หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-kkn5

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นายบุญสุข โสภาศรีโรงเรียนห้วยม่วงประธานกรรมการ
2. นางศรีนวล เครือจันทร์โรงเรียนบ้านนาก้านเหลืองกรรมการ
3. นางจิรัชญา สิงห์อุดมโรงเรียนหนองผือราษฏร์ประสิทธิ์กรรมการ
4. นายสังเวียน ขึงภูเขียวโรงเรียนโนนงามศึกษากรรมการ
5. นางกัญญา โนพันธุ์โรงเรียนบ้านโนนทันวิทยากรรมการ
6. นางสาวรำไพ ทันบาลโรงเรียนโนนอุดมสะอาดวิทยากรรมการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นายชัยยุทธ คุณทะวงษ์โรงเรียนบ้านกุดฉิมพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวประไพพร ทศชาโรงเรียนบ้านกง(ประชานุกูล)กรรมการ
3. นางวาสินี เป๊ะชาญโรงเรียนบ้านโนนอุดมกรรมการ
4. นางพรรณี พัฒนาวรานุวงศ์โรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
5. นางน้ำเพชร ศิริพรโรงเรียนบ้านโนนชาติกรรมการ
6. นางสาวเยาวลักษณ์ คุ้มบัวโรงเรียนชุมแพชณูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นายประยุทธ ธรรมพลโรงเรียนบ้านกุดเลาประธานกรรมการ
2. นางปภัชญา วงษ์เวียงโรงเรียนบ้านนาชุมแสงกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี โสภาโรงเรียนกุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลกรรมการ
4. นางสิริณยา ฦาชาโรงเรียนบ้านป่ากล้วยกรรมการ
5. นางพัฒนาภรณ์ ทองภูธรณ์โรงเรียนบ้านโนนทันวิทยากรรมการ
6. นางเสาวนีย์ บุตรโพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นายสิทธิโชค ดีศรีโรงเรียนบ้านร่องสมอประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย ชำติ๊บโรงเรียนโคกกลางโนนคูณกรรมการ
3. นางอุไรวรรณ อาบสุวรรณ์โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคารกรรมการ
4. นางฉวีวรรณ วงศ์สุ่ยโรงเรียนบ้านหนองผือจำเริญพัฒนากรรมการ
5. นางอุบลรัตน์ อินทรบัวบุญ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่มกรรมการ
6. นางสาวกิตติพร เชื้องวงทองโรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นายอาวุธ มนัสศิลาโรงเรียนบ้านนาเปือยประธานกรรมการ
2. นางโสภา จันทร์ศรีโรงเรียนฝายหินหนองทุ่มฯกรรมการ
3. นางเสวย วงษ์บุญชาโรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์กรรมการ
4. นางงอรวรรณ แพงบุปผาโรงเรียนเหล่าประชานุเคราะห์กรรมการ
5. นางอรพรรณ วรรณเวช โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม กรรมการ
6. นางปานตา ศรีสุนทรโรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนากรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นายดิษยภัทร ไชยพิเดชโรงเรียนบ้านโนนทันวิทยาประธานกรรมการ
2. นางแสงเดือน มูลบัวภาโรงเรียนโนนงามศึกษากรรมการ
3. นางสาวยศลักษณ์ หมื่นวงค์โรงเรียนโนนอุดมสะอาดวิทยากรรมการ
4. นางสาวจารุมาศ ยานกายโรงเรียนบ้านซำยางกรรมการ
5. นางสาวทิวานันท์ วิชาญโรงเรียนนาหม่อโนนลานฯกรรมการ
6. นางเกศรินทร์ ทนาทิพย์โรงเรียนบ้านชุมแพกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นายสถิตย์ อุดเมืองเพียโรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้างประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยวรรณ แก่นจำปาโรงเรียนโนนพันเรือบะยาวกรรมการ
3. นางสุรางค์ วงษ์คำอุดโรงเรียนบ้านดอนแขมกรรมการ
4. นางบุญทอง รักษาโรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภนกรรมการ
5. นางนิภาพร อินทร์จันทร์โรงเรียนหนองกุงมนศึกษากรรมการ
6. นางจารุวรรณ ทองล้นโรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทันกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นายวิชัย แสนยศบุญเรืองโรงเรียน บ้านห้วยอรุณหินลาดประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ สำราญวงษ์โรงเรียนไตรคามวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางจันทราภรณ์ จักรโนวันโรงเรียนบ้านหว้าทองกรรมการ
4. นางวงเดือน วดีศิริศักดิ์ โรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
5. นางดวงจันทร์ สมศรี โรงเรียนบ้านหนองหนามแท่งกรรมการ
6. นางจำเนียร ถากง โรงเรียนบ้านขนวนกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายสมแพน จำปาหวาย โรงเรียนบ้านหว้าประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดารัตน์ สมตาเตะโรงเรียน หนองแห้ววังมนศึกษากรรมการ
3. นางละเอียด ดวงตะวงษ์ โรงเรียนบ้านโคกสูงกรรมการ
4. นางจงจิตร มูลกัณฐ์โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม (ภาษาไทย) กรรมการ
5. นางสาวละไม คำมุงคุณ โรงเรียนนาหม่อโนนลานฯกรรมการ
6. นางชุติมา ทุมมี โรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางจารุรัตน์ ราชชมภูศึกษานิเทศก์ประธานกรรมการ
2. นายสุทัศน์ นิสัยตรง โรงเรียนบ้านเขาวงกรรมการ
3. นางศุภพิชญ์ จิตบุตร โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปนกรรมการ
4. นายสาคร ทะเยี่ยม โรงเรียนภูห่านศึกษากรรมการ
5. นางสาวรัชนีกร บุญดี โรงเรียนบ้านหนองโกกรรมการ
6. นางไกรสร ศรีภูวงศ์ โรงเรียนหนองขามวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
1. นางยุพาพร ศรีสิทธิ์ โรงเรียนบ้านกุดแคนประธานกรรมการ
2. นางสาวดารุณี หลวงเพชร โรงเรียนบ้านโป่งเอียดกรรมการ
3. นางเข็มทราย ภูกองชัย โรงเรียนบ้านโนนทันวิทยากรรมการ
4. นายสมใจ ธรรมลา โรงเรียน บ้านนาหว้ากรรมการ
5. นางเปรมวดี วนาพันธพรกุล โรงเรียนท่ากุญชรกรรมการ
6. นางสาวกนกวรรณ บุญแสน โรงเรียนบ้านกุดธาตุกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นายบุญคุ้ม การนา โรงเรียนบ้านห้วยทรายทองประธานกรรมการ
2. นางจารุวรรณ ศรีรักษาโรงเรียน ฝายหินหนองทุ่มฯกรรมการ
3. นางสาวนิโลบล จำปาชน โรงเรียนบ้านซำภูทองกรรมการ
4. นางอรุณศรี ศรีบุรินทร์ โรงเรียนบ้านยางคำกรรมการ
5. นางอุบลรัตน์ รินลา โรงเรียนบ้านนาสีนวนกรรมการ
6. นางดุจฤดี ทะมานันท์ โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคมกรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายปัญญา สาสิมมาโรงเรียนบ้านหนองนาคำประธานกรรมการ
2. นางรัตนาพร พรไตร โรงเรียนโนนงามศึกษากรรมการ
3. นายสมัย ตันเจียงโรงเรียน บ้านหันกรรมการ
4. นางจิตราภรณ์ ดวงสุพรรณ์ โรงเรียนบ้านโนนสำราญกรรมการ
5. นางสาวอัศริยา แสงแป้ โรงเรียนบ้านสะอาดกรรมการ
6. นางสาววรพิชชา ตาทองโรงเรียนเหมือดแอ่หนองบัวกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีวิญญู สุธรรมฤทธิ์ โรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
2. นางจำปรีญา อุตรา โรงเรียนบ้านโนนทันวิทยากรรมการ
3. นายบัณฑิต จิตโส โรงเรียนโนนอุดมสะอาดวิทยากรรมการ
4. นายสุนทร นามจันดี โรงเรียน ชุมชนบ้านวังเพิ่ม กรรมการ
5. นางสาวสายทอง จันทร์หนู โรงเรียนนาหม่อโนนลานฯกรรมการ
6. นายวรวัฒน์ วัฒนะ โรงเรียนหนองขามวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ สมใจ โรงเรียนบ้านสะอาดประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐกฤต จิตรบาล โรงเรียนหนองผือราษฏร์ประสิทธิ์กรรมการ
3. นางจันทรัตน์ นามวิจิตร โรงเรียนบ้านโคกสูงกรรมการ
4. นายสราวุธ เสนาเลี้ยง โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภนกรรมการ
5. นายทรงศักดิ์ ต้นเกษ โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ(คณิตศาสตร์)กรรมการ
6. นางสาวิตรี ประไพเพชรโรงเรียน หนองกุงพิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นางสุญาณี ศรีวิไลโรงเรียนบ้านขนวนประธานกรรมการ
2. นายวัสนัย ล้นเหลือโรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการ
3. นางสาวนัยนา ชนาฤทธิ์โรงเรียนบ้านวังสวาบกรรมการ
4. นางสาวอรสา เจ็กภูเขียวโรงเรียนบ้านอาจสามารถกรรมการ
5. นางอุทัยวัลย์ แต้มสี โรงเรียนบ้านศรีสุขกรรมการ
6. นางสุภาพร อึ้งชัยภูมิโรงเรียนหนองแวงวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ ศรีวงษ์ชัยโรงเรียนบ้านหนองพู่วังหินซาประธานกรรมการ
2. นายอาธิศักดิ์ ทองลาดโรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษากรรมการ
3. นางจำปรีญา อุตตราโรงเรียนบ้านโนนทันวิทยากรรมการ
4. นายนวพล ชัยชาญวิศิษฏ์โรงเรียนบ้านปากห้วยฝาง กรรมการ
5. นายปฏิพัทธ์ อึ้งชัยภูมิโรงเรียนนาหม่อโนนลานฯกรรมการ
6. นายวิไล เวียงทองโรงเรียนบ้านธาตุกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นางสุญาณี ศรีวิไลโรงเรียนบ้านขนวนประธานกรรมการ
2. นางวันวิสาข์ พงษ์โคกสีโรงเรียนบ้านอ่างศิลากรรมการ
3. นางมะลิจันทร์ ราชวงค์โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มฯกรรมการ
4. นางพัชรินทร์ ภูมิคอนสารโรงเรียนบ้านป่ากล้วยกรรมการ
5. นางปิยรัตน์ จิตเปี่ยมวิริยะโรงเรียนโคกม่วงศึกษากรรมการ
6. นางสถาพร ศรีวงษ์ชัยโรงเรียนบ้านหนองนาคำกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ ศรีวงษ์ชัยโรงเรียนบ้านหนองพู่วังหินซาประธานกรรมการ
2. นายอำนาจ สนเมืองโรงเรียนนาฝายวิทยากรรมการ
3. นางจำปรีญา อุตตราโรงเรียนบ้านโนนทันวิทยากรรมการ
4. นายทินกร ร่องบุตรศรี โรงเรียนบ้านโสกหาดสวรรค์กรรมการ
5. นายพินิจ ดวงมาลาโรงเรียนบ้านหนองแดงกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายวิเชียร หมื่นชั่ง โรงเรียนบ้านหนองหอยประธานกรรมการ
2. นายกำพล ดำเนตร โรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการ
3. นายสุมิต ศรีอุดม โรงเรียนบ้านสัมพันธ์กรรมการ
4. นางปรางศรี โพธิ์หล้า โรงเรียน บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)กรรมการ
5. นางสุนันทา แสงสุข โรงเรียน บ้านธาตุกรรมการ
6. นางนิตยา หล้าทอง โรงเรียนบ้านชุมแพกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายพิพัฒน์ สอนพัลละ โรงเรียน โคกกลางโนนคูณโนนศิลาประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญพิชชา ขวัญใจ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์กรรมการ
3. นายพนมราชย์ เสนาไชย โรงเรียนโนนงามศึกษากรรมการ
4. นายไกรยุทธ์ วินทะไชยโรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)กรรมการ
5. นางสาวสายหยุด ผุยนวล โรงเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม (คณิตศาสตร์) กรรมการ
6. นายธีระพงษ์ เจิดภูเขียว โรงเรียนภูห่านศึกษากรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายสุริยา ห่มขวา โรงเรียนบ้านกุดธาตุประธานกรรมการ
2. นางสาวนุชจิราภรณ์ ทองกะมุดโรงเรียนโนนหนองแวงกรรมการ
3. นางปริฉัตร ชวลี โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคารกรรมการ
4. นางสุพรรณี คุยเพียภูมิโรงเรียน บ้านโนนอุดมกรรมการ
5. นางสุวิทย์ พิมพ์สาร โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภนกรรมการ
6. นายจำนงค์ แสนตันชัย โรงเรียนโนนสำราญหนองหญ้าขาวกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายประดิษฐ์ จันนาโรงเรียนหนองแวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพรรณี สุนทรแต โรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการ
3. นายวสัตน์ ทิพย์รักษ์ โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสวรค์กรรมการ
4. นางสุวัฒนา เคนนาดี โรงเรียนท่ากุญชรกรรมการ
5. นายวิโรจน์ ทาวัน โรงเรียนบ้านสะอาดกรรมการ
6. นายนิคม เดชครอบ โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. ว่าที่พันตรีวศิน สอนโพธิ์โรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางลักษณ์เสด็จ บุญหล้า โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ สาริย์มา โรงเรียนท่าศาลาวิทยากรรมการ
4. นางจารวี ทวยภา โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม (คณิตศาสตร์) กรรมการ
5. นางสาววันเพ็ญ แสนธรรมมา โรงเรียนบ้านซำยางกรรมการ
6. นายสมบูรณ์ มะลิซ้อนโรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายทองใส ทาเชาว์ โรงเรียนบ้านป่ากล้วยประธานกรรมการ
2. นางสุภาณิญา สอนเสนาโรงเรียน โนนงามศึกษากรรมการ
3. นายสมพร ระเวงวรรณ โรงเรียน บ้านศรีสุขกรรมการ
4. นางสาวจิตรติชัย เกษแก้วโรงเรียน บ้านหว้ากรรมการ
5. นางบุญล้อม จันทร์สนิทโรงเรียน บ้านหนองเขียดฯกรรมการ
6. นางสาวประดับ ถือสิกขา โรงเรียนชุมชนหนองคะเนกรรมการ
7. นางสาวทัศนีย์ แจ่มวรรณโรงเรียนรักเรียนพิทยากรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายธนเดช ทองหนองกอย โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายบุญเรือง ผลสนอง โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มฯกรรมการ
3. นายวสุพล ดลตรีโรงเรียน บ้านทรัพย์สมบูรณ์กรรมการ
4. นายพิชัย สาคร โรงเรียนโนนอุดมสะอาดวิทยากรรมการ
5. นางปราณี หีบแก้ว โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคมกรรมการ
6. นายสุนทร ผิวนางามโรงเรียน นาหนองทุ่มวิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายประจวบ สวัสดิรักษ์โรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวปณิดา สุภารมย์โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวเทียนสว่าง ช่วงภักดีโรงเรียนบ้านโนนคอมกรรมการ
4. นายเคมี เพิดภูเขียวโรงเรียนบ้านอาจสามารถกรรมการ
5. นางอุบล แสนตันโรงเรียนบ้านเหล่าประชานุเคราะห์กรรมการ
6. นายวิเชียร แพงไทยโรงเรียนโคกสูงสำราญกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายพัฒนฉัตร ตลับเงินโรงเรียนนาฝายวิทยาประธานกรรมการ
2. นางชวนพิศ ศรีทอง โรงเรียนบ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญกรรมการ
3. นางกาญจนา เจริญบุญ โรงเรียนบ้านโสกรังกุดบัววังทรายขาวกรรมการ
4. นายวิรัตน์ ฮามพิทักษ์โรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
5. นางสาวสายรุ้ง ทองภูโรงเรียนหนองไฮวังขอนยมกรรมการ
6. นายอนุสรณ์ พลภิญโญโรงเรียนโนนทันวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายสมชัย พิมดีโรงเรียนบ้านโนนคอมประธานกรรมการ
2. นางสุรีย์พร เทพปินโรงเรียนบ้านหนองไผ่นาดีกรรมการ
3. นางฑิฌาพรรณ พงศ์จันทร์เพ็ญโรงเรียนบ้านพระบาทกรรมการ
4. นายสุรพงษ์ จำปาบุรีโรงเรียนป่าเสี้ยวกรรมการ
5. นางธาริณี ลอยขามป้อมโรงเรียนบ้านหนองโกกรรมการ
6. นางสาววิริยา โชคสวัสดิ์โรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายอากาศ เหล่าคนค้าโรงเรียนบ้านสะแกเครือประธานกรรมการ
2. นางเพชรรัตน์ นาคเสนโรงเรียนไตรคามวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางนุชรีย์ ภูมิคอนสารโรงเรียนบ้านนาน้ำซำกรรมการ
4. นายธีรพงษ์ วงษ์หนองหอยโรงเรียนบ้านหนองเม็กหนองทุ่มฯกรรมการ
5. นายวริทธิ์เสรี ศรีบุรินทร์โรงเรียนบ้านหนองแดงกรรมการ
6. นางเอมอร ชูอินทร์โรงเรียนนาหม่อโนนลานฯกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายไมตรี นิลสาคู สว่างโนนสูงประธานกรรมการ
2. นายสุบรรณ์ ภูมิพรม โรงเรียนบ้านโนนทันวิทยากรรมการ
3. นางสมปอง จักรโนวัน โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่มกรรมการ
4. นางวงษ์เดือน ทนจันทา โรงเรียนบ้านหนองทุ่มประชาสรรค์กรรมการ
5. นางภัททิรา วิเศษชาติ โรงเรียนบ้านคึมชาติฯกรรมการ
6. นายประเวศ โฮมหงษ์ โรงเรียนชุมชนชุมแพกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายชูสิทธิ์ ทินบุตร โรงเรียนบ้านนาน้าซำประธานกรรมการ
2. นางลักษณา นาเจริญวุฒิกุล โรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษากรรมการ
3. นางสาวสมจิตร คงพิรุณ โรงเรียน บ้านศรีสุข กรรมการ
4. นางนิตยา สุดตาจันทร์โรงเรียน บ้านหนองโกกรรมการ
5. นายสุวิทย์ ลีลาศโรงเรียนบ้านป่ากล้วยกรรมการ
6. นางนันทกา แสนคำภา โรงเรียนบ้านก้านเหลืองกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายสมว่า เพียศักดิ์ โรงเรียนบ้านเขาวงประธานกรรมการ
2. นางสาวปาณิสรา อิธิตาโรงเรียนนาฝายวิทยากรรมการ
3. นายสมบัติ หนันทุมโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่มกรรมการ
4. นางอภิญญา ซื่อตระกูลพานิชย์โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงกรรมการ
5. นางไพฑูรย์ หาญเชิงชัยโรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนากรรมการ
6. นายภาสกร จ่าเมืองฮามโรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายเสน่ห์ โคตาโรงเรียนชีพอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวปวันรัตน์ สุขดีโรงเรียนบ้านหนองแดงกรรมการ
3. นายนพรัตน์ มั่นคงโรงเรียนนาหม่อโนนลานฯกรรมการ
4. นายวิโรจน์ แสนคำภาโรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการ
5. นางดวงจันทร์ พะนอจันทร์โรงเรียนโป่งแห้งกรรมการ
6. นางสาวนิภาพร ทินช่วยโรงเรียนบ้านกง (ประชานุกูล)กรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายฉลอง สอนวงษ์โรงเรียนบ้านวังสวาบประธานกรรมการ
2. นางสมวาท จีนดรโรงเรียน บ้านกุดน้ำใสกรรมการ
3. นายวุฒิพงษ์ โม้ลา โรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงกรรมการ
4. นายโกวิทย์ โคตจันทา โรงเรียนบ้านเขาวงกรรมการ
5. นายชนะ จันทร์หอมโรงเรียน บ้านโคกกลางวิทยากรรมการ
6. นายสิทธิพร ศตสุรตานนท์ โรงเรียนบ้านธาตุกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายกิตติพร ภูพันลา โรงเรียน บ้านซาภูทองกรรมการ
2. นางสาวสุภาวดี แสงพันธ์ โรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการ
3. นายสุทธิพงษ์ พรเบี้ยว โรงเรียนนาฝายวิทยากรรมการ
4. นายพิชิต ประไพเพชรโรงเรียน บ้านวังยาวกรรมการ
5. นายไตรภพ ศิริสมพงษ์ โรงเรียนสว่างดอนช้างกรรมการ
6. นายเทพฤทธิ์ สีลาน โรงเรียนบ้านหนองทุ่มประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายสมศักดิ์ พูลรอดโรงเรียนบ้านสว่างดอนช้างประธานกรรมการ
2. นางโสภา แก้วโพนเพ็กโรงเรียน บ้านหัวฝายกรรมการ
3. นายปัญญา วิ่งเดช โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภนกรรมการ
4. นายศักดิ์สิทธิ์ รัตนมาตรโรงเรียน โนนอุดมสะอาดวิทยากรรมการ
5. นายสุวิทย์ รักษาสิทธิ์ โรงเรียนหนองกุงมนศึกษากรรมการ
6. นายศุภวัฒน์ พูลผลโรงเรียน บ้านสันติสุขกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายบัวเพชร จันทะนาม โรงเรียนนาหว้านาเจริญประธานกรรมการ
2. นายวัฒนา ลำเพยพล โรงเรียนบ้านอ่างศิลากรรมการ
3. นายประกอบศักดิ์ พันธ์ใย โรงเรียนบ้านหนองศาลากรรมการ
4. นางสาวนิติยา สะท้านโรงเรียน บ้านหนองแดงกรรมการ
5. นายสำรอง อมัตรัตนะโรงเรียน หนองใสกรรมการ
6. นายนิคม อุ่นเวียง โรงเรียนเหมือดแอ่หนองบัวกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายชัยยุทธ คุณทะวงษ์ โรงเรียนบ้านกุดฉิมพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวรวิช หอมระหัสโรงเรียน โคกม่วงศึกษากรรมการ
3. นายศักดิ์สิทธิ์ รัตนมาตรโรงเรียน โนนอุดมสะอาดวิทยากรรมการ
4. นายนัฐพงษ์ ชื่นนิรันดร์ โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุภาวดี แสงพันธ์โรงเรียน อนุบาลภูเวียงกรรมการ
6. นายไตรภพ ศิริสมพงษ์ โรงเรียนสว่างดอนช้างกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายสาธร พรเพ็งโรงเรียนไตรคามวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี แวะศรีภาโรงเรียนไตรคามวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางบุญธรรม ลีคะโรงเรียนบ้านโนนคอมกรรมการ
4. นางนวลจันทร์ ชิดทองโรงเรียนบ้านหันกรรมการ
5. นายลำพวย ปาลีโรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนากรรมการ
6. นางสาวเนาวรัตน์ กินรีโรงเรียนรักเรียนพิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายสมจิต พลหล้าโรงเรียนบ้านเรือประธานกรรมการ
2. นายเกษม ลุสีดาโรงเรียนบ้านค้อ(เคนราษฎร์บำรุง)รองประธานกรรมการ
3. นางสุปรียา ละครขวาโรงเรียนบ้านหนองโนประชาสรรค์กรรมการ
4. นายสุรเชษฐ์ เสนาสุโรงเรียนโนนงามศึกษากรรมการ
5. นายมาโนช ผุยมูลตรีโรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปนกรรมการ
6. นางสาวรุ้งนภา ธงน้อยโรงเรียนบ้านซำภูทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายธงชัย สุขสมโรงเรียนบ้านนาก้านเหลืองประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ ตุ่นเฮ้าโรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภนกรรมการ
3. นายอวน ศรีมานโรงเรียนบ้านเม็งกรรมการ
4. นายสาคร ธานีกุลโรงเรียนบ้านกุดเลากรรมการ
5. นางกนกลักษณ์ หิตาพิสุทธิ์โรงเรียนบ้านหัวบึงสว่างกรรมการ
6. นางสาวพัชยา กงชัยภูมิ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายสุรเดช พิมพ์ชายน้อยโรงเรียนบ้านอ่างศิลาประธานกรรมการ
2. นายคีระคิน คำหนองไผ่โรงเรียนชีพอนุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายมงคล ทีนะกุลโรงเรียนบ้านอาจสามารถกรรมการ
4. นางสาวรุ่งอรุณ ภูยอดโรงเรียนบ้านกุดแคนกรรมการ
5. นางอรทัย ภูพานใหญ่โรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
6. นางฐิติรัช ดอนโชติ โรงเรียนโรงเรียนบ้านศรีสุขกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายบงกชาต มหาวงษ์โรงเรียนบ้านหนองย่างแลนหนองทุ่มประธานกรรมการ
2. นางวาสนา ศรีพลเรือนโรงเรียนอนุบาลภูเวียงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปนัดดา สีนวลโรงเรียนบ้านหอยฯกรรมการ
4. นางสุนา กองหาโคตร โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม กรรมการ
5. นายประสาท บรรทุมพรโรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์กรรมการ
6. นางสีอำพร วรวัตรโรงเรียนชุมชนหนองคะเนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางบังอร เครือสุคนธ์โรงเรียนบ้านโพนเพ็กพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสมพร บัวแสงโรงเรียนบ้านสแกเครือรองประธานกรรมการ
3. นางมะลิ ทวยภา โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่มกรรมการ
4. นางฐิติรัตน์ ชาญกว้างโรงเรียนภูห่านศึกษากรรมการ
5. นางสาวภณิสรา ป้องบ้านเรือโรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
6. นางอรพันธุ์ จิระศิริโรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นางสาวศุภนันท์ พิมดีโรงเรียนอนุบาลภูเวียงประธานกรรมการ
2. นางสาวดาวแพงขวัญ ชาวหินฟ้าโรงเรียนบ้านโนนอุดมรองประธานกรรมการ
3. นายไตรนาถ โพธิรุกข์โรงเรียนบ้านนาสีนวนกรรมการ
4. นางวาสนา อรัญมาลา โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่มกรรมการ
5. นายเขียว ศรีสุโคตรโรงเรียนบ้านเม็งกรรมการ
6. นางสุภาพร จำนงค์สุขโรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ จันทะแจ่มโรงเรียนบ้านสงเปือยประธานกรรมการ
2. นายสมเพศ เพียกเพียโรงเรียนกุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นายพลฯสมัครวีรศักดิ์ ยืนยาวโรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์กรรมการ
4. นางอุไลพร โพธิรุกข์โรงเรียนโคกม่วงศึกษากรรมการ
5. นายสวัสดิ์ อัครพงษ์ โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ กรรมการ
6. นางจันทรัตน์ สรลิตรุจิโรจน์โรงเรียนหนองกุงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นายไพศาล เมฆสงค์โรงเรียนสวนกล้วยห้วยชันวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอดุลย์ พลประเสริฐโรงเรียนบ้านซำยางรองประธานกรรมการ
3. นางสาวชุติภา เคหาห้วยโรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษากรรมการ
4. นางบุญโฮ ยะโสโรงเรียนบ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยากรรมการ
5. นายคำรณ ทองสารไตร โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม (ส่งเสริมวิทยา)กรรมการ
6. นางสุวราภรณ์ ราญรอนโรงเรียนบ้านสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นายดำริ สุดตะนาโรงเรียนบ้านฝางน้อยประธานกรรมการ
2. นายวารัตน์ ศรีสุนทรโรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนารองประธานกรรมการ
3. นางกนกอร สุนทรส โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบกรรมการ
4. นายประสิทธิชัย ดวงคำ โรงเรียนบ้านบุ่งเม่นหนองดู่ กรรมการ
5. นายประภาพ แพ่งศรีสาร โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่มกรรมการ
6. นางพิศมัย วัฒนะโรงเรียนหนองขามวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายกฤษ ราชสีสมโรงเรียนบ้านหัวฝายประธานกรรมการ
2. นางสาวประภาพร เหล่าสมบัติ โรงเรียนบ้านนาสีนวนรองประธานกรรมการ
3. นางเพ็ญจันทร์ เหล่าสมบัติโรงเรียนหนองกุงมนศึกษากรรมการ
4. นางชลิดา โพพาฤทธิ์โรงเรียนบ้านกุดธาตุกรรมการ
5. นางคาไมล์ จันทร์วิเศษโรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูกรรมการ
6. นางนิตศลาภรณ์ ถนอมถิ่นโรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวกมลวรรณ ทิพยเนตรโรงเรียนบ้านนาก้านเหลืองประธานกรรมการ
2. นายบุญเนตร เวียงสกลโรงเรียนบ้านหว้าทองรองประธานกรรมการ
3. นางกฤษณา สุดสะอาดโรงเรียนเหล่าประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นายสรไกร วรครบุรีโรงเรียนหนองแวงวิทยากรรมการ
5. นางศิรประภา ใจชื่นโรงเรียนบ้านหนองเขียดมิตรภาพ ที่ 205กรรมการ
6. นายทุนยะรัตน์ หล้าบางโรงเรียนบ้านกุดแคนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายอัครเดช อักขราสา โรงเรียนบ้านนาชุมแสงประธานกรรมการ
2. นางณิชาภา จันทะกา โรงเรียนโคกกลางโนนคูณกรรมการ
3. นายสวรรค์ นาคสุวรรณ์โรงเรียน ฝายหินหนองทุ่มฯกรรมการ
4. นายอนงค์ สุขแก้วโรงเรียน โคกม่วงศึกษากรรมการ
5. นายประเสริฐ สุทธมาตย์โรงเรียน บ้านหนองแดงกรรมการ
6. นายสุนทร เทียมตรี โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคมกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายวิรัตน์ ทองมี โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกบุ่งแสงประธานกรรมการ
2. นางสัมฤทธิ์ วรครบุรีโรงเรียนหนองแวงวิทยากรรมการ
3. นางนางพิมลพร เคนวันโรงเรียนดินดำวังชัยกรรมการ
4. นางดวง ธานีกุลโรงเรียนบ้านกุดเลากรรมการ
5. นางรำไพ สอนถมโรงเรียนหนองขามวิทยาคารกรรมการ
6. นายภูวิชญ์ แสงจันทร์โรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายนิรุจน์ นครศรี โรงเรียนบ้านนาก้านเหลืองประธานกรรมการ
2. นางสาวยุภาพร สุนทะโรจน์โรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงรองประธานกรรมการ
3. นางอินทนินทร์ เจริญคุณ โรงเรียนบ้านป่ากล้วยกรรมการ
4. นางถนอมขวัญ นิลทรัตน์ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างฯกรรมการ
5. นางภรณ์ภัศกรณ์ ชัยชนะเจริญ โรงเรียนโนนงามศึกษากรรมการ
6. นางสุภาวดี ฝ่ายบุญโรงเรียน บ้านวังขอนแดงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายพลกฤษณ ศึกษา โรงเรียนบ้านกุดน้ำใสประธานกรรมการ
2. นางประทีป สวัสดิ์มูล โรงเรียนโนนสะอาดพิทยารองประธานกรรมการ
3. นางอรนุช แผงตันโรงเรียน บ้านกง (ประชานุกูล)กรรมการ
4. นายอนงค์คราญ ทุมประเสน โรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการ
5. นางสาวลัดดา แปรนุ่นโรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์กรรมการ
6. นายดิลก ไชยพิเดชโรงเรียน บ้านกุดดุกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3
1. นายเอนก ผาเข็ม โรงเรียนบ้านภูมูลเบ้าประธานกรรมการ
2. นางไสว โฮมหงษ์ โรงเรียนชุมชนชุมแพรองประธานกรรมการ
3. นายสมบัติ มาป้อง โรงเรียนบ้านโคกสูงกรรมการ
4. นายณฐฐพณ ลูกคำโรงเรียน บ้านหนองปลาซิวกรรมการ
5. พระพระอาจารย์สุริยันต์ จิตตกาโรวัดถ้ำฮวงโปกรรมการ
6. นางสุภาพ ประแดง โรงเรียนโคกกลางโนนคูณกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายสุวัฒน์ เปรมผล โรงเรียนบ้านกุดกว้างประธานกรรมการ
2. นายธีรพล ทาลี โรงเรียนโนนงามศึกษากรรมการ
3. นางสุรางค์รัตน์ พรมเหลา โรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการ
4. นายสุวัฒน์ สอนเวียง โรงเรียนภูห่านศึกษากรรมการ
5. นางฐานิตา บุบผา โรงเรียนหนองขามวิทยาคารกรรมการ
6. นายนายสุภาพ แนวประเสริฐโรงเรียนบ้านโนนคอมกรรมการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายทนงศักดิ์ วังสงค์โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาประธานกรรมการ
2. นายหลั่น สอนเวียง โรงเรียนบ้านป่ากล้วยกรรมการ
3. นายอนิรุทธิ์ คุ้มตะบุตร โรงเรียนบ้านโคกสูงกรรมการ
4. นายนิพนธ์ อักษร โรงเรียนท่ากุญชรกรรมการ
5. นายรัชชัย บู่แก้ว โรงเรียนหนองแวงวิทยากรรมการ
6. นายสำรอง อมัติรัตนะ โรงเรียนหนองใสกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ โรงเรียน บ้านโคกสูงวิทยานุกูลกรรมการ
2. นางเนาวรัตน์ เจริญทรัพย์ โรงเรียนบ้านนางิ้วกรรมการ
3. นายทรงชัย เปรมผล โรงเรียนบ้านโนนทันวิทยากรรมการ
4. นายพิบูลย์ คำดอกรับ โรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
5. นางกฤษณา เคนจันทา โรงเรียนบ้านโนนสำราญกรรมการ
6. นายวีระศักดิ์ เคนสี โรงเรียนหนองกุงพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายบดินทร์ บุญลือ โรงเรียนบ้านฟ้าเหลื่อมประธานกรรมการ
2. นายสมชาย นิธิปัญญาโรงเรียน ฝายหินหนองทุ่มฯกรรมการ
3. นายนพดล บุดดา โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์กรรมการ
4. นายอภิเดช สุขโนนทอง โรงเรียนบ้านเม็งกรรมการ
5. นางอัจฉรา ผาคำ โรงเรียนบ้านท่าช้าง กรรมการ
6. นางปราณี สามารถโรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์กรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายทวีศักดิ์ ภิญโญทรัพย์โรงเรียนกุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางรจนา ธงชัยโรงเรียนฝายหินหนองทุ่มฯกรรมการ
3. นายทองดี แพงไทยโรงเรียนบ้านสองคอนกรรมการ
4. นายอิสรพงษ์ พิมพ์พงษ์โรงเรียนบ้านค้อ(เคนราษฎร์บำรุง)กรรมการ
5. นายนพดล ลำเพยพลโรงเรียนบ้านโสกรังกุดบัว วังทรายขาวกรรมการ
6. นายยง ทุมปัดชาโรงเรียนหนองแวงวิทยากรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายธนวิชย์ แสนแก้วโรงเรียนวังหินลาดวังเจริญประธานกรรมการ
2. นายแสวง สอนเวียงโรงเรียนบ้านป่ากล้วยกรรมการ
3. นางสาวสุกรรญา แก้วศิริโรงเรียนบ้านสวนสวรรค์กรรมการ
4. นางยุพิน สืบสำราญโรงเรียนนาหม่อโนนลานฯกรรมการ
5. นางลัดดาวัลย์ โสนะชัยโรงเรียนหนองกุงพิทยาคมกรรมการ
6. นางบุษบา สวัสดิรักษ์โรงเรียนชุมชนหนองคะเนกรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายเกรียงไกร เอ่นนูโรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงประธานกรรมการ
2. นายมนูย บัวผายโรงเรียนบ้านบุ่งเม่นหนองดู่กรรมการ
3. นายปฏิภัทรพงษ์ ทรงชัยโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม(ศิลปะ)กรรมการ
4. นายสมบูรณ์ โม้พิมพ์โรงเรียนบ้านหนองแดงกรรมการ
5. นายลันดวน มั่นคงโรงเรียนบ้านหนองนาคำกรรมการ
6. นายประสงค์ แสนหล้าโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายพจน์ ปุรัมผกาโรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายหนูทับ อ่อนอภัยโรงเรียนบ้านสว่างโนนสูงกรรมการ
3. นางสาวเบญจลักษณ์ แซงเกษโรงเรียนบ้านโคกสหกรณ์เทพรักษากรรมการ
4. นายสุชัย ไชยมุทาโรงเรียนสว่างดอนช้างกรรมการ
5. นางวัฒนาพร นามจันดีโรงเรียนบ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์กรรมการ
6. นายภูริเดช กล้าขยันโรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายวีระ เรืองแสงโรงเรียนบ้านหาดประธานกรรมการ
2. นายวิมาน บัวทองโรงเรียนบ้านกุดน้ำใสกรรมการ
3. นางสาวจรรยา มีเศษโรงเรียนสะอาดประชาสรรค์กรรมการ
4. นายประยูร ทัพทะมาตย์โรงเรียนบ้านโสกหาดสวรรค์กรรมการ
5. นายเด่นศักดิ์ มั่นคงโรงเรียนบ้านโคกนาฝายกรรมการ
6. นายสุพจน์ เวียงทองโรงเรียนบ้านธาตุกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายเสถียร แก้วส่องใสโรงเรียนบ้านนาคำน้อยประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ เทพรังสฤษฎิ์โรงเรียนบ้านยางคำกรรมการ
3. นายอนุสรณ์ ดอนเขื่อนโสมโรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโสภนกรรมการ
4. นายวรุฒม์ ประกอบสุขโรงเรียนภูห่านศึกษากรรมการ
5. นายไพโรจน์ ศรีแก้วโรงเรียนนาหม่อโนนลานฯกรรมการ
6. นายบุญเหลือ มาเพชรโรงเรียนบ้านธาตุกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายจักรเพชร นิลพงษ์โรงเรียนบ้านโป่งแห้งประธานกรรมการ
2. นายประนม เจริญเกียรติโรงเรียนบ้านท่าช้างกรรมการ
3. นายเอกรัฐ โกศลโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม(ศิลปะ)กรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางประภาพร ตรีเหลาโรงเรียนบ้านท่าช้างประธานกรรมการ
2. นางเสาวลักษณ์ เปรมโพธิ์โรงเรียนบ้านท่าช้างกรรมการ
3. นายทองมาศ มูลกัณฐ์ โรงเรียนบ้านโคกไม้งามกรรมการ
4. นางลัดดาวัลย์ โสนะชัยโรงเรียนหนองกุงพิทยาคนกรรมการ
5. นายอิสรพงษ์ พิมพ์พงษ์โรงเรียนบ้านค้อ (เคนราษฎร์)กรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายสุเทพ เวียงทองโรงเรียนวังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวธิดารัตน์ สุ่มมาตย์โรงเรียนบ้านโคกม่วงกรรมการ
3. นางสุวารี มหาโพธิ์โรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายนิยม ศรีภูวงศ์โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายพิชัย บุตรอุดมโรงเรียนบ้านหนองเม็กหนองทุ่มฯกรรมการ
3. นางอรวรรณ สัสสะวิระโรงเรียนชุมชนชุมแพกรรมการ
4. นายธีระวัฒน์ หงษ์เวียงโรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)กรรมการ
5. นางศิริลักขณา ลูกคำโรงเรียนบ้านซำยางกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายบัณฑิต เหล่าสุขาโรงเรียนบ้านโนนทองหลางประธานกรรมการ
2. นางกมลทิพย์ โครตนรินทร์โรงเรียนบ้านศรีสุขกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายเจริญฤทธิ์ วรวัตรโรงเรียนบ้านหนองสังข์ประธานกรรมการ
2. นายวิญญู โพธิ์จันทร์โรงเรียนโคกกลางโนนคูณกรรมการ
3. นายปรีชา แสนบุราณโรงเรียนบ้านกง(ประชานุกูล)กรรมการ
4. นายอาภิวัตน์ พิทักษ์โรงเรียนบ้านโสกรังกุดบัววังทรายขาวกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายสุทธิรักษ์ ดวงตาน้อยโรงเรียนบ้านค้อ(เคนราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นายอเนก ภูกองชัยโรงเรียนบ้านโนนทันวิทยากรรมการ
3. นายบุญสม ผังรัมย์โรงเรียนบ้านโนนสำราญกรรมการ
4. นายคณิต ครุฑวงษ์โรงเรียนบ้านโสกรังกุดบัววังทรายขาวกรรมการ
5. นางอุราพร ปาสาทังโรงเรียนบ้านหนองทุ่มประชาสรรค์กรรมการ
6. นายประจญ เพลงอินทร์โรงเรียนบ้านศาลาดินกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายธนธรรม มีทองโรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเจษฎากร เคนจันทาโรงเรียนบ้านหัวบึงสว่างกรรมการ
3. นางอรวรรณ สัสสะวิระโรงเรียนชุมชนชุมแพกรรมการ
4. นางชญาดา สอนกองโรงเรียนบ้านโสกรังกุดบัววังทรายขาวกรรมการ
5. นางสาวพนิดา พลเรืองเดชโรงเรียนโสกเต็นวิทยาคมกรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายบัณฑิต เหล่าสุขาโรงเรียนบ้านโนนทองหลางประธานกรรมการ
2. นายทินภัทร สิมมาสุดโรงเรียนบ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยากรรมการ
3. นายเกรียงไกร จันทร์สมโรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบกรรมการ
4. นายทวี ทองหล่อโรงเรียนเหมือดแอ่หนองบัวกรรมการ
5. นางออมทรัพย์ ใจชื่นโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่มกรรมการ
6. นางสาวกมลทิพย์ โคตรนรินทร์โรงเรียนบ้านโคกไม้งามกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายนิติพงษ์ หงอกชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ่งเม่นหนองดู่ประธานกรรมการ
2. นายประพฤติพันธ์ ชวลีวิทยากรภายนอก/บ้านหนองเสาเหล้าวิทยาคาร สพม.25กรรมการ
3. นายเสน่ห์ โฮมหงษ์วิทยากรภายนอก/บ้านโพธิ์ศรีสะอาด สพป.หนองบัวลำภู เขต 1กรรมการ
4. นางน้องนุช รติวรารัตน์ครู/บ้านใหม่โสกส้มกบกรรมการ
5. นางสาวขวัญนภา มาพรวิทยากรภายนอก/อนุบาลศรีธาตุกรรมการ
6. นายเสงี่ยม ศรีมานนท์ครู/บ้านห้วยทรายขาวกรรมการ
7. นายเทอดตระกูล เสนาราครู/บ้านโนนกระเดากรรมการ
8. นายประกาศิต กองหาโคตรครู/บ้านปากห้วยฝางกรรมการ
9. นายสุดสาคร โพธิ์ชัย ครู/ชุมชนหนองเรือกรรมการ
10. นายสายัณ วิลาขะ ครู/บ้านโนนสะอาดพิทยากรรมการ
11. นายสุรพล ซ้ายหนองขามครู/บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายนิติพงษ์ หงอกชัยผู้อำนวยการ/บ้านบุ่งเม่นหนองดู่ประธานกรรมการ
2. นายประพฤติพันธุ์ ชวลี วิทยากรภายนอก/บ้านหนองเสาเหล้าวิทยาคาร สพม.25กรรมการ
3. นายเสน่ห์ โฮมหงษ์ วิทยากรภายนอก/บ้านโพธิ์ศรีสะอาด สพป.หนองบัวลำภู เขต 1กรรมการ
4. นางน้องนุช รติวรารัตน์ ครู/บ้านใหม่โสกส้มกบกรรมการ
5. นางสาวขวัญนภา มาพร วิทยากรภายนอก/อนุบาลศรีธาตุกรรมการ
6. นายเสงี่ยม ศรีมานนท์ครู/บ้านห้วยทรายขาวกรรมการ
7. นายเทอดตระกูล เสนาราครู/บ้านโนนกระเดากรรมการ
8. นายประกาศิต กองหาโคตร ครู/บ้านปากห้วยฝางกรรมการ
9. นายสุดสาคร โพธิ์ชัยครู/ชุมชนหนองเรือกรรมการ
10. นายสายัณ วิลาขะครู/บ้านโนนสะอาดพิทยากรรมการ
11. นายสุรพล ซ้ายหนองขาม ครู/บ้านโคกไม้ขาม(ส่งเสริมวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายนิติพงษ์ หงอกชัยผู้อำนวยการ/บ้านบุ่งเม่นหนองดู่ประธานกรรมการ
2. นายประพฤติพันธุ์ ชวลีวิทยากรภายนอก/บ้านหนองเสาเหล้าวิทยาคาร สพม.25กรรมการ
3. นายเสน่ห์ โฮมหงษ์วิทยากรภายนอก/บ้านโพธิ์ศรีสะอาด สพป.หนองบัวลำภู เขต 1กรรมการ
4. นางน้องนุช รติวรารัตน์ครู/บ้านใหม่โสกส้มกบกรรมการ
5. นางสาวขวัญนภา มาพรวิทยากรภายนอก/อนุบาลศรีธาตุกรรมการ
6. นายเสงี่ยม ศรีมานนท์ครู/บ้านห้วยทรายขาวกรรมการ
7. นายเทอดตระกูล เสนาราครู/บ้านโนนกะเดากรรมการ
8. นายประกาศิต กองหาโคตรครู/บ้านปากห้วยฝางกรรมการ
9. นายสุดสาคร โพธิ์ชัยครู/ชุมชนหนองเรือกรรมการ
10. นายสายัณ วิลาขะครู/บ้านโนนสะอาดพิทยากรรมการ
11. นายสุรพล ซ้ายหนองขามครู/บ้านโคกไม้ขาม(ส่งเสริมวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายนิติพงษ์ หงอกชัยผู้อำนวยการ/บ้านบุ่งเม่นหนองดู่ประธานกรรมการ
2. นายประพฤติพันธ์ ชวลีวิทยากรภายนอก/บ้านหนองเสาเหล้าวิทยาคาร สพม.25กรรมการ
3. นายเสน่ห์ โฮมหงษ์วิทยากรภายนอก/บ้านโพธิ์ศรีสะอาด สพป.หนองบัวลำภู เขต 1กรรมการ
4. นางน้องนุช รติวรารัตน์ครู/บ้านใหม่โสกส้มกบกรรมการ
5. นางสาวขวัญนภา มาพรวิทยากรภายนอก/อนุบาลศรีธาตุกรรมการ
6. นายเสงี่ยม ศรีมานนท์ครู/บ้านห้วยทรายขาวกรรมการ
7. นายเทอดตระกูล เสนาราครู/บ้านโนนกะเดากรรมการ
8. นายประกาศิต กองหาโคตรครู/บ้านปากห้วยฝางกรรมการ
9. นายสุดสาคร โพธิ์ชัยครู/ชุมชนหนองเรือกรรมการ
10. นายสายัณ วิลาขะครู/บ้านโนนสะอาดพิทยากรรมการ
11. นายสุรพล ซ้ายหนองขามครู/บ้านโคกไม้ขาม(ส่งเสริมวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายนิติพงษ์ หงอกชัยผู้อำนวยการ/บ้านบุ่งเม่นหนองดู่ประธานกรรมการ
2. นายประพฤติพันธ์ ชวลีวิทยากรภายนอก/บ้านหนองเสาเหล้าวิทยาคาร สพม.25กรรมการ
3. นายเสน่ห์ โฮมหงษ์วิทยากรภายนอก/บ้านโพธิ์ศรีสะอาด สพป.หนองบัวลำภู เขต 1กรรมการ
4. นางน้องนุช รติวรารัตน์ครู/บ้านใหม่โสกส้มกบกรรมการ
5. นางสาวขวัญนภา มาพรวิทยากรภายนอก/อนุบาลศรีธาตุกรรมการ
6. นายเสงี่ยม ศรีมานนท์ครู/บ้านห้วยทรายขาวกรรมการ
7. นายเทอดตระกูล เสนาราครู/บ้านโนนกระเดากรรมการ
8. นายประกาศิต กองหาโคตรครู/บ้านปากห้วยฝางกรรมการ
9. นายสุดสาคร โพธิ์ชัยครู/ชุมชนหนองเรือกรรมการ
10. นายสายัณ วิลาขะครู/บ้านโนนสะอาดพิทยากรรมการ
11. นายสุรพล ซ้ายหนองขามครู/บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายนิติพงษ์ หงอกชัยผู้อำนวยการ/บ้านบุ่งเม่นหนองดู่ประธานกรรมการ
2. นายประพฤติพันธ์ ชวลีวิทยากรภายนอก/บ้านหนองเสาเหล้าวิทยาคาร สพม.25กรรมการ
3. นายเสน่ห์ โฮมหงษ์วิทยากรภายนอก/บ้านโพธิ์ศรีสะอาด สพป.หนองบัวลำภู เขต 1กรรมการ
4. นางน้องนุช รติวรารัตน์ครู/บ้านใหม่โสกส้มกบกรรมการ
5. นางสาวขวัญนภา มาพรวิทยากรภายนอก/อนุบาลศรีธาตุกรรมการ
6. นายเสงี่ยม ศรีมานนท์ครู/บ้านห้วยทรายขาวกรรมการ
7. นายเทอดตระกูล เสนาราครู/บ้านโนนกระเดากรรมการ
8. นายประกาศิต กองหาโคตรครู/บ้านปากห้วยฝางกรรมการ
9. นายสุดสาคร โพธิ์ชัยครู/ชุมชนหนองเรือกรรมการ
10. นายสายัณ วิลาขะครู/บ้านโนนสะอาดพิทยากรรมการ
11. นายสุรพล ซ้ายหนองขามครู/บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายนิติพงษ์ หงอกชัยผู้อำนวยการ/บ้านบุ่งเม่นหนองดู่ประธานกรรมการ
2. นายประพฤติพันธ์ ชวลีวิทยากรภายนอก/บ้านหนองเสาเหล้าวิทยาคาร สพม.25กรรมการ
3. นายเสน่ห์ โฮมหงษ์วิทยากรภายนอก/บ้านโพธิ์ศรีสะอาด สพป.หนองบัวลำภู เขต 1กรรมการ
4. นางน้องนุช รติวรารัตน์ครู/บ้านใหม่โสกส้มกบกรรมการ
5. นางสาวขวัญนภา มาพรวิทยากรภายนอก/อนุบาลศรีธาตุกรรมการ
6. นายเสงี่ยม ศรีมานนท์ครู/บ้านห้วยทรายขาวกรรมการ
7. นายเทอดตระกูล เสนาราครู/บ้านโนนกระเดากรรมการ
8. นายประกาศิต กองหาโคตรครู/บ้านปากห้วยฝางกรรมการ
9. นายสุดสาคร โพธิ์ชัยครู/ชุมชนหนองเรือกรรมการ
10. นายสายัณ วิลาขะครู/บ้านโนนสะอาดพิทยากรรมการ
11. นายสุรพล ซ้ายหนองขามครู/บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายนิติพงษ์ หงอกชัยผู้อำนวยการ/บ้านบุ่งเม่นหนองดู่กรรมการ
2. นายประพฤติพันธ์ ชวลีวิทยากรภายนอก/บ้านหนองเสาเหล้าวิทยาคาร สพม.25กรรมการ
3. นายเสน่ห์ โฮมหงษ์วิทยากรภายนอก/บ้านโพธิ์ศรีสะอาด สพป.หนองบัวลำภู เขต 1กรรมการ
4. นางน้องนุช รติวรารัตน์ครู/บ้านใหม่โสกส้มกบกรรมการ
5. นางสาวขวัญนภา มาพรวิทยากรภายนอก/อนุบาลศรีธาตุกรรมการ
6. นายเสงี่ยม ศรีมานนท์ครู/บ้านห้วยทรายขาวกรรมการ
7. นายเทอดตระกูล เสนาราครู/บ้านโนนกะเดากรรมการ
8. นายประกาศิต กองหาโคตรครู/บ้านปากห้วยฝางกรรมการ
9. นายสุดสาคร โพธิ์ชัยครู/ชุมชนหนองเรือกรรมการ
10. นายสายัณ วิลาขะครู/บ้านโนนสะอาดพิทยากรรมการ
11. นายสุรพล ซ้ายหนองขามครู/บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายนิติพงษ์ หงอกชัยผู้อำนวยการ/บ้านบุ่งเม่นหนองดู่ประธานกรรมการ
2. นายประพฤติพันธ์ ชวลีวิทยากรภายนอก/บ้านหนองเสาเหล้าวิทยาคาร สพม.25กรรมการ
3. นายเสน่ห์ โฮมหงษ์วิทยากรภายนอก/บ้านโพธิ์ศรีสะอาด สพป.หนองบัวลำภู เขต 1กรรมการ
4. นางน้องนุช รติวรารัตน์ครู/บ้านใหม่โสกส้มกบกรรมการ
5. นางสาวขวัญนภา มาพรวิทยากรภายนอก/อนุบาลศรีธาตุกรรมการ
6. นายเสงี่ยม ศรีมานนท์ครู/บ้านห้วยทรายขาวกรรมการ
7. นายเทอดตระกูล เสนาราครู/บ้านโนนกระเดากรรมการ
8. นายประกาศิต กองหาโคตรครู/บ้านปากห้วยฝางกรรมการ
9. นายสุดสาคร โพธิ์ชัยครู/ชุมชนหนองเรือกรรมการ
10. นายสายัณ วิลาขะครู/บ้านโนนสะอาดพิทยากรรมการ
11. นายสุรพล ซ้ายหนองขามครู/บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายนิติพงษ์ หงอกชัยผู้อำนวยการ/บ้านบุ่งเม่นหนองดู่ประธานกรรมการ
2. นายประพฤติพันธ์ ชวลีวิทยากรภายนอก/บ้านหนองเสาเหล้าวิทยาคาร สพม.25กรรมการ
3. นายเสน่ห์ โฮมหงษ์วิทยากรภายนอก/บ้านโพธิ์ศรีสะอาด สพป.หนองบัวลำภู เขต 1กรรมการ
4. นางน้องนุช รติวรารัตน์ครู/บ้านใหม่โสกส้มกบกรรมการ
5. นางสาวขวัญนภา มาพรวิทยากรภายนอก/อนุบาลศรีธาตุกรรมการ
6. นายเสงี่ยม ศรีมานนท์ครู/บ้านห้วยทรายขาวกรรมการ
7. นายเทอดตระกูล เสนาราครู/บ้านโนนกระเดากรรมการ
8. นายประกาศิต กองหาโคตรครู/บ้านปากห้วยฝางกรรมการ
9. นายสุดสาคร โพธิ์ชัยครู/ชุมชนหนองเรือกรรมการ
10. นายสายัณ วิลาขะครู/บ้านโนนสะอาดพิทยากรรมการ
11. นายสุรพล ซ้ายหนองขามครู/บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายนิติพงษ์ หงอกชัยผู้อำนวยการ/บ้านบุ่งเม่นหนองดู่ประธานกรรมการ
2. นายประพฤติพันธ์ ชวลีวิทยากรภายนอก/บ้านหนองเสาเหล้าวิทยาคาร สพม.25กรรมการ
3. นายเสน่ห์ โฮมหงษ์วิทยากรภายนอก/บ้านโพธิ์ศรีสะอาด สพป.หนองบัวลำภู เขต 1กรรมการ
4. นางน้องนุช รติวรารัตน์ครู/บ้านใหม่โสกส้มกบกรรมการ
5. นางสาวขวัญนภา มาพรวิทยากรภายนอก/อนุบาลศรีธาตุกรรมการ
6. นายเสงี่ยม ศรีมานนท์ครู/บ้านห้วยทรายขาวกรรมการ
7. นายเทอดตระกูล เสนาราครู/บ้านโนนกระเดากรรมการ
8. นายประกาศิต กองหาโคตรครู/บ้านปากห้วยฝางกรรมการ
9. นายสุดสาคร โพธิ์ชัยครู/ชุมชนหนองเรือกรรมการ
10. นายสายัณ วิลาขะครู/บ้านโนนสะอาดพิทยากรรมการ
11. นายสุรพล ซ้ายหนองขามครู/บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายนิติพงษ์ หงอกชัยผู้อำนวยการ/บ้านบุ่งเม่นหนองดู่ประธานกรรมการ
2. นายประพฤติพันธ์ ชวลีวิทยากรภายนอก/บ้านหนองเสาเหล้าวิทยาคาร สพม.25กรรมการ
3. นายเสน่ห์ โฮมหงษ์วิทยากรภายนอก/บ้านโพธิ์ศรีสะอาด สพป.หนองบัวลำภู เขต 1กรรมการ
4. นางน้องนุช รติวรารัตน์ครู/บ้านใหม่โสกส้มกบกรรมการ
5. นางสาวขวัญนภา มาพรวิทยากรภายนอก/อนุบาลศรีธาตุกรรมการ
6. นายเสงี่ยม ศรีมานนท์ครู/บ้านห้วยทรายขาวกรรมการ
7. นายเทอดตระกูล เสนาราครู/บ้านโนนกระเดากรรมการ
8. นายประกาศิต กองหาโคตรครู/บ้านปากห้วยฝางกรรมการ
9. นายสุดสาคร โพธิ์ชัยครู/ชุมชนหนองเรือกรรมการ
10. นายสายัณ วิลาขะครู/บ้านโนนสะอาดพิทยากรรมการ
11. นายสุรพล ซ้ายหนองขามครู/บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายนิติพงษ์ หงอกชัยผู้อำนวยการ/บ้านบุ่งเม่นหนองดู่ประธานกรรมการ
2. นายประพฤติพันธ์ ชวลีวิทยากรภายนอก/บ้านหนองเสาเหล้าวิทยาคาร สพม.25กรรมการ
3. นายเสน่ห์ โฮมหงษ์วิทยากรภายนอก/บ้านโพธิ์ศรีสะอาด สพป.หนองบัวลำภู เขต 1กรรมการ
4. นางน้องนุช รติวรารัตน์ครู/บ้านใหม่โสกส้มกบกรรมการ
5. นางสาวขวัญนภา มาพรวิทยากรภายนอก/อนุบาลศรีธาตุกรรมการ
6. นายเสงี่ยม ศรีมานนท์ครู/บ้านห้วยทรายขาวกรรมการ
7. นายเทอดตระกูล เสนาราครู/บ้านโนนกระเดากรรมการ
8. นายประกาศิต กองหาโคตรครู/บ้านปากห้วยฝางกรรมการ
9. นายสุดสาคร โพธิ์ชัยครู/ชุมชนหนองเรือกรรมการ
10. นายสายัณ วิลาขะครู/บ้านโนนสะอาดพิทยากรรมการ
11. นายสุรพล ซ้ายหนองขามครู/บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายนิติพงษ์ หงอกชัยผู้อำนวยการ/บ้านบุ่งเม่นหนองดู่ประธานกรรมการ
2. นายประพฤติพันธ์ ชวลีวิทยากรภายนอก/บ้านหนองเสาเหล้าวิทยาคาร สพม.25กรรมการ
3. นายเสน่ห์ โฮมหงษ์วิทยากรภายนอก/บ้านโพธิ์ศรีสะอาด สพป.หนองบัวลำภู เขต 1กรรมการ
4. นางน้องนุช รติวรารัตน์ครู/บ้านใหม่โสกส้มกบกรรมการ
5. นางสาวขวัญนภา มาพรวิทยากรภายนอก/อนุบาลศรีธาตุกรรมการ
6. นายเสงี่ยม ศรีมานนท์ครู/บ้านห้วยทรายขาวกรรมการ
7. นายเทอดตระกูล เสนาราครู/บ้านโนนกระเดากรรมการ
8. นายประกาศิต กองหาโคตรครู/บ้านปากห้วยฝางกรรมการ
9. นายสุดสาคร โพธิ์ชัยครู/ชุมชนหนองเรือกรรมการ
10. นายสายัณ วิลาขะครู/บ้านโนนสะอาดพิทยากรรมการ
11. นายสุรพล ซ้ายหนองขามครู/บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายนิติพงษ์ หงอกชัยผู้อำนวยการ/บ้านบุ่งเม่นหนองดู่ประธานกรรมการ
2. นายประพฤติพันธ์ ชวลีวิทยากรภายนอก/บ้านหนองเสาเหล้าวิทยาคาร สพม.25กรรมการ
3. นายเสน่ห์ โฮมหงษ์วิทยากรภายนอก/บ้านโพธิ์ศรีสะอาด สพป.หนองบัวลำภู เขต 1กรรมการ
4. นางน้องนุช รติวรารัตน์ครู/บ้านใหม่โสกส้มกบกรรมการ
5. นางสาวขวัญนภา มาพรวิทยากรภายนอก/อนุบาลศรีธาตุกรรมการ
6. นายเสงี่ยม ศรีมานนท์ครู/บ้านห้วยทรายขาวกรรมการ
7. นายเทอดตระกูล เสนาราครู/บ้านโนนกระเดากรรมการ
8. นายประกาศิต กองหาโคตรครู/บ้านปากห้วยฝางกรรมการ
9. นายสุดสาคร โพธิ์ชัยครู/ชุมชนหนองเรือกรรมการ
10. นายสายัณ วิลาขะครู/บ้านโนนสะอาดพิทยากรรมการ
11. นายสุรพล ซ้ายหนองขามครู/บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายนิติพงษ์ หงอกชัยผู้อำนวยการ/บ้านบุ่งเม่นหนองดู่ประธานกรรมการ
2. นายประพฤติพันธ์ ชวลีวิทยากรภายนอก/บ้านหนองเสาเหล้าวิทยาคาร สพม.25กรรมการ
3. นายเสน่ห์ โฮมหงษ์วิทยากรภายนอก/บ้านโพธิ์ศรีสะอาด สพป.หนองบัวลำภู เขต 1กรรมการ
4. นางน้องนุช รติวรารัตน์ครู/บ้านใหม่โสกส้มกบกรรมการ
5. นางสาวขวัญนภา มาพรวิทยากรภายนอก/อนุบาลศรีธาตุกรรมการ
6. นายเสงี่ยม ศรีมานนท์ครู/บ้านห้วยทรายขาวกรรมการ
7. นายเทอดตระกูล เสนาราครู/บ้านโนนกระเดากรรมการ
8. นายประกาศิต กองหาโคตรครู/บ้านปากห้วยฝางกรรมการ
9. นายสุดสาคร โพธิ์ชัยครู/ชุมชนหนองเรือกรรมการ
10. นายสายัณ วิลาขะครู/บ้านโนนสะอาดพิทยากรรมการ
11. นายสุรพล ซ้ายหนองขามครู/บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายนิติพงษ์ หงอกชัยผู้อำนวยการ/บ้านบุ่งเม่นหนองดู่ประธานกรรมการ
2. นายประพฤติพันธ์ ชวลีวิทยากรภายนอก/บ้านหนองเสาเหล้าวิทยาคาร สพม.25กรรมการ
3. นายเสน่ห์ โฮมหงษ์วิทยากรภายนอก/บ้านโพธิ์ศรีสะอาด สพป.หนองบัวลำภู เขต 1กรรมการ
4. นางน้องนุช รติวรารัตน์ครู/บ้านใหม่โสกส้มกบกรรมการ
5. นางสาวขวัญนภา มาพรวิทยากรภายนอก/อนุบาลศรีธาตุกรรมการ
6. นายเสงี่ยม ศรีมานนท์ครู/บ้านห้วยทรายขาวกรรมการ
7. นายเทอดตระกูล เสนาราครู/บ้านโนนกระเดากรรมการ
8. นายประกาศิต กองหาโคตรครู/บ้านปากห้วยฝางกรรมการ
9. นายสุดสาคร โพธิ์ชัยครู/ชุมชนหนองเรือกรรมการ
10. นายสายัณ วิลาขะครู/บ้านโนนสะอาดพิทยากรรมการ
11. นายสุรพล ซ้ายหนองขามครู/บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายนิติพงษ์ หงอกชัยผู้อำนวยการ/บ้านบุ่งเม่นหนองดู่ประธานกรรมการ
2. นายประพฤติพันธุ์ ชวลีวิทยากรภายนอก/บ้านหนองเสาเหล้าวิทยาคาร สพม.25กรรมการ
3. นายเสน่ห์ โฮมหงษ์วิทยากรภายนอก/บ้านโพธิ์ศรีสะอาด สพป.หนองบัวลำภู เขต 1กรรมการ
4. นางน้องนุช รติวรารัตน์ครู/บ้านใหม่โสกส้มกบกรรมการ
5. นางสาวขวัญนภา มาพรวิทยากรภายนอก/อนุบาลศรีธาตุกรรมการ
6. นายเสงี่ยม ศรีมานนท์ครู/บ้านห้วยทรายขาวกรรมการ
7. นายเทอดตระกูล เสนาราครู/บ้านโนนกะเดากรรมการ
8. นายประกาศิต กองหาโคตรครู/บ้านปากห้วยฝางกรรมการ
9. นายสุดสาคร โพธิ์ชัยครู/ชุมชนหนองเรือกรรมการ
10. นายสายัณ วิลาขะครู/บ้านโนนสะอาดพิทยากรรมการ
11. นายสุรพล ซ้ายหนองขามครู/บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายนิติพงษ์ หงอกชัยผู้อำนวยการ/บ้านบุ่งเม่นหนองดู่ประธานกรรมการ
2. นายประพฤติพันธุ์ ชวลีวิทยากรภายนอก/บ้านหนองเสาเหล้าวิทยาคาร สพม.25กรรมการ
3. นายเสน่ห์ โฮมหงษ์วิทยากรภายนอก/บ้านโพธิ์ศรีสะอาด สพป.หนองบัวลำภู เขต 1กรรมการ
4. นางน้องนุช รติวรารัตน์ครู/บ้านใหม่โสกส้มกบกรรมการ
5. นางสาวขวัญนภา มาพรวิทยากรภายนอก/อนุบาลศรีธาตุกรรมการ
6. นายเสงี่ยม ศรีมานนท์ครู/บ้านห้วยทรายขาวกรรมการ
7. นายเทอดตระกูล เสนาราครู/บ้านโนนกะเดากรรมการ
8. นายประกาศิต กองหาโคตรครู/บ้านปากห้วยฝางกรรมการ
9. นายสุดสาคร โพธิ์ชัยครู/ชุมชนหนองเรือกรรมการ
10. นายสายัณ วิลาขะครู/บ้านโนนสะอาดพิทยากรรมการ
11. นายสุรพล ซ้ายหนองขามครู/บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายนิติพงษ์ หงอกชัยผู้อำนวยการ/บ้านบุ่งเม่นหนองดู่ประธานกรรมการ
2. นายประพฤติพันธุ์ ชวลีวิทยากรภายนอก/บ้านหนองเสาเหล้าวิทยาคาร สพม.25กรรมการ
3. นายเสน่ห์ โฮมหงษ์วิทยากรภายนอก/บ้านโพธิ์ศรีสะอาด สพป.หนองบัวลำภู เขต 1กรรมการ
4. นางน้องนุช รติวรารัตน์ครู/บ้านใหม่โสกส้มกบกรรมการ
5. นางสาวขวัญนภา มาพรวิทยากรภายนอก/อนุบาลศรีธาตุกรรมการ
6. นายเสงี่ยม ศรีมานนท์ครู/บ้านห้วยทรายขาวกรรมการ
7. นายเทอดตระกูล เสนาราครู/บ้านโนนกระเดากรรมการ
8. นายประกาศิต กองหาโคตรครู/บ้านปากห้วยฝางกรรมการ
9. นายสุดสาคร โพธิ์ชัยครู/ชุมชนหนองเรือกรรมการ
10. นายสายัณ วิลาขะครู/บ้านโนนสะอาดพิทยากรรมการ
11. นายสุรพล ซ้ายหนองขามครู/บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
1. นายนิติพงษ์ หงอกชัยผู้อำนวยการ/บ้านบุ่งเม่นหนองดู่ประธานกรรมการ
2. นายประพฤติพันธุ์ ชวลีวิทยากรภายนอก/บ้านหนองเสาเหล้าวิทยาคาร สพม.25กรรมการ
3. นายเสน่ห์ โฮมหงษ์วิทยากรภายนอก/บ้านโพธิ์ศรีสะอาด สพป.หนองบัวลำภู เขต 1กรรมการ
4. นางน้องนุช รติวรารัตน์ครู/บ้านใหม่โสกส้มกบกรรมการ
5. นางสาวขวัญนภา มาพรวิทยากรภายนอก/อนุบาลศรีธาตุกรรมการ
6. นายเสงี่ยม ศรีมานนท์ครู/บ้านห้วยทรายขาวกรรมการ
7. นายเทอดตระกูล เสนาราครู/บ้านโนนกระเดากรรมการ
8. นายประกาศิต กองหาโคตรครู/บ้านปากห้วยฝางกรรมการ
9. นายสุดสาคร โพธิ์ชัยครู/ชุมชนหนองเรือกรรมการ
10. นายสายัณ วิลาขะครู/บ้านโนนสะอาดพิทยากรรมการ
11. นายสุรพล ซ้ายหนองขามครู/บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
1. นายนิติพงษ์ หงอกชัยผู้อำนวยการ/บ้านบุ่งเม่นหนองดู่กรรมการ
2. นายประพฤติพันธุ์ ชวลีวิทยากรภายนอก/บ้านหนองเสาเหล้าวิทยาคาร สพม.25กรรมการ
3. นายเสน่ห์ โฮมหงษ์วิทยากรภายนอก/บ้านโพธิ์ศรีสะอาด สพป.หนองบัวลำภู เขต 1กรรมการ
4. นางน้องนุช รติวรารัตน์ครู/บ้านใหม่โสกส้มกบกรรมการ
5. นางสาวขวัญนภา มาพรวิทยากรภายนอก/อนุบาลศรีธาตุกรรมการ
6. นายเสงี่ยม ศรีมานนท์ครู/บ้านห้วยทรายขาวกรรมการ
7. นายเทอดตระกูล เสนาราครู/บ้านโนนกระเดากรรมการ
8. นายประกาศิต กองหาโคตรครู/บ้านปากห้วยฝางกรรมการ
9. นายสุดสาคร โพธิ์ชัยครู/ชุมชนหนองเรือกรรมการ
10. นายสายัณ วิลาขะครู/บ้านโนนสะอาดพิทยากรรมการ
11. นายสุรพล ซ้ายหนองขามครู/บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
1. นายนิติพงษ์ หงอกชัยผู้อำนวยการ/บ้านบุ่งเม่นหนองดู่ประธานกรรมการ
2. นายประพฤติพันธุ์ ชวลีวิทยากรภายนอก/บ้านหนองเสาเหล้าวิทยาคาร สพม.25กรรมการ
3. นายเสน่ห์ โฮมหงษ์วิทยากรภายนอก/บ้านโพธิ์ศรีสะอาด สพป.หนองบัวลำภู เขต 1กรรมการ
4. นางน้องนุช รติวรารัตน์ครู/บ้านใหม่โสกส้มกบกรรมการ
5. นางสาวขวัญนภา มาพรวิทยากรภายนอก/อนุบาลศรีธาตุกรรมการ
6. นายเสงี่ยม ศรีมานนท์ครู/บ้านห้วยทรายขาวกรรมการ
7. นายเทอดตระกูล เสนาราครู/บ้านโนนกะเดากรรมการ
8. นายประกาศิต กองหาโคตรครู/บ้านปากห้วยฝางกรรมการ
9. นายสุดสาคร โพธิ์ชัยครู/ชุมชนหนองเรือกรรมการ
10. นายสายัณ วิลาขะครู/บ้านโนนสะอาดพิทยากรรมการ
11. นายสุรพล ซ้ายหนองขามครู/บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายสุดิง สาหล้าโรงเรียนบ้านโนนทองประธานกรรมการ
2. นายธีระ จำปาชนนม์โรงเรียนบ้านป่ากล้วยกรรมการ
3. นายทองทัศน์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษากรรมการ
4. นางพิศมัย เพชรประไพโรงเรียนบ้านหนองไผ่นาดีกรรมการ
5. นายวรายุทธ นิคมโรงเรียนบ้านอาจสามารถกรรมการ
6. นายเทอดตระกูล เสนาราโรงเรียนบ้านโนนกระเดากรรมการ
7. นายสุวิทย์ เบี้ยวโกโรงเรียนบ้านกง(ประชานุกุล)กรรมการ
8. นายรังสรรค์ อ่อนทาโรงเรียนบ้านโนนทันวิทยากรรมการ
9. นายบุญมา ชนะบุญโรงเรียนบ้านหนองแดงกรรมการ
10. นางนันทนาภรณ์ อินทะราชโรงเรียนบ้านหนองนาคำกรรมการ
11. นายประดิษฐ์ ตอสูงเนินโรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษากรรมการ
12. นายบรรจง ศรีบุญเรืองโรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการ
13. นางอารีรัตน์ จันทร์เทพย์โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูกรรมการ
14. นางอรไท ไพรทองโรงเรียนชุมชนชุมแพกรรมการ
15. นายปัญจพล พุทธาศรีโรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์กรรมการ
16. นางวรางคณา ศิริโทนโรงเรียนบ้านหนองศาลากรรมการ
17. นายเกรียงศักดิ์ ดวงตะวงษ์โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้ากรรมการ
18. นางพรลภัส สุขชีวีโรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายสุดิง สาหล้าโรงเรียนบ้านโนนทองประธานกรรมการ
2. นายธีระ จำปาชนนม์โรงเรียนบ้านป่ากล้วยกรรมการ
3. นายทองทัศน์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษากรรมการ
4. นางพิศมัย เพชรประไพโรงเรียนบ้านหนองไผ่นาดีกรรมการ
5. นายวรายุทธ นิคมโรงเรียนบ้านอาจสามารถกรรมการ
6. นายเทอดตระกูล เสนาราโรงเรียนบ้านโนนกระเดากรรมการ
7. นายสุวิทย์ เบี้ยวโกโรงเรียนบ้านกง(ประชานุกุล)กรรมการ
8. นายรังสรรค์ อ่อนทาโรงเรียนบ้านโนนทันวิทยากรรมการ
9. นายบุญมา ชนะบุญโรงเรียนบ้านหนองแดงกรรมการ
10. นางนันทนาภรณ์ อินทะราชโรงเรียนบ้านหนองนาคำกรรมการ
11. นายประดิษฐ์ ตอสูงเนินโรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษากรรมการ
12. นายบรรจง ศรีบุญเรืองโรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการ
13. นางอารีรัตน์ จันทร์เทพย์โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูกรรมการ
14. นางอรไท ไพรทองโรงเรียนชุมชนชุมแพกรรมการ
15. นายปัญจพล พุทธาศรีโรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์กรรมการ
16. นางวรางคณา ศิริโทนโรงเรียนบ้านหนองศาลากรรมการ
17. นายเกรียงศักดิ์ ดวงตะวงษ์โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้ากรรมการ
18. นางพรลภัส สุขชีวีโรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายสุดิง สาหล้าโรงเรียนบ้านโนนทองประธานกรรมการ
2. นายธีระ จำปาชนนม์โรงเรียนบ้านป่ากล้วยกรรมการ
3. นายทองทัศน์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษากรรมการ
4. นางพิศมัย เพชรประไพโรงเรียนบ้านหนองไผ่นาดีกรรมการ
5. นายวรายุทธ นิคมโรงเรียนบ้านอาจสามารถกรรมการ
6. นายเทอดตระกูล เสนาราโรงเรียนบ้านโนนกระเดากรรมการ
7. นายสุวิทย์ เบี้ยวโกโรงเรียนบ้านกง(ประชานุกุล)กรรมการ
8. นายรังสรรค์ อ่อนทาโรงเรียนบ้านโนนทันวิทยากรรมการ
9. นายบุญมา ชนะบุญโรงเรียนบ้านหนองแดงกรรมการ
10. นางนันทนาภรณ์ อินทะราชโรงเรียนบ้านหนองนาคำกรรมการ
11. นายประดิษฐ์ ตอสูงเนินโรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษากรรมการ
12. นายบรรจง ศรีบุญเรืองโรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการ
13. นางอารีรัตน์ จันทร์เทพย์โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูกรรมการ
14. นางอรไท ไพรทองโรงเรียนชุมชนชุมแพกรรมการ
15. นายปัญจพล พุทธาศรีโรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์กรรมการ
16. นางวรางคณา ศิริโทนโรงเรียนบ้านหนองศาลากรรมการ
17. นายเกรียงศักดิ์ ดวงตะวงษ์โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้ากรรมการ
18. นางพรลภัส สุขชีวีโรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายสุดิง สาหล้าโรงเรียนบ้านโนนทองประธานกรรมการ
2. นายธีระ จำปาชนนม์โรงเรียนบ้านป่ากล้วยกรรมการ
3. นายทองทัศน์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษากรรมการ
4. นางพิศมัย เพชรประไพโรงเรียนบ้านหนองไผ่นาดีกรรมการ
5. นายวรายุทธ นิคมโรงเรียนบ้านอาจสามารถกรรมการ
6. นายเทอดตระกูล เสนาราโรงเรียนบ้านโนนกระเดากรรมการ
7. นายสุวิทย์ เบี้ยวโกโรงเรียนบ้านกง(ประชานุกุล)กรรมการ
8. นายรังสรรค์ อ่อนทาโรงเรียนบ้านโนนทันวิทยากรรมการ
9. นายบุญมา ชนะบุญโรงเรียนบ้านหนองแดงกรรมการ
10. นางนันทนาภรณ์ อินทะราชโรงเรียนบ้านหนองนาคำกรรมการ
11. นายประดิษฐ์ ตอสูงเนินโรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษากรรมการ
12. นายบรรจง ศรีบุญเรืองโรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการ
13. นางอารีรัตน์ จันทร์เทพย์โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูกรรมการ
14. นางอรไท ไพรทองโรงเรียนชุมชนชุมแพกรรมการ
15. นายปัญจพล พุทธาศรีโรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์กรรมการ
16. นางวรางคณา ศิริโทนโรงเรียนบ้านหนองศาลากรรมการ
17. นายเกรียงศักดิ์ ดวงตะวงษ์โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้ากรรมการ
18. นางพรลภัส สุขชีวีโรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายสุดิง สาหล้าโรงเรียนบ้านโนนทองประธานกรรมการ
2. นายธีระ จำปาชนนม์โรงเรียนบ้านป่ากล้วยกรรมการ
3. นายทองทัศน์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษากรรมการ
4. นางพิศมัย เพชรประไพโรงเรียนบ้านหนองไผ่นาดีกรรมการ
5. นายวรายุทธ นิคมโรงเรียนบ้านอาจสามารถกรรมการ
6. นายเทอดตระกูล เสนาราโรงเรียนบ้านโนนกระเดากรรมการ
7. นายสุวิทย์ เบี้ยวโกโรงเรียนบ้านกง(ประชานุกุล)กรรมการ
8. นายรังสรรค์ อ่อนทาโรงเรียนบ้านโนนทันวิทยากรรมการ
9. นายบุญมา ชนะบุญโรงเรียนบ้านหนองแดงกรรมการ
10. นางนันทนาภรณ์ อินทะราชโรงเรียนบ้านหนองนาคำกรรมการ
11. นายประดิษฐ์ ตอสูงเนินโรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษากรรมการ
12. นายบรรจง ศรีบุญเรืองโรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการ
13. นางอารีรัตน์ จันทร์เทพย์โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูกรรมการ
14. นางอรไท ไพรทองโรงเรียนชุมชนชุมแพกรรมการ
15. นายปัญจพล พุทธาศรีโรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์กรรมการ
16. นางวรางคณา ศิริโทนโรงเรียนบ้านหนองศาลากรรมการ
17. นายเกรียงศักดิ์ ดวงตะวงษ์โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้ากรรมการ
18. นางพรลภัส สุขชีวีโรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายสุดิง สาหล้าโรงเรียนบ้านโนนทองประธานกรรมการ
2. นายธีระ จำปาชนนม์โรงเรียนบ้านป่ากล้วยกรรมการ
3. นายทองทัศน์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษากรรมการ
4. นางพิศมัย เพชรประไพโรงเรียนบ้านหนองไผ่นาดีกรรมการ
5. นายวรายุทธ นิคมโรงเรียนบ้านอาจสามารถกรรมการ
6. นายเทอดตระกูล เสนาราโรงเรียนบ้านโนนกระเดากรรมการ
7. นายสุวิทย์ เบี้ยวโกโรงเรียนบ้านกง(ประชานุกุล)กรรมการ
8. นายรังสรรค์ อ่อนทาโรงเรียนบ้านโนนทันวิทยากรรมการ
9. นายบุญมา ชนะบุญโรงเรียนบ้านหนองแดงกรรมการ
10. นางนันทนาภรณ์ อินทะราชโรงเรียนบ้านหนองนาคำกรรมการ
11. นายประดิษฐ์ ตอสูงเนินโรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษากรรมการ
12. นายบรรจง ศรีบุญเรืองโรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการ
13. นางอารีรัตน์ จันทร์เทพย์โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูกรรมการ
14. นางอรไท ไพรทองโรงเรียนชุมชนชุมแพกรรมการ
15. นายปัญจพล พุทธาศรีโรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์กรรมการ
16. นางวรางคณา ศิริโทนโรงเรียนบ้านหนองศาลากรรมการ
17. นายเกรียงศักดิ์ ดวงตะวงษ์โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้ากรรมการ
18. นางพรลภัส สุขชีวีโรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายสุดิง สาหล้าผู้อำนวยการ/บ้านโนนทองประธานกรรมการ
2. นายธีระ จำปาชนนม์ครู/ป้านป่ากล้วยกรรมการ
3. นายทองทัศน์ ศรีสวัสดิ์ครู/หนองแห้ววังมนศึกษากรรมการ
4. นางพิศมัย เพชรประไพครู/บ้านหนองไผ่นาดีกรรมการ
5. นายวรายุทธ นิคมครู/บ้านอาจสามารถกรรมการ
6. นายเทอดตระกูล เสนาราครู/บ้านโนนกระเดากรรมการ
7. นายสุวิทย์ เบี้ยวโกครู/บ้านกง(ประชานุกูล)กรรมการ
8. นายรังสรรค์ อ่อนทาครู/บ้านโนนทันวิทยากรรมการ
9. นายบุญมา ชนะบุญครู/บ้านหนองแดงกรรมการ
10. นางนันทนาภรณ์ อินทะราชครู/บ้านหนองนาคำกรรมการ
11. นายประดิษฐ์ ตอสูงเนินครู/ฝายหินหนองทุ่มฯกรรมการ
12. นายบรรจง ศรีบุญเรืองครู/อนุบาลภูเวียงกรรมการ
13. นางอารีรัตน์ จันทร์เทพย์ครูู/ชุมชนโนนหันวันครูกรรมการ
14. นางอรไท ไพรทองครู/ชุมชนชุมแพกรรมการ
15. นายปัญจพล พุทธาศรีครู/ชุมแพชนูปถัมภ์กรรมการ
16. นางวรางคณา ศิริโทนครู/บ้านหนองศาลากรรมการ
17. นายเกรียงศักดิ ดวงตะวงครู/บ้านหนองเสาเหล้ากรรมการ
18. นางพรลภัส สุขชีวีครู/บ้านหนองบัวโนนเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุดิง สาหล้าผู้อำนวยการ/บ้านโนนทองประธานกรรมการ
2. นายธีระ จำปาชนนม์ครู/ป้านป่ากล้วยกรรมการ
3. นายทองทัศน์ ศรีสวัสดิ์ครู/หนองแห้ววังมนศึกษากรรมการ
4. นางพิศมัย เพชรประไพครู/บ้านหนองไผ่นาดีกรรมการ
5. นายวรายุทธ นิคมครู/บ้านอาจสามารถกรรมการ
6. นายเทอดตระกูล เสนาราครู/บ้านโนนกระเดากรรมการ
7. นายสุวิทย์ เบี้ยวโกครู/บ้านกง(ประชานุกูล)กรรมการ
8. นายรังสรรค์ อ่อนทาครู/บ้านโนนทันวิทยากรรมการ
9. นายบุญมา ชนะบุญครู/บ้านหนองแดงกรรมการ
10. นางนันทนาภรณ์ อินทะราชครู/บ้านหนองนาคำกรรมการ
11. นายประดิษฐ์ ตอสูงเนินครู/ฝายหินหนองทุ่มฯกรรมการ
12. นายบรรจง ศรีบุญเรืองครู/อนุบาลภูเวียงกรรมการ
13. นางอารีรัตน์ จันทร์เทพย์ครูู/ชุมชนโนนหันวันครูกรรมการ
14. นางอรไท ไพรทองครู/ชุมชนชุมแพกรรมการ
15. นายปัญจพล พุทธาศรีครู/ชุมแพชนูปถัมภ์กรรมการ
16. นางวรางคณา ศิริโทนครู/บ้านหนองศาลากรรมการ
17. นายเกรียงศักดิ ดวงตะวงครู/บ้านหนองเสาเหล้ากรรมการ
18. นางพรลภัส สุขชีวีครู/บ้านหนองบัวโนนเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุดิง สาหล้าผู้อำนวยการ/บ้านโนนทองประธานกรรมการ
2. นายธีระ จำปาชนนม์ครู/ป้านป่ากล้วยกรรมการ
3. นายทองทัศน์ ศรีสวัสดิ์ครู/หนองแห้ววังมนศึกษากรรมการ
4. นางพิศมัย เพชรประไพครู/บ้านหนองไผ่นาดีกรรมการ
5. นายวรายุทธ นิคมครู/บ้านอาจสามารถกรรมการ
6. นายเทอดตระกูล เสนาราครู/บ้านโนนกระเดากรรมการ
7. นายสุวิทย์ เบี้ยวโกครู/บ้านกง(ประชานุกูล)กรรมการ
8. นายรังสรรค์ อ่อนทาครู/บ้านโนนทันวิทยากรรมการ
9. นายบุญมา ชนะบุญครู/บ้านหนองแดงกรรมการ
10. นางนันทนาภรณ์ อินทะราชครู/บ้านหนองนาคำกรรมการ
11. นายประดิษฐ์ ตอสูงเนินครู/ฝายหินหนองทุ่มฯกรรมการ
12. นายบรรจง ศรีบุญเรืองครู/อนุบาลภูเวียงกรรมการ
13. นางอารีรัตน์ จันทร์เทพย์ครูู/ชุมชนโนนหันวันครูกรรมการ
14. นางอรไท ไพรทองครู/ชุมชนชุมแพกรรมการ
15. นายปัญจพล พุทธาศรีครู/ชุมแพชนูปถัมภ์กรรมการ
16. นางวรางคณา ศิริโทนครู/บ้านหนองศาลากรรมการ
17. นายเกรียงศักดิ ดวงตะวงครู/บ้านหนองเสาเหล้ากรรมการ
18. นางพรลภัส สุขชีวีครู/บ้านหนองบัวโนนเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายสุดิง สาหล้าโรงเรียนบ้านโนนทองประธานกรรมการ
2. นายธีระ จำปาชนนม์โรงเรียนบ้านป่ากล้วยกรรมการ
3. นายทองทัศน์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษากรรมการ
4. นางพิศมัย เพชรประไพโรงเรียนบ้านหนองไผ่นาดีกรรมการ
5. นายวรายุทธ นิคมโรงเรียนบ้านอาจสามารถกรรมการ
6. นายเทอดตระกูล เสนาราโรงเรียนบ้านโนนกระเดากรรมการ
7. นายสุวิทย์ เบี้ยวโกโรงเรียนบ้านกง(ประชานุกุล)กรรมการ
8. นายรังสรรค์ อ่อนทาโรงเรียนบ้านโนนทันวิทยากรรมการ
9. นายบุญมา ชนะบุญโรงเรียนบ้านหนองแดงกรรมการ
10. นางนันทนาภรณ์ อินทะราชโรงเรียนบ้านหนองนาคำกรรมการ
11. นายประดิษฐ์ ตอสูงเนินโรงเรียนฝายหินหนองทุ่มฯกรรมการ
12. นายบรรจง ศรีบุญเรืองโรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการ
13. นางอารีรัตน์ จันทร์เทพย์โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูกรรมการ
14. นางอรไท ไพรทองโรงเรียนชุมชนชุมแพกรรมการ
15. นายปัจพล พุทธาศรีโรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์กรรมการ
16. นางวรางคณา ศิริโทนโรงเรียนบ้านหนองศาลากรรมการ
17. นายเกรียงศักดิ์ ดวงตะวงษ์โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า กรรมการ
18. นางพรลภัส สุขชีวีโรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายสุดิง สาหล้าโรงเรียนบ้านโนนทองประธานกรรมการ
2. นายธีระ จำปาชนนม์โรงเรียนบ้านป่ากล้วยกรรมการ
3. นายทองทัศน์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษากรรมการ
4. นางพิศมัย เพชรประไพโรงเรียนบ้านหนองไผ่นาดีกรรมการ
5. นายวรายุทธ นิคมโรงเรียนบ้านอาจสามารถกรรมการ
6. นายเทอดตระกูล เสนาราโรงเรียนบ้านโนนกระเดากรรมการ
7. นายสุวิทย์ เบี้ยวโกโรงเรียนบ้านกง(ประชานุกุล)กรรมการ
8. นายรังสรรค์ อ่อนทาโรงเรียนบ้านโนนทันวิทยากรรมการ
9. นายบุญมา ชนะบุญโรงเรียนบ้านหนองแดงกรรมการ
10. นางนันทนาภรณ์ อินทะราชโรงเรียนบ้านหนองนาคำกรรมการ
11. นายประดิษฐ์ ตอสูงเนินโรงเรียนฝายหินหนองทุ่มฯกรรมการ
12. นายบรรจง ศรีบุญเรืองโรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการ
13. นางอารีรัตน์ จันทร์เทพย์โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูกรรมการ
14. นางอรไท ไพรทองโรงเรียนชุมชนชุมแพกรรมการ
15. นายปัจพล พุทธาศรีโรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์กรรมการ
16. นางวรางคณา ศิริโทนโรงเรียนบ้านหนองศาลากรรมการ
17. นายเกรียงศักดิ์ ดวงตะวงษ์โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า กรรมการ
18. นางพรลภัส สุขชีวีโรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุดิง สาหล้าโรงเรียนบ้านโนนทองประธานกรรมการ
2. นายธีระ จำปาชนนม์โรงเรียนบ้านป่ากล้วยกรรมการ
3. นายทองทัศน์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษากรรมการ
4. นางพิศมัย เพชรประไพโรงเรียนบ้านหนองไผ่นาดีกรรมการ
5. นายวรายุทธ นิคมโรงเรียนบ้านอาจสามารถกรรมการ
6. นายเทอดตระกูล เสนาราโรงเรียนบ้านโนนกระเดากรรมการ
7. นายสุวิทย์ เบี้ยวโกฎิโรงเรียนบ้านกง(ประชานุกุล)กรรมการ
8. นายรังสรรค์ อ่อนทาโรงเรียนบ้านโนนทันวิทยากรรมการ
9. นายบุญมา ชนะบุญโรงเรียนบ้านหนองแดงกรรมการ
10. นางนันทนาภรณ์ อินทะราชโรงเรียนบ้านหนองนาคำกรรมการ
11. นายประดิษฐ์ ตอสูงเนินโรงเรียนฝายหินหนองทุ่มฯกรรมการ
12. นายบรรจง ศรีบุญเรืองโรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการ
13. นางอารีรัตน์ จันทร์เทพย์โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูกรรมการ
14. นางอรไท ไพรทองโรงเรียนชุมชนชุมแพกรรมการ
15. นายปัจพล พุทธาศรีโรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์กรรมการ
16. นางวรางคณา ศิริโทนโรงเรียนบ้านหนองศาลากรรมการ
17. นายเกรียงศักดิ์ ดวงตะวงษ์โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า กรรมการ
18. นางพรลภัส สุขชีวีโรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุดิง สาหล้าโรงเรียนบ้านโนนทองประธานกรรมการ
2. นายธีระ จำปาชนนม์โรงเรียนบ้านป่ากล้วยกรรมการ
3. นายทองทัศน์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษากรรมการ
4. นางพิศมัย เพชรประไพโรงเรียนบ้านหนองไผ่นาดีกรรมการ
5. นายวรายุทธ นิคมโรงเรียนบ้านอาจสามารถกรรมการ
6. นายเทอดตระกูล เสนาราโรงเรียนบ้านโนนกระเดากรรมการ
7. นายสุวิทย์ เบี้ยวโกโรงเรียนบ้านกง(ประชานุกุล)กรรมการ
8. นายรังสรรค์ อ่อนทาโรงเรียนบ้านโนนทันวิทยากรรมการ
9. นายบุญมา ชนะบุญโรงเรียนบ้านหนองแดงกรรมการ
10. นางนันทนาภรณ์ อินทะราชโรงเรียนบ้านหนองนาคำกรรมการ
11. นายประดิษฐ์ ตอสูงเนินโรงเรียนฝายหินหนองทุ่มฯกรรมการ
12. นายบรรจง ศรีบุญเรืองโรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการ
13. นางอารีรัตน์ จันทร์เทพย์โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูกรรมการ
14. นางอรไท ไพรทองโรงเรียนชุมชนชุมแพกรรมการ
15. นายปัจพล พุทธาศรีโรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์กรรมการ
16. นางวรางคณา ศิริโทนโรงเรียนบ้านหนองศาลากรรมการ
17. นายเกรียงศักดิ์ ดวงตะวงษ์โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า กรรมการ
18. นางพรลภัส สุขชีวีโรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุดิง สาหล้าโรงเรียนโนนทองกรรมการ
2. นายธีระ จำปาชนนม์โรงเรียนบ้านป่ากล้วยกรรมการ
3. นายทองทัศน์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษากรรมการ
4. นางพิศมัย เพชรประไพโรงเรียนบ้านหนองไผ่นาดีกรรมการ
5. นายวรายุทธ นิคมโรงเรียนบ้านอาจสามารถกรรมการ
6. นายสุวิทย์ เบี้ยวโกโรงเรียนบ้านกง(ประชานุกุล)กรรมการ
7. นายรังสรรค์ อ่อนทาโรงเรียนบ้านโนนทันวิทยากรรมการ
8. นายบุญมา ชนะบุญโรงเรียนบ้านหนองแดงกรรมการ
9. นางนันทนาภรณ์ อินทะราชโรงเรียนบ้านหนองนาคำกรรมการ
10. นายประดิษฐ์ ตอสูงเนินโรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษากรรมการ
11. นายบรรจง ศรีบุญเรืองโรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการ
12. นางอารีรัตน์ จันทร์เทพย์โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูกรรมการ
13. นางอรไท ไพรทองโรงเรียนชุมชนชุมแพกรรมการ
14. นางวรางคณา ศิริโทนโรงเรียนบ้านหนองศาลากรรมการ
15. นายปัญจพล พุทธาศรีโรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์กรรมการ
16. นายเทอดตระกูล เสนาราโรงเรียนบ้านโนนกระเดากรรมการ
17. นายเกรียงศักดิ์ ดวงตะวงโรงเรียนบ้านหนองเสาเล้ากรรมการ
18. นางพรลภัส สุขชีวีโรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมืองกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุดิง สาหล้าโรงเรียนบ้านโนนทองกรรมการ
2. นายธีระ จำปาชนนม์โรงเรียนบ้านป่ากล้วยกรรมการ
3. นายทองทัศน์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษากรรมการ
4. นางพิศมัย เพชรประไพโรงเรียนบ้านหนองไผ่นาดีกรรมการ
5. นายวรายุทธ นิคมโรงเรียนบ้านอาจสามารถกรรมการ
6. นายเทอดตระกูล เสนาราโรงเรียนบ้านโนนกระเดากรรมการ
7. นายสุวิทย์ เบี้ยวโกโรงเรียนบ้านกง(ประชานุกุล)กรรมการ
8. นายรังสรรค์ อ่อนทาโรงเรียนบ้านโนนทันวิทยากรรมการ
9. นายบุญมา ชนะบุญโรงเรียนบ้านหนองแดงกรรมการ
10. นางนันทนาภรณ์ อินทะราชโรงเรียนบ้านหนองนาคำกรรมการ
11. นายประดิษฐ์ ตอสูงเนินโรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษากรรมการ
12. นายบรรจง ศรีบุญเรืองโรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการ
13. นางอารีรัตน์ จันทร์เทพย์โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูกรรมการ
14. นางอรไท ไพรทองโรงเรียนชุมชนชุมแพกรรมการ
15. นายปัญจพล พุทธาศรีโรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์กรรมการ
16. นางวรางคณา ศิริโทนโรงเรียนบ้านหนองศาลากรรมการ
17. นายเกรียงศักดิ์ ดวงตะวงโรงเรียนบ้านหนองเสาเล้ากรรมการ
18. นางพรลภัส สุขชีวีโรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมืองกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายสุดิง สาหล้าโรงเรียนบ้านโนนทองกรรมการ
2. นายธีระ จำปาชนนม์โรงเรียนบ้านป่ากล้วยกรรมการ
3. นายทองทัศน์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษากรรมการ
4. นางพิศมัย เพชรประไพโรงเรียนบ้านหนองไผ่นาดีกรรมการ
5. นายวรายุทธ นิคมโรงเรียนบ้านอาจสามารถกรรมการ
6. นายเทอดตระกูล เสนาราโรงเรียนบ้านโนนกระเดากรรมการ
7. นายรังสรรค์ อ่อนทาโรงเรียนบ้านโนนทันวิทยากรรมการ
8. นายสุวิทย์ เบี้ยวโกโรงเรียนบ้านกง(ประชานุกุล)กรรมการ
9. นายบุญมา ชนะบุญโรงเรียนบ้านหนองแดงกรรมการ
10. นางนันทนาภรณ์ อินทะราชโรงเรียนบ้านหนองนาคำกรรมการ
11. นายประดิษฐ์ ตอสูงเนินโรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษากรรมการ
12. นายบรรจง ศรีบุญเรืองโรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการ
13. นางอารีรัตน์ จันทร์เทพย์โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูกรรมการ
14. นางอรไท ไพรทองโรงเรียนชุมชนชุมแพกรรมการ
15. นายปัญจพล พุทธาศรีโรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์กรรมการ
16. นางวรางคณา ศิริโทนโรงเรียนบ้านหนองศาลากรรมการ
17. นายเกรียงศักดิ์ ดวงตะวงโรงเรียนบ้านหนองเสาเล้ากรรมการ
18. นางพรลภัส สุขชีวีโรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมืองกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายสุดิง สาหล้าโรงเรียนบ้านโนนทองกรรมการ
2. นายธีระ จำปาชนนม์โรงเรียนบ้านป่ากล้วยกรรมการ
3. นายทองทัศน์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษากรรมการ
4. นางพิศมัย เพชรประไพโรงเรียนบ้านหนองไผ่นาดีกรรมการ
5. นายวรายุทธ นิคมโรงเรียนบ้านอาจสามารถกรรมการ
6. นายเทอดตระกูล เสนาราโรงเรียนบ้านโนนกระเดากรรมการ
7. นายสุวิทย์ เบี้ยวโกโรงเรียนบ้านกง(ประชานุกุล)กรรมการ
8. นายรังสรรค์ อ่อนทาโรงเรียนบ้านโนนทันวิทยากรรมการ
9. นายบุญมา ชนะบุญโรงเรียนบ้านหนองแดงกรรมการ
10. นางนันทนาภรณ์ อินทะราชโรงเรียนบ้านหนองนาคำกรรมการ
11. นายประดิษฐ์ ตอสูงเนินโรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษากรรมการ
12. นายบรรจง ศรีบุญเรืองโรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการ
13. นางอารีรัตน์ จันทร์เทพย์โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูกรรมการ
14. นางอรไท ไพรทองโรงเรียนชุมชนชุมแพกรรมการ
15. นายปัญจพล พุทธาศรีโรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์กรรมการ
16. นางวรางคณา ศิริโทนโรงเรียนบ้านหนองศาลากรรมการ
17. นายเกรียงศักดิ์ ดวงตะวงโรงเรียนบ้านหนองเสาเล้ากรรมการ
18. นางพรลภัส สุขชีวีโรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมืองกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายสุดิง สาหล้าโรงเรียนบ้านโนนทองกรรมการ
2. นายธีระ จำปาชนนม์โรงเรียนบ้านป่ากล้วยกรรมการ
3. นายทองทัศน์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษากรรมการ
4. นางพิศมัย เพชรประไพโรงเรียนบ้านหนองไผ่นาดีกรรมการ
5. นายวรายุทธ นิคมโรงเรียนบ้านอาจสามารถกรรมการ
6. นายเทอดตระกูล เสนาราโรงเรียนบ้านโนนกระเดากรรมการ
7. นายสุวิทย์ เบี้ยวโกโรงเรียนบ้านกง(ประชานุกุล)กรรมการ
8. นายรังสรรค์ อ่อนทาโรงเรียนบ้านโนนทันวิทยากรรมการ
9. นายบุญมา ชนะบุญโรงเรียนบ้านหนองแดงกรรมการ
10. นางนันทนาภรณ์ อินทะราชโรงเรียนบ้านหนองนาคำกรรมการ
11. นายประดิษฐ์ ตอสูงเนินโรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษากรรมการ
12. นายบรรจง ศรีบุญเรืองโรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการ
13. นางอารีรัตน์ จันทร์เทพย์โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูกรรมการ
14. นางอรไท ไพรทองโรงเรียนชุมชนชุมแพกรรมการ
15. นายปัญจพล พุทธาศรีโรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์กรรมการ
16. นางวรางคณา ศิริโทนโรงเรียนบ้านหนองศาลากรรมการ
17. นายเกรียงศักดิ์ ดวงตะวงโรงเรียนบ้านหนองเสาเล้ากรรมการ
18. นางพรลภัส สุขชีวีโรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมืองกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายสุดิง สาหล้าโรงเรียนบ้านโนนทองกรรมการ
2. นายธีระ จำปาชนนม์โรงเรียนบ้านป่ากล้วยกรรมการ
3. นายทองทัศน์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษากรรมการ
4. นางพิศมัย เพชรประไพโรงเรียนบ้านหนองไผ่นาดีกรรมการ
5. นายวรายุทธ นิคมโรงเรียนบ้านอาจสามารถกรรมการ
6. นายเทอดตระกูล เสนาราโรงเรียนบ้านโนนกระเดากรรมการ
7. นายสุวิทย์ เบี้ยวโกโรงเรียนบ้านกง(ประชานุกุล)กรรมการ
8. นายรังสรรค์ อ่อนทาโรงเรียนบ้านโนนทันวิทยากรรมการ
9. นายบุญมา ชนะบุญโรงเรียนบ้านหนองแดงกรรมการ
10. นางนันทนาภรณ์ อินทะราชโรงเรียนบ้านหนองนาคำกรรมการ
11. นายประดิษฐ์ ตอสูงเนินโรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษากรรมการ
12. นายบรรจง ศรีบุญเรืองโรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการ
13. นางอารีรัตน์ จันทร์เทพย์โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูกรรมการ
14. นางอรไท ไพรทองโรงเรียนชุมชนชุมแพกรรมการ
15. นายปัญจพล พุทธาศรีโรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์กรรมการ
16. นางวรางคณา ศิริโทนโรงเรียนบ้านหนองศาลากรรมการ
17. นายเกรียงศักดิ์ ดวงตะวงโรงเรียนบ้านหนองเสาเล้ากรรมการ
18. นางพรลภัส สุขชีวีโรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมืองกรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายพัฒนากร อบมาโรงเรียนบ้านหนองหว้าโพนศิลาประธานกรรมการ
2. นายเอนก ภูกองชัยโรงเรียนบ้านโนนทันวิทยากรรมการ
3. นางสำเภา ภูดวงงจิตครูโรงเรียนบ้านนาก้านเหลืองกรรมการ
4. นางวิลาวรรณ สุวรพันธุ์ครูโรงเรียนบ้านโนนฟันเรือบะยาวกรรมการ
5. นางสุดาพร ชารีวรรณ์โรงเรียนหนองขามวิทยาคารกรรมการ
6. นางสมจิตร เดชครอบครูโรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูกรรมการ
7. นางอมราวดี ดีโนนโพธิ์โรงเรียนโคกลางโนนคูณกรรมการ
8. นางจารุณี โคตรตาแสงครูโรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงกรรมการ
9. นางนรรณพร ศรีนวลโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
10. นางสาวนวรัตน์ พลสารโรงเรียนนาก้านเหลืองกรรมการ
11. นางสมทรัพย์ ทองมูลครูโรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูกรรมการ
12. นางปิยะดา บุญรอดครูโรงเรียนชุมแพชินูปถัมภ์กรรมการ
13. นางสาวขวัญนภา มาพรโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายพัฒนากร อบมาโรงเรียนบ้านหนองหว้าโพนศิลาประธานกรรมการ
2. นายเอนก ภูกองชัยโรงเรียนบ้านโนนทันวิทยากรรมการ
3. นางสำเภา ภูดวงงจิตครูโรงเรียนบ้านนาก้านเหลืองกรรมการ
4. นางวิลาวรรณ สุวรพันธุ์ครูโรงเรียนบ้านโนนฟันเรือบะยาวกรรมการ
5. นางสุดาพร ชารีวรรณ์โรงเรียนหนองขามวิทยาคารกรรมการ
6. นางสมจิตร เดชครอบครูโรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูกรรมการ
7. นางอมราวดี ดีโนนโพธิ์โรงเรียนโคกลางโนนคูณกรรมการ
8. นางจารุณี โคตรตาแสงครูโรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงกรรมการ
9. นางนรรณพร ศรีนวลโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
10. นางนวรัตน์ พลสารโรงเรียนนาก้านเหลืองกรรมการ
11. นางสมทรัพย์ ทองมูลครูโรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูกรรมการ
12. นางปิยะดา บุญรอดครูโรงเรียนชุมแพชินูปถัมภ์กรรมการ
13. นางสาวขวัญนภา มาพรโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายพัฒนากร อบมาโรงเรียนบ้านหนองหว้าโพนศิลประธานกรรมการ
2. นายเอนก ภูกองชัยโรงเรียนบ้านโนนทันวิทยากรรมการ
3. นางสำเภา ภูดวงงจิตครูโรงเรียนบ้านนาก้านเหลืองกรรมการ
4. นางวิลาวรรณ สุวรพันธุ์ครูโรงเรียนบ้านโนนฟันเรือบะยาวกรรมการ
5. นางสุดาพร ชารีวรรณ์โรงเรียนหนองขามวิทยาคารกรรมการ
6. นางสมจิตร เดชครอบครูโรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูกรรมการ
7. นางอมราวดี ดีโนนโพธิ์โรงเรียนโคกลางโนนคูณกรรมการ
8. นางจารุณี โคตรตาแสงครูโรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงกรรมการ
9. นางนรรณพร ศรีนวลโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
10. นางนวรัตน์ พลสารโรงเรียนนาก้านเหลืองกรรมการ
11. นางสมทรัพย์ ทองมูลครูโรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูกรรมการ
12. นางปิยะดา บุญรอดครูโรงเรียนชุมแพชินูปถัมภ์กรรมการ
13. นางสาวขวัญนภา มาพรโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายพัฒนากร อบมาโรงเรียนบ้านหนองหว้าโพนศิลาประธานกรรมการ
2. นายเอนก ภูกองชัยโรงเรียนบ้านโนนทันวิทยากรรมการ
3. นางสำเภา ภูดวงงจิตครูโรงเรียนบ้านนาก้านเหลืองกรรมการ
4. นางวิลาวรรณ สุวรพันธุ์ครูโรงเรียนบ้านโนนฟันเรือบะยาวกรรมการ
5. นางสุดาพร ชารีวรรณ์โรงเรียนหนองขามวิทยาคารกรรมการ
6. นางสมจิตร เดชครอบครูโรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูกรรมการ
7. นางอมราวดี ดีโนนโพธิ์โรงเรียนโคกลางโนนคูณกรรมการ
8. นางจารุณี โคตรตาแสงครูโรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงกรรมการ
9. นางนรรณพร ศรีนวลโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
10. นางนวรัตน์ พลสารโรงเรียนนาก้านเหลืองกรรมการ
11. นางสมทรัพย์ ทองมูลครูโรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูกรรมการ
12. นางปิยะดา บุญรอดครูโรงเรียนชุมแพชินูปถัมภ์กรรมการ
13. นางสาวขวัญนภา มาพรโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายพัฒนากร อบมาโรงเรียนบ้านหนองหว้าโพนศิลาประธานกรรมการ
2. นายเอนก ภูกองชัยโรงเรียนบ้านโนนทันวิทยกรรมการ
3. นางสำเภา ภูดวงงจิตครูโรงเรียนบ้านนาก้านเหลืองกรรมการ
4. นางวิลาวรรณ สุวรพันธุ์ครูโรงเรียนบ้านโนนฟันเรือบะยาวกรรมการ
5. นางสุดาพร ชารีวรรณ์โรงเรียนหนองขามวิทยาคารกรรมการ
6. นางสมจิตร เดชครอบครูโรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูกรรมการ
7. นางอมราวดี ดีโนนโพธิ์โรงเรียนโคกลางโนนคูณกรรมการ
8. นางจารุณี โคตรตาแสงครูโรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงกรรมการ
9. นางนรรณพร ศรีนวลโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
10. นางนวรัตน์ พลสารโรงเรียนนาก้านเหลืองกรรมการ
11. นางสมทรัพย์ ทองมูลครูโรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูกรรมการ
12. นางปิยะดา บุญรอดครูโรงเรียนชุมแพชินูปถัมภ์กรรมการ
13. นางสาวขวัญนภา มาพรโรงเรียนกรรมการกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นายพัฒนากร อบมาโรงเรียนบ้านหนองหว้าโพนศิลาประธานกรรมการ
2. นายเอนก ภูกองชัยโรงเรียนบ้านโนนทันวิทยากรรมการ
3. นางสำเภา ภูดวงงจิตครูโรงเรียนบ้านนาก้านเหลืองกรรมการ
4. นางวิลาวรรณ สุวรพันธุ์ครูโรงเรียนบ้านโนนฟันเรือบะยาวกรรมการ
5. นางสุดาพร ชารีวรรณ์โรงเรียนหนองขามวิทยาคารกรรมการ
6. นางสมจิตร เดชครอบครูโรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูกรรมการ
7. นางอมราวดี ดีโนนโพธิ์โรงเรียนโคกลางโนนคูณกรรมการ
8. นางจารุณี โคตรตาแสงครูโรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงกรรมการ
9. นางนรรณพร ศรีนวลโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
10. นางนวรัตน์ พลสารโรงเรียนนาก้านเหลืองกรรมการ
11. นางสมทรัพย์ ทองมูลครูโรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูกรรมการ
12. นางปิยะดา บุญรอดครูโรงเรียนชุมแพชินูปถัมภ์กรรมการ
13. นางสาวขวัญนภา มาพรโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายพัฒนากร อบมาโรงเรียนบ้านหนองหว้าโพนศิลาประธานกรรมการ
2. นายเอนก ภูกองชัยโรงเรียนบ้านโนนทันวิทยากรรมการ
3. นางสำเภา ภูดวงงจิตครูโรงเรียนบ้านนาก้านเหลืองกรรมการ
4. นางวิลาวรรณ สุวรพันธุ์ครูโรงเรียนบ้านโนนฟันเรือบะยาวกรรมการ
5. นางสุดาพร ชารีวรรณ์โรงเรียนหนองขามวิทยาคารกรรมการ
6. นางสมจิตร เดชครอบครูโรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูกรรมการ
7. นางอมราวดี ดีโนนโพธิ์โรงเรียนโคกลางโนนคูณกรรมการ
8. นางจารุณี โคตรตาแสงครูโรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงกรรมการ
9. นางนรรณพร ศรีนวลโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
10. นางนวรัตน์ พลสารโรงเรียนนาก้านเหลืองกรรมการ
11. นางสมทรัพย์ ทองมูลครูโรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูกรรมการ
12. นางปิยะดา บุญรอดครูโรงเรียนชุมแพชินูปถัมภ์กรรมการ
13. นางสาวขวัญนภา มาพรโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นายพัฒนากร อบมาโรงเรียนบ้านหนองหว้าโพนศิลากรรมการ
2. นายเอนก ภูกองชัยโรงเรียนบ้านโนนทันวิทยากรรมการ
3. นางสำเภา ภูดวงงจิตครูโรงเรียนบ้านนาก้านเหลืองกรรมการ
4. นางวิลาวรรณ สุวรพันธุ์ครูโรงเรียนบ้านโนนฟันเรือบะยาวกรรมการ
5. นางสุดาพร ชารีวรรณ์โรงเรียนหนองขามวิทยาคารกรรมการ
6. นางสมจิตร เดชครอบครูโรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูกรรมการ
7. นางอมราวดี ดีโนนโพธิ์โรงเรียนโคกลางโนนคูณกรรมการ
8. นางจารุณี โคตรตาแสงครูโรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงกรรมการ
9. นางนรรณพร ศรีนวลโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
10. นางนวรัตน์ พลสารโรงเรียนนาก้านเหลืองกรรมการ
11. นางสมทรัพย์ ทองมูลครูโรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูกรรมการ
12. นางปิยะดา บุญรอดครูโรงเรียนชุมแพชินูปถัมภ์กรรมการ
13. นางสาวขวัญนภา มาพรโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายพัฒนากร อบมาโรงเรียนบ้านหนองหว้าโพนศิลาประธานกรรมการ
2. นายเอนก ภูกองชัยโรงเรียนบ้านโนนทันวิทยากรรมการ
3. นางสำเภา ภูดวงจิตโรงเรียนบ้านนาก้านเหลืองกรรมการ
4. นางวิลาวรรณ สุวรพัรธุ์โรงเรียนบ้านโนนฟันเรือบะยาวกรรมการ
5. นางสุดาพร ชารีวรรณ์โรงเรียนหนองขามวิทยาคารกรรมการ
6. นางสมจิตร เดชครอบโรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูกรรมการ
7. นางอมราวดี ตีโนนโพธิ์โรงเรียนโคกกลางโนนคูณกรรมการ
8. นางจารุณี โครตตาแสงโรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงกรรมการ
9. นางนรรณพร ศรีนวลโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
10. นางนวรัตน์ พลสารโรงเรียนบ้านนาก้านเหลืองกรรมการ
11. นางสาวขวัญนภา มาพรโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุกรรมการ
12. นางสมทรัพย์ ทองมูลโรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูกรรมการ
13. นางปิยะดา บุญรอดโรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นายพัฒนากร อบมาโรงเรียนบ้านหนองหว้าโพนศิลาประธานกรรมการ
2. นายเอนก ภูกองชัยโรงเรียนบ้านโนนทันวิทยากรรมการ
3. นางสำเภา ภูดวงจิตโรงเรียนบ้านนาก้านเหลืองกรรมการ
4. นางวิลาวรรณ สุวรพันธุ์โรงเรียนบ้านโนนฟันเรือบะยาวกรรมการ
5. นางสุดาพร ชารีวรรณ์โรงเรียนหนองขามวิทยาคารกรรมการ
6. นางสมจิตร เดชครอบโรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูกรรมการ
7. นางอมราวดี ดีโนนโพธิ์โรงเรียนโคกกลางโนนคูณกรรมการ
8. นางจารุณี โครตตาแสงโรงเรียนชุมชนโพนสว่างดอนโมงกรรมการ
9. นางนรรณพร ศรีนวลโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
10. นางนวรัตน์ พลสารโรงเรียนบ้านนาก้านเหลืองกรรมการ
11. นางสมทรัพย์ ทองมูลโรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูกรรมการ
12. นางสาวขวัญนภา มาพรโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุกรรมการ
13. นางปิยะดา บุญรอดโรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางศุภมนต์ โลรองต์โรงเรียนอนุบาลศุภมนประธานกรรมการ
2. นางสาวสุริยง ดลประสพโรงเรียนชีพอนุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวบุญหลาย ภูวงษ์ไกรโรงเรียนบ้านนาสีนวนกรรมการ
4. นางสาวกนกวรรณ ปานประสิทธิ์โรงเรียนบ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยากรรมการ
5. นางสาวธมลวรรณ ทาจวนโรงเรียนหนองไฮประชารัฐกรรมการ
6. นางนิลุบล ธรรมะจันโท โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่มกรรมการ
7. นางสาวแนน่า คานิโยโรงเรียนเต๊กก่าดรุณธรรมกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นายสมคิด ผลานิสงค์โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูประธานกรรมการ
2. นางสุดาทิพย์ สารเหล่าโพธิ์โรงเรียนนาก้านเหลืองกรรมการ
3. นางกมลพรรณ ช่างหล่อโรงเรียนโนนพันเรือบะยาวกรรมการ
4. นางจันทร์เพ็ญ หมวดโพธิ์กลางโรงเรียนบ้านโนนคอมกรรมการ
5. นางอนงค์ สิงห์ทุย โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม กรรมการ
6. นางพรพิมล ทองดีบุตรโรงเรียนชุมชนหนองคะเนกรรมการ
7. Miss Skylar Gingrichโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่มกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางสิริลักษณ์ สามารถโรงเรียนบ้านโนนลานประธานกรรมการ
2. นางพรรณทิพย์ ผุยมูลตรีโรงเรียนบ้านดอนแขมกรรมการ
3. นายวาริต ยืนชีวิตโรงเรียนบ้านอาจสามารถกรรมการ
4. นางวิไลวรรณ ฮ่านต่ำโรงเรียนชุมชนหนองเรือกรรมการ
5. นางสมจิตร วรรณชัยโรงเรียนหนองม่วงประชานุกูลกรรมการ
6. นายรัฐพงษ์ วนาพันธพรกุลโรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนากรรมการ
7. นางกุลอัคร์ยาภรณ์ จันดาเวียงโรงเรียนนาหม้อโนนลานฯกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นายสินสมุทร สามารถโรงเรียนบ้านโนนบุรุษประธานกรรมการ
2. นางทองสุข พันธุ์ยางน้อยโรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือกรรมการ
3. นางสาวสุมณฑา พงศ์จินดารัศมีโรงเรียนนาหว้านาเจริญกรรมการ
4. นางสาวภัทราพร อรัญมาลาโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว กรรมการ
5. นางชัชฎาภรณ์ พงษ์ภักดิ์โรงเรียนนาหม่อโนนลานฯกรรมการ
6. นางอารีนิจ ทองสีดาโรงเรียนบ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ ๒๐๕กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นายเศวต พรมแวงโรงเรียนหนองม่วงประชานุกูลประธานกรรมการ
2. นางศิริวิลาลักษ์ ยานกายโรงเรียนนาก้านเหลืองกรรมการ
3. นางสาวอัญญรัตน์ บำรุงราษฎร์โรงเรียนบ้านยอดห้วยกรรมการ
4. นางอังคณา จันสนิทโรงเรียนบ้านโคกสูงกรรมการ
5. นายไกรยราช ปุริสารโรงเรียนบ้านเม็งกรรมการ
6. นางศิริลักษณ์ ลาสอนโรงเรียนหนองกระบือวิทยาคมกรรมการ
7. Miss Elvral L.Morenoโรงเรียนบ้านโคกสูงสำราญกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ น้อยลาโรงเรียนโนนโกประธานกรรมการ
2. นางปริยานุช ผานาคโรงเรียนก้องอุดมวิทยาคารกรรมการ
3. นางพัชรินทร์ ศรีพุทธิรัตน์โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์กรรมการ
4. นางชนิสรา ศรีพรหมโรงเรียนบ้านหนองหอยเทพเทวัญกรรมการ
5. นางสุมาลี มูลตรีภักดีโรงเรียนบ้านโคกกุง หินลาด โคกเจริญกรรมการ
6. นางพิกุล ป้องปานโรงเรียนบ้านหนองนาคำกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นายสัญญพงค์ ดีบุญมี ณ ชุมแพโรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางวิไลภรณ์ จำปานิลโรงเรียนก้องอุดมวิทยาคารกรรมการ
3. นางพิมจันทร์ งามภูเขียวโรงเรียนบ้านเขาวงกรรมการ
4. นางสาวอริสา แซงราชาโรงเรียนโสกเต็นวิทยาคมกรรมการ
5. นางวิจิตรา ทองผาโรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูกรรมการ
6. นางเอื้อมเดือน บุญหวังช่วยโรงเรียนบ้านชุมแพกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายมนูญ พลบุญโรงเรียนบ้านธาตุประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ มีสะอาดโรงเรียนบ้านป่ากล้วยกรรมการ
3. นางสาวลภัสลดา แพงไทย โรงเรียนบ้านสวรสวรรค์ กรรมการ
4. นางดุษฎี หล่อยดาโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคมกรรมการ
5. นางสงกรานต์ สิงห์แก้วโรงเรียนบ้านหนองปลาซิวกรรมการ
6. นางสาวชัญญานุช ไร่สิงห์โรงเรียนวังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์กรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นายจิรสันต์ บัวสายโรงเรียนบ้านวังยาวประธานกรรมการ
2. นายณัฐกฤต ฤทธิ์จันดีโรงเรียนบ้านวังสวาบกรรมการ
3. นายประยูร อาจยางคำโรงเรียนบ้านซำยางกรรมการ
4. นายอภิชัย สิ่วศรีโรงเรียนบ้านสว่างดอนช้างกรรมการ
5. นางยุพิน คาภาโรงเรียนบ้านโนนบุรุษกรรมการ
6. นางสาววริศรา คอวนิชโรงเรียนหนองหว้าโพนศิลากรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางณัฐกุล กิตติภักดีกุลโรงเรียนหนองกุงพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวจุรีรัตน์ เพียสารโรงเรียนโคกกลางโนนคูณกรรมการ
3. นายณรงศักดิ์ ศรีทอง โรงเรียนบ้านศรีสุข กรรมการ
4. นางไพรัตน์ ปิ่นเมืองโรงเรียนหนองกุงพิทยาคมกรรมการ
5. นางจิรนันท์ สุการะกิจโรงเรียนหนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยากรรมการ
6. นางมยุรี ขำสูงเนินโรงเรียนบ้านโคกสูงกรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นายเดชา ทาเวียงโรงเรียนบ้านร่องแซงประธานกรรมการ
2. นางมนปพร ชมภูธิมา โรงเรียนโนนหว้านไฟประชาสรรค์กรรมการ
3. นางรัชดา ขุนไกร โรงเรียนบ้านศรีสุขกรรมการ
4. นางลักขณา ลีเวียงโรงเรียนบ้านกุดธาตุกรรมการ
5. นางพุทธพร ขอเหล็กกลางโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์กรรมการ
6. นางพนิดา ศตสุรตานนท์โรงเรียนบ้านธาตุกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายสุธน หล้าบ้านโพนโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคมประธานกรรมการ
2. Miss. Nicole Zengโรงเรียนอนุบาลชุมแพกรรมการ
3. นางสาวกัญสร โบราณรัตน์โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแปนกรรมการ
4. นางทัศนีย์ แก้วป่าระกำโรงเรียนบ้านหว้ากรรมการ
5. Miss. Wu Qijuanโรงเรียนเด็กก่าดรุณธรรมกรรมการ
6. นางลักษณ์เสด็จ บุญหล้าโรงเรียนก้องอุดมวิทยาคารกรรมการ
7. นายภัทรวิทย์ โพธิ์ชนะชัยโรงเรียนบ้านห้วยทรายยขาวกรรมการ
8. นางสาวขวัญปรียา โพธิ์รัตน์โรงเรียนบ้านห้วยอรุณหินลาดกรรมการ
9. นายยศกมล เอกตาแสงโรงเรียนอนุบาลเพชรลดากรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นายสุธน หล้าบ้านโพนโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคมประธานกรรมการ
2. Miss. Nicole Zengโรงเรียนอนุบาลชุมแพกรรมการ
3. นางสาวกัญสร โบราณรัตน์โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแปนกรรมการ
4. นางทัศนีย์ แก้วป่าระกำโรงเรียนบ้านหว้ากรรมการ
5. Miss Wu Qijuanโรงเรียนเด็กก่าดรุณธรรมกรรมการ
6. นางลักษณ์เสด็จ บุญหล้าโรงเรียนก้องอุดมวิทยาคารกรรมการ
7. นายภัทรวิทย์ โพธิ์ชนะชัยโรงเรียนบ้านห้วยทรายยขาวกรรมการ
8. นางสาวขวัญปรียา โพธิ์รัตน์โรงเรียนบ้านห้วยอรุณหินลาดกรรมการ
9. นายยศกมล เอกตาแสงโรงเรียนอนุบาลเพชรลดากรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นายสุธน หล้าบ้านโพนโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญแข ทาโสมโรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบกรรมการ
3. นายอุดม อุบอวนโรงเรียนนาฝายวิทยากรรมการ
4. นางสาวชนาธินาถ โพธิ์ศรีโรงเรียนภูห่านศึกษากรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
1. นายสมพร ศิริแก้วโรงเรียนบ้านโนนฟันเรือบะยาวประธานกรรมการ
2. นายปณตพงค์ ปิติสัมพันธ์รัตน์โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างฯกรรมการ
3. นางสาวลาดวน ชูชนะโรงเรียนบ้านธาตุกรรมการ
4. นางนิรมล คุ้มตะบุตรโรงเรียนชุมชนชุมแพกรรมการ
5. นางสุดารัตน์ จิบจันทร์โรงเรียนชุมชนหนองเรือกรรมการ
6. นางจินตนา ศิริเนตรโรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6
1. นายเฉลิม สุระพินิจโรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกประธานกรรมการ
2. นางระเบียบ แก้วมาโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
3. นางเต็มดวง กาฬะพันธ์โรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการ
4. นางลัดดาวัลย์ สร้อยมณีโรงเรียนบ้านหว้ากรรมการ
5. นางสุขสันต์ เชื้อสาวะถีโรงเรียนฝายหินหนองทุ่มกรรมการ
6. นายมานิตย์ เกิ่งไพบูลย์โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม กรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายเศรษฐวัตร มัชปาโตโรงเรียนบ้านหนองหนามแท่งประธานกรรมการ
2. นายสุรเกียรติ จอมไพรศรีโรงเรียนบ้านหวังหูกวางราษฎรืผดุงวิทย์กรรมการ
3. นายณภพ น้ำใจดีโรงเรียนบ้านโนนกระเดากรรมการ
4. นางสาวพรพิมล ยาปิ่นโรงเรียนโคกม่วงศึกษากรรมการ
5. นายชนะ คำตาดโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่มกรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายบรรชิต นิตไธสงโรงเรียนบ้านผาขามประธานกรรมการ
2. นายอัมรินทร์ เพ็งมอโรงเรียนบ้านหนองไผ่นาดีกรรมการ
3. นางวิไล เฉยสวัสดิ์โรงเรียนบ้านนาชุมแสงกรรมการ
4. นางวันวิสา ทินบุตรโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่มกรรมการ
5. นายกิตติศักดิ์ อรรคพงษ์โรงเรียนบ้านหนองหนามแท่งกรรมการ
6. นายคำมูล เสิกภูเขียวโรงเรียนบ้านแห่ฯกรรมการ
7. นายธัญ ชุมชัยโรงเรียนนาน้ำซำกรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายเฉลียว อนุตรีผาน้ำเที่ยงประธานกรรมการ
2. นายศรัณ เฉยสวัสดิ์โรงเรียนอนุบาลสีชมพูกรรมการ
3. นายผจญ ชาญรอบรู้โรงเรียนบ้านธาตุกรรมการ
4. นางสาวสุจิตรา ดีบุญมี ณ ชุมแพโรงเรียนชุมแพวิทยากรรมการ
5. นายณภพ น้ำใจดีโรงเรียนบ้านโนนกระเดากรรมการ
6. นายสำรอง อมัติรัตนะโรงเรียนบ้านหนองใสกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายคาปัญญา ชัยคาดีโรงเรียนวังขอนแดงหนองหญ้าปล้องประธานกรรมการ
2. นางเดือนใหม่ นาพยัพโรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายอำนวย บุญศรีโรงเรียนบ้านบริบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางศิริพร หาพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่มกรรมการ
3. นางอมรรัตน์ ทองผาโรงเรียนโคกกลางโนนคูณกรรมการ
4. นางแพงบุญ พรมแวงโรงเรียนหนองไผ่พิทยาคมกรรมการ
5. นายสำราญ แพ่งศรีสารโรงเรียนบ้านปากห้วยฝางกรรมการ
6. นายชูชาติ แสนใสโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่มกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายบุญสวน วรรณโอภาสโรงเรียนบ้านซำจำปาประธานกรรมการ
2. นางสาวศุภลักษณา อ้วนพรมมาโรงเรียนหนองหว้าวิทยากรรมการ
3. นายสาคร จักโนวัน โรงเรียนบ้านโสกหาดสวรรค์กรรมการ
4. นางสาววาสนา ลีลาศโรงเรียนหนองกุงพิทยาคมกรรมการ
5. นางเอื้อมเดือน บุญหวังช่วยโรงเรียนชุมชนหนองคะเนกรรมการ
6. นางสาวกันยกร พระระฆังโรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายนายภิรมย์ คำบุญเกิดโรงเรียนบ้านหนองตาใก้พิทยาประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ศักดิ์ สุดชุมแพโรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นายพิพัฒน์ สอนพัลละโรงเรียนบ้านโคกกลางโนนนคูนโนนศิลากรรมการ
4. นางนุชจนารฤ สมรโรงเรียนบ้านโนนทองกรรมการ
5. นายวสุพล ดลตรีโรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์กรรมการ
6. นางประพิมพ์พรรณ สมบูรณ์โรงเรียนหนองแสงวิทยาสรรค์กรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นายคำปัญญา ชัยคำดีโรงเรียนบ้านวังขอนแดงประธานกรรมการ
2. นายสำรอง คำมีโรงเรียนบ้านใคร่นุ่นกรรมการ
3. นายประยูร ชารินทร์โรงเรียนบ้านป่านกรรมการ
4. นายคณพศ ศรีภูเวียงโรงเรียนบ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้องกรรมการ
5. นางวิมลลักษณ์ ชาหนองหว้าโรงเรียนหนองขามวิทยาคารกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายกีรติวัฒน์ อัคเสโรงเรียนหนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวชวนพิศ พันธ์สิงห์โรงเรียนบ้านดอนแขมกรรมการ
3. นางสงกรานต์ ขุนนนท์โรงเรียนนาแพงคุรุรัฐสามัคคีกรรมการ
4. นางเพชรรัตน์ นาคเสนโรงเรียนไตรคามวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายเอกชัย บุญไตรย์โรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการ
6. นางทองสุข ขวัญพรมโรงเรียนบ้านโนนทองกรรมการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นางเสาวณีย์ สอนวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสุขสันต์ เชื้อสาวะถีครู โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายณัฐธนกฤต วิชาการครู โรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการ
4. นางอมาวสี บุตรโพธิ์ศรีครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์กรรมการ
5. นายราชิต ยืนชีวิตครู โรงเรียนบ้านบ้านอาจสามารถกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นายประวิทย์ จันทร์ทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนทองหลางประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางเต็มดวง กาฬะพันธ์ครู โรงเรียนอนุบาลภูเวียงรองประธานกรรมการ
3. นางอารีนิจ ทองสีดา ครู โรงเรียนหนองเขียดมิตรภาพที่ 205กรรมการ
4. นางวนิดา หนูมั่น ครู โรงเรียนบ้านสะอาดกรรมการ
5. นางสายฝน คำดอนหัน ครู โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นายสำรอง คำมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใคร่นุ่น ประธานกรรมการ
2. นางนันทิกานต์ กงสะเด็น ครู โรงเรียนบ้านโนนบุรุษรองประธานกรรมการ
3. นายวิไล ไชยสงค์ ครู โรงเรียนบ้านกุดธาตุกรรมการ
4. นายฉัตรชัย จีระออน ครู โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์กรรมการ
5. นางเดือนใหม่ นาพยัพครู โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบกรรมการ
6. นางสาวกัญญสร โบราณรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแปนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นายอยุทธ คำยัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกป่ากุงประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ ผานาค ครู โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางหทัยรัตน์ ศศิวรกานต์ ครู โรงเรียนบ้านนาก้านเหลืองกรรมการ
4. นายเย็นศิระ แดงทอง ครูโรงเรียนบ้านเรือกรรมการ
5. นางเดือนใหม่ นาพยัพครู โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบกรรมการ
6. นายพงศ์ฤทธิ์ พลเที่ยง ครู โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นายวรจักษ์ วงศ์ศิริรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเสาวเล้าประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ สุดชุมแพ ครู โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นายสาคร จักรโนวันครู โรงเรียนบ้านโสกหาดสวรรค์กรรมการ
4. นายชุติมา ทุมมีครู โรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
5. นางสีกา วงศ์ชู ครู โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นายลือชัย สำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนหันโนนหินแห่ประธานกรรมการ
2. นางอรไท ไพรทอง ครู โรงเรียนชุมชนชุมแพรองประธานกรรมการ
3. นางสมศรี ภูมิชัย ครู โรงเรียนบ้านนาสีนวนกรรมการ
4. นางชนิตา ทิพย์รักษ์ ครู โรงเรียนบ้านโนนลานกรรมการ
5. นางสายฝน อุดมศักดิ์ ครู โรงเรียนบ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นายบัญชา กุลอัก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแปนประธานกรรมการ
2. นายเขียว ศรีสุโคตร ครู โรงเรียนบ้านเม็งรองประธานกรรมการ
3. นางชุติมาพร ยี่สารพัฒน์ ครู โรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยากรรมการ
4. นางปริยานุช ผานาคครู โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคารกรรมการ
5. นางสุภาพร แสงกงพลีครู โรงเรียนบ้านชุมแพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายสด ปานเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโพนนาหม่อประธานกรรมการ
2. นางจรัสศรี ทองมี ครู โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางเครือวัลย์ ดีพรม ครู โรงเรียนบ้านซำจำปากรรมการ
4. นางดวงใจ สูงเนิน ครู โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญกรรมการ
5. นางสาวอัญชลี แก่นจันทร์ครูโรงเรียนบ้านซำจำปากรรมการ
6. นายนิคม เดชครอบ ครู โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายสุดิง สาหล้า สาหล้าโรงเรียนบ้านโนนทองประธานกรรมการ
2. นายธีระ จำปาชนนม์โรงเรียนบ้านป่ากล้วยกรรมการ
3. นายทองทัศน์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษากรรมการ
4. นางพิศมัย เพชรประไพโรงเรียนบ้านหนองไผ่นาดีกรรมการ
5. นายวรายุทธ นิคมโรงเรียนบ้านอาจสามารถกรรมการ
6. นายเทอดตระกูล เสนาราโรงเรียนบ้านโนนกระเดากรรมการ
7. นายสุวิทย์ เบี้ยวโกฎิโรงเรียนบ้านกง(ประชานุกูล)กรรมการ
8. นายรังสรรค์ อ่อนทาโรงเรียนบ้านโนนทันวิทยากรรมการ
9. นายบุญมา ชนะบุญโรงเรียนบ้านหนองแดงกรรมการ
10. นางนันทนาภรณ์ อินทะราชโรงเรียนบ้านหนองนาคำกรรมการ
11. นายประดิษฐ์ ตอสูงเนินโรงเรียนฝายหินหนองทุ่มฯกรรมการ
12. นายบรรจง ศรีบุญเรืองโรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการ
13. นางอารีรัตน์ จันทร์เทพโรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูกรรมการ
14. นางอรไท ไพรทองโรงเรียนชุมชนชุมแพกรรมการ
15. นายปัจพล พุทธาศรีโรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์กรรมการ
16. นางวรางคณา ศิริโทนโรงเรียนบ้านหนองศาลากรรมการ
17. นายเกรียงศักดิ์ ดวงตะวงษ์โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้ากรรมการ
18. นายโสภณ บุญจันทร์กรรมการ
19. นายประเทือง ภูมิคอนสารกรรมการ
20. นายมงคง ศรีบุตรตากรรมการ
21. นายวิชัย กองพันธุ์กรรมการ
22. นายภกรณ์ ชันรักษากรรมการ
23. นางพรลภัส สุขชีวีโรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายสุดิง สาหล้าโรงเรียนบ้านโนนทองประธานกรรมการ
2. นายธีระ จำปาชนนม์โรงเรียนบ้านป่ากล้วยกรรมการ
3. นายทองทัศน์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษากรรมการ
4. นางพิศมัย เพชรประไพโรงเรียนบ้านหนองไผ่นาดีกรรมการ
5. นายวรายุทธ นิคมโรงเรียนบ้านอาจสามารถกรรมการ
6. นายเทอดตระกูล เสนาราโรงเรียนบ้านโนนกระเดากรรมการ
7. นายสุวิทย์ เบี้ยวโกฎิโรงเรียนบ้านกง(ประชานุกูล)กรรมการ
8. นายรังสรรค์ อ่อนทาโรงเรียนบ้านโนนทันวิทยากรรมการ
9. นายบุญมา ชนะบุญโรงเรียนบ้านหนองแดงกรรมการ
10. นายนันทนาภรณ์ อินทะราชโรงเรียนบ้านหนองนาคำกรรมการ
11. นายประดิษฐ์ ตอสูงเนินโรงเรียนฝายหินหนองทุ่มฯกรรมการ
12. นายบรรจง ศรีบุญเรืองโรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการ
13. นางอารีรัตน์ จันทร์เทพโรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูกรรมการ
14. นางอรไท ไพรทองโรงเรียนชุมชนชุมแพกรรมการ
15. นายปัจพล พุทธาศรีโรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์กรรมการ
16. นางวรางคณา ศิริโทนโรงเรียนบ้านหนองศาลากรรมการ
17. นายเกรียงศักดิ์ ดวงตะวงษ์โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้ากรรมการ
18. นายโสภณ บุญจันทร์กรรมการ
19. นายประเทือง ภูมิคอนสารกรรมการ
20. นายมงคง ศรีบุตรตากรรมการ
21. นายวิชัย กองพันธุ์กรรมการ
22. นายภกรณ์ ชันรักษากรรมการ
23. นางพรลภัส สุขชีวีโรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6
1. นายสุดิง สาหล้าโรงเรียนบ้านโนนทองประธานกรรมการ
2. นายธีระ จำปาชนนม์โรงเรียนบ้านป่ากล้วยกรรมการ
3. นายทองทัศน์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษากรรมการ
4. นางพิศมัย เพชรประไพโรงเรียนบ้านหนองไผ่นาดีกรรมการ
5. นายวรายุทธ นิคมโรงเรียนบ้านอาจสามารถกรรมการ
6. นายเทอดตระกูล เสนาราโรงเรียนบ้านโนนกระเดากรรมการ
7. นายสุวิทย์ เบี้ยวโกฎิโรงเรียนบ้านกง(ประชานุกุล)กรรมการ
8. นายรังสรรค์ อ่อนทาโรงเรียนบ้านโนนทันวิทยากรรมการ
9. นายบุญมา ชนะบุญโรงเรียนบ้านหนองแดงกรรมการ
10. นางนันทนาภรณ์ อินทะราชโรงเรียนบ้านหนองนาคำกรรมการ
11. นายประดิษฐ์ ตอสูงเนินโรงเรียนฝายหินหนองทุ่มฯกรรมการ
12. นายบรรจง ศรีบุญเรืองโรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการ
13. นางอารีรัตน์ จันทร์เทพโรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูกรรมการ
14. นางอรไท ไพรทองโรงเรียนชุมชนชุมแพกรรมการ
15. นายปัจพล พุทธาศรีโรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์กรรมการ
16. นางวรางคณา ศิริโทนโรงเรียนบ้านหนองศาลากรรมการ
17. นายเกรียงศักดิ์ ดวงตะวงษ์โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า กรรมการ
18. นางพรลภัส สุขชีวีโรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง กรรมการ
19. นายโสภณ บุญจันทร์กรรมการ
20. นายมงคง ศรีบุตรตากรรมการ
21. นายวิชัย กองพันธุ์กรรมการ
22. นายภกรณ์ ชันรักษากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3
1. นายสุดิง สาหล้าโรงเรียนบ้านโนนทองประธานกรรมการ
2. นายธีระ จำปาชนนม์โรงเรียนบ้านป่ากล้วยกรรมการ
3. นายทองทัศน์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษากรรมการ
4. นางพิศมัย เพชรประไพโรงเรียนบ้านหนองไผ่นาดีกรรมการ
5. นายวรายุทธ นิคมโรงเรียนบ้านอาจสามารถกรรมการ
6. นายเทอดตระกูล เสนาราโรงเรียนบ้านโนนกระเดากรรมการ
7. นายสุวิทย์ เบี้ยวโกฎิโรงเรียนบ้านกง(ประชานุกุล)กรรมการ
8. นายรังสรรค์ อ่อนทาโรงเรียนบ้านโนนทันวิทยากรรมการ
9. นายบุญมา ชนะบุญโรงเรียนบ้านหนองแดงกรรมการ
10. นายนันทนาภรณ์ อินทะราชโรงเรียนบ้านหนองนาคำกรรมการ
11. นายประดิษฐ์ ตอสูงเนินโรงเรียนฝายหินหนองทุ่มฯกรรมการ
12. นายบรรจง ศรีบุญเรืองโรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการ
13. นางอารีรัตน์ จันทร์เทพโรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูกรรมการ
14. นางอรไท ไพรทองโรงเรียนชุมชนชุมแพกรรมการ
15. นายปัจพล พุทธาศรีโรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์กรรมการ
16. นางวรางคณา ศิริโทนโรงเรียนบ้านหนองศาลากรรมการ
17. นายเกรียงศักดิ์ ดวงตะวงษ์โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า กรรมการ
18. นางพรลภัส สุขชีวีโรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมืองกรรมการ
19. นายโสภณ บุญจันทร์กรรมการ
20. นายประเทือง ภูมิคอนสารกรรมการ
21. นายมงคง ศรีบุตรตากรรมการ
22. นายวิชัย กองพันธุ์กรรมการ
23. นายภกรณ์ ชันรักษากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6
1. นายสุดิง สาหล้าโรงเรียนบ้านโนนทองประธานกรรมการ
2. นายธีระ จำปาชนนม์โรงเรียนบ้านป่ากล้วยกรรมการ
3. นายทองทัศน์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษากรรมการ
4. นางพิศมัย เพชรประไพโรงเรียนบ้านหนองไผ่นาดีกรรมการ
5. นายวรายุทธ นิคมโรงเรียนบ้านอาจสามารถกรรมการ
6. นายเทอดตระกูล เสนาราโรงเรียนบ้านโนนกระเดากรรมการ
7. นายสุวิทย์ เบี้ยวโกฎิโรงเรียนบ้านกง(ประชานุกุล)กรรมการ
8. นายรังสรรค์ อ่อนทาโรงเรียนบ้านโนนทันวิทยากรรมการ
9. นายบุญมา ชนะบุญโรงเรียนบ้านหนองแดงกรรมการ
10. นายนันทนาภรณ์ อินทะราชโรงเรียนบ้านหนองนาคำกรรมการ
11. นายประดิษฐ์ ตอสูงเนินโรงเรียนฝายหินหนองทุ่มฯกรรมการ
12. นายบรรจง ศรีบุญเรืองโรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการ
13. นายอารีรัตน์ จันทร์เทพโรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูกรรมการ
14. นางอรไท ไพรทองโรงเรียนชุมชนชุมแพกรรมการ
15. นายปัจพล พุทธาศรีโรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์กรรมการ
16. นางวรางคณา ศิริโทนโรงเรียนบ้านหนองศาลากรรมการ
17. นายเกรียงศักดิ์ ดวงตะวงษ์โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า กรรมการ
18. นางพรลภัส สุขชีวีโรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง กรรมการ
19. นายโสภณ บุญจันทร์กรรมการ
20. นายประเทือง ภูมิคอนสารกรรมการ
21. นายมงคง ศรีบุตรตากรรมการ
22. นายวิชัย กองพันธุ์กรรมการ
23. นายภกรณ์ ชันรักษากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3
1. นายสุดิง สาหล้าโรงเรียนบ้านโนนทองประธานกรรมการ
2. นายธีระ จำปาชนนม์โรงเรียนบ้านป่ากล้วยกรรมการ
3. นายทองทัศน์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษากรรมการ
4. นางพิสมัย เพชรประไพโรงเรียนบ้านหนองไผ่นาดีกรรมการ
5. นายวรายุทธ นิคมโรงเรียนบ้านอาจสามารถกรรมการ
6. นายเทอดตระกูล เสนาราโรงเรียนบ้านโนนกระเดากรรมการ
7. นายสุวิทย์ เบี้ยวโกฎิโรงเรียนบ้านกง(ประชานุกุล)กรรมการ
8. นายรังสรรค์ อ่อนทาโรงเรียนบ้านโนนทันวิทยากรรมการ
9. นายบุญมา ชนะบุญโรงเรียนบ้านหนองแดงกรรมการ
10. นางนันทนาภรณ์ อินทะราชโรงเรียนบ้านหนองนาคำกรรมการ
11. นายประดิษฐ์ ตอสูงเนินโรงเรียนฝายหินหนองทุ่มฯกรรมการ
12. นายบรรจง ศรีบุญเรืองโรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการ
13. นางอารีรัตน์ จันทร์เทพโรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูกรรมการ
14. นายอรไท ไพรทองโรงเรียนชุมชนชุมแพกรรมการ
15. นายปัจพล พุทธาศรีโรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์กรรมการ
16. นางวรางคณา ศิริโทนโรงเรียนบ้านหนองศาลากรรมการ
17. นายเกรียงศักดิ์ ดวงตะวงษ์โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า กรรมการ
18. นางพรลภัส สุขชีวีโรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมืองกรรมการ
19. นายโสภณ บุญจันทร์กรรมการ
20. นายประเทือง ภูมิคอนสารกรรมการ
21. นายมงคง ศรีบุตรตากรรมการ
22. นายวิชัย กองพันธุ์กรรมการ
23. นายภกรณ์ ชันรักษากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6
1. นายสุดิง สาหล้าโรงเรียนบ้านโนนทองประธานกรรมการ
2. นายธีระ จำปาชนนม์โรงเรียนบ้านป่ากล้วยกรรมการ
3. นายทองทัศน์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษากรรมการ
4. นางพิศมัย เพชรประไพโรงเรียนบ้านหนองไผ่นาดีกรรมการ
5. นายวรายุทธ นิคมโรงเรียนบ้านอาจสามารถกรรมการ
6. นายเทอดตระกูล เสนาราโรงเรียนบ้านโนนกระเดากรรมการ
7. นายสุวิทย์ เบี้ยวโกฎิโรงเรียนบ้านกง(ประชานุกุล)กรรมการ
8. นายรังสรรค์ อ่อนทาโรงเรียนบ้านโนนทันวิทยากรรมการ
9. นายบุญมา ชนะบุญโรงเรียนบ้านหนองแดงกรรมการ
10. นางนันทนาภรณ์ อินทะราชโรงเรียนบ้านหนองนาคำกรรมการ
11. นายประดิษฐ์ ตอสูงเนินโรงเรียนฝายหินหนองทุ่มฯกรรมการ
12. นายบรรจง ศรีบุญเรืองโรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการ
13. นางอารีรัตน์ จันทร์เทพโรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูกรรมการ
14. นางอรไท ไพรทองโรงเรียนชุมชนชุมแพกรรมการ
15. นายปัจพล พุทธาศรีโรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์กรรมการ
16. นางวรางคณา ศิริโทนโรงเรียนบ้านหนองศาลากรรมการ
17. นายเกรียงศักดิ์ ดวงตะวงษ์โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า กรรมการ
18. นางพรลภัส สุขชีวีโรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง กรรมการ
19. นายโสภณ บุญจันทร์กรรมการ
20. นายประเทือง ภูมิคอนสารกรรมการ
21. นายมงคง ศรีบุตรตากรรมการ
22. นายวิชัย กองพันธุ์กรรมการ
23. นายภกรณ์ ชันรักษากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3
1. นายสุดิง สาหล้าโรงเรียนบ้านโนนทองประธานกรรมการ
2. นายธีระ จำปาชนนม์โรงเรียนบ้านป่ากล้วยกรรมการ
3. นายทองทัศน์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษากรรมการ
4. นางพิศมัย เพชรประไพโรงเรียนบ้านหนองไผ่นาดีกรรมการ
5. นายวรายุทธ นิคมโรงเรียนบ้านอาจสามารถกรรมการ
6. นายเทอดตระกูล เสนาราโรงเรียนบ้านโนนกระเดากรรมการ
7. นายสุวิทย์ เบี้ยวโกฎิโรงเรียนบ้านกง(ประชานุกุล)กรรมการ
8. นายรังสรรค์ อ่อนทาโรงเรียนบ้านโนนทันวิทยากรรมการ
9. นายบุญมา ชนะบุญโรงเรียนบ้านหนองแดงกรรมการ
10. นางนันทนาภรณ์ อินทะราชโรงเรียนบ้านหนองนาคำกรรมการ
11. นายประดิษฐ์ ตอสูงเนินโรงเรียนฝายหินหนองทุ่มฯกรรมการ
12. นายบรรจง ศรีบุญเรืองโรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการ
13. นางอารีรัตน์ จันทร์เทพโรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูกรรมการ
14. นายอรไท ไพรทองโรงเรียนชุมชนชุมแพกรรมการ
15. นายปัจพล พุทธาศรีโรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์กรรมการ
16. นางวรางคณา ศิริโทนโรงเรียนบ้านหนองศาลากรรมการ
17. นายเกรียงศักดิ์ ดวงตะวงษ์โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า กรรมการ
18. นางพรลภัส สุขชีวีโรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง กรรมการ
19. นายโสภณ บุญจันทร์บุคลากรภายนอกกรรมการ
20. นายประเทือง ภูมิคอนสารบุคลากรภายนอกกรรมการ
21. นายมงคล ศรีบุตรตาบุคลากรภายนอกกรรมการ
22. นายวิชัย กองพันธุ์บุคลากรภายนอกกรรมการ
23. นายภกรณ์ ขันรักษาบุคลากรภายนอกกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายสุดิง สาหล้าโรงเรียนบ้านโนนทองประธานกรรมการ
2. นายธีระ จำปาชนนม์โรงเรียนบ้านป่ากล้วยกรรมการ
3. นายทองทัศน์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษากรรมการ
4. นางพิศมัย เพชรประไพโรงเรียนบ้านหนองไผ่นาดีกรรมการ
5. นายวรายุทธ นิคมโรงเรียนบ้านอาจสามารถกรรมการ
6. นายเทอดตระกูล เสนาราโรงเรียนบ้านโนนกระเดากรรมการ
7. นายสุวิทย์ เบี้ยวโกฎิโรงเรียนบ้านกง(ประชานุกุล)กรรมการ
8. นายรังสรรค์ อ่อนทาโรงเรียนบ้านโนนทันวิทยากรรมการ
9. นายบุญมา ชนะบุญโรงเรียนบ้านหนองแดงกรรมการ
10. นางนันทนาภรณ์ อินทะราชโรงเรียนบ้านหนองนาคำกรรมการ
11. นายประดิษฐ์ ตอสูงเนินโรงเรียนฝายหินหนองทุ่มฯกรรมการ
12. นายบรรจง ศรีบุญเรืองโรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการ
13. นางอารีรัตน์ จันทร์เทพโรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูกรรมการ
14. นางอรไท ไพรทองโรงเรียนชุมชนชุมแพกรรมการ
15. นายปัจพล พุทธาศรีโรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์กรรมการ
16. นางวรางคณา ศิริโทนโรงเรียนบ้านหนองศาลากรรมการ
17. นายเกรียงศักดิ์ ดวงตะวงษ์โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า กรรมการ
18. นางพรลภัส สุขชีวีโรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง กรรมการ
19. นายโสภณ บุญจันทร์บุคลากรภายนอกกรรมการ
20. นายประเทือง ภูมิคอนสารบุคลากรภายนอกกรรมการ
21. นายมงคล ศรีบุตรตาบุคลากรภายนอกกรรมการ
22. นายวิชัย กองพันธุ์บุคลากรภายนอกกรรมการ
23. นายภกรณ์ ขันรักษาบุคลากรภายนอกกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายสุดิง สาหล้าโรงเรียนบ้านโนนทองประธานกรรมการ
2. นายธีระ จำปาชนนม์โรงเรียนบ้านป่ากล้วยกรรมการ
3. นายทองทัศน์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษากรรมการ
4. นางพิศมัย เพชรประไพโรงเรียนบ้านหนองไผ่นาดีกรรมการ
5. นายวรายุทธ นิคมโรงเรียนบ้านอาจสามารถกรรมการ
6. นายเทอดตระกูล เสนาราโรงเรียนบ้านโนนกระเดากรรมการ
7. นายสุวิทย์ เบี้ยวโกฎิโรงเรียนบ้านกง(ประชานุกุล)กรรมการ
8. นายรังสรรค์ อ่อนทาโรงเรียนบ้านโนนทันวิทยากรรมการ
9. นายบุญมา ชนะบุญโรงเรียนบ้านหนองแดงกรรมการ
10. นางนันทนาภรณ์ อินทะราชโรงเรียนบ้านหนองนาคำกรรมการ
11. นายประดิษฐ์ ตอสูงเนินโรงเรียนฝายหินหนองทุ่มฯกรรมการ
12. นายบรรจง ศรีบุญเรืองโรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการ
13. นางอารีรัตน์ จันทร์เทพโรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูกรรมการ
14. นางอรไท ไพรทองโรงเรียนชุมชนชุมแพกรรมการ
15. นายปัจพล พุทธาศรีโรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์กรรมการ
16. นางวรางคณา ศิริโทนโรงเรียนบ้านหนองศาลากรรมการ
17. นายเกรียงศักดิ์ ดวงตะวงษ์โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า กรรมการ
18. นางพรลภัส สุขชีวีโรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง กรรมการ
19. นายโสภณ บุญจันทร์บุคลากรภายนอกกรรมการ
20. นายประเทือง ภูมิคอนสารบุคลากรภายนอกกรรมการ
21. นายมงคล ศรีบุตรตาบุคลากรภายนอกกรรมการ
22. นายวิชัย กองพันธุ์บุคลากรภายนอกกรรมการ
23. นายภกรณ์ ขันรักษาบุคลากรภายนอกกรรมการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายสุนิจ ศรีพรหมโรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญประธานกรรมการ
2. นายธนกฤต แสงพันธ์โรงเรียนบ้านสัมพันธ์รองประธานกรรมการ
3. นายสุเมธ ดีชัยชนะโรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
4. นางสาววันวิสาข์ ทองติงโรงเรียนหนองกุงพิทยาคมกรรมการ
5. นายจารุกิตติ์ เจนดงโรงเรียนโสกเต็นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายไพฑูรย์ รอนยุทธโรงเรียนโพธิ์ตากวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวไอรินทร์ เกษมาลาโรงเรียนนาก้านเหลืองกรรมการ
3. นางสาวพิมสาย อัครพิทยาอำพนโรงเรียนบ้านโคกสหกรณ์เทพรักษ์กรรมการ
4. นายศุกล อุ่นผางโรงเรียนท่ากุญชรกรรมการ
5. นางสาวศศิวิมล ชุดนอกโรงเรียนบ้านโนนทันวิยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายชุมพล ศิริสุนทรโรงเรียนบ้านยางคำประธานกรรมการ
2. นางสาววราพร ชัยลิ้นฟ้าโรงเรียนบ้านกุดธาตุกรรมการ
3. นายพนมราชย์ เสนาไชยโรงเรียนโนนงามศึกษากรรมการ
4. นายสนิด อ่อนสาโรงเรียนบ้านโนนโกกรรมการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายทรงคุณ ศาสตร์สูงเนินโรงเรียนบ้านนางิ้วประธานกรรมการ
2. นายนพพร ภูมากโรงเรียนภูห่านศึกษากรรมการ
3. นายอนันต์ ชาเวียงโรงเรียนบ้านขนวนกรรมการ
4. นางสาวปาริชาติ ศรีโสดาโรงเรียนสองคอนกรรมการ
5. นายอรรถวัต ทวยภาบ้านโสกหาดสวรรค์กรรมการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายจำเริญ จ่าเมืองฮามโรงเรียนหนองแวงภูเขาประธานกรรมการ
2. นายสุรพล เข็มมาวงษ์โรงเรียนบ้านยอดห้วยกรรมการ
3. นายคำบุญ โพธิ์ดาโรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยากรรมการ
4. นายบุญเรียน ลาอินทร์โรงเรียนหนองบัวโนนเมืองกรรมการ
5. นายต่อพงษ์ ผิวนางามโรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์กรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายพิลึก ถามูลตรี โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ พงษ์โคกสี โรงเรียนบ้านเมืองเก่ากรรมการ
3. นางพนิดา ตรีนนท์ โรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
4. นางสาวลักขณา ภูถาวรณ์ โรงเรียนบ้านบริบูรณ์กรรมการ
5. นายประเสริฐ ภูบังดาว โรงเรียนบ้านหนองพลวงกรรมการ
6. นายยอรุณ เมืองลอย โรงเรียนหนองขามวิทยาคารกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายอนุชา ลมคำภาโรงเรียนบ้านดอนแขมประธานกรรมการ
2. นายวิจักษณ์ ศิริสุข โรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษากรรมการ
3. นางสาวไอรินทร์ เกษมาลา โรงเรียนบ้านนาก้านเหลืองกรรมการ
4. นายศรายุทธ ดีนาง โรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
5. นายจิระศักดิ์ ทอดสูงเนินโรงเรียนชุมชนหนองเรือกรรมการ
6. นายอรุณ เมืองลอยโรงเรียนหนองขามวิทยาคารกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายวิฑูรย์ บึงลี โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปนประธานกรรมการ
2. นางปรางทิพย์ ปริบาล โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปนกรรมการ
3. นางมยุรี บุญกว้าง โรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการ
4. นางสาวดาวรรณ น้อยก่ำ โรงเรียนบ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยากรรมการ
5. นายชัยพงษ์ รายณะสุข โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคมกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายโกมล สำแดงโรงเรียน บ้านกง (ประชานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์วลัญช์ นันทัยทวีกุล โรงเรียนภูเวียงวิทยายนกรรมการ
3. นายชาญณรงค์ แข้นา โรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการ
4. นายสุรพงษ์ พรมชมชาโรงเรียน โนนสะอาดวิทยากรรมการ
5. นายนิพนธ์ พลกลาง โรงเรียนบ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้องกรรมการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายธนัช ซาซุมโรงเรียนบ้านดอนหันสระบัวประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ ลาปะโรงเรียนบ้านโคกสูงกรรมการ
3. นายวีรชัย สุต้นโรงเรียนบ้านฟ้าเหลื่อมกรรมการ
4. นายพิเชษฐ์ บุญอาจโรงเรียนบ้านศาลาดินกรรมการ
5. นางสาวธิดาวรรณ บัวสายโรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายนพพร ชามาโรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแปนประธานกรรมการ
2. นายพัฒนา แอมนนท์โรงเรียนบ้านเม็งกรรมการ
3. นายอมร นรากรศักดิ์โรงเรียนดินดำวังชัววิทยากรรมการ
4. นางพรทิพย์ พลศรโรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์กรรมการ
5. นายชำนาญ ปักโคทะกังโรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์กรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายสุราษฎร์ จันผาผายโรงเรียนบ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายสมเด็จ ปาเขียวโรงเรียนบ้านกุดน้ำใสกรรมการ
3. นางจิรัตน์ติกาล โคตรภูเวียงโรงเรียนหนองผักแว่นโป่งสังข์กรรมการ
4. นายองอาจ อัครสารโรงเรียนบ้านหนองศาลากรรมการ
5. นางสรินพร ผิวนางามโรงเรียนบ้านซำภูทองกรรมการ
6. นางกิติยวดี คำชมภูโรงเรียนบ้านผาขามกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายธีรศักดิ์ ศรีสิทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางวนิดา ชัยชาญวิศิษฎิ์โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวกรรมการ
3. นายอนุพงษ์ คำยังโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่มกรรมการ
4. นายอนิวรรตน์ กฤตเวทินโรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษากรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายธีรศักดิ์ ศรีสิทธิ์โรงเรียนบ้านเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางวนิดา ชัยชาญวิศิษฎิ์โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวกรรมการ
3. นายอนุพงษ์ คำยังโรงเรียนชุมชนวังเพิ่มกรรมการ
4. นายอนิวรรตน์ กฤตเวทินโรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษากรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายฟากรี ทองดีบุตรโรงเรียนโคกม่วงศึกษาประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย อาคมคงโรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการ
3. นางสาวจิราภา ธรรมวงษ์โรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงกรรมการ
4. นางกฤษณพร ดวงหะคลังโรงเรียนบ้านกง (ประชานุกูล)กรรมการ
5. นางสาววงเดือน ลีเขาสูงโรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการ
6. นางหนูไกร มั่นกุงโรงเรียนขนวนนครกรรมการ
7. นายสุนทร ทองศรีโรงเรียนบ้านผาน้ำเที่ยงกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสันติศักดิ์ ขวัญศักดิ์โรงเรียนบ้านอาจสามารถประธานกรรมการ
2. นายชาญชัย จันโทศรีโรงเรียนหนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยากรรมการ
3. นางพัชรา กงจีน โรงเรียนบ้านบุ่งเม่นหนองดู่ กรรมการ
4. นางวาสนา หมวดสุคนธ์โรงเรียนบ้านโคกสูงกรรมการ
5. นายเอกชัย อาคมคงโรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการ
6. นางสาวจิราภา ธรรมวงษ์โรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายพัชร์ภัคพล ชัยชนะเจริญโรงเรียนบ้านหนองผือจาเริญพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายประจวบ ใกล้กลาง โรงเรียนบ้านโคกม่วง กรรมการ
3. นายทวีวัฒน์ โพทมาตย์โรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิต กรรมการ
4. นายสังวาน โนนทิงโรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างฯกรรมการ
5. นางวัชรี ภักดีโรงเรียนเทศบาล1กรรมการ
6. นางสำราญ ดวงตาน้อยโรงเรียนหนองโพนนาหม่อกรรมการ
7. นายวิฑูรย์ กางขุนทดโรงเรียนวังขอนแดงหนองหญ้าปล้องกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายอุทิศ บุญอาจโรงเรียนบ้านหนองไฮประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ สวัสดิ์มูลโรงเรียนโนนสะอาดพิทยากรรมการ
3. นางหนูรัก ทัพทะมาตย์ โรงเรียนบ้านโสกหาดสวรรค์ กรรมการ
4. นางชุติมา กองจันทร์ดีโรงเรียนบ้านหนองโพงโพดกรรมการ
5. นางขันทอง ทิพย์ขาโรงเรียนโนนฟันเรือนบะยาววิทยากรรมการ
6. นางสุนิสา ชัยงามโรงเรียนหนองโพนนาหมม่อกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายสนอง ศิริชัยโชคโรงเรียนบ้านโนนโพธ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมล น้อมหรรษาโรงเรียนบ้านยอดห้วยกรรมการ
3. นางสมฤดี จารย์โพธิ์โรงเรียนโนนศิลาโนนม่วงวิทยากรรมการ
4. นายมุสิกพงษ์ วงษาซ้าย โรงเรียนบ้านโสกรังกุดบัววังทรายขาว กรรมการ
5. นางกฤษณพร ดวงหะคลังโรงเรียนบ้านกง(ประชานุกูล)กรรมการ
6. นายภาคภูมิ ภูมากโรงเรียนภูห่านศึกษากรรมการ
7. นางประไพ มูลตรีโรงเรียนหนองตาไก้พิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายจิรสิน เฮ้าเส็งโรงเรียนบ้านโนนงามศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา ธรรมศิลป์โรงเรียนโนนพันเรือบะยาวกรรมการ
3. นางนันทา บุพิโรงเรียนฝายหินหนองทุ่มฯกรรมการ
4. นางสาวปิยพร วันสุทธะ โรงเรียนบ้านโสกรังกุดบัววังทรายขาวกรรมการ
5. นางกฤษณพร ดวงหะคลังโรงเรียนบ้านกง(ประชานุกูล)กรรมการ
6. นางสุนิสา ชัยงามโรงเรียนหนองโพนนาหมม่อกรรมการ
7. นางชุติมา ศรีทองบ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้องกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางรดาณัฐ สิงห์บุราณโรงเรียนบ้านโนนอุดมประธานกรรมการ
2. นางล้วน นวนมาโรงเรียนบ้านโนนคอมกรรมการ
3. นายวันทิตย์ ศรีบุรินทร์โรงเรียนโนนงามศึกษากรรมการ
4. นางประภาพรรณ โซ่มาลาโรงเรียนบ้านหนองทุ่มประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสาววันวิสา ชัยพรมเขียว โรงเรียนบ้านศรีสุข กรรมการ
6. นางพรทิพย์ ลวดอุปโปร์โรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายวิบูลย์ พาสีโรงเรียนบ้านโคกสูงประธานกรรมการ
2. นายบุญร่วม ผุยมูลตรีโรงเรียนบ้านดอนแขมกรรมการ
3. นางอรวรรณ จันทร์ผิวโรงเรียนบ้านหนองพลวงกรรมการ
4. นางอำไพ โชติกวีโรงเรียนท่ากุญชรกรรมการ
5. นายบุญสม ผังรัมย์โรงเรียนบ้านโนนสำราญกรรมการ
6. นายพงษ์พัฒน์ คลังคำภาโรงเรียนบ้านกุดกว้างกรรมการ
7. นางขนิษฐา วงศ์โสภาโรงเรียนบ้านโคกป่ากงกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสินสมุทร คุณประทุมโรงเรียนบ้านหอย"รัฐราษฎร์รังสรรค์"ประธานกรรมการ
2. นายฉัตรชัย จีระออนโรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์กรรมการ
3. นางสุนีวรรณ แก้วเครือศรี โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ กรรมการ
4. นายอุทัย อุทธาโรงเรียนบ้านหว้าทองกรรมการ
5. นายวันทิตย์ ศรีบุรินทร์โรงเรียนโนนงามศึกษากรรมการ
6. นางกมลพรรณ ช่างหล่อโรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายคาสี ลืนภูเขียวโรงเรียนบ้านสัมพันธ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวรัศมี มีสะอาดโรงเรียนบ้านวังสวาบกรรมการ
3. นายทรงวุฒิ ศิริโนนรัง โรงเรียนบ้านโคกกุง หินลาด โคกเจริญ กรรมการ
4. นายนพดล เกรียงไกรโรงเรียนโนนศิลาโนนม่วงวิทยากรรมการ
5. นางศิริวรรณ วงศ์ศิรักษ์โรงเรียนบ้านหอย"รัฐราษฎร์รังสรรค์"กรรมการ
6. นางสาวอุดมพร แสนนามโรงเรียนบ้านโนนสะอาดพิทยาคมกรรมการ
7. นางรัศมี ชัยคำดีโรงเรียนบ้านซำจำปากรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายศุภลักษณ์ พรรณโรจน์โรงเรียนบ้านนาสีนวนประธานกรรมการ
2. นายสวน นาใจเย็น โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)กรรมการ
3. นางสาวพรพิมล ยาปิ่นโรงเรียนโคกม่วงศึกษากรรมการ
4. นางธัญญา วังคะฮาดโรงเรียนบ้านหนองโกกรรมการ
5. นายวุฒิพงษ์ โม้ลาโรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงกรรมการ
6. นางอมราวดี ดีโนนโพธิ์โรงเรียนบ้านดอนหันโนนหินแห่กรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นายลือชัย ทองผาโรงเรียนบ้านขามป้อมประธานกรรมการ
2. นางธันยภรณ์ มุระดาโรงเรียนบ้านสงเปือยกรรมการ
3. นางวรินยา สอนเวียงโรงเรียนบ้านสว่างโนนสูงกรรมการ
4. นายไกรศร พึ่งภพ โรงเรียนบ้านโสกจานนาดี กรรมการ
5. นางคำปิ่น มวลมนตรีโรงเรียนบ้านนาเพียงกรรมการ
6. นางสาวพรนิภา สะท้านโรงเรียนบ้านขนวนนครกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นายผดุงเกียรติ กองจันทร์ดีโรงเรียนหนองหว้าวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเยาวเรศ บู่แก้วโรงเรียนบ้านพระบาทกรรมการ
3. นางเยาวเรศ ทักษิณโรงเรียนหนองกุงประชารัฐบำรุงกรรมการ
4. นายอนุพงษ์ คำยัง โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่มกรรมการ
5. นายคมกฤษณ์ เศิกกันยาโรงเรียนเทศบาลหนองแกกรรมการ
6. นายนุชิต จุมกุมรังโรงเรียนเทศบาล 1กรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นายสิรวิชญ์ ธงชัยโรงเรียนบ้านหนองศาลาประธานกรรมการ
2. นายนุชิต จุมกุมรังโรงเรียนเทศบาล 1กรรมการ
3. นางทองคิด สายทองคำโรงเรียนเหมือดแอ่ภูเม็งกรรมการ
4. นายคมกฤษณ์ เศิกกันยาโรงเรียนเทศบาลหนองแกกรรมการ
5. นางสมฤดี จารย์โพธิ์โรงเรียนโนนศิลาโนนม่วงวิทยากรรมการ
6. นางสาวนัฐชรีรินทร์ แพงบุตรดีโรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นายจอมพล ตุ่นเส็งโรงเรียนบ้านหนองโพงโพดประธานกรรมการ
2. นางไพวรรณ โมรีรัตน์โรงเรียนบ้านเขาวงกรรมการ
3. นายประจวบ แก้วเรืองโรงเรียนภูห่านศึกษากรรมการ
4. นายธีระบุตร นามมาประดิษฐ์โรงเรียนหนองกุงมนศึกษากรรมการ
5. นางสาวสุรัสวดี หงส์เวียงโรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)กรรมการ
6. นางปราณปรียา วันทาโรงเรียนบ้านขนวนนครกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายฉัตรกุล สิงห์บุราณโรงเรียนบ้านนาเพียงประธานกรรมการ
2. นางธนัญญาณ์ นามวิจิตรคูณธนาโรงเรียนบ้านสว่างโนนสูงกรรมการ
3. นางปวีณา สวาดิ์มูลโรงเรียนบ้านโนนสะอาดพิทยาคมกรรมการ
4. นางเสาวนีย์ วอศิริ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม กรรมการ
5. นายประเสริฐ ภูบังดาวโรงเรียนบ้านหนองพลวงกรรมการ
6. นายธีระบุตร นามมาประดิษฐ์โรงเรียนหนองกุงมนศึกษากรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นายทวีวัฒน์ เวชกิจโรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางนงเยาว์ พึ่งสว่างโรงเรียนบ้านหนองหอยเทพเทวัญกรรมการ
3. นางวัชราภรณ์ สอนจิตร โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา กรรมการ
4. นางอัญชลี แพทิศาสกุลโรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์กรรมการ
5. นางสาวรัตนาภรณ์ เหล่วแซงโรงเรียนโนนศิลาโนนม่วงกรรมการ
6. นางพิสมัย ขำติ๊บโรงเรียนโคกกลางโนนคูณกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายประเวศ สุขประเสริฐโรงเรียนบ้านโป่งเอียดประธานกรรมการ
2. นายวิพัฒ นารีรักษ์โรงเรียนหนองบัวโนนเมืองกรรมการ
3. นายสมยศ สิทธิมงคลโรงเรียนฝายหินหนองทุ่มฯกรรมการ
4. นางสุกัญญา ธรรมศิลป์โรงเรียนบ้านกุดกว้างกรรมการ
5. ดร.สุรพงษ์ พรมชมชาโรงเรียนโนนสะอาดพิทยากรรมการ
6. นางอัญชลี แพทิศาสกุลโรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์กรรมการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นายภาคิไนย บำรุงเชื้อ โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลาประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์พิศา วงศ์พชรกุล โรงเรียนชุมชนหนองเรือกรรมการ
3. นางหยาดมณี ขามธาตุ โรงเรียนบ้านโสกหาดสวรรค์กรรมการ
4. นางคนางค์ รักโนนสูง โรงเรียนบ้านหนองนำคำกรรมการ
5. นางสาวสมถวิล ลองหานามโรงเรียน บ้านชุมแพกรรมการ
6. นางนิรมล บุญอาจบ้านโคกสหกรณ์เทพรักษากรรมการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นายเอกศักดิ์ จันทะกา โรงเรียนบ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางวัฒนาพร อาคมคง โรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการ
3. นางนันทนา วานิชดำรงศ์กุล โรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงกรรมการ
4. นางสุกัญญา จันทะมานโรงเรียนโนนสะอาดพิทยากรรมการ
5. นางสิริลักษณ์ เวชกิจ โรงเรียนบ้านโคกสูงกรรมการ
6. นางชนิตา ทิพย์รักษ์ โรงเรียนบ้านโนนลานกรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นายจงกล โนพันธุ์โรงเรียนบ้านสาราญหินลาดประธานกรรมการ
2. นางสายญาติ พรหรมพักตร์โรงเรียนบ้านป่ากล้วยกรรมการ
3. นางเกษตรนันท์ ศักขวาโรงเรียนโสกห้างศึกษากรรมการ
4. นางรัชนี แพนสงโรงเรียนโนนทันวิทยากรรมการ
5. นางกิตติมา แก้วหล้าโรงเรียนบ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์กรรมการ
6. นางวิไลวรรณ ภูมิทัศน์โรงเรียนวังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์กรรมการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นางศิริรัตน์ อนุตรี โรงเรียนบ้านโนนหนองแวงประธานกรรมการ
2. นางอังศุมาลิน ภูพันลา โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือกรรมการ
3. นางลัมพร ชารินทร์ โรงเรียนบ้านยางคำกรรมการ
4. นางพิกุล น้องนาเพียง โรงเรียนหนองตาไก้พิทยากรรมการ
5. นางศิริดารณี โม้พิมพ์บ้านหนองแดงกรรมการ
6. นางขจรจิตร หมื่นนาโรงเรียนหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์กรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายพงศ์ธรณ์ ช่างทำโรงเรียนหนองกระบือวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวิจิตรา มาป้องโรงเรียนบ้านโคกสูงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรพิกุล พันธุ์สวัสดิ์โรงเรียนบ้านฟ้าเหลื่อมกรรมการ
4. นางบังอร ปราบแกะโรงเรียนบ้านหันกรรมการ
5. นายสมบูรณ์ อรัญมาลาโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายพงศ์ธรณ์ ช่างทำโรงเรียนหนองกระบือวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวิจิตรา มาป้องโรงเรียนบ้านโคกสูงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรพิกุล พันธุ์สวัสดิ์โรงเรียนบ้านฟ้าเหลื่อมกรรมการ
4. นางบังอร ปราบแกะโรงเรียนบ้านหันกรรมการ
5. นายสมบูรณ์ อรัญมาลาโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายพงศ์ธรณ์ ช่างทำโรงเรียนหนองกระบือวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวิจิตรา มาป้องโรงเรียนบ้านโคกสูงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรพิกุล พันธุ์สวัสดิ์โรงเรียนบ้านฟ้าเหลื่อมกรรมการ
4. นางบังอร ปราบแกะโรงเรียนบ้านหันกรรมการ
5. นายสมบูรณ์ อรัญมาลาโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายพงศ์ธรณ์ ช่างทำโรงเรียนหนองกระบือวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวิจิตรา มาป้องโรงเรียนบ้านโคกสูงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรพิกุล พันธุ์สวัสดิ์โรงเรียนบ้านฟ้าเหลื่อมกรรมการ
4. นางบังอร ปราบแกะโรงเรียนบ้านหันกรรมการ
5. นายสมบูรณ์ อรัญมาลาโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายพงศ์ธรณ์ ช่างทำโรงเรียนหนองกระบือวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวิจิตรา มาป้องโรงเรียนบ้านโคกสูงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรพิกุล พันธุ์สวัสดิ์โรงเรียนบ้านฟ้าเหลื่อมกรรมการ
4. นางบังอร ปราบแกะโรงเรียนบ้านหันกรรมการ
5. นายสมบูรณ์ อรัญมาลาโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายพงศ์ธรณ์ ช่างทำโรงเรียนหนองกระบือวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวิจิตรา มาป้องโรงเรียนบ้านโคกสูงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรพิกุล พันธุ์สวัสดิ์โรงเรียนบ้านฟ้าเหลื่อมกรรมการ
4. นางบังอร ปราบแกะโรงเรียนบ้านหันกรรมการ
5. นายสมบูรณ์ อรัญมาลาโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายพงศ์ธรณ์ ช่างทำโรงเรียนหนองกระบือวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวิจิตรา มาป้องโรงเรียนบ้านโคกสูงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรพิกุล พันธุ์สวัสดิ์โรงเรียนบ้านฟ้าเหลื่อมกรรมการ
4. นางบังอร ปราบแกะโรงเรียนบ้านหันกรรมการ
5. นายสมบูรณ์ อรัญมาลาโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายพงศ์ธรณ์ ช่างทำโรงเรียนหนองกระบือวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวิจิตรา มาป้องโรงเรียนบ้านโคกสูงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรพิกุล พันธุ์สวัสดิ์โรงเรียนบ้านฟ้าเหลื่อมกรรมการ
4. นางบังอร ปราบแกะโรงเรียนบ้านหันกรรมการ
5. นายสมบูรณ์ อรัญมาลาโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายเฉลิมชัย สมท่าโรงเรียนหนองปลาซิลประธานกรรมการ
2. นายเสถียรพร สุนทองห้าวโรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนารองประธานกรรมการ
3. นางสาวเสาวนีย์ ธนะสารโรงเรียนโนนบุรุษกรรมการ
4. นางพิศมัย แพ่งศรีสารโรงเรียนบ้านบุ่งเม่นหนองดู่กรรมการ
5. นางทิพวรรณ แสนหล้าโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเฉลิมชัย สมท่าโรงเรียนหนองปลาซิลประธานกรรมการ
2. นายเสถียรพร สุนทองห้าวโรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนารองประธานกรรมการ
3. นางสาวเสาวนีย์ ธนะสารโรงเรียนโนนบุรุษกรรมการ
4. นางพิศมัย แพ่งศรีสารโรงเรียนบ้านบุ่งเม่นหนองดู่กรรมการ
5. นางทิพวรรณ แสนหล้าโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายเฉลิมชัย สมท่าโรงเรียนหนองปลาซิลประธานกรรมการ
2. นายเสถียรพร สุนทองห้าวโรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนารองประธานกรรมการ
3. นางสาวเสาวนีย์ ธนะสารโรงเรียนโนนบุรุษกรรมการ
4. นางพิสมัย แพ่งศรีสารโรงเรียนบ้านบุ่งเม่นหนองดู่กรรมการ
5. นางทิพวรรณ แสนหล้าโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายเฉลิมชัย สมท่าโรงเรียนหนองปลาซิลประธานกรรมการ
2. นายเสถียรพร สุนทองห้าวโรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนารองประธานกรรมการ
3. นางสาวเสาวนีย์ ธนะสารโรงเรียนโนนบุรุษกรรมการ
4. นางพิศมัย แพ่งศรีสารโรงเรียนบ้านบุ่งเม่นหนองดู่กรรมการ
5. นางทิพวรรณ แสนหล้าโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายเฉลิมชัย สมท่าโรงเรียนหนองปลาซิลประธานกรรมการ
2. นายเสถียรพร สุนทองห้าวโรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนารองประธานกรรมการ
3. นางสาวเสาวนีย์ ธนะสารโรงเรียนโนนบุรุษกรรมการ
4. นางพิศมัย แพ่งศรีสารโรงเรียนบ้านบุ่งเม่นหนองดู่กรรมการ
5. นางทิพวรรณ แสนหล้าโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสาโรจน์ ปาสาทังโรงเรียนท่ากุญชรประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา นาดีโรงเรียนบ้านหนองไฮรองประธานกรรมการ
3. นางศิรประภา ใจชื่นโรงเรียนบ้านหนองเขียดมิตรภาพที่205กรรมการ
4. นางรัตนาภรณ์ ภูมิเวียงศรีโรงเรียนบ้านกุดธาตุกรรมการ
5. นางเครือวัลย์ ดีพรมโรงเรียนบ้านซำจำปากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายสาโรจน์ ปาสาทังโรงเรียนท่ากุญชรประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา นาดีโรงเรียนบ้านหนองไฮรองประธานกรรมการ
3. นางศิรประภา ใจชื่นโรงเรียนบ้านหนองเขียดมิตรภาพที่205กรรมการ
4. นางรัตนาภรณ์ ภูมิเวียงศรีโรงเรียนบ้านกุดธาตุกรรมการ
5. นางเครือวัลย์ ดีพรมโรงเรียนบ้านซำจำปากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ หล้าทูนธีรกุลโรงเรียนโนนสำราญหนองหญ้าขาวประธานกรรมการ
2. นางกัญตนา ชนะพาห์โรงเรียนโคกม่วงศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายบุญถิ่น นุ่นหลักคำโรงเรียนบ้านเรือกรรมการ
4. นางบุญนาค กองแก้วโรงเรียนโคกสูงสำราญกรรมการ
5. นางสาวคมคาย หงษ์ทองโรงเรียนนาฝายวิทยากรรมการ
6. นางกนกอร บรรทุมพรโรงเรียนบ้านหนองพู่วังหินซากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประดิษฐ์ หล้าทูนธีรกุลโรงเรียนโนนสำราญหนองหญ้าขาวประธานกรรมการ
2. นางกัญตนา ชนะพาห์โรงเรียนโคกม่วงศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายบุญถิ่น นุ่นหลักคำโรงเรียนบ้านเรือกรรมการ
4. นางบุญนาค กองแก้วโรงเรียนโคกสูงสำราญกรรมการ
5. นางสาวคมคาย หงษ์ทองโรงเรียนนาฝายวิทยากรรมการ
6. นางกนกอร บรรทุมพรโรงเรียนบ้านหนองพู่วังหินซากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเทียนชัย ลาสอนโรงเรียนบ้านสันติสุขประธานกรรมการ
2. นางจิตตรา อยู่ดีโรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูรองประธานกรรมการ
3. นางวนิดา สุขสมโสดโรงเรียนบ้านขนวนกรรมการ
4. นางสงกรานต์ ขุนนนท์โรงเรียนบ้านนาแพงคุรุรรฐสามัคคีกรรมการ
5. นางมุกดา ซื่อตระกูลพานิชย์โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญกรรมการ
6. นางแสงเดือน มูลบัวภาโรงเรียนโนนงามศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายเทียนชัย ลาสอนโรงเรียนบ้านสันติสุขประธานกรรมการ
2. นางจิตตรา อยู่ดีโรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูรองประธานกรรมการ
3. นางวนิดา สุขสมโสดโรงเรียนบ้านขนวนกรรมการ
4. นางสงกรานต์ ขุนนนท์โรงเรียนบ้านนาแพงคุรุรรฐสามัคคีกรรมการ
5. นางมุกดา ซื่อตระกูลพานิชย์โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญกรรมการ
6. นางแสงเดือน มูลบัวภาโรงเรียนโนนงามศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายเทียนชัย ลาสอนโรงเรียนบ้านสันติสุขประธานกรรมการ
2. นางจิตตรา อยู่ดีโรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูรองประธานกรรมการ
3. นางวนิดา สุขสมโสดโรงเรียนบ้านขนวนกรรมการ
4. นางสงกรานต์ ขุนนนท์โรงเรียนบ้านนาแพงคุรุรรฐสามัคคีกรรมการ
5. นางมุกดา ซื่อตระกูลพานิชย์โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญกรรมการ
6. นางแสงเดือน มูลบัวภาโรงเรียนโนนงามศึกษากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายพิชัย ศรีเจ็กโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองบัวประธานกรรมการ
2. นางสุมล ชัยสิทธิ์โรงเรียนบ้านอ่างศิลารองประธานกรรมการ
3. นายมนัส กำเหนิดหล่มโรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมืองกรรมการ
4. นางสมภาร น้อยก่ำโรงเรียนบ้านนาก้านเหลืองกรรมการ
5. นายสุภกิจ วรรณคำโรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการ
6. นางปราณปรียา วันทาโรงเรียนบ้านขนวนนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายพิชัย ศรีเจ็กโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองบัวประธานกรรมการ
2. นางสุมล ชัยสิทธิ์โรงเรียนบ้านอ่างศิลารองประธานกรรมการ
3. นายมนัส กำเหนิดหล่มโรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมืองกรรมการ
4. นางสมภาร น้อยก่ำโรงเรียนบ้านนาก้านเหลืองกรรมการ
5. นายสุภกิจ วรรณคำโรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการ
6. นางปราณปรียา วันทาโรงเรียนบ้านขนวนนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายพิชัย ศรีเจ็กโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองบัวประธานกรรมการ
2. นางสุมล ชัยสิทธิ์โรงเรียนบ้านอ่างศิลารองประธานกรรมการ
3. นายมนัส กำเหนิดหล่มโรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมืองกรรมการ
4. นางสมภาร น้อยก่ำโรงเรียนบ้านนาก้านเหลืองกรรมการ
5. นายสุภกิจ วรรณคำโรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการ
6. นางปราณปรียา วันทาโรงเรียนบ้านขนวนนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายพิชัย ศรีเจ็กโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองบัวประธานกรรมการ
2. นางสุมล ชัยสิทธิ์โรงเรียนบ้านอ่างศิลารองประธานกรรมการ
3. นายมนัส กำเหนิดหล่มโรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมืองกรรมการ
4. นางสมภาร น้อยก่ำโรงเรียนบ้านนาก้านเหลืองกรรมการ
5. นายสุภกิจ วรรณคำโรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการ
6. นางปราณปรียา วันทาโรงเรียนบ้านขนวนนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายพิชัย ศรีเจ็กโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองบัวประธานกรรมการ
2. นางสุมล ชัยสิทธิ์โรงเรียนบ้านอ่างศิลารองประธานกรรมการ
3. นายมนัส กำเหนิดหล่มโรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมืองกรรมการ
4. นางสมภาร น้อยก่ำโรงเรียนบ้านนาก้านเหลืองกรรมการ
5. นายสุภกิจ วรรณคำโรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการ
6. นางปราณปรียา วันทาโรงเรียนบ้านขนวนนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายคำเบ็ง รถสีดาโรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนาประธานกรรมการ
2. นายจิระ ลีลาศโรงเรียนวังหินลาดวังเจริญรองประธานกรรมการ
3. นางอัจฉรา เค้นาโรงเรียนหนองม่วงประชานุกุลกรรมการ
4. นางบัวคำ บุญมีโรงเรียนบ้านกงประชานุกุลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายสมดี จำนงค์สุขโรงเรียนสารจอดร่องกลองประธานกรรมการ
2. นางธนภรณ์ สมเทศน์โรงเรียนบ้านโนนทองหลางรองประธานกรรมการ
3. นางกองสิน แก้วดวงตาโรงเรียนบ้านหนองหว้าโพนศิลากรรมการ
4. นายพงษ์ศักดิ์ สีลาดเลาโรงเรียนบ้านหนองแดงกรรมการ
5. นางสาววรรณ สินนาโรงเรียนบ้านหนองแวงภุเขากรรมการ
6. นายนพวิชัย เขื่อนโยธาโรงเรียนดินดำวังชัยวิทยากรรมการ
7. นางรัตนาภรณ์ ทองดีโรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสมดี จำนงค์สุขโรงเรียนสารจอดร่องกลองประธานกรรมการ
2. นางธนภรณ์ สมเทศน์โรงเรียนบ้านโนนทองหลางรองประธานกรรมการ
3. นางกองสิน แก้วดวงตาโรงเรียนบ้านหนองหว้าโพนศิลากรรมการ
4. นายพงษ์ศักดิ์ สีลาดเลาโรงเรียนบ้านหนองแดงกรรมการ
5. นางสาววรรณ สินนาโรงเรียนบ้านหนองแวงภูเขากรรมการ
6. นายนพวิชัย เขื่อนโยธาโรงเรียนดินดำวังชัยวิทยากรรมการ
7. นางรัตนาภรณ์ ทองดีโรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสมดี จำนงค์สุขโรงเรียนสารจอดร่องกลองประธานกรรมการ
2. นางธนภรณ์ สมเทศน์โรงเรียนบ้านโนนทองหลางรองประธานกรรมการ
3. นางกองสิน แก้วดวงตาโรงเรียนบ้านหนองหว้าโพนศิลากรรมการ
4. นายพงษ์ศักดิ์ สีลาดเลาโรงเรียนบ้านหนองแดงกรรมการ
5. นางสาววรรณ สินนาโรงเรียนบ้านหนองแวงภูเขากรรมการ
6. นายนพวิชัย เขื่อนโยธาโรงเรียนดินดำวังชัยวิทยากรรมการ
7. นางรัตนาภรณ์ ทองดีโรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสมดี จำนงค์สุขโรงเรียนสารจอดร่องกลองประธานกรรมการ
2. นางธนภรณ์ สมเทศน์โรงเรียนบ้านโนนทองหลางรองประธานกรรมการ
3. นางกองสิน แก้วดวงตาโรงเรียนบ้านหนองหว้าโพนศิลากรรมการ
4. นายพงษ์ศักดิ์ สีลาดเลาโรงเรียนบ้านหนองแดงกรรมการ
5. นางสาววรรณ สินนาโรงเรียนบ้านหนองแวงภูเขากรรมการ
6. นายนพวิชัย เขื่อนโยธาโรงเรียนดินดำวังชัยวิทยากรรมการ
7. นางรัตนาภรณ์ ทองดีโรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายสมดี จำนงค์สุขโรงเรียนสารจอดร่องกลองประธานกรรมการ
2. นางธนภรณ์ สมเทศน์โรงเรียนบ้านโนนทองหลางรองประธานกรรมการ
3. นางกองสิน แก้วดวงตาโรงเรียนบ้านหนองหว้าโพนศิลากรรมการ
4. นายพงษ์ศักดิ์ สีลาดเลาโรงเรียนบ้านหนองแดงกรรมการ
5. นางสาววรรณ สินนาโรงเรียนบ้านหนองแวงภูเขากรรมการ
6. นายนพวิชัย เขื่อนโยธาโรงเรียนดินดำวังชัยวิทยากรรมการ
7. นางรัตนาภรณ์ ทองดีโรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคมโรงเรียนบ้านซำยางประธานกรรมการ
2. นายอุบล ผานาคโรงเรียนบ้านสว่างดอนช้างรองประธานกรรมการ
3. นายสมชาย ชารีวรรณ์โรงเรียนชุมชนหนองคะเนกรรมการ
4. นายอัครพล ผาปริญญาโรงเรียนบ้านดอนหันสระบัวกรรมการ
5. นางศิริภรณ์ แก้วศรีหาโรงเรียนโสกห้างศึกษากรรมการ
6. นางแพงบุญ พรมแวงโรงเรียนหนองไผ่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคมโรงเรียนบ้านซำยางประธานกรรมการ
2. นายอุบล ผานาคโรงเรียนบ้านสว่างดอนช้างรองประธานกรรมการ
3. นายสมชาย ชารีวรรณ์โรงเรียนชุมชนหนองคะเนกรรมการ
4. นายอัครพล ผาปริญญาโรงเรียนบ้านดอนหันสระบัวกรรมการ
5. นางศิริภรณ์ แก้วศรีหาโรงเรียนโสกห้างศึกษากรรมการ
6. นางแพงบุญ พรมแวงโรงเรียนหนองไผ่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคมโรงเรียนบ้านซำยางประธานกรรมการ
2. นายอุบล ผานาคโรงเรียนบ้านสว่างดอนช้างรองประธานกรรมการ
3. นายสมชาย ชารีวรรณ์โรงเรียนชุมชนหนองคะเนกรรมการ
4. นายอัครพล ผาปริญญาโรงเรียนบ้านดอนหันสระบัวกรรมการ
5. นางศิริภรณ์ แก้วศรีหาโรงเรียนโสกห้างศึกษากรรมการ
6. นางแพงบุญ พรมแวงโรงเรียนหนองไผ่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคมโรงเรียนบ้านซำยางประธานกรรมการ
2. นายอุบล ผานาคโรงเรียนบ้านสว่างดอนช้างรองประธานกรรมการ
3. นายสมชาย ชารีวรรณ์โรงเรียนชุมชนหนองคะเนกรรมการ
4. นายอัครพล ผาปริญญาโรงเรียนบ้านดอนหันสระบัวกรรมการ
5. นางศิริภรณ์ แก้วศรีหาโรงเรียนโสกห้างศึกษากรรมการ
6. นางแพงบุญ พรมแวงโรงเรียนหนองไผ่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคมโรงเรียนบ้านซำยางประธานกรรมการ
2. นายอัครพล ผาปริญญาโรงเรียนบ้านดอนหันสระบัวรองประธานกรรมการ
3. นายอุบล ผานาคโรงเรียนบ้านสว่างดอนช้างกรรมการ
4. นายสมชาย ชารีวรรณ์โรงเรียนชุมชนหนองคะเนกรรมการ
5. นางศิริภรณ์ แก้วศรีหาโรงเรียนโสกห้างศึกษากรรมการ
6. นางแพงบุญ พรมแวงโรงเรียนหนองไผ่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
1. นายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคมโรงเรียนบ้านซำยางประธานกรรมการ
2. นายอุบล ผานาคโรงเรียนบ้านสว่างดอนช้างรองประธานกรรมการ
3. นายสมชาย ชารีวรรณ์โรงเรียนชุมชนหนองคะเนกรรมการ
4. นายอัครพล ผาปริญญาโรงเรียนบ้านดอนหันสระบัวกรรมการ
5. นางศิริภรณ์ แก้วศรีหาโรงเรียนโสกห้างศึกษากรรมการ
6. นายวิเชียร คำผาแก้วโรงเรียนโนนสำราญหนองหญ้าขาวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคมโรงเรียนบ้านซำยางประธานกรรมการ
2. นายอุบล ผานาคโรงเรียนบ้านสว่างดอนช้างรองประธานกรรมการ
3. นายสมชาย ชารีวรรณ์โรงเรียนชุมชนหนองคะเนกรรมการ
4. นายอัครพล ผาปริญญาโรงเรียนบ้านดอนหันสระบัวกรรมการ
5. นางศิริภรณ์ แก้วศรีหาโรงเรียนโสกห้างศึกษากรรมการ
6. นายวิเชียร คำผาแก้วโรงเรียนโนนสำราญหนองหญ้าขาวกรรมการ
7. นายวิเชียร คำผาแก้วโรงเรียนโนนสำราญหนองหญ้าขาวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคมโรงเรียนบ้านซำยางประธานกรรมการ
2. นายอุบล ผานาคโรงเรียนบ้านสว่างดอนช้างรองประธานกรรมการ
3. นายสมชาย ชารีวรรณ์โรงเรียนชุมชนหนองคะเนกรรมการ
4. นายอัครพล ผาปริญญาโรงเรียนบ้านดอนหันสระบัวกรรมการ
5. นางศิริภรณ์ แก้วศรีหาโรงเรียนโสกห้างศึกษากรรมการ
6. นายวิเชียร คำผาแก้วโรงเรียนโนนสำราญหนองหญ้าขาวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคมโรงเรียนบ้านซำยางประธานกรรมการ
2. นายอุบล ผานาคโรงเรียนบ้านสว่างดอนช้างรองประธานกรรมการ
3. นายสมชาย ชารีวรรณ์โรงเรียนชุมชนหนองคะเนกรรมการ
4. นายอัครพล ผาปริญญาโรงเรียนบ้านดอนหันสระบัวกรรมการ
5. นางศิริภรณ์ แก้วศรีหาโรงเรียนโสกห้างศึกษากรรมการ
6. นายวิเชียร คำผาแก้วโรงเรียนโนนสำราญหนองหญ้าขาวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคมโรงเรียนบ้านซำยางประธานกรรมการ
2. นายอุบล ผานาคโรงเรียนบ้านสว่างดอนช้างรองประธานกรรมการ
3. นายสมชาย ชารีวรรณ์โรงเรียนชุมชนหนองคะเนกรรมการ
4. นายอัครพล ผาปริญญาโรงเรียนบ้านดอนหันสระบัวกรรมการ
5. นางศิริภรณ์ แก้วศรีหาโรงเรียนโสกห้างศึกษากรรมการ
6. นายวิเชียร คำผาแก้วโรงเรียนโนนสำราญหนองหญ้าขาวกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมาน สีชมภูโรงเรียนบ้านแสงบัวทองประธานกรรมการ
2. นายวุฒิไกร มาตรชมภูโรงเรียนบ้านเขาวงรองประธานกรรมการ
3. นางเจียระไน เสรพลโรงเรียนบ้านนาชุมแสงกรรมการ
4. นางบุศราพร ประสมเพชรโรงเรียนชุมชนหนองเรือกรรมการ
5. นางพรธนา ทิพรักษ์โรงเรียนบ้านโนนโกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสมาน สีชมภูโรงเรียนบ้านแสงบัวทองประธานกรรมการ
2. นายวุฒิไกร มาตรชมภูโรงเรียนบ้านเขาวงรองประธานกรรมการ
3. นางเจียระไน เสรพลโรงเรียนบ้านนาชุมแสงกรรมการ
4. นางบุศราพร ประสมเพชรโรงเรียนชุมชนหนองเรือกรรมการ
5. นางพรธนา ทิพรักษ์โรงเรียนบ้านโนนโกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประคอง วรรณพันธ์โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทันประธานกรรมการ
2. นางสุภาวดี โคตะมูลโรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมืองรองประธานกรรมการ
3. นางวงเดือน นาหกโรงเรียนบ้านนาสีนวนกรรมการ
4. นางเสาวรีย์ ศรีคำภาโรงเรียนบ้านหนองขามกรรมการ
5. นางธันยภรณ์ มุระดาโรงเรียนบ้านสงเปือยกรรมการ
6. นางสายหยุด เรืองแสงโรงเรียนบ้านยางคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายประคอง วรรณพันธ์โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทันประธานกรรมการ
2. นางสุภาวดี โคตะมูลโรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมืองรองประธานกรรมการ
3. นางวงเดือน นาหกโรงเรียนบ้านนาสีนวนกรรมการ
4. นางเสาวรีย์ ศรีคำภาโรงเรียนบ้านหนองขามกรรมการ
5. นางธันยภรณ์ มุระดาโรงเรียนบ้านสงเปือยกรรมการ
6. นางสายหยุด เรืองแสงโรงเรียนบ้านยางคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเรืองวิทย์ จันทลือชาโรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยมประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ พลหล้าโรงเรียนบ้านทุ่งชมพูรองประธานกรรมการ
3. นางเพียงใจ ขอเหล็กกลางโรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์กรรมการ
4. นางวงษ์เดือน วุธนูโรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกกรรมการ
5. นางจันทร์จิรา เหล่าม่วงโรงเรียนโนนสะอาดห้วยบั้งทิงกรรมการ
6. นางนิวาส จันทร์ไขโรงเรียนบ้านภูมูลเบ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายเรืองวิทย์ จันทลือชาโรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยมประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ พลหล้าโรงเรียนบ้านทุ่งชมพูรองประธานกรรมการ
3. นางเพียงใจ ขอเหล็กกลางโรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์กรรมการ
4. นางวงษ์เดือน วุธนูโรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกกรรมการ
5. นางจันทร์จิรา เหล่าม่วงโรงเรียนโนนสะอาดห้วยบั้งทิงกรรมการ
6. นางนิวาส จันทร์ไขโรงเรียนบ้านภูมูลเบ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายกฤษฎา โซ่มาลาโรงเรียนหนองทุ่มประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางพัชรา ภูพันลาโรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือรองประธานกรรมการ
3. นายธีระพล แพงบุดดีโรงเรียนบ้านดอนหันสระบัวกรรมการ
4. นางสิริลักษณ์ ทองดีนอกโรงเรียนหนองกุงพิทยาคมกรรมการ
5. นายณรงค์ ทองเขียวโรงเรียนดินดำวังชัยวิทยากรรมการ
6. นางภัควดี หารปรีโรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายกฤษฎา โซ่มาลาโรงเรียนหนองทุ่มประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางพัชรา ภูพันลาโรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือรองประธานกรรมการ
3. นายธีระพล แพงบุดดีโรงเรียนบ้านดอนหันสระบัวกรรมการ
4. นางสิริลักษณ์ ทองดีนอกโรงเรียนหนองกุงพิทยาคมกรรมการ
5. นายณรงค์ ทองเขียวโรงเรียนดินดำวังชัยวิทยากรรมการ
6. นางภัควดี หารปรีโรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมาน เพชรนาวาโรงเรียนบ้านหนองโกประธานกรรมการ
2. นางสนอง แซงสีนวลโรงเรียนบ้านหว้ารองประธานกรรมการ
3. นางอ่อนศรี สอนพันละโรงเรียนโคกม่วงศึกษากรรมการ
4. นางขวัญเรือน กองแก้วโรงเรียนวังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์กรรมการ
5. นายชาญวิทย์ สุทำมาโรงเรียนบ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์กรรมการ
6. นางนริศรา จันทะนามโรงเรียนห้วยชันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสมาน เพชรนาวาโรงเรียนบ้านหันประธานกรรมการ
2. นางสนอง แซงสีนวลโรงเรียนบ้านหว้ารองประธานกรรมการ
3. นางอ่อนศรี สอนพันละโรงเรียนโคกม่วงศึกษากรรมการ
4. นางขวัญเรือน กองแก้วโรงเรียนวังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์กรรมการ
5. นายชาญวิทย์ สุทำมาโรงเรียนบ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์กรรมการ
6. นางนริศรา จันทะนามโรงเรียนห้วยชันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายทวีศักดิ์ ภิญโญทรัพย์โรงเรียนกุดเข้ห้วยบงวิทยานุกุลประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ ภูบังดาวโรงเรียนบ้านหนองพลวงรองประธานกรรมการ
3. นางวิไลพร พระพลพันธ์โรงเรียนบ้านสว่างดอนช้างกรรมการ
4. นางพดชะฎา ศรีสังข์โรงเรียนโคกม่วงศึกษากรรมการ
5. นางสุพัตรา เพ็ชรเพ็งโรงเรียนบ้านเมืองเก่ากรรมการ
6. นายเสกสรร กุดจอมศรีโรงเรียนบ้านซำภูทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายทวีศักดิ์ ภิญโญทรัพย์โรงเรียนกุดเข้ห้วยบงวิทยานุกุลประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ ภูบังดาวโรงเรียนบ้านหนองพลวงรองประธานกรรมการ
3. นางวิไลพร พระพลพันธ์โรงเรียนบ้านสว่างดอนช้างกรรมการ
4. นางพดชะฎา ศรีสังข์โรงเรียนโคกม่วงศึกษากรรมการ
5. นางสุพัตรา เพ็ชรเพ็งโรงเรียนบ้านเมืองเก่ากรรมการ
6. นายเสกสรร กุดจอมศรีโรงเรียนบ้านซำภูทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายทวีศักดิ์ ภิญโญทรัพย์โรงเรียนกุดเข้ห้วยบงวิทยานุกุลประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ ภูบังดาวโรงเรียนบ้านหนองพลวงรองประธานกรรมการ
3. นางวิไลพร พระพลพันธ์โรงเรียนบ้านสว่างดอนช้างกรรมการ
4. นางพดชะฎา ศรีสังข์โรงเรียนโคกม่วงศึกษากรรมการ
5. นางสุพัตรา เพ็ชรเพ็งโรงเรียนบ้านเมืองเก่ากรรมการ
6. นายเสกสรร กุดจอมศรีโรงเรียนบ้านซำภูทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเสรี หลักม่วงโรงเรียนโสกเต็นวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกัญญารัตน์ อภิรมยานนท์โรงเรียนบ้านหนองสังข์รองประธานกรรมการ
3. นายสมชิต รัตนบำรุงโรงเรียนบ้านโนนสำราญกรรมการ
4. นายสุรัตน์ ต่อพรหมโรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์กรรมการ
5. นายวิชิน สิมมาโรงเรียนบ้านโนนทองหลางโนนไผ่งามกรรมการ
6. นายเอนก ทาสร้อยโรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสวิต คำภาโรงเรียนบ้านโนนงามประธานกรรมการ
2. นายสมชาย อ้วนพรมมาโรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์รองประธานกรรมการ
3. นายชัยชะนะ เจ๊กมาโรงเรียนบ้านหนองย่างแลนหนองทุ่มกรรมการ
4. นางสุวลี แสนบุราณโรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปนกรรมการ
5. นางพิรัก ภู่พันธ์สกุลโรงเรียนหนองกระบือวิทยาคมกรรมการ
6. นายวิจักษณ์ ศิริสุขโรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษากรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]