สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ท่าคันโทวิทยายน 9 2 2 13 13 0 2 2 15
2 หนองกุงศรีวิทยาคม 8 6 5 19 22 3 5 1 30
3 พินิจราษฎร์บำรุง 8 2 5 15 17 3 1 4 21
4 คำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา 7 4 1 12 14 2 2 0 18
5 อนุบาลชุลีพร 6 3 5 14 20 7 4 0 31
6 ปอแดงวิทยา 6 3 2 11 18 1 0 1 19
7 ดงบังวิทยา 6 2 3 11 11 2 1 2 14
8 ชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง 5 3 6 14 19 2 2 0 23
9 ชุมชนหนองหินวิทยาคาร 5 3 0 8 12 5 3 1 20
10 หมองมันปลาวิทยา 5 2 2 9 7 2 0 3 9
11 นาดีหลุมข้าววิทยา 5 2 1 8 10 0 0 0 10
12 บ้านสาวิทยาสรรพ์ 5 1 1 7 8 1 0 0 9
13 สร้างมิ่งประสิทธิ์ผล 5 1 0 6 10 0 0 0 10
14 นาเชือกวิทยาสรรพ์ 4 4 4 12 16 6 3 1 25
15 รวมบัณฑิตศึกษา 4 2 0 6 12 2 0 0 14
16 โคกค่ายโคกใหญ่วิทยา 4 1 3 8 9 1 2 3 12
17 ดงสมบูรณ์ประชารัฐ 4 1 1 6 7 1 0 0 8
18 ยางคำวิทยา 3 4 4 11 13 2 1 1 16
19 หนองแวงประชาสรรพ์ 3 3 5 11 15 1 2 0 18
20 อนุบาลธษพลศึกษา 3 3 3 9 10 2 2 2 14
21 บ้านหนองแซง 3 2 2 7 10 5 1 1 16
22 เพิ่มพูนวิทยาคม 3 2 0 5 5 2 0 0 7
23 บ้านหนองชุมแสง 3 1 4 8 7 2 0 0 9
24 คำไฮวิทยา 3 1 3 7 8 0 2 1 10
25 บ้านหนองแวงบ่อแก้ว 3 1 1 5 11 0 0 0 11
26 บัวสะอาดส่งเสริม 3 1 0 4 4 1 0 1 5
27 โคกศรีวิทยายน 3 0 1 4 4 0 0 0 4
28 วังยางวิทยาคาร 2 5 2 9 11 5 2 0 18
29 หนองสวงวิทยาคม 2 3 4 9 12 2 2 0 16
30 โคกเครือวิทยา 2 2 4 8 9 0 1 1 10
31 ชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ 2 2 2 6 6 2 1 1 9
32 โคกคำวิทยา 2 2 1 5 10 3 0 0 13
33 ขอนแก่นวิทยาเสริม 2 2 1 5 8 5 0 0 13
34 เชียงสาศิลปสถาน 2 2 1 5 7 2 1 1 10
35 ชุมชนสะอาดผดุงศิลป์ 2 2 0 4 5 1 2 0 8
36 บ้านหนองเสือ 2 2 0 4 3 1 0 0 4
37 ยางอู้มวิทยาคาร 2 1 4 7 12 2 0 0 14
38 ธนาศิริวัฒนศึกษา 2 1 3 6 6 3 1 2 10
39 บ้านโนนอำนวย 2 1 2 5 6 1 0 0 7
40 หนองกุงราษฎร์วิทยา 2 1 1 4 5 0 1 0 6
41 บ้านหนองแวงฮี 2 1 1 4 4 1 0 1 5
42 หนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ 2 1 0 3 4 2 0 1 6
43 ห้วยเตยวิทยา 2 1 0 3 2 2 1 1 5
44 ห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา 2 0 2 4 6 1 1 0 8
45 ฮ่องฮีวิทยา 2 0 2 4 3 3 1 2 7
46 โนนสูงวิทยา 2 0 1 3 3 0 0 1 3
47 หนองอิเฒ่าวิทยา 2 0 1 3 3 0 0 0 3
48 ดอนขีวิทยา 2 0 0 2 3 0 0 0 3
49 ชุมชนดอนยูงวิทยายน 2 0 0 2 2 0 0 0 2
50 ไชยศรีเรืองวิทย์ 2 0 0 2 2 0 0 0 2
51 สายปัญญาสมาคม 1 6 1 8 8 1 0 1 9
52 โคกประสิทธิ์วิทยา 1 5 1 7 6 8 5 1 19
53 จินดาสินธวานนท์ 1 3 2 6 6 0 1 2 7
54 ผดุงราษฎร์วิทยา 1 3 1 5 5 1 0 0 6
55 สะอาดนาดีศิลาวิทย์ 1 3 0 4 7 0 1 1 8
56 อนุบาลพรวิรุฬห์ 1 2 4 7 7 3 0 1 10
57 หัวนาคำจรูญศิลป์ 1 2 2 5 5 1 0 0 6
58 นาค้อวิทยาคม 1 2 1 4 14 4 0 3 18
59 บ้านทรายทองวิทยาคม 1 2 1 4 6 3 0 0 9
60 ชุมชนบ้านป่าแดง 1 2 1 4 5 0 2 0 7
61 ชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร 1 1 3 5 6 1 0 0 7
62 อนุบาลพรประดิษฐ์ 1 1 3 5 5 3 0 2 8
63 นาแกราษฎร์อำนวย 1 1 1 3 4 3 1 0 8
64 หนองแสงวิทยา 1 1 1 3 4 0 0 0 4
65 บ้านหาดทรายมูล 1 1 1 3 3 0 0 0 3
66 หนองเม็กวิทยา 1 1 0 2 4 0 0 1 4
67 หนองโนวิทยาคม 1 1 0 2 4 0 0 0 4
68 ไทรทองวิทยาคาร 1 1 0 2 3 2 0 0 5
69 โนนชัยประชาสรรค์ 1 1 0 2 3 2 0 0 5
70 หนองบัววิทยาเสริม 1 1 0 2 3 0 0 1 3
71 บ้านดงน้อย 1 1 0 2 2 0 0 0 2
72 ชุมชนกุดโดนวิทยาคม 1 0 2 3 4 2 0 1 6
73 ไชยวารวิทยาคม 1 0 1 2 1 2 0 0 3
74 คำโองวิทยา 1 0 1 2 1 0 1 0 2
75 บ้านแกวิทยาคม 1 0 0 1 3 2 3 1 8
76 สว่างกิจวิทยา 1 0 0 1 2 0 0 0 2
77 บ้านโนนสมบูรณ์วิทยา 1 0 0 1 2 0 0 0 2
78 บ้านหนองแสง 1 0 0 1 1 1 0 0 2
79 พรมลีศรีส่วาง 1 0 0 1 1 0 0 1 1
80 ภูฮังวิทยาคาร 1 0 0 1 1 0 0 0 1
81 หัวงัววิทยาคาร 1 0 0 1 1 0 0 0 1
82 โคกเจริญวิทยา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
83 ห้วยเม็กราษฎร์นุกูล 0 5 0 5 6 0 0 0 6
84 รุ่งรัศมีเดชาวิทย์ 0 2 1 3 6 1 0 0 7
85 คำขามวิทยา 0 2 1 3 5 0 0 0 5
86 ชุมชนดอนม่วงงาม 0 2 1 3 3 2 1 1 6
87 บ้านเสียววิทยาสรรพ์ 0 2 0 2 6 3 0 0 9
88 สำราญ-ประภาศรี 0 2 0 2 2 0 1 0 3
89 หนองไม้พลวงวิทยาคม 0 2 0 2 2 0 0 0 2
90 โนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม 0 1 2 3 4 0 0 0 4
91 โพนสิมอนุเคราะห์ 0 1 2 3 3 0 1 0 4
92 ธนพรวิทยา 0 1 2 3 2 1 0 0 3
93 ดอนแคนโนนเปลือยวิทยา 0 1 1 2 3 5 0 2 8
94 คำไฮวิทยา(หนองกุงศรี 1) 0 1 1 2 3 0 1 0 4
95 บ้านหนองขาม 0 1 1 2 2 1 0 0 3
96 หนองแฝกหนองหว้าวิทยา 0 1 1 2 2 0 0 0 2
97 บ้านคำแมดพิทยาสรรพ์ 0 1 1 2 1 1 0 1 2
98 หนองใหญ่วิทยา 0 1 1 2 1 1 0 0 2
99 บ้านชัยศรี 0 1 0 1 6 2 0 0 8
100 หนองแข้วิทยา 0 1 0 1 3 1 1 0 5
101 หนองโนวิทยา 0 1 0 1 3 0 0 0 3
102 โนนศิลาสว่างวิทย์ 0 1 0 1 3 0 0 0 3
103 ดงบังอำนวยวิทย์ 0 1 0 1 2 1 0 0 3
104 โคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์ 0 1 0 1 2 0 1 1 3
105 โนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ 0 1 0 1 2 0 0 1 2
106 บ้านเกิ้ง (สลากกินแบ่งสงเคราะห์-170) 0 1 0 1 2 0 0 0 2
107 ลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา 0 1 0 1 2 0 0 0 2
108 นางามแก่นลำดวนวิทยา 0 1 0 1 1 2 0 0 3
109 หนองแวงม่วง 0 1 0 1 1 1 1 2 3
110 เหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา 0 1 0 1 1 1 0 1 2
111 หน่อคำประชานุเคราะห์ 0 1 0 1 1 0 1 0 2
112 คำถาวรเจริญวิทย์ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
113 เสริมเสาเล้าวิทยา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
114 โนนสะอาดราษฎร์อำนวย 0 0 3 3 5 2 1 2 8
115 เพชรผ่องพันธุ์วิทยา 0 0 2 2 6 5 1 1 12
116 นาบงวิทยา 0 0 2 2 3 1 0 0 4
117 โนนเตาไหหนองแก 0 0 2 2 1 2 0 0 3
118 กุดจิกวิทยาคาร 0 0 1 1 3 1 1 0 5
119 ท่อนสังข์วิทยา 0 0 1 1 2 0 0 0 2
120 หนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
121 โพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม 0 0 1 1 2 0 0 0 2
122 บ้านโคกศรี 0 0 1 1 1 1 0 0 2
123 บ้านโคกกลาง 0 0 1 1 1 0 0 1 1
124 ดงสวรรค์อุดมมิตร 0 0 1 1 1 0 0 0 1
125 บ้านเว่อวิทยานุกูล 0 0 1 1 1 0 0 0 1
126 โคกก่องราษฎร์นุกูล 0 0 1 1 1 0 0 0 1
127 คุรุชนประสิทธิ์ศิลป์ 0 0 1 1 0 1 0 0 1
128 กุดฆ้องชัยวิทยา 0 0 0 0 9 0 0 0 9
129 ดอนยานางศึกษา 0 0 0 0 3 1 2 0 6
130 หนองปะโอประชาอุทิศ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
131 ห้วยยางดงวิทยา 0 0 0 0 3 0 0 0 3
132 อนุบาลอุดมพร 0 0 0 0 2 0 0 0 2
133 บ้านหนองตอกแป้นวิทยา 0 0 0 0 1 2 1 0 4
134 สร้างแก้วรัฐราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 1 1 2 0 4
135 นาอวนวิทยาสิทธิ์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
136 หนองกาวคุรุราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
137 จรชนะศึกษา 0 0 0 0 1 0 1 2 2
138 ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพขนาดเล็ก ชมค.(ร.ร.บ้านชัยศรีสุข,ร.ร.มิตรมวลชน5ฯและ ร.ร.คำบอนวิทยาสรรพ์) 0 0 0 0 1 0 1 0 2
139 วัดบ้านดอนกลาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
140 คำใหญ่วิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
141 นากุงวิทยาเสริม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
142 นาสีนวลอุดมเวศม์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
143 สระแก้ววิทยานุกูล 0 0 0 0 1 0 0 0 1
144 อุ่มเม่าวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
145 ท่าแห่วิทยาคม 0 0 0 0 0 3 0 1 3
146 ขมิ้นพัฒนวิทย์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
147 นาตาลวิทยาคม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
148 บุญยาทัตพลประสิทธิ์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
149 บ้านแสนสุข 0 0 0 0 0 1 0 0 1
150 อนุบาลรวมบัณฑิต 0 0 0 0 0 1 0 0 1
151 ดอนกลอยโนนชาด(พิลาอุปถัมภ์) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
152 บ้านขามวิทยาคม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
153 บ้านหนองไผ่ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
154 หนองไผ่รัฐบำรุง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 204 171 157 532 715 178 82 67 975