หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โรงเรียนเมืองเลย อนุบาลเลย บ้านน้ำภู มหาไถ่ศึกษาเลย
ระหว่าง วันที่ ึ7 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

[ ทั้งหมด   7 ต.ค. 2557   8 ต.ค. 2557   9 ต.ค. 2557   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 7 ต.ค. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเลย อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ป.1/2 ,ป.1/3 7 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น.
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเลย อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.4/1 , ป.4/2 7 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น.
3 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเลย อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้อง ป.1/1 7 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น.
4 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเลย อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.1/4 7 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น.
5 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเลย อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ป.4/4 7 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น.
6 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเลย อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ป.4/3 7 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น.
7 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเลย อาคาร 1 ชั้น 2 ป.5/2,ป.5/3 7 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น.
8 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเลย อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ป.6/1 , ป.6/2 7 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น.
9 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเลย อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ห้อง ป.6/3,ป.6/4 7 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น.
10 041 การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเลย อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป. 5/4 7 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น.
11 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเลย อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป. 3/1 7 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น.
12 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเลย อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป. 3/2 7 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น.

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง ป.4/6 7 ต.ค. 2557 09.00 - 11.30 น.
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง ป.4/7 7 ต.ค. 2557 09.00 - 11.30 น.
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง ป.4/8 7 ต.ค. 2557 09.00 - 11.30 น.
4 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเลย โรงรถข้างสนามฟุตบอล (โซน A) 7 ต.ค. 2557 09.00 - 15.00 น.
5 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเลย โรงเรียนเมืองเลย โรงรถข้างสนามฟุตบอล (โซน A) 7 ต.ค. 2557 09.00 - 15.00 น.
6 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเลย โรงเรียนเมืองเลย โรงรถข้างสนามฟุตบอล (โซน B) 7 ต.ค. 2557 09.00 - 15.00 น.
7 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเลย โรงเรียนเมืองเลย โรงรถข้างสนามฟุตบอล (โซน B) 7 ต.ค. 2557 09.00 - 15.00 น.
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 7 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น.
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 7 ต.ค. 2557 13.00 - 16.00 น.
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง ป.5/1 7 ต.ค. 2557 09.00 - 10.30 น.
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง ป.5/2 7 ต.ค. 2557 09.00 - 10.30 น.
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง ป.5/3 7 ต.ค. 2557 09.00 - 10.30 น.

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเลย สอบข้อเขียน อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง ป.4/1-4/2 สอบปฏิบัติ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้องวิทย์ 1 - 2 7 ต.ค. 2557 09.00 - 15.00 น.
2 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเลย อาคารอเนกประสงค์ 7 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น.
3 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเลย อาคารอเนกประสงค์ 7 ต.ค. 2557 13.00 - 16.00 น.
4 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองเลย หอประชุมอำเภอเมืองเลย 7 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น.
5 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเลย หอประชุมอำเภอเมืองเลย 7 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น.
6 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเลย หอประชุมอำเภอเมืองเลย 7 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น.
7 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเลย หอประชุมอำเภอเมืองเลย 7 ต.ค. 2557 13.00 - 16.00 น.
8 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเลย หอประชุมอำเภอเมืองเลย 7 ต.ค. 2557 13.00 - 16.00 น.

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป.2/7 - 2/8 7 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น.
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป.6/1 - 6/2 7 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น.
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 6/3 - 6/4 7 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น.
4 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ป.6/5 7 ต.ค. 2557 09.00 - 15.00 น.
5 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ป.6/6 7 ต.ค. 2557 09.00 - 15.00 น.
6 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ป.2/3 - 2/4 7 ต.ค. 2557 09.00 - 15.00 น.
7 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ป.2/5 - 2/6 7 ต.ค. 2557 09.00 - 15.00 น.
8 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ป.6/7 - 6/8 7 ต.ค. 2557 09.00 - 15.00 น.
9 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ศูนย์วัฒนธรรมอิงถิ่นฐาน 7 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น.
10 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ศูนย์วัฒนธรรมอิงถิ่นฐาน 7 ต.ค. 2557 13.00 - 16.00 น.
11 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง นาฏศิลป์ 1 7 ต.ค. 2557 09.00 - 15.00 น.

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเลย อาคารอเนกประสงค์ 7 ต.ค. 2557 13.00 - 16.00 น.
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเลย อาคารอเนกประสงค์ 7 ต.ค. 2557 13.00 - 16.00 น.
3 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเลย อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป. 3/3 7 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น.
4 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเลย อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป.3/4 7 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น.

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย อาคารปิติมหาการุญ ชั้น2 ห้อง ป.5/1 7 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น.
2 263 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย อาคารปิติมหาการุญ ชั้น2 ห้อง ป.5/2 7 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น.
3 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย อาคารปิติมหาการุญ ชั้น2 ห้อง ป.5/3 7 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น.
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย อาคารปิติมหาการุญ ชั้น2 ห้อง ป.5/4 7 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น.
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย อาคารปิติมหาการุญ ชั้น2 ห้อง ป.6/1 7 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น.
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย อาคารปิติมหาการุญ ชั้น2 ห้อง ป.6/2 7 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น.
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย อาคารปิติมหาการุญ ชั้น3 ห้อง ม.3/1 7 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น.
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย อาคารปิติมหาการุญ ชั้น3 ห้อง ม.2/4 7 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น.
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย อาคารปิติมหาการุญ ชั้น3 ห้อง ม.2/3 7 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น.
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย อาคารปิติมหาการุญ ชั้น3 ห้อง ม.2/2 7 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น.
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย อาคารปิติมหาการุญ ชั้น3 ห้อง ม.2/1 7 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น.
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย อาคารปิติมหาการุญ ชั้น3 ห้อง ม.1/1 7 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น.
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย อาคารปิติมหาการุญ ชั้น3 ห้อง ม.1/3 - ม.1/2 7 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น.
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย อาคารปิติมหาการุญ ชั้น3 ห้อง ม.1/1 - ป.6/4 7 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น.
15 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย อาคารปิติมหาการุญ ชั้น2 ห้อง ป.4/1 7 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น.

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย เวทีใต้อาคารปิติมหาการุญ 7 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น.
2 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย เวทีใต้อาคารปิติมหาการุญ 7 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น.
3 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย เวทีใต้อาคารปิติมหาการุญ 7 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น.
4 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย เวทีใต้อาคารปิติมหาการุญ 7 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น.
5 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย เวทีใต้อาคารปิติมหาการุญ 7 ต.ค. 2557 13.00 - 16.00 น.
6 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย เวทีใต้อาคารปิติมหาการุญ 7 ต.ค. 2557 13.00 - 16.00 น.

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านน้ำภู อาคารอเนกประสงค์ 7 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น.
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านน้ำภู สนามกีฬา 7 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น.
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านน้ำภู สนามกีฬา 7 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น.
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย อาคารปิติมหาการุญ ห้อง ป.6/3 7 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น.
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย อาคารปิติมหาการุญ ห้อง ป.6/3 7 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น.

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 4 (ตึกป.6) ชั้น 3 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์1 7 ต.ค. 2557 09.00 - 11.00 น.
2 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเลย อาคารห้องสมุด ชั้น 1 7 ต.ค. 2557 09.00 - 15.00 น.
3 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 5(หน้าเสาธง) ชั้น 3 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 3 สปช. 7 ต.ค. 2557 09.00 - 15.00 น.
4 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 5(หน้าเสาธง) ชั้น 3 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 3 สปช 7 ต.ค. 2557 09.00 - 15.00 น.
5 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเลย อาคาร 1 (ทิศตะวันตก) ชั้น 1 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 3 7 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น.
6 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเลย อาคาร 4 (ทิศตะวันออก) ชั้น 1 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 2 7 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น.
7 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 5 (หน้าเสาธง) ชั้น 3 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ ในฝัน 7 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น.

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 701 การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเลย อาคารอเนกประสงค์ 7 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น.
2 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเลย อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง อ.2/1,อ.2/ 2 7 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น.
3 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเลย อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง อ.2/3,อ.2/4, 7 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น.
4 733 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเลย อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.3/5,ป.4/5 7 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น.

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน มงคล คณะศิริวงค์ 08-4793-9477,นายพิสิษฐ์ จริยเอกวิทย์ โทร. 08-7233-2665, นายศิริ คณะศิริวงค์ โทร. 08-1954-1751, นายภาณุพันธ์ุ จันทรา โทร. 08-4792-9152
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]