หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 สถานที่แข่งขัน โรงเรียนในสังกัดศูนย์เครือข่ายชุมแพ

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 721-722 8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 8

8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 9 - 17
9.00-16.00 ลำดับ 1-8 ห้อง 721 และ ลำดับ 9-17 ห้อง 722
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 723-724 8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 8

8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 9 - 17
9.00-16.00 ลำดับ 1-8 ห้อง 723 และ ลำดับ 9-17 ห้อง 724
3 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 413 8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
9.00-16.00
-
4 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321 8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
9.00-16.00
-
5 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322 8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
9.00-16.00
-
6 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323 8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
9.00-16.00
-
7 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 621-622 8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 8

8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 9 - 17
9.00-16.00 ลำดับ 1-8 ห้อง 621 และ ลำดับ 9-17 ห้อง 622
8 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 623-624 8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 8

8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 9 - 17
9.00-16.00 ลำดับ 1-8 ห้อง 623 และ ลำดับ 9-17 ห้อง 624
9 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง 711,714 8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 8

8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 9 - 17
9.00-16.00 ลำดับ 1-8 ห้อง 711 และ ลำดับ 9-17 ห้อง 714
10 041 การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 411-412 8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 8

8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 9 - 17
9.00-16.00 ลำดับ 1-8 ห้อง 411 และ ลำดับ 9-17 ห้อง 412
11 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 414 8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
9.00-16.00
-
12 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 415 8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
9.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]