หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 สถานที่แข่งขัน โรงเรียนในสังกัดศูนย์เครือข่ายชุมแพ

[ ทั้งหมด   6 ต.ค. 2557   7 ต.ค. 2557   8 ต.ค. 2557   9 ต.ค. 2557   24 เม.ย. 2558   ]

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 721-722 8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 8

8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 9 - 17
9.00-16.00
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 723-724 8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 8

8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 9 - 17
9.00-16.00
3 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 413 8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
9.00-16.00
4 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321 8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
9.00-16.00
5 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322 8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
9.00-16.00
6 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323 8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
9.00-16.00
7 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 621-622 8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 8

8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 9 - 17
9.00-16.00
8 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 623-624 8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 8

8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 9 - 17
9.00-16.00
9 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง 711,714 8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 8

8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 9 - 17
9.00-16.00
10 041 การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 411-412 8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 8

8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 9 - 17
9.00-16.00
11 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 414 8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
9.00-16.00
12 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 415 8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
9.00-16.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 521 8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
9.00-16.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522 8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 1
9.00-16.00
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 523 8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
9.00-16.00
4 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนชุมแพ เต็นท์หลังที่ 10-12 (หน้าเสาธง) 9 ต.ค. 2557 08.00-16.30
5 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนชุมแพ เต็นท์หลังที่ 13-15 (หน้าเสาธง) 9 ต.ค. 2557 08.00-16.30
6 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนชุมแพ เต็นท์หลังที่ 16-18 (หน้าเสาธง) 9 ต.ค. 2557 08.00-16.30
7 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนชุมแพ เต็นท์หลังที่ 19-21 (หน้าเสาธง) 9 ต.ค. 2557 08.00-16.30
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวตอร์ 6 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
9.00-16.00
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวตอร์ 7 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
9.00-16.00
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 511 8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
9.00-16.00
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 512 8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
9.00-16.00
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 513 8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
9.00-16.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 611-612 8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 8

8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 9 - 17
9.00-16.00
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 613-614 8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 8

8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 9 - 17
9.00-16.00
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนชุมแพ เต็นท์หลังที่ 10-12 (หน้าเสาธง) 8 ต.ค. 2557 08.00-16.30
4 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนชุมแพ เต็นท์หลังที่ 16-18 (หน้าเสาธง) 8 ต.ค. 2557 08.00-16.30
5 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนชุมแพ เต็นท์หลังที่ 13-15 (หน้าเสาธง) 8 ต.ค. 2557 08.00-16.30
6 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนชุมแพ เต็นท์หลังที่ 19-21 (หน้าเสาธง) 8 ต.ค. 2557 08.00-16.30
7 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร เวทีเล็กโรงอาหาร 8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
9.00-16.00
8 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร เวทีเล็กโรงอาหาร 8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
9.00-16.00
9 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนชุมแพ เต็นท์หลังที่ 22-24 (หน้าอาคาร2) 8 ต.ค. 2557 08.00-16.30
10 100 การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนชุมแพ เต็นท์หลังที่ 25-27 (หน้าอาคาร2) 8 ต.ค. 2557 08.00-16.30
11 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมแพศึกษา อาคาร หอประชุม 7 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
9.00-16.00
12 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมแพศึกษา อาคาร หอประชุม 8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
9.00-16.00
13 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมแพศึกษา อาคาร หอประชุม 8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
9.00-16.00
14 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมแพศึกษา อาคาร หอประชุม 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
9.00-16.00
15 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมแพศึกษา อาคาร หอประชุม 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
9.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร เวทีเล็กโรงอาหาร 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
9.00-16.00
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร เวทีเล็กโรงอาหาร 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
9.00-16.00
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร เวทีเล็กโรงอาหาร 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
9.00-16.00
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนชุมแพ เต็นท์หลังที่ 1-3 (หน้าอาคาร 1) 8 ต.ค. 2557 08.00-16.30
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนชุมแพ เต็นท์หลังที่ 4-6 (หน้าอาคาร 1) 8 ต.ค. 2557 08.00-16.30
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนชุมแพ เต็นท์หลังที่ 7-9 (หน้าอาคาร 1) 8 ต.ค. 2557 08.00-16.30
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 611-612 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 8

9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 9 - 17
9.00-16.00
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 613-614 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 8

9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 8 - 17
9.00-16.00
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร เวทีใหญ่ อาคารหอประชุม 8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
9.00-16.00
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร เวทีใหญ่ อาคารหอประชุม 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
9.00-16.00
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 411-412 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 8

9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 9 - 17
9.00-16.00
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 413-414 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 8

9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 9 - 17
9.00-16.00
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 511-512 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 8

9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 9 - 17
9.00-16.00
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 721-722 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 8

9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 9 - 17
9.00-16.00
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 723-724 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 8

9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 9 - 17
9.00-16.00
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง 711,714 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 8

9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 9 - 17
9.00-16.00
17 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง ุ621-624 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 4

9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 6 - 9

9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 10 - 13

9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 14 - 17
9.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ลานสนามฟุตซอล 8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
9.00-16.00
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ลานสนามฟุตซอล 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
9.00-16.00
3 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 521 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
9.00-16.00
4 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
9.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านชุมแพ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 3/1 8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
09.00-12.00
2 263 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านชุมแพ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 3/4 8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
09.00-12.00
3 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านชุมแพ อาคาร 3 ชั้น 1,2 ห้อง 3/1,3/4 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
09.00-12.00
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านชุมแพ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 3/5 8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
09.00-12.00
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านชุมแพ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 3/6 8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
09.00-12.00
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านชุมแพ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 3/5 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
09.00-12.00
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านชุมแพ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 3/6 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
09.00-12.00
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านชุมแพ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 4/1 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
09.00-12.00
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านชุมแพ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 4/1 8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
09.00-12.00
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านชุมแพ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 4/2 8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
09.00-12.00
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านชุมแพ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 4/2,4/4 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
09.00-12.00
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านชุมแพ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 2/1,2/2 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
09.00-12.00
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านชุมแพ ศาลาข้างเสาธงชาติ 8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
09.00-12.00
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านชุมแพ โรงอาหาร 8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
09.00-12.00
15 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านชุมแพ โรงอาหาร 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 212 ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 8 ต.ค. 2557 09.00-12.00
2 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 212 ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 9 ต.ค. 2557 09.00-12.00
3 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 212 ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 8 ต.ค. 2557 09.00-12.00
4 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 212 ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 9 ต.ค. 2557 09.00-12.00
5 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 212 ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 8 ต.ค. 2557 09.00-12.00
6 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 212 ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 9 ต.ค. 2557 09.00-12.00
7 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 212 ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 8 ต.ค. 2557 09.00-12.00
8 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 212 ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 9 ต.ค. 2557 09.00-12.00
9 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 212 ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 8 ต.ค. 2557 09.00-12.00
10 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 212 ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 9 ต.ค. 2557 09.00-12.00
11 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 212 ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 8 ต.ค. 2557 13.00-16.30
12 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 212 ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 9 ต.ค. 2557 13.00-16.30
13 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 212 ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 8 ต.ค. 2557 13.00-16.30
14 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 212 ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 9 ต.ค. 2557 13.00-16.30
15 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 212 ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 8 ต.ค. 2557 13.00-16.30
16 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 212 ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 9 ต.ค. 2557 13.00-16.30
17 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 212 ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 8 ต.ค. 2557 13.00-16.30
18 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 212 ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 9 ต.ค. 2557 13.00-16.30
19 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 212 ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 8 ต.ค. 2557 13.00-16.30
20 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 212 ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 9 ต.ค. 2557 13.00-16.30
21 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม เวที 3 (ใต้อาคาร 4) 8 ต.ค. 2557 09.00-12.00
22 341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม เวที 2 (โรงอาหาร) 8 ต.ค. 2557 09.00-10.30
23 343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม เวที 3 (ใต้อาคาร 4) 8 ต.ค. 2557 13.00-16.00
24 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม เวที 2 (โรงอาหาร) 8 ต.ค. 2557 10.30-12.00
25 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม เวที 2 (โรงอาหาร) 9 ต.ค. 2557 13.00-16.00
26 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม เวที 2 (โรงอาหาร) 9 ต.ค. 2557 13.00-16.00
27 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม เวที 2 (โรงอาหาร) 9 ต.ค. 2557 13.00-16.30
28 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม เวที 1 (สนามบาส) 8 ต.ค. 2557 08.30-10.30
29 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม เวที 1 (สนามบาส) 8 ต.ค. 2557 10.30-12.00
30 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม เวที 1 (สนามบาส) 8 ต.ค. 2557 13.00-14.30
31 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม เวที 1 (สนามบาส) 8 ต.ค. 2557 14.30-16.00
32 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม เวที 1 (สนามบาส) 9 ต.ค. 2557 08.30-10.30
33 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม เวที 1 (สนามบาส) 9 ต.ค. 2557 10.30-12.00
34 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม เวที 1 (สนามบาส) 9 ต.ค. 2557 13.00-14.30
35 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม เวที 1 (สนามบาส) 9 ต.ค. 2557 14.30-16.00
36 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนชุมแพ เวทีเล็กหน้าอาคารอำนวยการ 8 ต.ค. 2557 08.00-16.30
37 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนชุมแพ เวทีเล็กหน้าอาคารอำนวยการ 8 ต.ค. 2557 08.00-16.30
38 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนชุมแพ เวทีเล็กหน้าอาคารอำนวยการ 9 ต.ค. 2557 08.00-16.30
39 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนชุมแพ เวทีเล็กหน้าอาคารอำนวยการ 9 ต.ค. 2557 08.00-16.30
40 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม เวที 3 (ใต้อาคาร 4) 9 ต.ค. 2557 09.00-12.00
41 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม เวที 3 (ใต้อาคาร 4) 9 ต.ค. 2557 13.00-16.00
42 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม เวที 4 (หน้าอาคาร 3) 9 ต.ค. 2557 09.00-12.00
43 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม เวที 4 (หน้าอาคาร 3) 9 ต.ค. 2557 13.00-16.00
44 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม เวที 2 (โรงอาหาร) 8 ต.ค. 2557 13.00-16.00
45 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม เวที 2 (โรงอาหาร) 8 ต.ค. 2557 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนชุมแพ เวทีหอประชุม 9 ต.ค. 2557 13.00-16.30
2 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนชุมแพ เวทีหอประชุม 9 ต.ค. 2557 08.00-12.00
3 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนชุมแพ เวทีหอประชุม 7 ต.ค. 2557 08.00-12.00
4 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนชุมแพ เวทีหอประชุม 7 ต.ค. 2557 08.00-12.00
5 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนชุมแพ เวทีหอประชุม 8 ต.ค. 2557 13.00-16.30
6 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนชุมแพ เวทีหอประชุม 8 ต.ค. 2557 08.00-12.00
7 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนชุมแพ เวทีหอประชุม 7 ต.ค. 2557 13.00-16.30
8 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนชุมแพ เวทีหอประชุม 7 ต.ค. 2557 13.00-16.30
9 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านชุมแพ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ใต้อาคาร 4 8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
09.00-16.00
10 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านชุมแพ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ใต้อาคาร 4 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
09.00-16.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนชุมแพ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 229 เก็บตัวห้อง 228 8 ต.ค. 2557 08.00-16.30
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนชุมแพ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 227 เก็บตัวห้อง225 8 ต.ค. 2557 08.00-16.30
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนชุมแพ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223 เก็บตัวห้อง 224 8 ต.ค. 2557 08.00-16.30
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนชุมแพ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121 8 ต.ค. 2557 08.00-16.30
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนชุมแพ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122 8 ต.ค. 2557 08.00-16.30
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนชุมแพ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 123 8 ต.ค. 2557 08.00-16.30
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนชุมแพ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 219,2110 เก็บตัวห้อง 229 7 ต.ค. 2557 08.00-16.30
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนชุมแพ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 227 เก็บตัวห้อง 228 7 ต.ค. 2557 08.00-16.30
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนชุมแพ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 124 8 ต.ค. 2557 08.00-16.30
10 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนชุมแพ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 125 8 ต.ค. 2557 08.00-16.30
11 063 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนชุมแพ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 219,2110 8 ต.ค. 2557 08.00-16.30
12 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนชุมแพ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 126 เก็บตัวห้อง 127 8 ต.ค. 2557 08.00-16.30
13 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนชุมแพ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 129 เก็บตัวห้อง 128 8 ต.ค. 2557 08.00-16.30
14 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนชุมแพ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 212 เก็บคัวห้อง 213 8 ต.ค. 2557 08.00-16.30
15 722 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนชุมแพ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 228,229 9 ต.ค. 2557 08.00-16.30
16 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนชุมแพ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 225,227 9 ต.ค. 2557 08.00-16.30

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนหนองคะเน สนามปูน 8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
09.00-16.00
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนหนองคะเน สนามหญ้า 8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
09.00-16.00
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนหนองคะเน สนามฟุตบอล 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
09.00-16.00
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนหนองคะเน เวทีห้องประชุม 8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
09.00-16.00
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนหนองคะเน เวทีห้องประชุม 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
09.00-16.00
6 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนหนองคะเน อาคาร 3 ห้อง ห้อง ป.6/2 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
09.00-16.00
7 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนหนองคะเน อาคาร 2 ห้อง ห้อง ป.1/1 ห้อง ป.1/2 8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
09.00-16.00
8 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนหนองคะเน อาคาร 2 ห้อง ห้อง ป.1/1 ห้อง ป.1/2 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
09.00-16.00
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนหนองคะเน ห้องสมุด 8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
09.00-16.00
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนหนองคะเน ห้องสมุด 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
09.00-16.00
11 511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ห้อง 1 24 เม.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 15
08.30-16.30
12 513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ห้อง 2 24 เม.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 12
08.30-16.30
13 510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ห้อง 3 24 เม.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 14
08.30-16.30
14 514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ห้อง 4 24 เม.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 11
08.30-16.30
15 512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ห้อง 5 24 เม.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 10
08.30-16.30
16 515 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ห้อง 6 24 เม.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 10
08.30-16.30
17 509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ห้อง 7 24 เม.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 14
08.30-16.30
18 516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ห้อง 8 24 เม.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 8
08.30-16.30

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 800 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนชุมแพ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 113,114 9 ต.ค. 2557 08.00-16.30
2 801 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนชุมแพ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 116,117 9 ต.ค. 2557 08.00-16.30
3 802 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนชุมแพ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 118,119 9 ต.ค. 2557 08.00-16.30
4 803 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนชุมแพ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 128,129 9 ต.ค. 2557 08.00-16.30
5 804 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนชุมแพ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 126,127 9 ต.ค. 2557 08.00-16.30
6 805 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนชุมแพ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 124,125 9 ต.ค. 2557 08.00-16.30
7 806 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนชุมแพ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122,123 9 ต.ค. 2557 08.00-16.30
8 807 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนชุมแพ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121 9 ต.ค. 2557 08.00-16.30
9 808 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนชุมแพ เวทีหอประชุม 6 ต.ค. 2557 08.00-16.30
10 809 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนชุมแพ เวทีหอประชุม 6 ต.ค. 2557 08.00-16.30

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนชุมแพ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 218 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
08.00-16.30
2 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนชุมแพ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 218 6 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
08.00-16.30
3 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนชุมแพ เต๊นท์หลังที่ 28-30 (หน้าอาคาร2) 8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
08.00-16.30
4 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านชุมแพ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2/5 8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
9.00-16.00
5 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านชุมแพ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2/5 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
9.00-16.00
6 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง คอม 8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
9.00-16.00
7 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง คอม 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
9.00-16.00
8 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 6 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
9.00-16.00
9 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 7 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
9.00-16.00
10 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านชุมแพ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2/5 7 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
9.00-16.00
11 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนชุมแพ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 218 7 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
08.00-16.30
12 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนชุมแพ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 218 8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
08.00-16.30

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนหนองคะเน ลานอนุบาล 8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
09.00-16.00
2 247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนหนองคะเน ลานอนุบาล 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
09.00-16.00
3 250 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนหนองคะเน อาคารปฐมวัย 8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
09.00-16.00
4 251 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนหนองคะเน อาคารปฐมวัย 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
09.00-16.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนชุมแพ เต็นท์หลังที่ 10-12 (หน้าเสาธง) 7 ต.ค. 2557 08.00-16.30
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนชุมแพ เต็นท์หลังที่ 19-21 (หน้าเสาธง) 7 ต.ค. 2557 08.00-16.30
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนชุมแพ เต็นท์หลังที่ 13-15 (หน้าเสาธง) 7 ต.ค. 2557 08.00-16.30
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนชุมแพ เต็นท์หลังที่ 4-6 (หน้าอาคาร 1) 7 ต.ค. 2557 08.00-16.30
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนชุมแพ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222,223,224 6 ต.ค. 2557 08.00-16.30
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนชุมแพ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 126,127,128,129 6 ต.ค. 2557 08.00-16.30
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนชุมแพ เต็นท์หลังที่1-3 (หน้าอาคาร 1) 9 ต.ค. 2557 08.00-16.30
8 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนชุมแพ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122,123,124 6 ต.ค. 2557 08.00-16.30
9 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนชุมแพ เต็นท์หลังที่ 4-6 (หน้าอาคาร 1) 9 ต.ค. 2557 08.00-16.30
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนชุมแพ เต็นท์หลังที่ 7-9 (หน้าอาคาร 1) 7 ต.ค. 2557 08.00-16.30
11 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนชุมแพ เต็นท์หลังที่ 28-30 (หน้าอาคาร 2) 7 ต.ค. 2557 08.00-16.30
12 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนชุมแพ เต็นท์หลังที่ 22-24 (หน้าอาคาร 2) 9 ต.ค. 2557 08.00-16.30
13 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนชุมแพ เต็นท์หลังที่22-24 (หน้าอาคาร 2) 7 ต.ค. 2557 08.00-16.30
14 034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนชุมแพ เต็นท์หลังที่ 25-27 (หน้าอาคาร 2) 9 ต.ค. 2557 08.00-16.30
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนชุมแพ เต็นท์หลังที่ 28-30 (หน้าอาคาร 2) 9 ต.ค. 2557 08.00-16.30
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนชุมแพ เต้นท์หลังที่ 25-27 (หน้าอาคาร 2 ) 7 ต.ค. 2557 08.00-16.30
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนชุมแพ เต็นท์หลังที่ 16-18 (หน้าเสาธง) 7 ต.ค. 2557 08.00-16.30
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนชุมแพ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 113,114,116 6 ต.ค. 2557 08.00-16.30

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 701 การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 113-114 8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 8

8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
9.00-16.00
2 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 113-114 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 8

9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 9 - 17
9.00-16.00
3 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนชุมชนชุมแพ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 117,118,119 7 ต.ค. 2557 08.00-16.30
4 733 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 111 8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 8

8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
9.00-16.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 081 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522 8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 8

8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 9 - 17
09.00-16.00
2 705 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522 8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 8

8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 9 - 17
09.00-16.00
3 079 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522 8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 8

8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 9 - 17
09.00-16.00
4 074 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522 8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 8

8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 9 - 17
09.00-16.00
5 075 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522 8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 8

8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 9 - 17
09.00-16.00
6 084 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522 8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 8

8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 9 - 17
09.00-16.00
7 704 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522 8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 8

8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 9 - 17
09.00-16.00
8 080 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522 8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 8

8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 9 - 17
09.00-16.00
9 104 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 523 8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 8
09.00-16.00
10 097 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 523 8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 8
09.00-16.00
11 101 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 523 8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 8

8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 9 - 17
09.00-16.00
12 105 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 523 8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 8

8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 9 - 17
09.00-16.00
13 098 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 523 8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 8

8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 9 - 17
09.00-16.00
14 109 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
09.00-16.00
15 108 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
09.00-16.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 119 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321 8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
09.00-16.00
2 118 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321 8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
09.00-16.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 127 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 412 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
09.00-16.00
2 135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 413 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
09.00-16.00
3 128 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 412 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
09.00-16.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 239 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421 8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
09.00-12.00
2 233 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421 8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
09.00-12.00
3 241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421 8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
09.00-12.00
4 236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421 8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
09.00-12.00
5 248 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421 8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
09.00-12.00
6 287 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ อาคารเอนกประสงค์ (หอประชุม) 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
09.00-16.00
7 234 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
09.00-12.00
8 237 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
09.00-12.00
9 240 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
09.00-12.00
10 242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
09.00-12.00
11 249 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
09.00-12.00
12 274 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ อาคารเอนกประสงค์(หอประชุม) 8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
09.00-16.00
13 275 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ อาคารเอนกประสงค์(หอประชุม) 8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
09.00-16.00
14 276 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ อาคารเอนกประสงค์(หอประชุม) 8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
09.00-16.00
15 277 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ อาคารเอนกประสงค์(หอประชุม) 8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
09.00-16.00
16 280 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ อาคารเอนกประสงค์(หอประชุม) 8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
09.00-16.00
17 281 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
09.00-16.00
18 282 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
09.00-16.00
19 283 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
09.00-16.00
20 284 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
09.00-16.00
21 285 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
09.00-16.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 162 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ โรงอาหาร 8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
09.00-12.00
2 160 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ โรงอาหาร 8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
09.00-12.00
3 167 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ ลานธรรม 8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
09.00-12.00
4 171 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ ลานธรรม 8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
09.00-12.00
5 177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ โรงอาหาร 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
09.00-16.00
6 175 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ โรงอาหาร 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
09.00-16.00
7 185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ โรงอาหาร 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
09.00-16.00
8 182 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ โรงอาหาร 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
09.00-16.00
9 195 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 111 8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
09.00-12.00
10 197 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 111 8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
09.00-12.00
11 208 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
09.00-16.00
12 209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 8 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
09.00-16.00
13 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
09.00-16.00
14 226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนชุมแพ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 117,118,119 6 ต.ค. 2557 08.00-16.30
15 231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนชุมแพ เต็นท์หลังที่ 1-3 (หน้าอาคาร 1) 7 ต.ค. 2557 08.00-16.30

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]