หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 สถานที่แข่งขัน โรงเรียนในสังกัดศูนย์เครือข่ายชุมแพ

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 212 ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 8 ต.ค. 2557 09.00-12.00 รายการแข่งขันเรียงลำดับจาก ID 314,316,323,325,327
2 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 212 ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 9 ต.ค. 2557 09.00-12.00 รายการแข่งขันเรียงลำดับจาก ID 315,317,324,326,328
3 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 212 ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 8 ต.ค. 2557 09.00-12.00 รายการแข่งขันเรียงลำดับจาก ID 314,316,323,325,327
4 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 212 ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 9 ต.ค. 2557 09.00-12.00 รายการแข่งขันเรียงลำดับจาก ID 315,317,324,326,328
5 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 212 ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 8 ต.ค. 2557 09.00-12.00 รายการแข่งขันเรียงลำดับจาก ID 314,316,323,325,327
6 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 212 ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 9 ต.ค. 2557 09.00-12.00 รายการแข่งขันเรียงลำดับจาก ID 315,317,324,326,328
7 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 212 ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 8 ต.ค. 2557 09.00-12.00 รายการแข่งขันเรียงลำดับจาก ID 314,316,323,325,327
8 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 212 ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 9 ต.ค. 2557 09.00-12.00 รายการแข่งขันเรียงลำดับจาก ID 315,317,324,326,328
9 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 212 ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 8 ต.ค. 2557 09.00-12.00 รายการแข่งขันเรียงลำดับจาก ID 314,316,323,325,327
10 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 212 ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 9 ต.ค. 2557 09.00-12.00 รายการแข่งขันเรียงลำดับจาก ID 315,317,324,326,328
11 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 212 ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 8 ต.ค. 2557 13.00-16.30 รายการแข่งขันเรียงลำดับจาก ID 329,331,333,335,337
12 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 212 ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 9 ต.ค. 2557 13.00-16.30 รายการแข่งขันเรียงลำดับจาก ID 330,332,334,336,338
13 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 212 ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 8 ต.ค. 2557 13.00-16.30 รายการแข่งขันเรียงลำดับจาก ID 329,331,333,335,337
14 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 212 ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 9 ต.ค. 2557 13.00-16.30 รายการแข่งขันเรียงลำดับจาก ID 330,332,334,336,338
15 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 212 ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 8 ต.ค. 2557 13.00-16.30 รายการแข่งขันเรียงลำดับจาก ID 329,331,333,335,337
16 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 212 ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 9 ต.ค. 2557 13.00-16.30 รายการแข่งขันเรียงลำดับจาก ID 330,332,334,336,338
17 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 212 ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 8 ต.ค. 2557 13.00-16.30 รายการแข่งขันเรียงลำดับจาก ID 329,331,333,335,337
18 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 212 ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 9 ต.ค. 2557 13.00-16.30 รายการแข่งขันเรียงลำดับจาก ID 330,332,334,336,338
19 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 212 ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 8 ต.ค. 2557 13.00-16.30 รายการแข่งขันเรียงลำดับจาก ID 329,331,333,335,337
20 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 212 ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 9 ต.ค. 2557 13.00-16.30 รายการแข่งขันเรียงลำดับจาก ID 330,332,334,336,338
21 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม เวที 3 (ใต้อาคาร 4) 8 ต.ค. 2557 09.00-12.00 ทุกโรงเรียนที่เข้าแข่งขันให้เตรียมอุปกรณ์มาเอง
22 341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม เวที 2 (โรงอาหาร) 8 ต.ค. 2557 09.00-10.30
-
23 343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม เวที 3 (ใต้อาคาร 4) 8 ต.ค. 2557 13.00-16.00 ทุกโรงเรียนที่เข้าแข่งขันให้เตรียมอุปกรณ์มาเอง
24 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม เวที 2 (โรงอาหาร) 8 ต.ค. 2557 10.30-12.00
-
25 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม เวที 2 (โรงอาหาร) 9 ต.ค. 2557 13.00-16.00
-
26 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม เวที 2 (โรงอาหาร) 9 ต.ค. 2557 13.00-16.00
-
27 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม เวที 2 (โรงอาหาร) 9 ต.ค. 2557 13.00-16.30 ทุกโรงเรียนที่เข้าแข่งขันให้เตรียมอุปกรณ์มาเอง
28 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม เวที 1 (สนามบาส) 8 ต.ค. 2557 08.30-10.30
-
29 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม เวที 1 (สนามบาส) 8 ต.ค. 2557 10.30-12.00
-
30 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม เวที 1 (สนามบาส) 8 ต.ค. 2557 13.00-14.30
-
31 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม เวที 1 (สนามบาส) 8 ต.ค. 2557 14.30-16.00
-
32 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม เวที 1 (สนามบาส) 9 ต.ค. 2557 08.30-10.30
-
33 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม เวที 1 (สนามบาส) 9 ต.ค. 2557 10.30-12.00
-
34 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม เวที 1 (สนามบาส) 9 ต.ค. 2557 13.00-14.30
-
35 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม เวที 1 (สนามบาส) 9 ต.ค. 2557 14.30-16.00
-
36 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนชุมแพ เวทีเล็กหน้าอาคารอำนวยการ 8 ต.ค. 2557 08.00-16.30
-
37 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนชุมแพ เวทีเล็กหน้าอาคารอำนวยการ 8 ต.ค. 2557 08.00-16.30
-
38 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนชุมแพ เวทีเล็กหน้าอาคารอำนวยการ 9 ต.ค. 2557 08.00-16.30
-
39 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนชุมแพ เวทีเล็กหน้าอาคารอำนวยการ 9 ต.ค. 2557 08.00-16.30
-
40 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม เวที 3 (ใต้อาคาร 4) 9 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
41 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม เวที 3 (ใต้อาคาร 4) 9 ต.ค. 2557 13.00-16.00
-
42 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม เวที 4 (หน้าอาคาร 3) 9 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
43 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม เวที 4 (หน้าอาคาร 3) 9 ต.ค. 2557 13.00-16.00
-
44 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม เวที 2 (โรงอาหาร) 8 ต.ค. 2557 13.00-16.00
-
45 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม เวที 2 (โรงอาหาร) 8 ต.ค. 2557 13.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]