หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โรงเรียนเมืองเลย อนุบาลเลย บ้านน้ำภู มหาไถ่ศึกษาเลย
ระหว่าง วันที่ ึ7 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

[ ทั้งหมด   7 ต.ค. 2557   8 ต.ค. 2557   9 ต.ค. 2557   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 8 ต.ค. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง วิทยาศาสตร์ 1 - 2 8 ต.ค. 2557 09.00 - 15.00 น.
2 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเลย อาคารอเนกประสงค์ 8 ต.ค. 2557 09.00 - 15.00 น.
3 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเลย อาคารอเนกประสงค์ 8 ต.ค. 2557 09.00 - 15.00 น.
4 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเลย อาคารอเนกประสงค์ 8 ต.ค. 2557 09.00 - 15.00 น.
5 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเลย อาคารอเนกประสงค์ 8 ต.ค. 2557 09.00 - 15.00 น.
6 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองเลย โรงรถข้างอาคารอเนกประสงค์ 8 ต.ค. 2557 09.00 - 15.00 น.
7 100 การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเลย โรงรถข้างอาคารอเนกประสงค์ 8 ต.ค. 2557 09.00 - 15.00 น.

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเลย อาคารห้องสมุดอัสนี-วสันต์ โชติกุล ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุม 8 ต.ค. 2557 09.00 - 15.00 น.
2 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ศูนย์วัฒนธรรมอิงถิ่นฐาน 8 ต.ค. 2557 09.00 - 15.00 น.

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย เวทีใต้อาคารเซนต์แมรี่ 8 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น.
2 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย เวทีใต้อาคารเซนต์แมรี่ 8 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น.
3 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย เวทีใต้อาคารเซนต์แมรี่ 8 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น.
4 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย เวทีใต้อาคารปิติมหาการุญ 8 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น.
5 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย เวทีใต้อาคารปิติมหาการุญ 8 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น.
6 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย เวทีใต้อาคารปิติมหาการุญ 8 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น.
7 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย เวทีใต้อาคารปิติมหาการุญ 8 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น.
8 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย เวทีใต้อาคารปิติมหาการุญ 8 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น.
9 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย เวทีใต้อาคารปิติมหาการุญ 8 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น.
10 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย เวทีใต้อาคารปิติมหาการุญ 8 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น.
11 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย เวทีใต้อาคารปิติมหาการุญ 8 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น.
12 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย เวทีใต้อาคารปิติมหาการุญ 8 ต.ค. 2557 13.00 - 16.00 น.
13 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย เวทีใต้อาคารปิติมหาการุญ 8 ต.ค. 2557 13.00 - 16.00 น.
14 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย เวทีใต้อาคารปิติมหาการุญ 8 ต.ค. 2557 13.00 - 16.00 น.
15 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย เวทีใต้อาคารปิติมหาการุญ 8 ต.ค. 2557 13.00 - 16.00 น.
16 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย เวทีใต้อาคารปิติมหาการุญ 8 ต.ค. 2557 13.00 - 16.00 น.
17 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย เวทีใต้อาคารปิติมหาการุญ 8 ต.ค. 2557 13.00 - 16.00 น.
18 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย เวทีใต้อาคารปิติมหาการุญ 8 ต.ค. 2557 13.00 - 16.00 น.
19 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย เวทีใต้อาคารปิติมหาการุญ 8 ต.ค. 2557 13.00 - 16.00 น.
20 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย เวทีใต้อาคารปิติมหาการุญ 8 ต.ค. 2557 13.00 - 16.00 น.

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง ป.4/3 8 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น.
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง ป.4/4 8 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น.
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง ป.4/5 8 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น.
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง ป.5/1 8 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น.
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง ป.5/2 8 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น.
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง ป.5/3 8 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น.
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง ป.4/1 8 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น.
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง ป.4/2 8 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น.
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง ป.5/4 8 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น.
10 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง ป.5/5 8 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น.
11 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง ป.5/8 8 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น.
12 722 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง ป.5/6 8 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น.
13 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง ป.5/7 8 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น.

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเลย อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป.3/4 8 ต.ค. 2557 09.00 - 15.00 น.
2 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเลย อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป.3/3 8 ต.ค. 2557 09.00 - 15.00 น.
3 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเลย อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ป.2/1 8 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น.
4 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเลย อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ป.2/2 8 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น.

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเลย อาคาร 4 (ทิศตะวันออก) ชั้น 1 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 2 8 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น.
2 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเลย อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 2 8 ต.ค. 2557 09.00 - 15.00 น.
3 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 5 8 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น.
4 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 5 8 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น.
5 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเลย อาคาร 1 (ทิศตะวันตก) ชั้น 1 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 3 8 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น.

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองเลย อาคารห้องสมุด ชั้น 1 8 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00 น.

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเลย โรงจอดรถข้างสนามฟุตบอล โซน A 8 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น.
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเลย โรงจอดรถข้างสนามฟุตบอล โซน A 8 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น.
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเลย โรงจอดรถข้างสนามฟุตบอล โซน B 8 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น.
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเลย โรงจอดรถข้างสนามฟุตบอล โซน B 8 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น.
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องดนตรีไทย 8 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น.
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ระเบียงหน้าห้องดนตรีไทย 8 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น.
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเลย โรงรถข้างสนามฟุตบอล โซน C 8 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น.
8 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องนาฏศิลป์ 1 8 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น.
9 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเลย โรงรถข้างสนามฟุตบอล โซน C 8 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น.
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ระเบียงหน้าห้องนาฏศิลป์ 1 8 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น.
11 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเลย โรงอาหาร 8 ต.ค. 2557 09.00 - 15.00 น.
12 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเลย โรงอาหาร 8 ต.ค. 2557 09.00 - 15.00 น.
13 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเลย โรงอาหาร 8 ต.ค. 2557 09.00 - 15.00 น.
14 034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเลย โรงอาหาร 8 ต.ค. 2557 09.00 - 15.00 น.
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเลย โรงอาหาร 8 ต.ค. 2557 09.00 - 15.00 น.
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเลย โรงอาหาร 8 ต.ค. 2557 09.00 - 15.00 น.
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องนาฏศิลป์ 2 8 ต.ค. 2557 09.00 - 15.00 น.
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเลย อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ระเบียงหน้าห้องนาฏศิลป์ 2 8 ต.ค. 2557 09.00 - 15.00 น.

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน มงคล คณะศิริวงค์ 08-4793-9477,นายพิสิษฐ์ จริยเอกวิทย์ โทร. 08-7233-2665, นายศิริ คณะศิริวงค์ โทร. 08-1954-1751, นายภาณุพันธ์ุ จันทรา โทร. 08-4792-9152
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]