั่น (ปาสานะเตนุสรณ์) 1. เด็กหญิงปาณิสรา  มาตย์สีหา
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  โพธิ์แข็ง
 
1. นางวิมลธร  นาก้อนทอง
2. นางรัฐฏิยา  ชนะพาห์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนกระนวน 1. เด็กหญิงสุทธิดา  แสงรูจี
2. เด็กชายเจษฎา  ทองทำกิจ
 
1. นางคนึงนิจ  ไชยคำ
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนกระนวน 1. เด็กหญิงปณิดา  มูลละม่อม
2. เด็กชายรัฐศาสตร์  แสนแก
 
1. นางคนึงนิจ  ไชยคำ
2. นางประชิต  แก้วชัย
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังชัย 1. เด็กหญิงกนกพร  เบญจมาศ
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์  สาเกตุ
3. เด็กชายฉัตรชัย  บัวภู่
4. เด็กหญิงณัฐนันท์  จรรยาสวัสดิ์
5. เด็กหญิงธนพร  สมบัติทอง
6. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  จำปาหลู่
7. เด็กหญิงนริศรา  วิเศษลา
8. เด็กหญิงพิมประกา  แสงไสย
9. เด็กหญิงมินธิตา  พรมสีแก้ว
10. เด็กหญิงเกษณี  สิงข้อ
 
1. นางมะลิไพ  นามแสง
2. นางพัชรินทร์  โสโท
3. นางอรทัย  ชุมแวงวาปี
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางิ้วนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีชมภู
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ศีวิวัฒน์
3. เด็กหญิงธาริณี  รักพินิจ
4. เด็กชายนวพล  เตาะหนองนา
5. เด็กหญิงพิสมัย  จิตนอก
6. เด็กหญิงมาลิสา  บัวใหญ่รักษา
7. เด็กหญิงลีลาวดี  ไวคำ
8. เด็กหญิงสุกัญญา  โนนศรี
9. เด็กหญิงสุกัญญา   อุชื่น
10. เด็กหญิงสุกัญญา  ขวาโตสุม
11. เด็กหญิงสุธิดา  กันหา
12. เด็กหญิงสุวนันท์  คำภาเมือง
13. เด็กหญิงหยาดฟ้า  ทาระกานนท์
14. เด็กหญิงเบนซ์  สุบรรณน้อย
15. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ดีมุข
 
1. นางมุกดา  แพงคำฮัก
2. นางสาวสาวิตรี  ประไพเมือง
3. นางจินตนา  ศรีวิวัฒน์
4. นายสัญญา  แพงคำฮัก
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง 1. เด็กหญิงฐิตา  ไชยคำ
2. เด็กหญิงนภาพร  ไชยแสง
3. เด็กหญิงนันทิยา  เหล่าสมบัติ
4. เด็กหญิงนิรมล  บุษราคัม
5. นางสาวนิราวัลย์  วงษ์อักษร
6. นางสาวปภัสรา  สิงหาเทพ
7. นางสาวปรารถนา  มาตรสมบัติ
8. นางสาวรัตนาภรณ์  เอกตาแสง
9. เด็กหญิงวัลภา  ประเสริฐสังข์
10. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ชุมแวงวาปี
11. เด็กหญิงสิริกร  จิตต์ประสาท
12. เด็กหญิงสุพัชชา  แก้วมา
13. นางสาวอาทิตติยา  สาขา
14. นางสาวอินทิพร  ดีสีนู
15. เด็กหญิงอิศรา  นิราราช
 
1. นางนันทนา  พัฒนิบูลย์
2. นางรำไพ  สาขา
3. นางชนัฐปภา  แนวหล้า
4. นายนรเศรษฐ์  โสขวัญฟ้า
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวฝายประชานุกูล 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ดวงประภา
2. เด็กหญิงวรรณิสา  แน่นอุดร
 
1. นายประมวล  เซ็นนอก
2. นายอานนท์  สุดาทิพย์
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำบง 1. เด็กหญิงปิยะวงษ์  ชานกัน
2. เด็กหญิงพรนภา  จาริต้น
 
1. นายเด่น  ตาตะมิ
2. นางดรุณี  ตาตะมิ
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพอง 1. เด็กหญิงศิรดา  เดินชาบัน
 
1. นางพิทยา  กุลอัก
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพอง 1. เด็กหญิงศศิวิมล  หมื่นหลุบกุง
 
1. นางพิทยา  กุลอัก
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายมูล 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์   ชุมแวงวาปี
 
1. นายถาวร   คำอ้อ
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพอง 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  แสนบุตร
 
1. นางพิทยา  กุลอัก
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพอง 1. เด็กหญิงสุภาวดี  สาระสิทธิ์
 
1. นางพิทยา  กุลอัก
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฏร์ 1. เด็กหญิงศิริกัญญา  ดงใหญ่
 
1. นายคารมณ์  ธรรมพัฒนกุล
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฏร์ 1. เด็กหญิงธิดารักษ์  ตุงคะมาลี
 
1. นายคารมณ์  ธรรมพัฒนกุล
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 1. เด็กหญิงวราภรณ์  บัวศรี
 
1. นายประสพ  แก้วเกิด
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประชารัฐรังสรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐกมล  จันทวงศ์
2. เด็กหญิงวรัชญา  แก้วสาระภูมิ
 
1. นางสาวระริตา  แสนวิลัย
2. นางสาวปัทมาพร  จันทพันธ์
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง 1. เด็กหญิงคีตาพัฒน์  ไชยสีหา
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  สุดสาร
 
1. นางอมรรัตน์  ชัยชนะ
2. นายเจษฎา  จำเปีย
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำบง 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  วรรณแจ่ม
2. เด็กหญิงศศิธร  ชานกัน
 
1. นางดอกไม้  สุนนท์
2. นางรัดดาพร  ชุมอภัย
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง 1. นายนครินทร์  ทิพดง
 
1. นางนันทนา  พัฒนิบูลย์
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสงน้อย 1. เด็กชายชัยวัฒน์  สีครัง
2. เด็กหญิงปนัดดา  พิมศร
3. เด็กชายอธิการ  โคตรชุม
 
1. นางสาวนิตยา  ภิญโญยาง
2. นางสาวอารญา  โสภากุล
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง 1. เด็กชายธีรพล  โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงพามิตรา  แสนสีมนต์
3. เด็กหญิงลลิตา  จันทะหา
 
1. นางอมรรัตน์  ชัยชนะ
2. นางเครือวัลย์  อุปัชฌาย์
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฏร์ 1. เด็กชายธนาวุฒิ  ตุงคะมาลี
2. เด็กชายอาทิตย์  แสงจันทร์
3. เด็กชายเทียนชัย  คำมูลมาตร
 
1. นายคารมณ์  ธรรมพัฒนกุล
2. นางอักษร  ขามธาตุ
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 97.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักหนาม 1. เด็กหญิงนภาพร  โนนทิง
 
1. นางกุสุมา  ราหา
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 98.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักหนาม 1. เด็กหญิงสุพัตรา  สิทธิพรมมา
 
1. นางกุสุมา  ราหา
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักหนาม 1. เด็กหญิงธัญญาพร  ราชโยธา
 
1. นางกุสุมา  ราหา
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนกระนวน 1. เด็กหญิงนิภาพร  สายแสน
 
1. นายศักดา  แก้วชัย
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 97.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังชัย 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  ใจดี
 
1. นายกฤษดา  มะณีสา
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนกระนวน 1. เด็กหญิงพนิดา  มัจฉาชาติ
 
1. นายศักดา  แก้วชัย
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรัพย์ภูพาน 1. เด็กหญิงกานติมา  มหาเสนา
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ขันอาสา
3. เด็กหญิงณัฐกมล  กองบาง
4. เด็กหญิงธมลวรรณ  นาโพธิ์
5. เด็กหญิงผกากรอง  แก้วมะณี
6. เด็กชายมุขมนตรี  วังพรม
7. เด็กหญิงรัชนก  ทับทิมไทย
8. เด็กหญิงวันวิสา  บัพพาน
9. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ลาดนอก
10. เด็กหญิงศราวดี  กองบาง
11. เด็กหญิงสุฑารัตน์  กินรีแซ
12. เด็กหญิงสุธิดา  อะโนนาม
13. เด็กหญิงอรัญญา  สาราษฏร์
14. เด็กหญิงอริสา  ชาริดา
 
1. นายวีระศักดิ์  สุริฉาย
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายมูล 1. เด็กชายธีรศักดิ์   สิมพลี
2. เด็กชายปฏิพันธ์   อุดมสุข
3. เด็กชายภาคิน   อ่อนศรีอรัญ
4. เด็กชายฤษฏา   วงษาศิลปชัย
5. เด็กชายอภิสิทธ์   มีผล
6. เด็กชายเนติ   สีตาแสน
 
1. นายถาวร   คำอ้อ
2. นายจำนง   ชัยชุมพล
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคำพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายอภิวัฒน์  เกิ่งชาเนตร
 
1. นายอนุศักดิ์  อินทบุตร
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโพน 1. เด็กหญิงนิตยา  โบราณประสิทธิ์
 
1. นายมานิต  โสภากุล
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโนวิทยาคาร 1. เด็กชายธนากร  สมศรีษะ
 
1. นางวินเนีย  รัตนพลที
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวบึง 1. เด็กหญิงเมขลา  เดชขันธ์
 
1. นายธัญญา  เพ็งเพา
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์ 1. เด็กชายสิงหา   ทับปัญญา
 
1. นายสมพงษ์    นนทะแสน
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำบง 1. เด็กหญิงอินทิรา  สีหาบง
 
1. นางสาวจันทร์ดา  บรรเรืองทอง
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือ 1. เด็กชายอดิศร  บุญธรรม
 
1. นางทองหน่วย  สุริโย
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนกระนวน 1. นางสาวอรุณโรจน์  สาโพนทัน
 
1. นางสาวทิพาภรณ์  ศรีเวียงราช
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์ 1. เด็กชายพิตตินันท์   ละดาดก
 
1. นางจารุวรรณ    แก้วมาลีพันธ์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวบึง 1. เด็กหญิงกัญญา  จันทร์ปัญญา
 
1. นายธัญญา  เพ็งเภา
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทองห้วยบาก 1. เด็กชายอภิเชษฐ์  เทียบแก้ว
 
1. นางสาวบุณยานุช  นาวิชัย
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำบง 1. เด็กหญิงคริสทีน  ฟูลเบริต
 
1. นางปภัสร์วรรณ  อุตรนคร
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือ 1. เด็กชายอดิศร  บุญธรรม
 
1. นางทองหน่วย  สุริโย
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ตำหนิชาติ
 
1. นางอนงลักษณ์  ศรีเวียงราช
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนกระนวน 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  พุทธชาติ
 
1. นางถนอมจิตร  แก้วชัย
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพอง 1. เด็กหญิงศุภกานต์  ไตยมูล
 
1. นางเมธินี  โสดาลี
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์ 1. เด็กหญิงกรกมล    ผิวสว่าง
2. เด็กหญิงจิดาภา   ชลพันธ์
3. เด็กชายจิรภาส   โสภากา
4. เด็กชายชนาธิป    บุษราคัม
5. เด็กหญิงชนิดาภา  ปิ่นทอง
6. เด็กหญิงฐิติวรดา   หนสาย
7. เด็กหญิงณัฏฐชา  ธงจันทร์
8. เด็กหญิงถิรดา   หล้าโคตร
9. เด็กหญิงทิพย์ประภา   อ้อคำ
10. เด็กหญิงธนพร   พรมาลา
11. เด็กหญิงธัญวิษา    เกษสุภะ
12. เด็กหญิงธารทิพย์    อันเตวาสิก
13. เด็กหญิงธิชากร   แสงอรุณ
14. เด็กชายธีรภัทร   เสรีวัลลภ
15. เด็กหญิงนิชานันท์   สองปราบ
16. เด็กหญิงนิพาดา  พาปาน
17. เด็กหญิงบัณฑิตา   นาคะ
18. เด็กหญิงปนัดดา   ทิพย์เนตร
19. เด็กหญิงปลายฟ้า   ภูสำเภา
20. เด็กหญิงปารวี  มาบ้านไร่
21. เด็กหญิงภิทญาดา    โนนทิง
22. เด็กหญิงมณีเนตร   ปวนเทียน
23. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  บุญเพิ่ม
24. เด็กหญิงรัตน์ชนีกร   สนอ่วม
25. เด็กหญิงวนิดา   วิโย
26. เด็กหญิงวรัญญา   จันทร์โสม
27. เด็กหญิงวริญญา    รินทอง
28. เด็กหญิงวิภารัตน์   อกบุกดี
29. เด็กหญิงวิสาลินี  ลุนชัยสง
30. เด็กหญิงศุภาวรรณ    นามโยธี
31. เด็กหญิงสร้อยน้ำทิพย์   บุษราคัม
32. เด็กชายสิงหา   ทับปัญญา
33. เด็กหญิงสิริพรรณวดี   เจริญพร
34. เด็กหญิงอธิกา   พิมพุธ
35. เด็กหญิงเมรินี   สนอ่วม
36. เด็กชายเอกรินทร์    ภูแชม
37. เด็กชายแสนกัณฑ์    สิงหาทิพย์
38. เด็กหญิงไขนภา   พื้นหินลาด
 
1. นางนางจารุวรรณ    แก้วมาลีพันธุ์
2. นายยุทธนา    อาสน์สุวรรณ
3. นางเปรมใจ  ลุนพรหม
4. นางสาวศรีรจนา  วันตา
5. นายวสุธา  เหลืองไตรรัตน์
6. นางสาวเบญจมาภรณ์  ผาโคตร
7. นางสาวสุกัญญา  รักษาพล
8. นางปิลันธน์  วงษ์บ้านดู่
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 1. เด็กชายคมสันต์  เลวะบุตร
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  โพธิ์ศรี
3. เด็กชายณัฐกาญ  ธนบูรณ์
4. เด็กหญิงทิตยา  ชมภูมิ่ง
5. เด็กชายธนดล  ศรีชมชื่น
6. เด็กหญิงมาริสา  ภูศรีฤทธิ์
7. เด็กหญิงลักษิกา  แก้วใส
8. เด็กชายวานิชย์  แสนบุตร
9. เด็กหญิงสโรชา  คำหาญพล
10. เด็กชายเจษฎา  น้อยสุข
 
1. นายอานนท์  ชนมาสุข
2. นางรุ้งเพชร  สุริฉาย
3. นางสาวกรรณิการ์  แวงคำ
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุนชนหนองกุงวิทยา 1. เด็กชายจักริน   บุญเกาะ
2. เด็กชายจิรภัทร   ฉายดีเลิศ
3. เด็กชายชินนวัตร   พรมธิราช
4. เด็กชายศุภณัฐ   วชิรบูลย์
5. เด็กชายสมพงษ์   โพธิ์ขาว
6. เด็กหญิงสุจิตตา   คำดีราช
7. เด็กหญิงสุธิดา   แก้วธานี
8. เด็กหญิงอริสา   เพลงหลอย
9. เด็กหญิงอริสา   แก้วนามชัย
10. เด็กหญิงแสงระวี    ยินดี
 
1. นางจุฑารัตน์   สมสุข
2. นางวรรณรัตน์   ทายิดา
3. นางแววมยุรา  แสนยานุภาพ
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพอง 1. เด็กหญิงชัชลักษณ์  คำสุข
2. เด็กหญิงมนสิชา  เดชพันธ์
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  สุดาทิพย์
4. เด็กหญิงวรางคณา  นามโคตร
5. เด็กหญิงสิริกันยา  พรหมประดิษฐ์
6. เด็กหญิงสุปรียา  สีกัณหา
 
1. นางสาวกุลธิดา  บัวอ้น
2. นางพวงเพ็ญ  ทองกอง
3. นางสาวปัทมาพร  โควังชัย
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนดูนสาด 1. เด็กหญิงชลิตวรรณ  ชอบสุข
2. เด็กหญิงพัชรา  หมอยา
3. เด็กหญิงภัทรียา  คลังแสง
4. เด็กหญิงวิชชุดา  แสนโคตร
5. เด็กหญิงศิริวรรณ  นรราช
6. เด็กหญิงสุดารัตน์  วาระกุล
7. เด็กหญิงอัยญา  แร่กาสินธุ์
8. เด็กหญิงเจียระไน  ดีกลาง
9. เด็กหญิงแก้วทิพย์  ปรีจันดา
 
1. นางณัติฐา  ลินทะละ
2. นางสาวศรีสุดา  ว่องไว
3. นางสาวธัญพัฒน์  นาเสงี่ยม
4. นายศุภวัฒน์  อินทรกำแหง
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนดูนสาด 1. เด็กหญิงนุชจรี  เรืองสำราญ
2. เด็กหญิงปวีณา  โนนไทยรัตน์
3. เด็กหญิงพลอยไพลิน  สิมสิริวัฒน์
4. เด็กหญิงวรรณวิไล  ดวงจันทร์
5. เด็กหญิงวริศรา  สุดศิริ
6. เด็กหญิงศุภิสราภรณ์  สาเทวิน
7. เด็กหญิงอรรัมภา  สิทธิ์เสือพะเนาว์
 
1. นางณัติฐา  ลินทะละ
2. นางสาวศรีสุดา  ว่องไว
3. นางสาวธัญพัฒน์  นาเสงี่ยม
4. นายศุภวัฒน์  อินทรกำแหง
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือ 1. เด็กหญิงจันนภา  ลุนจันทา
2. เด็กหญิงพรนภา  ศักดาราช
3. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  นาหัวดง
4. เด็กหญิงรัตนาพร  วันตา
5. เด็กหญิงละลิตา  ผางดี
6. เด็กหญิงวีนัส  ศิริลิมประพันธ์
7. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ชัยเสนา
8. เด็กหญิงเขมมิกา  ทำมา
9. เด็กหญิงเจริญศรี  สิงห์โท
 
1. นางเจนต์จุฬา  คำดี
2. นางภวดี  แก้วพิลา
3. นางสาวปฏิมา  สีชาเหง้า
4. นางสาวพรกรุณา  ศรีเมืองบุญ
5. นายจำลอง  โชคเหมาะ
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุนชนหนองกุงวิทยา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ   ปานนี้
2. เด็กหญิงกานต์นภัส   เค้าโนนกอก
3. เด็กหญิงณัฐนันท์   แสนบุดดา
4. เด็กชายทิวากร   ทองดีเขียว
5. เด็กชายธนวัฒน์ เหลาพร  เหลาพร
6. เด็กหญิงธิดารัตน์   โยธพล
7. เด็กหญิงพิมพร   สุวรรณคำ
8. เด็กหญิงภัทรวดี   สุมาตรา
9. เด็กชายภูริพัฒน์   พังทุย
10. เด็กชายรชานนท์   ปัสสามาลา
11. เด็กชายรุ่งโรจน์   ศรีโนนยาง
12. เด็กชายวิทยา   ตู้พิมาย
13. เด็กหญิงศิริลักษ์   เวียงจันทร์
14. เด็กหญิงสุดธิดา   ศรีแก้วตู้
15. เด็กหญิงอธิชา    จระเข้
 
1. นายสมควร   ทองสา
2. นางจุฑารัตน์   สมสุข
3. นางวรรณรัตน์   ทายิดา
4. นางสาริณี   ขันอาษา
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศิลาโป่งคำ 1. เด็กชายจุฬารัตน์   มูลม่อม
2. เด็กชายณัฐทนันท์   โคตะ
3. เด็กชายทรัพย์เจริญ   เรืองศรี
4. เด็กชายพิทยากรณ์   แก้วน้อย
5. เด็กหญิงเจนจิรา   พรมสุขัน
 
1. นายสมบัติ  สร้างเบญจพล
2. นายบุญมา  ชัยเดช
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง 1. เด็กหญิงจิราภรณ์    ดอกคำ
 
1. นางสมศรี   วิเศษลา
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพอง 1. เด็กหญิงทัศพร  กันทะใจ
 
1. นางทัศนีย์พร  กันทะใจ
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงภาสินี  มาตผาง
 
1. นายสุริยา  คำสุพรหม
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนาการศึกษา 1. เด็กชายเหนือชน   เงินขาว
 
1. นางสาวนุชรินทร์  ไชยมี
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพัชรินทร์   น้อยศรี
 
1. นางสมพร   รักษาเคน
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง 1. นายพิบูลย์  เตินเตือน
 
1. นางอรพิน  บุญเลิศ
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนาการศึกษา 1. เด็กหญิงโซพี  แมรี่สค๊อฟฟิน
 
1. นางวันเพ็ญ   ญาณสิทธิ
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา 1. เด็กหญิงสิรินภา  ติตะบัน
 
1. นางสาวน้ำฝน  บุญใบ
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโนวิทยาคาร 1. เด็กชายวศิน   สินจัตุรัส
 
1. นางสมพร   รักษาเคน
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง 1. เด็กหญิงศิรประภา  โทพิลา
 
1. นางสาวณัฐปภัสร์  แก้วดวง
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง 1. เด็กชายชินวัตร  คำสีแดง
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  วิชัยโย
3. เด็กหญิงนันธิวา  ดอกอังชัญ
4. เด็กหญิงสุภักดี  สุดสาร
5. เด็กหญิงอภิญญา  ชาหมู่
 
1. นางอรพิน  บุญเลิศ
2. นางสาวสุพรรณี  อุปัชฌาย์
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมพัฒน์ฟินิคซอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงอารียา  ดอนนำขาว
 
1. นางสาววารี  จันทา
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมนตรีศึกษา 1. เด็กหญิงรติยาภรณ์  ศรีสัตยานุกูล
 
1. MissZhao  Mengfan
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงหวาน 1. เด็กหญิงณัฏยา  สีประจวบ
2. เด็กหญิงตะวันฉาย  สะพรมห์
 
1. นางสินใจ  กรองไตร
2. นางสาวพรชนก  เหล่าเทพ
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกใหม่นายม 1. เด็กหญิงปทุมรัตน์  ไชยมหา
2. เด็กหญิงสิริโสภา  สอนสียนต์
 
1. นายทองมาก  มีมา
2. นายอาณัติ  คำมูล
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทรายศึกษา 1. เด็กหญิงชลิดา   รอดจันทึก
2. เด็กชายตฤณวัฒน์   พูดเพราะ
3. เด็กชายธีรภัทร  สาบุตร
4. เด็กชายนิรันดร์   พรมโคตร
5. เด็กชายภาณุพงศ์   จันพรหม
6. เด็กหญิงรุ่งรุจี   ศรีมาตย์
 
1. นางงามนิจ   แสนสีลา
2. นางสาวพัชรี   ศรีลือ
3. นายอาทิตย์  เอี่ยมศรี
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดพังเครือ 1. เด็กหญิงชญานิศ  ชำนาญบึงแก
2. เด็กชายทักษิณ  ศรีทะวงศ์
3. เด็กหญิงพิมพ์อรุณ  ป้องเขต
4. เด็กชายศุภกิจ  อ่างบุญตา
5. เด็กหญิงสุภาพร  บัวโต
6. เด็กชายเรืองจิตต์  ชำนาญบึงแก
 
1. นายอดุลย์  อดทน
2. นายสายันต์  ทูลธรรม
3. นายพินิจ  ไพคำนาม
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนน้ำอ้อม 1. เด็กชายตะวัน  สมอคำ
2. เด็กชายธวัชชัย  ชัยพิมูล
3. เด็กชายธานินทร์  อุ้มพิมาย
4. เด็กชายพิทยา  ดาจักร์
5. เด็กชายรัตนพงษ์  เทียมศรี
6. เด็กชายวุฒิชัย  ต้นกันยา
7. เด็กชายอัษฎาวุฒิ  แสงจันทร์
8. เด็กชายไกรศักดิ์  แก้วพิทูลย์
 
1. นายศุภนิมิต  พิมพ์ศรี
2. นายสุริยา  คำสีทา
3. นายเฉลิม  สุพันธ์อ่างทอง
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพอง 1. เด็กหญิงจณิสตา  จริยไพบูลย์
2. เด็กหญิงจิรภา  ไพรินทร์
3. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ยุติเทพศาล
4. เด็กหญิงนราธร  ลุสีดา
5. เด็กหญิงปานชีวา  นาทองถม
6. เด็กหญิงสิริลักษณ์  แก้วสีนอ
7. เด็กหญิงสุวรรณี  สุบิน
8. เด็กหญิงหทัยชนก  แก้วทอง
9. เด็กหญิงอภิภาวดี  สมมาตย์
 
1. นางวัชรีย์  คงพิบูลย์
2. นางสาวอินทุอร  โควังชัย
3. นางสาวจันทร์สุดา  จังหาญ
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำบง 1. เด็กหญิงบัณนิตา  แก้วอุดม
2. เด็กหญิงปวีณา  สีหาพล
3. เด็กหญิงภัครินทร์  สมธิ
 
1. นางลัดดาวัลย์  ชุมอภัย
2. นางภาวิตา  บุญรักษ์
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำบง 1. เด็กหญิงญานิศา  อาวรุณ
2. เด็กหญิงนัฐริกา  แวววับสี
3. เด็กหญิงพิชชาภรณ์  กระจาย
 
1. นางภาวิตา  บุญรักษ์
2. นางลัดดาวัลย์  ชุมอภัย
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา34 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์   พินิจมนตรี
2. เด็กหญิงรุ่งทิพย์   อบชัย
3. เด็กหญิงวริษา   ภิเพก
 
1. นางกนกพร   สมปัญญา
2. นางสุกัญญา   บึงบาง
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุนชนหนองกุงวิทยา 1. เด็กหญิงผกาพร   แสนพูวา
2. เด็กหญิงรัตนชาติ   ชุมแวงวาปี
3. เด็กหญิงศิรประภา   ขุนเมือง
 
1. นางปราณี   นันทราดล
2. นางสุปัญญา   โสบุญมา
 
130 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำบง 1. เด็กชายทินกร  ปาลสาร
 
1. นายธีระวัฒน์  แข็งขัน
 
131 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนามูลวิทยาคม 1. เด็กชายธัญพิสิษฐ์   ตุ้มมี
 
1. นางรุจิราภรณ์   นวลป้อง
 
132 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนกระนวน 1. เด็กชายธนาวุฒิ  บุญทวี
 
1. นายสมยศ  ไชยสมบัติ
 
133 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนามูลวิทยาคม 1. เด็กชายภาณุพงษ์   สุ่นศรี
 
1. นางรุจิราภรณ์   นวลป้อง
 
134 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฝางวิทยา 1. เด็กชายปิยะวุฒิ  โพธิ์ศรี
 
1. นายสุธี  หล้าสีดา
 
135 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำบง 1. เด็กชายศิริพงษ์  พร้อมพรั่ง
 
1. นายธีระวัฒน์  แข็งขัน
 
136 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสง่า 1. เด็กหญิงกนกพร  เต่านนท์
2. เด็กหญิงกมลา  เจริญพร
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  รอดสัมฤทธิ์
4. เด็กชายคินตระชาติ  หาญแก้วงาม
5. เด็กหญิงชลธิชา  ปัญญารส
6. เด็กหญิงณัฐพร  ปัญญายงค์
7. เด็กชายทศพร  สวรรณธรรม
8. เด็กชายธนดล   หันประดิษฐ์
9. เด็กชายธวัชชัย  ทับโสดา
10. เด็กชายธันวา  แสนสีรัมมา
11. เด็กหญิงธิดารัตน์   บุญอุดม
12. เด็กชายนราธรณ์  วงษ์สีดา
13. เด็กชายนาคราช  เต่านนท์
14. เด็กหญิงนิตยา  ขานเกศ
15. เด็กชายนิติพนธ์  ปัญญารส
16. เด็กหญิงนุชจิรา  บุตรวงษ์
17. เด็กหญิงปองพล  นามโนรินทร์
18. เด็กชายพงษ์ดนัย  ภูดวงจิตร
19. เด็กชายภูวดล  หวานอารมณ์
20. เด็กหญิงรุ่งนภา  อุทำกา
21. เด็กชายรุ่งโรจน์  คำควร
22. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  นามโนรินทร์
23. เด็กชายวันชัย  มีนาคำ
24. เด็กหญิงศุภรัตน์  ประกังลาพัง
25. เด็กหญิงสุกัญญา  พิมมยาง
26. เด็กหญิงสุปราณี  สิหงษ์
27. เด็กหญิงสุพัฒตรา  เทียมโคกกรวด
28. เด็กหญิงอรอนงค์  หันโคกสันเทียะ
29. เด็กหญิงอำพร  จันเขียว
30. เด็กหญิงเพ็ญนภา  บุพภาเช้า
 
1. นายสุชาติ  จันทะลุน
2. นางจีระนันท์  วงษ์โพย
3. นางผ่องศรี  สุขวิเศษ
4. นางนภาพร  หงษ์ชุมแพ
5. นางสาวเยาวเรศ  วาปีศิริ
 
137 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง 1. เด็กชายธนพล  แสนสีมนต์
2. นายวีรชน  เจียมรัมย์
 
1. นายปรัชญา   หงษ์แก้ว
2. นางเยาวลักษณ์  โสภา
 
138 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวดง 1. เด็กหญิงวรัญญา  พลทะจักร์
2. เด็กหญิงอุมาพร  สุดสา
 
1. นางสาวเกศสุดา  ช่องวารินทร์
2. นางอดุลยา  บำรุงบ้านทุ่ม
 
139 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฝางวิทยา 1. นางสาวกัลยา  สมปัญญา
2. นางสาวจันทนิภา  สีลาน
3. นายทวี  พินิจมนตรี
 
1. นางนราภรณ์  ตูมโฮม
2. นางนภาพร  พรหมโคตร
 
140 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง 1. นางสาวพรชิตา  วงษ์ชัยนัน
2. เด็กหญิงสุภักดี  สุดสาร
 
1. นายสุพรม  ปุตะโคตร
2. นางนิพร  พละกล้า
 
141 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฏร์ 1. เด็กชายศราวุธ  ชาบุญมี
2. เด็กชายเทวา  ไชยธงชัย
 
1. นายคารมณ์  ธรรมพัฒนกุล
2. นางลำดวน  ธรรมพัฒนกุล
 
142 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพอง 1. เด็กหญิงช่อผกา  แก้วนา
2. เด็กหญิงอัครภา  ตงประสิทธิ์
 
1. นางสาวจันทร์สุดา  จังหาญ
2. นายศักดิ์สุนทร  กมลรัตน์
 
143 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง 1. เด็กหญิงพัชนิดา  ขำคมเขต
2. นางสาวอัจฉราภรณ์  เอกตาแสง
 
1. นายสุพรม  ปุตะโคตร
2. นางจีรภา  ไพคำนาม
 
144 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง 1. เด็กหญิงจิราภรณ์   แสนบัวโพธิ์
2. เด็กหญิงชลธิชา  สืบสวน
 
1. นายปรัชญา   หงษ์แก้ว
2. นางเยาวลักษณ์  โสภา
 
145 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง 1. นางสาวสุภัชชา   แข็งขันธ์
2. นางสาวอรพรรณ  มาตอนกลาง
 
1. นายปิยวิทย์  ศรีพุทธา
2. นายสายันต์  พนมศรี
 
146 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงครองขวัญ  ชิดพรมราช
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ไชยภิบาล
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ค่าภู
2. นางนัยนา  กวนวงศ์
 
147 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา 1. นายทฤษฎี  ภาพันธ์
2. นายเดชนรินทร์  ถวิลไพร
 
1. นางอัจฉราวดี  ทิพนัส
2. นายอนุชิต  สงคราม
 
148 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง 1. เด็กหญิงชญาดา   ชาทุม
2. เด็กหญิงอารยา  นามใคร่นุ่น
 
1. นายปรัชญา   หงษ์แก้ว
2. นางสาวภรณ์ทิพย์  กองไตร
 
149 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำบอนคุรุราษฏร์บำรุง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   ก้านก่อง
2. เด็กชายปุณณัตถ์    แซ่เตีย
3. เด็กชายศิริมงคล   ถิ่นระหา
 
1. นายวัชรินทร์   ประไวย์
2. นายจำเนียร    นารี
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงคูป่าชาติ 1. เด็กชายณัฐพล  ภมรวทัญญู
2. เด็กชายอภิวัฒน์  หล้าคำ
3. เด็กชายเจษฎาพร  พรมเวียง
 
1. นางไกรสร  ธรรมสาลี
2. นายทองจันทร์  สะเตศรี
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง 1. เด็กชายกิตติพศ   พวงรัศสีมา
2. นายทฤษฎี  เถกิงวิทย์สถาพร
3. นายมงคล  สะอาดจันดี
 
1. นางสาวทัศนวรรณ  อุดมศิลป์
2. นางศรัญญา  สีนุ้ย
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1. เด็กหญิง ปลายฟ้า   ทองโคตร
2. เด็กหญิง วรารัตน์   แพงคำรักษ์
3. เด็กหญิง เกวลิน   นพวัฒน์
 
1. นางรัชนี   วงค์ภูธร
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ 1. เด็กชายกฤษฎา  ศรีเกษ
2. เด็กชายปิยะวัฒน์  สิมวิเศษ
3. เด็กชายวายุ  เหล่าหมวด
 
1. นางลัดดา  พูลล้น
2. นางสาวดวงจันทร์  สุนทอง
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำบอนคุรุราษฏร์บำรุง 1. เด็กหญิงกรกนก   ชาวกะตะ
2. เด็กหญิงณัฐนิชา    คำแก้ว
3. เด็กหญิงประภารัตน์   ต้นโลห์
4. เด็กหญิงประวีณา   เกตุค้อ
5. เด็กหญิงอุมาพร   อุดมคำ
6. เด็กหญิงเจษฎาภรณ์  สุวรรณศาลา
 
1. นางราณี   ทองทาบ
2. นายธรรมภพ   สุริสาร
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำบง 1. เด็กหญิงชลธิชา  วิไลปาน
2. เด็กหญิงนิภาภรณ์  โพธิ์ศรี
3. เด็กหญิงพลอยไพริน  หร่ายขุนทด
4. เด็กหญิงศศิกานต์  โพธิ์มะณี
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  เถียนชนะ
6. เด็กหญิงสุมาลี  ลือชาคำ
 
1. นางจุฬาลักษณ์  ด่านเก่า
2. นายโชติพงษ์  ด่านเก่า
3. นายบุญสนอง  สุปัญญา
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุนชนหนองกุงวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   ปานนี้
2. เด็กหญิงธนาภรณ์   อาทิตย์ตั้ง
3. เด็กหญิงบุษยากร  เตินขุนทด
 
1. นางปราณี   นันทราดล
2. นางสุลาวัลย์  สารกุล
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงปิ่นมนัส  โชคลา
2. เด็กชายภานุวัฒน์   ฮามป้อ
3. เด็กหญิงอารยา    พันธุ์ปั้น
 
1. นายธีรยุทธ   จิ่มอาษา
2. นางสุนทรี   ภูรัพพา
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ 1. นางสาวนริสรา   โสดาวัน
2. นางสาววิยะดา   ภูแลนภู่
3. นางสาวศิรินทรา   โชคลา
 
1. นางสาวธิดารัตน์  นามสีฐาน
2. นายธีรยุทธ   จิ๋มอาษา
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายพงษ์พิชัย   ทองใบ
2. เด็กชายพัฒนพงษ์  อัษรศิริ
3. เด็กชายวิริยะวงศ์   ทองใบ
 
1. นายธีรยุทธ  จิ่มอาษา
2. นางสุนทรี  ภูรัพพา
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ 1. นางสาวจิราพร   ทองโคตร
2. นางสาวธิดารัตน์   ทรงสกุล
3. นางสาววิลาวัลย์    บุญจูง
 
1. นางจรรยา   หนองผือ
2. นางสาวนัยนา   ต้นกันยา
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล 1. เด็กหญิงกอประกาย  กล้าหาญ
2. เด็กหญิงพิมลทิพย์  ศรีคำม่วม
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ต้นกัลยา
 
1. นางละคร  โควังชัย
2. นางวัชรา  แยงคำ
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบะแต้ 1. เด็กหญิงศศิกานต์  ดวงตา
2. เด็กหญิงอรวรรณ  ภูศรีฤทธิ์
3. เด็กหญิงโชติมา  โนวฤทธิ์
 
1. นางสุนัชรี  สูงยิ่ง
2. นางชมพูนุท  ศตอรรถวุฒิ
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโพน 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ชัยชาญรัมย์
2. เด็กหญิงบุษบากร  ประทิพทน
3. เด็กหญิงปวัณรัตน์  สมนาค
 
1. นางสุมาลี  แพงงา
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางิ้วนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงนภาพร  มีนาคำ
2. เด็กหญิงปนัดดา  สรรพอาษา
3. เด็กหญิงอริษา  ทวิสุด
 
1. นางสาวพิมพ์พร  ชาวแสน
2. นางอมร  นารี
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฏร์ 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  วิลุนณะหุย
2. เด็กหญิงนิภาวรรณ  โคตรคำ
3. เด็กหญิงวิสุนา  อดทน
 
1. นางพิมพ์ลภัทร  แสนสีมนต์
2. นางจงจิต  คำสุริย์
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฏร์ 1. นางสาวธนธรณ์  โถแก้ว
2. เด็กหญิงศรัณย์พร  โสหา
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  ดงใหญ่
 
1. นางพิมพ์ลภัทร  แสนสีมนต์
2. นางปรียะนุช  โพธิ์ทอง
 
167 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฏร์ 1. เด็กชายพงศ์พชร  ทองละมูล
 
1. นางลำดวน  ธรรมพัฒนกุล
 
168 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพอง 1. เด็กชายกรกช  ป้องทัพไทย
2. เด็กหญิงประภัสสร  บัวชาบาล
3. เด็กชายภัทรดนัย  ชาตะบุตร
 
1. นางมยุรี  กมลรัตน์
2. นางสาวนภา  ศรีชุมพล
 
169 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงบัญฑิตา  จูมพลขันธ์
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  รัตนบุรมณ์
3. เด็กหญิงแพรทิพย์  ศรีพุทธา
 
1. นางกนกวรรณ  โชติการณ์
2. นางศรีประไพร  ราชมนตรี
 
170 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฏร์ 1. เด็กหญิงสิริจันทร์ฉาย  เหล่าสะพาน
 
1. นายลำดวน  ธรรมพัฒนกุล
 
171 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว 1. เด็กชายนัฐวุฒิ  พิมพ์จำปา
 
1. นางสำราญ  มาวงแหวน
 
172 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักหนาม 1. เด็กหญิงปรียานุช  ดีทั่ว
 
1. นางเตือนใจ  จูมทอง
 
173 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงเรือประชาศึกษา 1. เด็กชายธนพล  จันทรประทักษ์
 
1. นางสาวนิตยา  นามแก้ว
 
174 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมพัฒน์ฟินิคซอุปถัมภ์ 1. เด็กชายปรเมศร์  มณีแสน
 
1. นางสมบัติ  ก้านสุวรรณ
 
175 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล 1. เด็กหญิงอาทิตยาพร  คำทูล
 
1. นางละคร  โควังชัย
 
176 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักหนาม 1. เด็กหญิงรวงข้าว  วันสืบ
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  เนื่องชมพู
3. เด็กหญิงเรณุกา  นิลเทศ
 
1. นางจงดี  คำเชียง
2. นางเตือนใจ  จูมทอง
 
177 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงเรือประชาศึกษา 1. เด็กหญิงกัลยา  มาศรี
2. เด็กหญิงปวีณา  นามสูงเนิน
3. เด็กชายพีรพัฒน์  แสงมาศ
 
1. นางสาวนิตยา  นามแก้ว
2. นายสมแก้ว  จอมทอง
 
178 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ 1. เด็กหญิงพัชราภา  ชมชื่น
2. เด็กหญิงพุทธิตา  ภูชื่นศรี
 
1. นายปัญญา  สายทองดี
2. นางสาวพัชรินทร์  บุญวิลัย
 
179 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงเป่ง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ผ่านวงษ์
2. เด็กชายภูริพัฒน์  กองการ
 
1. นายวิทวัฒน์  อันทะนัย
2. นางสาวสายสมร  วงษ์ช่าง
 
180 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักหนาม 1. เด็กหญิงสุกัญญา  โนนทิง
2. เด็กชายอภิวัฒน์  วรรณโชติ
 
1. นางอรดี  สีแก้วรัตนะ
2. นางจงดี  คำเชียง
 
181 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กหญิงจรัสศรี  ศิริโม้
2. เด็กชายสุทัศน์  วงรินยอง
 
1. นางศศิวิมล  มหา
2. นายสง่า  ยศโสภณ
 
182 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูคำเบ้า 1. เด็กหญิงรัชดาพร   สุวรรณวงค์
 
1. นางพัทยา   บุญธรรม
 
183 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุนชนหนองกุงวิทยา 1. เด็กชายศรัญญู  วงษ์ดอนมา
 
1. นางสุรีย์พร   พินิจเชื้อ
 
184 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทรายศึกษา 1. เด็กหญิงกัลยากร   สิมมา
2. เด็กหญิงณัฐวลัย   บุษราคำ
3. เด็กหญิงมุธิตา    โป้ชาดา
4. เด็กหญิงวิภาวดี   วิเศษ
5. เด็กหญิงแพรวา   อนันทวรรณ
 
1. นางสาวหนูคล้าย   หล้ามะณี
2. นางสาวนิ่มนวล  บุญศรีแก้ว
3. นางพรพรรณ  พลเสนา
 
185 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโก 1. เด็กชายธนภัทร  ดวงพรม
 
1. นายนิรันดร์  เขตบุรี
 
186 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักหนาม 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  แก้วใส
 
1. นายพจน์  พรบัณฑิต
 
187 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ 1. เด็กชายเจษฎา  ศิริมานนท์
 
1. นางสาวพัชรินทร์  บุญวิลัย
 
188 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  มูลฉวี
 
1. นายสุทิน  ดวงอุปมา
 
189 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมพัฒน์ฟินิคซอุปถัมภ์ 1. เด็กชายธีรภัทร์  อุตมา
 
1. นางสาวสิริพร  ศิริฟอง
 
190 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักหนาม 1. เด็กหญิงวิภาพร  สีแก้วน้ำใส
 
1. นางสาวจิราภรณ์  แสนโคตร
 
191 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูคำเบ้า 1. เด็กหญิงดาริน  ศรีวงษา
 
1. นางลัดดาวัลย์   มูลขุนทศ
 
192 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักหนาม 1. เด็กชายจุลวงศ์  เหล่าสะพาน
 
1. นางสาวจิราภรณ์  แสนโคตร
 
193 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงกัลยากร  ไรไธสง
 
1. นางนัยนา  กวนวงศ์
 
194 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  แสงกลาง
2. เด็กหญิงพิยดา  เถาทิพย์
3. เด็กหญิงสุกัญญา  นามมุงคุณ
 
1. นางเมษยา  วิเศษสม
2. นายวัชรพงษ์  แก้วอาจ
 
195 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลาดคำตานา 1. เด็กหญิงสุพิชชา  นนยะโส
2. เด็กชายอเนชา  ชาวเหนือ
3. เด็กชายเอกราช  บุตรเคน
 
1. นายอรุณ  คำมูล
2. นายนัฐวุฒิ  เถาคำแก้ว
 
196 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา 1. เด็กหญิงกนิกนันต์  เนื่องจากศรี
2. เด็กหญิงจุไรวรรณ  ตาดี
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  แก้วภักดี
 
1. นางถาวร  ผาบสิมมา
2. นายอนุพงษ์  ศรีปัญญา
 
197 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางิ้วนาโพธิ์ 1. เด็กชายพีรวัฒน์  เขตวิจารย์
2. เด็กชายพีรวิชญ์  เขตวิจารย์
3. เด็กชายอนุวัฒน์  ทินจอง
 
1. นางสาวดวงใจ  เคนเหมาะ
2. นางสาวพิมพ์พร  ชาวแสน
 
198 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา 1. เด็กชายฐิติกร  ทองโคตร
2. เด็กชายมานิตย์  นิลราษฎรทำ
3. เด็กชายสมเด็จ  สามเสน
 
1. นางสุธีรา  โคตรบาล
2. นางสราญรัตน์  รัตนเจริญพรชัย
 
199 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงเรือประชาศึกษา 1. เด็กหญิงดรุณี  มาศรี
2. เด็กหญิงอารยา  ปัจจัย
3. เด็กหญิงเกวลิน  สีราช
 
1. นางสาวนิตยา  นามแก้ว
2. นายสมแก้ว  จอมทอง
 
200 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 1. เด็กชายธีระวัฒน์  สุทธิปัญโญ
2. เด็กชายเสกสรร  จันทหาร
 
1. นายเณติ  วรีฤทธิ์
2. นางสาววาสนา  อาจศักดี
 
201 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูคำเบ้า 1. เด็กหญิงจินดารัตน์    มะรุม
2. เด็กชายชลสิทธิ์    สุขเกษม
 
1. นางสาวบงกช   โพธิชัยธร
2. นางพูนทรัพย์   สิงห์น้อย
 
202 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเชือก 1. เด็กหญิงกัญติชา  ทุมสิทธิ์
2. เด็กหญิงธีรภัทร  วิจิตจี
3. เด็กหญิงอภัทรสรา  สิริสมบัติ
 
1. นางสาวสิริภัทร  ปูนกลาง
2. นางสาวสุภารักษ์  พระโคตร
3. นางสาวสุภารักษ์  พระโคตร
 
203 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเชือก 1. เด็กหญิงภัทรดา  ฤทธิคำ
2. เด็กหญิงสุธาสินี  โมดำ
3. เด็กชายอนุวัฒ  ต้นกันยา
 
1. นางสาวสิริภัทร  ปูนกลาง
2. นางสุภารักษ์  พระโคตร