แผนที่สนามแข่งขัน

แผนที่โรงเรียนที่เป็นสถานที่แข่งขัน

สนามแข่งขัน โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ 1

                  โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ 2

                  โรงเรียนชุมชนชุมแพ

                  โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร

                  โรงเรียนบ้านชุมแพ

                  โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม

วันอาทิตย์ ที่ 05 ตุลาคม 2557 เวลา 15:41 น.