หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

[ ทั้งหมด   7 ต.ค. 2557   8 ต.ค. 2557   9 ต.ค. 2557   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 8 ต.ค. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแซง 8 ต.ค. 2557 09.00
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแซง 8 ต.ค. 2557 09.00
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแซง 8 ต.ค. 2557 09.00
4 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแซง 8 ต.ค. 2557 09.00
5 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแซง 8 ต.ค. 2557 09.00
6 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแซง 8 ต.ค. 2557 09.00
7 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแซง 8 ต.ค. 2557 09.00
8 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแซง 8 ต.ค. 2557 09.00
9 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแซง 8 ต.ค. 2557 09.00
10 100 การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแซง 8 ต.ค. 2557 09.00
11 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองแซง 8 ต.ค. 2557 09.00
12 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแซง 8 ต.ค. 2557 09.00
13 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแซง 8 ต.ค. 2557 09.00
14 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแซง 8 ต.ค. 2557 09.00
15 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแซง 8 ต.ค. 2557 09.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร 8 ต.ค. 2557 13.00
2 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร 8 ต.ค. 2557 09.00
3 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร 8 ต.ค. 2557 09.00
4 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร 8 ต.ค. 2557 09.00
5 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร 8 ต.ค. 2557 09.00
6 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร 8 ต.ค. 2557 09.00
7 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร 8 ต.ค. 2557 09.00
8 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร 8 ต.ค. 2557 09.00
9 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร 8 ต.ค. 2557 09.00
10 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร 8 ต.ค. 2557 09.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแซง 8 ต.ค. 2557 09.00
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแซง 8 ต.ค. 2557 09.00
3 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนอำนวย 8 ต.ค. 2557 09.00
4 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโนนอำนวย 8 ต.ค. 2557 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ 8 ต.ค. 2557 09.00
2 263 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ 8 ต.ค. 2557 09.00
3 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ 8 ต.ค. 2557 09.00
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ 8 ต.ค. 2557 09.00
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ 8 ต.ค. 2557 09.00
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ 8 ต.ค. 2557 09.00
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ 8 ต.ค. 2557 09.00
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ 8 ต.ค. 2557 09.00
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ 8 ต.ค. 2557 09.00
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ 8 ต.ค. 2557 09.00
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ 8 ต.ค. 2557 09.00
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ 8 ต.ค. 2557 09.00
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ 8 ต.ค. 2557 09.00
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ 8 ต.ค. 2557 09.00
15 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ 8 ต.ค. 2557 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแซง 8 ต.ค. 2557 09.00
2 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแซง 8 ต.ค. 2557 09.00
3 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแซง 8 ต.ค. 2557 09.00
4 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแซง 8 ต.ค. 2557 09.00
5 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแซง 8 ต.ค. 2557 09.00
6 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแซง 8 ต.ค. 2557 09.00
7 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแซง 8 ต.ค. 2557 09.00
8 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแซง 8 ต.ค. 2557 09.00
9 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแซง 8 ต.ค. 2557 09.00
10 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแซง 8 ต.ค. 2557 09.00
11 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแซง 8 ต.ค. 2557 09.00
12 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแซง 8 ต.ค. 2557 09.00
13 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแซง 8 ต.ค. 2557 09.00
14 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแซง 8 ต.ค. 2557 09.00
15 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแซง 8 ต.ค. 2557 09.00
16 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแซง 8 ต.ค. 2557 09.00
17 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแซง 8 ต.ค. 2557 09.00
18 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแซง 8 ต.ค. 2557 09.00
19 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแซง 8 ต.ค. 2557 09.00
20 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแซง 8 ต.ค. 2557 09.00
21 343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแซง 8 ต.ค. 2557 09.00
22 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแซง 8 ต.ค. 2557 09.00
23 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแซง 8 ต.ค. 2557 09.00
24 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแซง 8 ต.ค. 2557 09.00
25 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแซง 8 ต.ค. 2557 09.00
26 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแซง 8 ต.ค. 2557 09.00
27 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแซง 8 ต.ค. 2557 09.00
28 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแซง 8 ต.ค. 2557 09.00
29 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแซง 8 ต.ค. 2557 09.00
30 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแซง 8 ต.ค. 2557 09.00
31 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแซง 8 ต.ค. 2557 09.00
32 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแซง 8 ต.ค. 2557 09.00
33 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแซง 8 ต.ค. 2557 09.00
34 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแซง 8 ต.ค. 2557 09.00
35 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแซง 8 ต.ค. 2557 09.00
36 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแซง 8 ต.ค. 2557 09.00
37 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแซง 8 ต.ค. 2557 09.00
38 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแซง 8 ต.ค. 2557 09.00
39 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแซง 8 ต.ค. 2557 09.00
40 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแซง 8 ต.ค. 2557 09.00
41 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแซง 8 ต.ค. 2557 09.00
42 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแซง 8 ต.ค. 2557 09.00
43 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแซง 8 ต.ค. 2557 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแซง 8 ต.ค. 2557 09.00
2 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแซง 8 ต.ค. 2557 09.00
3 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแซง 8 ต.ค. 2557 09.00
4 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแซง 8 ต.ค. 2557 09.00
5 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแซง 8 ต.ค. 2557 09.00
6 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแซง 8 ต.ค. 2557 09.00
7 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแซง 8 ต.ค. 2557 09.00
8 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแซง 8 ต.ค. 2557 09.00
9 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแซง 8 ต.ค. 2557 09.00
10 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแซง 8 ต.ค. 2557 09.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 8 ต.ค. 2557 09.00
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 8 ต.ค. 2557 09.00
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 8 ต.ค. 2557 09.00
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 8 ต.ค. 2557 09.00
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 8 ต.ค. 2557 09.00
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 8 ต.ค. 2557 09.00
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 8 ต.ค. 2557 09.00
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 8 ต.ค. 2557 09.00
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 8 ต.ค. 2557 09.00
10 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 8 ต.ค. 2557 09.00
11 063 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 8 ต.ค. 2557 09.00
12 722 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 8 ต.ค. 2557 09.00
13 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 8 ต.ค. 2557 09.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ 8 ต.ค. 2557 09.00
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ 8 ต.ค. 2557 09.00
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ 8 ต.ค. 2557 09.00
4 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ 8 ต.ค. 2557 09.00
5 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ 8 ต.ค. 2557 09.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 8 ต.ค. 2557 09.00
2 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 8 ต.ค. 2557 09.00
3 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 8 ต.ค. 2557 09.00
4 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 8 ต.ค. 2557 09.00
5 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโนนอำนวย 8 ต.ค. 2557 09.00
6 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนอำนวย 8 ต.ค. 2557 09.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนนาตาลวิทยาคม 8 ต.ค. 2557 09.00
2 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนนาตาลวิทยาคม 8 ต.ค. 2557 09.00
3 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนนาตาลวิทยาคม 8 ต.ค. 2557 09.00
4 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนนาตาลวิทยาคม 8 ต.ค. 2557 09.00
5 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนนาตาลวิทยาคม 8 ต.ค. 2557 09.00
6 034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนนาตาลวิทยาคม 8 ต.ค. 2557 09.00
7 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนนาตาลวิทยาคม 8 ต.ค. 2557 09.00
8 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนนาตาลวิทยาคม 8 ต.ค. 2557 09.00
9 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนนาตาลวิทยาคม 8 ต.ค. 2557 09.00
10 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนนาตาลวิทยาคม 8 ต.ค. 2557 09.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 127 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ 8 ต.ค. 2557 09.00
2 135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ 8 ต.ค. 2557 09.00
3 128 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ 8 ต.ค. 2557 09.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 162 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ 8 ต.ค. 2557 09.00
2 160 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ 8 ต.ค. 2557 09.00
3 167 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ 8 ต.ค. 2557 09.00
4 171 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ 8 ต.ค. 2557 09.00
5 177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ 8 ต.ค. 2557 09.00
6 175 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ 8 ต.ค. 2557 09.00
7 185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ 8 ต.ค. 2557 09.00
8 182 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ 8 ต.ค. 2557 09.00
9 195 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ 8 ต.ค. 2557 09.00
10 197 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ 8 ต.ค. 2557 09.00
11 208 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ 8 ต.ค. 2557 09.00
12 209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ 8 ต.ค. 2557 09.00
13 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ 8 ต.ค. 2557 09.00
14 226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ 8 ต.ค. 2557 09.00
15 231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ 8 ต.ค. 2557 09.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]